Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Chương trình học cả năm (Bản đầy đủ)

I. MỤC TIÊU

 - Nắm được nội dung chương trình

 - ĐHĐN giúp học sinh nâng cao hoàn thiện những kĩ năng ĐHĐN rèn luyện tư thế tác phong, kỉ luật hình thành nhân cách học sinh.

 - Hoàn thiện kĩ năng đã học vận dụng vào thực tiễn ở trường và ở ngoài nhà trường.

II. ®ỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

 - Sân tập, còi thể dục.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc134 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Chương trình học cả năm (Bản đầy đủ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u - T©ng cÇu - Ph¸t cÇu qua l­íi + ThÊp ch©n chÝnh diÖn + Cao ch©n chÝnh diÖn + Cao ch©n nghiªng m×nh + hÊp ch©n nghiªng m×nh * ChiÕn thuËt thi ®Êu ®«i * Ph©n chia khu vùc kiÓm so¸t trªn s©n * LuËt. Lçi ph¸t bãng c. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn d. Cñng cè 3. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - GV nhËn xÐt - BTVN 2’ 8’ 25’ 5’ 5’ 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) GV §/K HS TL * * * * * * * * * * * * * * (*) GV chia tæ nam riªng, n÷ riªng, 1 tæ vµo s©n tæ cßn l¹i chuyÓn cÇu - Thi ®Êu - Gv söa sai C¸n sù §/K Tæ - P2 träng tµi GV nh¾c nhë vÒ luËt ®¸ cÇu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) * Rút kinh nghiệm *********************************** Ngày soạn: . / . /20. Ngày dạy: Lớp 9A: .... / .... /20. Lớp 9B: .... / .... /20. Lớp 9C: ./ ./20. TiÕt: 67 §¸ cÇu - Ch¹y bÒn + §¸ cÇu LuyÖn tËp - Thi ®Êu + Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn i. môc tiªu - Trang bÞ cho HS 1 sè kiÕn thøc, KN rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn søc m¹nh, bÒn, khÐo - N¾m ch¾c luËt vµ P2 träng tµi biÕt c¸ch thi ®Êu - BiÕt vËn dông ®Ó thi ®Êu II. ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn S©n tËp - ®­êng ch¹y - cÇu ®¸ iii. tiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung Lv® Ph­¬ng ph¸p tæ chøc TG SL 1. PhÇn më ®Çu NhËn líp - phæ biÕn nv Y/c giê häc 2. PhÇn c¬ b¶n a. Khëi ®éng - Ch¹y 400m bµi TD tay ko - Thë - Tay - L­ên - Bông - Ch©n - TT - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng ngang däc - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau b. §¸ cÇu * ¤n tËp - T©ng cÇu = ®ïi - ChuyÓn cÇu theo nhãm 2,3 ngêi - Ph¸t cÇu qua líi - C¸c b­íc di chuyÓn - Mét sè chiÕn thuËt thi ®Êu - LuËt thi ®Êu - p2 träng tµi -Thi ®Êu c. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn d. Cñng cè 3. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - GV nhËn xÐt - BTVN: 2’ 8’ 25’ 5’ 5’ 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 2l 2l 2l * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) C¸n sù §/K líp TL theo §H hµng ngang tËp ®ång lo¹t * * * * * * * * * * * * * * (*) GV nhÊn m¹nh y/c KT sau ®ã chia nhãm cho HS tù qu¶n - Gv söa sai §T cho c¸c nhãm Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) * Rút kinh nghiệm *********************************** Ngày soạn: . / . /20. Ngày dạy: Lớp 9A: .... / .... /20. Lớp 9B: .... / .... /20. Lớp 9C: ./ ./20. TiÕt: 68 KiÓm tra ®¸ cÇu (KiÓm tra ph¸t cÇu qua l­íi, t©ng cÇu = ®ïi) i. môc tiªu - Trang bÞ cho c¸c em 1 sè hiÓu biÕt vÒ luËt ®¸ cÇu vµ §T KT ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ ph¸t triÓn thÓ lùc vµ thi ®Êu - BiÕt vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt ®óng §T t©ng cÇu = ®ïi, = m¸ trong bµn ch©n vµ ph¸t cÇu qua l­íi - BiÕt vËn dông vµ tù tËp hµng ngµy ii. ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn §­êng ch¹y - cÇu ®¸ - s©n tËp iii. tiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung Lv® Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Tg Sl 1. PhÇn më ®Çu - NhËn líp - phæ biÕn nv yªu cÇu giê häc 2.PhÇn c¬ b¶n a. Khëi ®éng - Ch¹y 500m bµi TD tay ko - Thë - Tay - L­ên - Bông - Ch©n - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng ngang däc - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau - Ch¹y t¨ng tèc b. ¤n tËp GV nh¾c nhë vÒ ND «n tËp - ¤n KT ph¸t cÇu - ¤n KT t©ng cÇu = ®ïi c. Néi dung Ktra - K.tra KT ph¸t cÇu qua l­íi - Ktra KT t©ng cÇu = ®ïi d. BiÓu ®iÓm - §iÓm (9 - 10) Thùc hiÖn ®óng KT §T ph¸t cÇu 5 qu¶ chÝnh x¸c sang s©n vµ ®óng 6 - §iÓm (7 - 8) Thùc hiÖn ®óng KT ph¸t cÇu qua 3 qu¶ - §iÓm (5 - 6) Thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt KT ph¸t cÇu 1 lÇn qua l­íi - §iÓm (3 - 4) ko ®óng KT ph¸t cÇu ko qua l­íi 3. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - GV n.x - BTVN + ¤n luyÖn KT§T 2’ 8’ 10’ 20’ 5’ 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 2l 2l 2l 2l 2l * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) C¸n sù §/K líp TL theo hµng ngang tËp ®ång lo¹t GV nhÊn m¹nh y/c KT §T sau ®ã h­íng dÉn HS TL GV phæ biÕn ND, P2 vµ biÓu ®iÓm sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) * Rút kinh nghiệm *********************************** Ngày soạn: . / . /20. Ngày dạy: Lớp 9A: .... / .... /20. Lớp 9B: .... / .... /20. Lớp 9C: ./ ./20. TiÕt: 65 KiÓm tra ch¹y bÒn i. môc tiªu - TiÕp tôc trang bÞ cho c¸c em 1 sè hiÓu biÕt vµ kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ó c¸c em vËn dông trong qu¸ tr×nh TL vµ ph¸t triÓn søc bÒn - BiÕt vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt KT ch¹y bÒn ®¹t TT cao - BiÕt tù tËp vµ kiªn tr× tËp luyÖn hµng ngµy ii-®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn §­êng ch¹y - ®ång hå - GhÕ GV iii-tiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung Lv® Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Tg Sl 1. PhÇn më ®Çu - NhËn líp - phæ biÕn nv yªu cÇu giê häc 2. PhÇn c¬ b¶n a. Khëi ®éng - Ch¹y 2 vßng s©n bµi TD tay ko - Thë - Tay - L­ên - Bông - Ch©n - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng ngang däc - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau - Ch¹y t¨ng tèc b. ¤n tËp KT ¤n luyÖn KT c. Néi dung Ktra - KiÓm tra 500m cã tÝnh thêi gian d. BiÓu ®iÓm - §iÓm (9 - 10) Ch¹y ®¹t TT ë møc giái (TCRSLTT) - §iÓm (7 - 8) Ch¹y ®¹t TT kh¸ (TCRSLTT) - §iÓm (5 - 6) Ch¹y hÕt cù li quy ®Þnh ko tÝnh TT e. Cñng cè 3. PhÇn kÕt thóc -.Th¶ láng - GV n.x - BTVN 2’ 8’ 10’ 20’ 5’ 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 2l 2l 2l 2l 2l * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) C¸n sù §/K líp TL theo §H 4 hµng ngang * * * : => * * * : => * * * : => GV nh¾c nhë vÒ KT p2 Ktra KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5 em HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) * Rút kinh nghiệm *********************************** Ngày soạn: . / . /20. Ngày dạy: Lớp 9A: .... / .... /20. Lớp 9B: .... / .... /20. Lớp 9C: ./ ./20. TiÕt: 66 «n tËp häc k× ii (nÐm bãng) i. môc tiªu - Gióp H/s «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, nh»m n©ng cao thµnh tÝch ®Ó kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ cao. - Nh»m n©ng cao kÜ thuËt NB, n¾m ®­îc mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n vÒ nÐm bãng. ii. ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn S©n nÐm bãng, bãng cao su, th­íc ®o, v«i bét. iii. tiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung Lv® Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Tg Sl 1. PhÇn më ®Çu - NhËn líp - phæ biÕn nv yªu cÇu giê häc 2.PhÇn c¬ b¶n a. Khëi ®éng - Ch¹y 500m bµi TD tay ko - Thë - Tay - L­ên - Bông - Ch©n - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng ngang däc - C¸c ®éng t¸c khëi ®éng chuyªn m«n ko bãng vµ cã bãng. b. ¤n tËp - T¹i chç thùc hiÖn kÜ thuËt RSCC ko bãng vµ cã bãng. - §µ 1, 2, 3, 4 b­íc thùc hiÖn KT RSCC ko bãng vµ cã bãng. - §µ tù do nÐm bãng xa. - C¸c ®éng t¸c bæ trî nh»m ph¸t triÓn thÓ lùc. - Trß ch¬i “Tung bãng chóng ®Ých” 3. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - GV n.x - BTVN + ¤n luyÖn KT§T 2’ 8’ 5’ 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 2l * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) C¸n sù §/K líp TL theo hµng ngang tËp ®ång lo¹t GV nhÊn m¹nh y/c KT §T sau ®ã h­íng dÉn HS TL - Gv ®i söa c¸c ®éng t¸c sai cho HS - Gv cho HS ghÐp ®«i råi tù söa sai cho nhau. - Gv tæ chøc cho Hs ch¬i. * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) * Rút kinh nghiệm *********************************** Ngày soạn: . / . /20. Ngày dạy: Lớp 9A: .... / .... /20. Lớp 9B: .... / .... /20. Lớp 9C: ./ ./20. TiÕt: 67 + 68 thi häc k× ii (§µ tù do nÐm bãng xa) i. môc tiªu - Nh»m KT lÊy ®iÓm häc k× II - KiÓm tra qu¸ tr×nh tù rÌn luyÖn th©n thÓ cña HS, lÊy ®iÓm RLTT. ii. ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn S©n nÐm bãng, bãng cao su, th­íc ®o, v«i bét, DS líp, bµn ghÕ GV. iii. tiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung Lv® Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Tg Sl 1. PhÇn më ®Çu - NhËn líp - phæ biÕn nv yªu cÇu giê häc 2.PhÇn c¬ b¶n a. Khëi ®éng - Ch¹y 500m bµi TD tay ko - Thë - Tay - L­ên - Bông - Ch©n - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng ngang däc - C¸c ®éng t¸c bæ trî víi bãng - ¤n tËp KT chuÈn bÞ KT c. Néi dung Ktra §µ tù do nÐm bãng xa d. BiÓu ®iÓm - §iÓm (9 - 10) Thùc hiÖn ®óng KT §T, 50m víi nam, 30m víi n­. - §iÓm (7 - 8) Thùc hiÖn ®óng KT, 40m víi nam, 25m víi n÷. - §iÓm (5 - 6) Thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt KT, 30m víi nam, 20m víi n÷. - §iÓm (3 - 4) Ko ®óng KT, thµnh tÝch d­íi møc ®¹t. * §¸nh gia giê KT. 3. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - GV n.x - BTVN + ¤n luyÖn KT§T 2’ 8’ 5’ 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 2l 2l 2l 2l 2l * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) C¸n sù §/K líp TL theo hµng ngang tËp ®ång lo¹t GV nhÊn m¹nh y/c KT §T sau ®ã h­íng dÉn HS TL GV phæ biÕn ND, P2 vµ biÓu ®iÓm sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) * Rút kinh nghiệm *********************************** Ngày soạn: . / . /20. Ngày dạy: Lớp 9A: .... / .... /20. Lớp 9B: .... / .... /20. Lớp 9C: ./ ./20. TiÕt: 69 - 70 KiÓm tra Tiªu chuÈn rltt (ch¹y ng¾n – ch¹y bÒn) i. môc tiªu - KiÓm tra qu¸ tr×nh tù rÌn luyÖn cña häc sinh - KiÓm tra nh÷ng néi dung mµ trong qu¸ tr×nh häc cßn ch­a KT ®­îc. - LÊy ®iÓm TC RLTT. ii. ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn S©n tËp, ®ång hå bÊm gi©y, DS líp, bµn ghÕ GV. iii. tiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung Lv® Ph­¬ng ph¸p tæ chøc Tg Sl 1. PhÇn më ®Çu - NhËn líp - phæ biÕn nv yªu cÇu giê häc 2.PhÇn c¬ b¶n a. Khëi ®éng - Ch¹y 500m bµi TD tay ko - Thë - Tay - L­ên - Bông - Ch©n - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng ngang däc - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau - Ch¹y t¨ng tèc b. KT M«n ch¹y ng¾n (60m) * BiÓu ®iÓm - §iÓm G: 9.5” víi nam, 10.4” víi n÷. - §iÓm K: 10.2” víi nam, 11.2” víi n÷. - §iÓm §: 11.0” víi nam, 11.9” víi n÷. * C¸ch thøc KT c. KT M«n ch¹y bÒn - Nam ch¹y 3.5 vßng s©n (500m) - N÷ ch¹y 3,5 vßng s©n (500m) * BiÓu ®iÓm - §iÓm G: 1.35” ®èi víi nam, 1.50’ víi n÷. - §iÓm K: 1.45’ ®èi víi nam, 1.56’ víi n÷. - §iÓm §: 1.55” ®èi víi nam, 2.08’ víi n÷. * C¸ch thøc KT 3. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - GV n.x - BTVN + ¤n luyÖn KT§T 2’ 8’ 5’ 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 2l 2l 2l 2l 2l * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) C¸n sù §/K líp TL theo hµng ngang tËp ®ång lo¹t GV nhÊn m¹nh y/c KT §T sau ®ã h­íng dÉn HS TL GV phæ biÕn ND, P2 vµ biÓu ®iÓm sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra - Mçi HS ®­îc ch¹y 2 lÇn, lÊy thµnh tÝch cao nhÊt. - Ch¹y mét lÇn lÊy thµnh tÝch. * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*) * Rút kinh nghiệm ***********************************

File đính kèm:

  • docThe duc ca nam 9.doc