Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 16 - Năm học 2009-2010 - Phan Thanh Tùng

A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Học sinh nắm vững các chương trình nội dung môn học, các nội dung kỷ thuật chạy tiếp sức và bài thể dục của nam, nữ

- Kỹ năng: Học sinh nắm bắt và thực hiện được các tố chất thể lực như sức nhanh, sức mạnh và khả năng khéo léo

- Thái độ: Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực rèn luyện, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

B. Phương pháp: Diễn giảng, đồng loạt, phân chia nhóm quay vòng.

C. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án, đồ dùng tranh ảnh dạy học.

- Học sinh: trang phục TD, sân bãi dụng cụ học tập.

D. Tiến trình bài dạy:

 

doc18 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 16 - Năm học 2009-2010 - Phan Thanh Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học 7. Bài tập bỗ trợ chuyên môn Các bài tập di chuyển, bổ trợ chuyên môn thể dục 8. Học bài mới: Ôn bài thể dục . Nữ: Ôn động tác 1-10 Nam: Ôn nhịp 1-50 b. Chạy tiếp sức: Ôn các kỹ thuật đã học 2’ 5’ 28’  (LT) €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ Chia nhóm nam riêng nữ riêng, gv hướng dẫn cho từng nhóm sau đó cử đại diện 1 em học sinh lên hô và thực hiện các động tác cho cả nhóm làm theo.  (GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Chạy tiếp sức  (GV) 9. Cũng cố: TDND. Cách trao nhận tín gậy 2’ - GV gọi 2 em lên thực hiện kĩ thuật được học mới để nhận xét học tập rút kinh nghiệm cho mỗi h/s 10. Hồi tĩnh: Chạy chậm 1 vòng sân kết 3’ - Chạy theo đội hình 1 hàng dọc hợp thả lỏng toàn thấn và hít thở sâu. mỗi em cách nhau 1m III.PHẦN KẾT THÚC: 5’  (GV) 1. Nhận xét: ưu khuyết điểm tiết học €€€€€ 2. Bài tập về nhà: €€€€€ - Các bài tập bỗ trợ và bài thể dục hàng ngày €€€€€ 3. Dặn dò: Vệ sinh sân bãi, trả dụng cụ, bàn ghế bình nước sau khi kết thúc tiết học. €€€€€ Rút kinh nghiệm tiết dạy:................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn 25/9/2009 Tiết TÊN BÀI : KIỂM TRA 1 TIẾT CHẠY TS 4X100M 13 +14 LÝ THUYẾT: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH Tiết theo PPCT : 13+14 Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm vững nội dung kiểm tra các bài tập kỹ thuật môn chạy tiếp sức 4 x 100m Kỹ năng: Học sinh nắm bắt và thực hiện hết khả năng của bản thân trong thực hành một số kỹ thuật để đạt thành tích cao nhất.. Thái độ: Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Phương pháp: Kiểm tra kỹ thuật theo nhóm. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, đồ dùng, dụng cụ kiểm tra. Học sinh: trang phục TDTT, vệ sinh, chuẩn bị sân bãi dụng cụ học tập. Tiến trình bài dạy: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU 4’  (GV) Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số €€€€€ Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. €€€€€ €€€€€ II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Khởi động a, Khởi động chung... b, Khởi động chuyên môn... 2. Kiểm tra bài cũ: (Không kt) 3. Học bài mới: Kiểm tra Kt chạy tiếp sức * Cách cho điểm: - Điểm kĩ thuật và thành tích của các học sinh trong một nhóm là như nhau, chú ý đến sự tập luyện thường xuyên của học sinh. + Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật trao - nhận gậy, phối hợp đúng kĩ thuật ở cuối khu vực quy định, chạy tốc độ cao. Tg dưới 2’30 + Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật trao - nhận gậy, phối hợp cơ bản đúng kĩ thuật ở giữa khu vực quy định, chạy tốc độ trên trung bình. Tg từ 2’30- 3’00 + Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật trao - nhận gậy, phối hợp cơ bản đúng kĩ thuật ở trong khu vực quy định, chạy tốc độ chậm. Tg từ 3’00 - 3’30 + Điểm dưới 5: Thực hiện kĩ thuật trao-nhận gậy ở mức độ vừa phải. Tg trên 3’00 Tiãút 2 1) Giaïo viãn nháûn låïp kiãøm tra sé säú. Phäø biãún näüi dung yãu cáöu giåì hoüc. 2) Baìi måïi: Nguyãn tàõc væìa sæïc: Nêu những ý cơ bản - Näüi dung:.... - Khaïi niãûm:.... - YÏ nghéa... Yãu cáöu: + Khi tiãún haình táûp luyãûn TDTT caïc em cáön coï kãú hoaûch tæû theo doíi, kiãøm tra âãø xaïc âënh mæïc âäü phuì håüp cuía læåüng váûn âäüng táûp luyãûn vaì aính hæåíng cuía noï âäúi våïi sæïc khoeí vaì thãø læûc. + Sæïc maûnh täúi âa + Sæïc maûnh nhanh + Sæïc maûnh bãön Học sinh nghe + Baìi táûp làûp laûi nhoí chuï yï nghi cheïp + Baìi táûp làûp täúi âa + Baìi táûp täúc âäü täúi âa Y/cáöu: HS chuï yï nghe giaíng, hoíi âaïp, thaío luáûn traí låìi 8’ 2’ 26’  (LT) €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ * Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt một nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Em số 1 xuất phát thấp theo hiệu lệnh, em số 2.3.4 xuất phát cao với 3 điểm tựa. - Mỗi nhóm tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm lại. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác của từng học sinh và thành tích kiểm tra Lớp trưởng ổn định lớp, điểm danh, báo cáo cho giáo viên. - Lắng nghe giáo viên trình bày. - Ghi chép khái niêm vào tập. - Chú ý nghe giáo viên trình bay. - Trao đổi thảo luận cùng với giáo viên về những vấn đề chưa hiểu. GV phán têch, âàût ra cáu hoíi - Em hiãøu nhæ thãú naìo laì sæïc maûnh täúi âa ? sæïc maûnh nhanh, sæïc maûnh bãön? - YÏ nghéa cuía sæïc maûnh ? Caïc nguyãn tàõc trong táûp luyãûn sæïc maûnh ? 3. Cũng cố: Nhấn mạnh những điểm cầu lưu ý trong việc tập luyện phát triển sức mạnh. 2’ - GV gọi 2 em lên nhắc lại các điểm cần lưu ý gv nhận xét học tập rút kinh nghiệm cho h/s 4. Hồi tĩnh: 3’ . III.PHẦN KẾT THÚC: 5’  (GV) 1. Nhận xét: ưu khuyết điểm tiết học €€€€€ 2. Bài tập về nhà: €€€€€ - Tâp ài thể dục hàng ngày, rèn luyện thân thể €€€€€ 3. Dặn dò: Vệ sinh sân bãi, trả dụng cụ, bàn ghế bình nước sau khi kết thúc tiết học. €€€€€ Rút kinh nghiệm tiết dạy:................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn 28/9/2009 Tiết TÊN BÀI : KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI THỂ DỤC 15 +16 LÝ THUYẾT: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH Tiết theo PPCT : 15+16 Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm vững nội dung kiểm tra các bài tập kỹ thuật bài thể dục.Bước đầu làm quen với kỹ thuật nhảy cao và bóng chuyền. Kỹ năng: Học sinh nắm bắt và thực hiện hết khả năng của bản thân trong thực hành một số kỹ thuật để đạt thành tích cao nhất. Thái độ: Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Phương pháp: Kiểm tra kỹ thuật theo nhóm. Các bài tập khác thực hiện giảng giải đồng loạt theo nhóm sau phân chia nhóm nhỏ tập theo nội dung xuay vòng. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, đồ dùng, dụng cụ kiểm tra. Học sinh: trang phục TDTT, vệ sinh, chuẩn bị sân bãi dụng cụ học tập. Tiến trình bài dạy: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU 4’  (GV) Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số €€€€€ Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. €€€€€ €€€€€ II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Khởi động a, Khởi động chung... b, Khởi động chuyên môn... 2. Kiểm tra bài cũ: (Không kt) 3. Học bài mới: Kiểm tra bài thể dục * Cách đánh giá điểm: - Điểm kĩ thuật của các học sinh trong một về tính nhịp điệu đều đẹp, chú ý đến sự tập luyện thường xuyên của học sinh. + Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật nhịp điệu đẹp + Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật nhịp điệu đẹp nhưng chưa đều lắm + Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật nhịp điệu đẹp nhưng chưa đều. + Điểm 4-1:Thực hiện chưa đúng kỹ thuật không mang tính nhịp điệu chưa đẹp chưa đều. 8’ 2’ 26’  (LT) €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ * Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt một nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh. €€€€€ €€€€€     gv   €€€€€ €€€€€ - Mỗi nhóm tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm lại. Tiãút 2 1) Nháûn låïp kiãøm tra sé säú. Phäø biãún näüi dung yãu cáöu giåì hoüc. 2) Baìi måïi: Nguyãn tàõc væìa sæïc (t2) Nhắc lại - Näüi dung:.... - Khaïi niãûm:.... - YÏ nghéa... - Yãu cáöu: + Khi tiãún haình táûp luyãûn TDTT caïc em cáön coï kãú hoaûch tæû theo doíi, kiãøm tra âãø xaïc âënh mæïc âäü phuì håüp cuía læåüng váûn âäüng táûp luyãûn vaì aính hæåíng cuía noï âäúi våïi sæïc khoeí vaì thãø læûc. Caïc loaûi baìi táûp phaït triãøn sæïc maûnh, * Baìi táûp khàõc phuûc troüng læåüng baín thán + Nàòm co sáúp gáûp duäùi tay + Treo co duäùi tay + Nàòm ngæîa náng thán vuäng gäúc våïi chán * Baìi táûp khàõc phuûc troüng læåüng bãn ngoaìi + Táûp våïi duûng cuû cáöm tay + Táûp våïi duûng cuû âaìn häöi + Táûp våïi âoìn taû. + Táûp våïi caïc duûng cuû chuyãn duìng + Caïc baìi táûp âäúi khaïng Y/cáöu: HS chuï yï nghe giaíng, hoíi âaïp, thaío luáûn traí låìi  (GV) €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ Lớp trưởng ổn định lớp, điểm danh, báo cáo cho giáo viên. - Lắng nghe giáo viên trình bày. - Ghi chép khái niêm vào tập. - Chú ý nghe giáo viên trình bay. - Trao đổi thảo luận cùng với giáo viên về những vấn đề chưa hiểu. GV phán têch, âàût ra cáu hoíi - Em hiãøu nhæ thãú naìo laì sæïc maûnh täúi âa ? sæïc maûnh nhanh, sæïc maûnh bãön? - YÏ nghéa cuía sæïc maûnh ? Caïc nguyãn tàõc trong táûp luyãûn sæïc maûnh ? €€€€€ €€€€€ € € gv €€ € €€€€€ €€€€€ 3. Cũng cố: Nhấn mạnh những điểm cầu lưu ý trong việc tập luyện các động tác bổ trợ chuyên môn Bóng chuyền. 2’ - GV gọi 2 em lên nhắc lại các điểm cần lưu ý gv nhận xét học tập rút kinh nghiệm cho h/s 4. Hồi tĩnh: 3’ . III.PHẦN KẾT THÚC: 5’  (GV) 1. Nhận xét: ưu khuyết điểm tiết học €€€€€ 2. Bài tập về nhà: €€€€€ - Tâp ài thể dục hàng ngày, rèn luyện thân thể €€€€€ 3. Dặn dò: Vệ sinh sân bãi, trả dụng cụ, bàn ghế bình nước sau khi kết thúc tiết học. €€€€€ Rút kinh nghiệm tiết dạy:................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAOAN THE DUC 12 PPCT QUANG TRI.doc