Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 16: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền - Huỳnh Minh Chánh

I . NHIỆM VỤ:

 1.CN: Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tiếp sức con thoi.

 Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

 2.ĐHĐN: Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.

 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 -Phối hợp tốt các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

 -Tích cực thực hiện các nội dung ĐHĐN.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

 V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, tranh và dụng cụ chạy ngắn.

 

 

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 16: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền - Huỳnh Minh Chánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 8 (b) MOÂN : Chaïy ngaén, ÑHÑN, Chaïy beàn. ˜w™ Tieát CT : 16 Thôøi gian daïy : Tuaàn 08 I . NHIEÄM VUÏ: 1.CN: Caùc ñoäng taùc boå trôï kt chaïy ngaén, troø chôi chaïy tieáp söùc con thoi. Luyeän taäp hoaøn chænh caùc giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ngaén. 2.ÑHÑN: OÂn ñi ñeàu vaø ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. 3.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. II.YEÂU CAÀU: -Phoái hôïp toát caùc giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ngaén. -Tích cöïc thöïc hieän caùc noäi dung ÑHÑN. -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn. III.THÔØI GIAN: - 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Voâi, tranh vaø duïng cuï chaïy ngaén. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô. KT baøi cuõ: Phöông phaùp taäp luyeän söùc nhanh. (6p) 1’ 1’ 2’ 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)CN: _Caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy cöï ly ngaén. _ Troø chôi: Chaïy chaïy tieáp söùc con thoi. _ Hoaøn chænh XP- chaïy lao- giöõa quaõng-veà ñích, Cöï ly 60m. 2) ÑHÑN: _ OÂn ñi ñeàu vaø ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. 3)Chaïy beàn: _ Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 300-400m 4)Cuûng coá kyõ thuaät: ÑHÑN, Chaïy veà ñích vaø ñaùnh ñích, (35p) 15’x3L 10’x3L 7’ 3’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H.D taäp ôû nhaø: Chaïy veà ñích, ÑHÑN, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp. (4p) 2’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -gv goïi 3hs kieåm tra ñaùnh giaù cho ñieåm. -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï moân chaïy +Naém vöõng luaät chôi, tích cöïc trong troø chôi. -Phoái hôïp nhòp nhaøng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. -Xuaát phaùt ñuùng thôøi ñieåm phaûn xaï nhanh. -Baét ñöôïc toác ñoä nhanh trong chaïy lao. -Duy trì vaø ñaït toác ñoä nhanh nhaát giöõa quaõng. -Chuù yù thöïc hieän toát ñaùnh ñích. +Thöïc hieän ñuùng theo khaåu leänh chæ huy. +Ñuùng tö theá, chænh haøng ngang doïc. -Chuù yù xem GV phaân tích, thò phaïm caùch ñoåi chaân khi sai nhòp, aùp duïng toát trong quaù trình thöïc hieän. +Bieát phaân phoái söùc trong cöï ly chaïy. +Hít thôû ñeàu trong quaù trình chaïy. +Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong. -HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû, xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm vaø söûa sai laàm. 15m 60m 300-400m +Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Taân Bieân, Ngaøy 15 Thaùng 10 Naêm 2007 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Huyønh Minh Chaùnh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docTD8.doc