Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 5+6

i. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh thực hiện bài thể dục dành cho nam và nữ hoàn thiện động tác

- Nắm bắt được một số kĩ thuật chạy tiếp sức thực hiện đúng

2. Kĩ năng:

- Biết vận những bài tập để tập luyện hằng ngà góp phần phát triển thế lực chung, nhanh nhẹn hoạt bát, thực hiện hành động đẹp khi chúng ta học thể dục nhịp điệu

3. Thái độ:

- Học sinh học nghiêm túc tích cực tự giác nắm được các kiến thức cơ bản

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 27/03/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 5+6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Theo tiãút daûy phán phäúi chæång trçnh säú: 5 Ngaìy soaûn:...../....../ ...... Tãn baìi daûy: Än TD phaït triãøn chung daình cho nam tæì âäüng taïc 120, TDNÂ daình cho næî 15. Chaûy tiãúp sæïc TIÃÚT 5 I. MUÛC TIÃU: 1. Kiãún thæïc: - Giuïp hoüc sinh thæûc hiãûn baìi thãø duûc daình cho nam vaì næî vaì hoaìn thiãûn âäüng taïc. - Nàõm bàõt âæåüc mäüt säú kyî thuáût chaûy tiãúp sæïc thæûc hiãûn âuïng. 2. Kyî nàng: - Biãút váûn nhæîng baìi táûp âãø táûp luyãûn haìng ngaìy goïp pháön phaït triãøn thãø læûc chung, nhanh nheûn hoaût baït, thæûc hiãûn haình âäüng âeûp khi chuïng ta hoüc thãø duûc nhëp âiãûu. 3. Thaïi âäü: - Hoüc sinh hoüc nghiãm tuïc têch cæûc tæû giaïc nàõm âæåüc caïc kiãún thæïc cå baín. II. PHÆÅNG PHAÏP GIAÍNG DAÛY: - Thuyãút trçnh, giaíng giaíi, laìm máùu. III. CHUÁØN BË: 1. Giaïo viãn: Giaïo aïn, coìi. 2. Hoüc sinh: Trang phuûc, duûng cuû, sán baîi, 4 âäi baìn âaûp vaì âæåìng chaûy, gáûy tiãúp sæïc. IV. TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP: NÄÜI DUNG LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC T.gian Säú láön I. Pháön måí âáöu: + Nháûn låïp: Táûp trung âiãøm danh. + Phäø biãún näüi dung yãu cáöu tiãút hoüc. II. pháön cå baín: 1.Khåíi âäüng chung: - Baìi thãø duûc tay khäng : tay ngæûc, vàûn mçnh, tay vai, læng buûng, læåìn, âaï làng. - Xoay caïc khåïp : cäø, cäø tay, cäø chán, vai, häng, gäúi. - EÏp deío : eïp doüc, eïp ngang. 2. Khåíi âäüng chuyãn män : chaûy bæåïc nhoí, náng cao âuìi, goït chaûm mäng, âaûp sau, chaûy täúc âäü. Yãu cáöu : khåíi âäüng têch cæûc, laìm noïng ngæåìi, càng cå, chuáøn bë täút cho buäøi hoüc. + Kiãøm tra baìi cuí: Kiãøm tra âäüng taïc 5 baìi TDNÂ cuía næî vaì 10- 20 âäüng taïc baìi TDLH nam. 3. Baìi thãø duûc : a. Än baìi cuî. - Giaïo viãn hä nhëp cho caí låïp táûp laûi caïc âäüng taïc TDNÂ tæì 1- 5 cuía næî vaì 20 âäüng taïc baìi TDLH nam. 2’ 6’ 2’ 17’ 2láön/8 nhëp 2láön 4 láön x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giaïo viãn hæåïng dáùn låïp khoíi âäüng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Daìn haìng ngang, mäùi haìng caïch nhau 1 caïnh tay, haìng træåïc vaì haìng sau âæïng so le våïi nhau. Thæûc hiãûn âäöng loaût do låïp træåíng âiãöu khiãøn. x x x x x x x x x x x x Låïp chia nam riãng, næî riãng âãø än táûp dæåïi sæû âiãöu khiãøn cuía caïn sæû låïp. NÄÜI DUNG LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC T.gian Säú láön Cuíng cäú: - Giaïo viãn goüi 4 em thæûc hiãûn âäüng taïc TDNÂì 1- 5 næî vaì âäüng taïc 1 âãún 20 TDPT chung nam. - Hoüc sinh âaïnh giaï nháûn xeït. - Giaïo viãn: kãút luáûn. 4. Chaûy tiãúp sæïc: + Caïc âäüng taïc bäø tråü, baìi táûp phaït triãøn täúc âäü. - Än: Trao - nháûn tên gáûy våïi täúc âäü cháûm. - Âi bäü cháûm theo nhoïm 2 ngæåìi säú 1-2, säú 2-3, säú 3-4. - Âi nhanh theo nhoïm 2 ngæåìi säú 1-2, säú 2-3, säú 3-4. - Chaûy làûp laûi 30m täúc âäü cao. - Hoaìn thiãûn kyî thuáût trao nháûn tên gáûy. + Cuíng cäú: - Goüi 2 em HS thæûc hiãûn laûi âäüng taïc trao vaì nháûn tên gáûy; HS nháûn xeït. - Giaïo viãn: Kãút luáûn. 6. Thaí loíng: - Cho låïp âi laûi hêt thåí, kãút håüp våïi mäüt säú âäüng taïc thaí loíng nheû nhaìng. III. Kãút thuïc: - Giaïo viãn táûp trung låïp nháûn xeït buäøi hoüc, dàûn doì, ruït kinh nghiãûm. - Ra baìi táûp vãö nhaì: Än baìi táûp thãø duûc nhëp âiãûu cuía næî vaì baìi thãø duûc phaït triãøn chung cho nam. - Xuäúng låïp. 13’ 2’ 3’ 2 láön 1 láön + Phán låïp ra laìm 2 nhoïm nam hoüc chaûy tiãúp sæïc, næî hoüc TDNÂ sau âoï âäøi näüi dung cho nhau.Chia låïp ra caïc nhoïm nhoí 3 - 5 ngæåìi tæû táûp luyãûn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giaïo viãn quan saït sæîa chæîa. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Theo tiãút daûy phán phäúi chæång trçnh säú: 6 Ngaìy soaûn:...../....../ ...... Tãn baìi daûy: : Än vaì hoüc måïi TD phaït triãøn chung daình cho nam tæì âäüng taïc 2130, TDNÂ daình cho næî 6. Chaûy tiãúp sæïc. TIÃÚT 6 I. MUÛC TIÃU: 1. Kiãún thæïc: - Hoüc sinh än táûp âäüng taïc 1âãún 5 cuía baìi TDNÂ. Hoüc måïi âäüng taïc 6. - Nàõm bàõt âæåüc mäüt säú kyî thuáût chaûy tiãúp sæïc, thæûc hiãûn chênh xaïc. 2. Kyî nàng: - Nàõm bàõt âæåüc kyî thuáût âäüng taïc måïi, nháút laì baìi TDNÂ vaì baìi táûp phaït triãøn chung. 3. Thaïi âäü : - Hoüc sinh hoüc nghiãm tuïc têch cæûc tæû giaïc nàõm âæåüc caïc kiãún thæïc cå baín. II. PHÆÅNG PHAÏP GIAÍNG DAÛY: - Thuyãút trçnh, giaíng giaíi, laìm máùu, phán nhoïm. III. CHUÁØN BË: 1. Giaïo viãn: Giaïo aïn, coìi. 2. Hoüc sinh: Trang phuûc, duûng cuû, sán baîi, 4 âäi baìn âaûp vaì âæåìng chaûy, gáûy tiãúp sæïc. IV. TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP: NÄÜI DUNG LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC T.gian Säú láön I. Pháön måí âáöu: + Nháûn låïp: Táûp trung âiãøm danh. + Phäø biãún näüi dung yãu cáöu tiãút hoüc. II. pháön cå baín: 1.Khåíi âäüng chung: - Baìi thãø duûc tay khäng : tay ngæûc, vàûn mçnh, tay vai, læng buûng, læåìn, âaï làng. - Xoay caïc khåïp : cäø, cäø tay, cäø chán, vai, häng, gäúi. - EÏp deío : eïp doüc, eïp ngang. 2. Khåíi âäüng chuyãn män : chaûy bæåïc nhoí, náng cao âuìi, goït chaûm mäng, âaûp sau, chaûy täúc âäü. Yãu cáöu : khåíi âäüng têch cæûc, laìm noïng ngæåìi, càng cå, noïng khåïp, chuáøn bë täút cho buäøi hoüc. + Kiãøm tra baìi cuí: Kiãøm tra âäüng taïc4,5 baìi TDNÂ cuía næî vaì 20 âäüng taïc baìi TDLH nam. 3. Baìi thãø duûc : a. Än baìi cuî. - Giaïo viãn hä nhëp cho caí låïp táûp laûi caïc âäüng taïc TDNÂ tæì 1- 5 cuía næî vaì 20 âäüng taïc baìi TDLH nam. 2’ 6’ 2’ 18’ 2láön/8 nhëp 2láön 4 láön x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giaïo viãn hæåïng dáùn låïp khoíi âäüng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Daìn haìng ngang, mäùi haìng caïch nhau 1 caïnh tay, haìng træåïc vaì haìng sau âæïng so le våïi nhau. Thæûc hiãûn âäöng loaût do låïp træåíng âiãöu khiãøn. x x x x x x x x x x x x + Låïp chia nam riãng, næî riãng âãø än táûp dæåïi sæû âiãöu khiãøn cuía caïn sæû låïp. + Phán låïp ra laìm 2 nhoïm nam hoüc chaûy tiãúp sæïc, næî hoüc TDNÂ sau âoï âäøi näüi dung NÄÜI DUNG LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC T.gian Säú láön b. Hoüc måïi :Baìi thãø duûc daình cho næî. - Âäüng taïc 6: Tay vai (4 x 8 nhëp). - Baìi thãø duûc danh cho nam âäüng taïc 16- 20 Cuíng cäú: - Giaïo viãn goüi 4 em thæûc hiãûn âäüng taïc TDNÂì 5 næî vaì âäüng taïc 10 âãún 20 TDPT chung nam. - Giaïo viãn quan saït kãút luáûn. 4. Chaûy tiãúp sæïc: + Baìi táûp phaït triãøn täúc âäü. - Chaûy tàng täúc 3-4 láön cæû ly 30m våïi tên gáûy. - Yãu cáöu: Chaûy tàng täúc neû nhaìng sao cho âuïng kyî thuáût vaì âaût täúc âäü täúi âa åí cuäúi cæû li, khäng âãø viãûc cáöm gáûy laìm aính hæåíng xáúu âãún ké thuáût âäüng taïc vaì täúc âäü chaûy. + Táûp phäúi håüp trao vaì nháûn tên gáûy theo nhoïm 2 ngæåìi. 6. Thaí loíng: - Cho låïp âi laûi hêt thåí, kãút håüp våïi mäüt säú âäüng taïc thaí loíng nheû nhaìng. III. Kãút thuïc: - Giaïo viãn táûp trung låïp nháûn xeït buäøi hoüc. - Ra baìi táûp vãö nhaì: Än baìi táûp thãø duûc nhëp âiãûu cuía næî vaì baìi thãø duûc daình cho nam. - Xuäúng låïp. 12’ 2’ 3’ 5 láön 3 láön 1 láön cho nhau. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sæí duûng phæång phaïp âäöng loaût vaì phæång phaïp phán chia. Âáöu tiãn cho caí låïp táûp chung, sau âoï chia ra thaình nhiãöu nhoïm nhoí âãø táûp. - Giaïo viãn giåïi thiãûu âäüng taïc theo 3 bæåïc. + Laìm nhanh. + Laìm cháûm, phán têch tæìng nhëp âäüng taïc. + Laìm täøng håüp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Vaûch xuáút phaït x x x x x x x x Vaûch XP 30m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTiet 56 Lop 12 Moi Hot.doc