Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 9: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt nam - Năm học 2012-2013 - Đoàn Quốc Hoàng

I.Mục Tiêu:

 1.Về Kiến Thức:

- Giúp học sinh nắm được hệ thống tổ chức và những chức năng, nhiệm vụ chính trong Quân Đội và Công An nhân dân Việt Nam.

- Nhận biết được cấp bậc, quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân Đội và Công An nhân dân Việt Nam.

 2. Về Kĩ Năng:

- Xây dựng được ý thức trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ xây dựng Quân Đội và Công An nhân dân Việt Nam.

II. Nội Dung và Trọng Tâm:

 1.Nội Dung: “ Tổ Chức Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam”

 2. Trọng Tâm Của Bài:

 

docx6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 9: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt nam - Năm học 2012-2013 - Đoàn Quốc Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : 09 Người soạn: Đoàn Quốc Hoàng Ngày soạn :23/09/2012 Ngày dạy :.././ 2012 Bài: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM A. Phần 1: Ý Định Bài Giảng I.Mục Tiêu: 1.Về Kiến Thức: - Giúp học sinh nắm được hệ thống tổ chức và những chức năng, nhiệm vụ chính trong Quân Đội và Công An nhân dân Việt Nam. - Nhận biết được cấp bậc, quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân Đội và Công An nhân dân Việt Nam. 2. Về Kĩ Năng: - Xây dựng được ý thức trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ xây dựng Quân Đội và Công An nhân dân Việt Nam. II. Nội Dung và Trọng Tâm: 1.Nội Dung: “ Tổ Chức Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam” 2. Trọng Tâm Của Bài: - Tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân Đội nhân dân Việt Nam III. Thời Gian: 45phút IV. Tổ Chức và Phương Pháp: Tổ Chức: Ổn định, kiểm tra sỉ số, đồng phục. 2. Phương Pháp: a. Đối Với Giáo Viên: Thuyết trình, cởi mở giải đáp vấn đề. b. Đối Với Học Sinh: Chú ý lắng nghe, ghi chép, phát biểu ý kiến. V. Địa Điểm - Vật Chất: 1.Địa Điểm: Sân TD Trường Trung Hoc Phổ Thông Lý Thường Kiệt. 1.Vật Chất: - Đối với Giáo viên: SGK, giáo án. - Đối với Học sinh: SGK, vở ghi. B. Phần 2: Thực Hành Bài Giảng I. Tổ Chức Giảng Bài ( 45 phút ) 1.Tập Hợp Lớp Kiểm Tra: sỉ số, đồng phục( 3-5 phút) 2. Phổ Biến Quy Định: Nghiêm túc trong quá trình học tập, học bài cũ đọc bài mới khi đến lớp, đồng phục đúng quy định, ghi chép bài đầy đủ. 3. Kiểm Tra Bài Cũ: ( không ) 4.Công Bố Ý Định Bài Giảng: Nêu tên bài. Mục đích, yêu cầu. Nội dung, trọng tâm của bài. Thời gian, phương pháp tổ chức II. Thực Hành Nội Dung (30- 35 phút ) NỘI DUNG T/G HĐ GV- HS VC I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. 1. Tæ chøc và hÖ thèng tæ chøc cña Q§ND VN : a. Tæ chøc cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam : - Quân đội nhân dân ViÖt Nam cña n­íc CHXHCNVN ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña Đảng Cộng sản ViÖt Nam, thuéc quyÒn thèng lÜnh cña Chñ TÞch n­íc CHXHCN ViÖt Nam (Trương Tấn Sang Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam) vµ chØ huy ®iÒu hµnh cña Bé Tr­ëng Bé Quèc Phßng (Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay) - Quân đội nhân dân ViÖt Nam gåm: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng(là lực lượng thường trực. Được tổ chức một cách chặt chẽ từ Trung ương dến địa phương. b. HÖ thèng tæ chøc cña qu©n ®éi nh©n d©n VN: * HÖ thèng tæ chøc cña qu©n ®éi nh©n d©n gåm: - Bé quèc phßng. - C¸c c¬ quan bé quèc phßng : + Bé tæng tham m­u ( Thành lập 7/9/1945 hiện nay do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ là tổng tham mưu trưởng) + Tæng côc chÝnh trÞ ( thành lập 11/07/1950 do thượng tướng Ngô Xuân Lịch làm cục trưởng) + Tæng côc hËu cÇn (có tên gọi ban đầu là Tổng cục Cung cấp, được thành lập ngày 11/07/1950 do trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú làm chủ nhiệm) + Tæng côc kü thuËt( thành lập 10/09/1974 có chức năng tổ chức, quản lý, nghiên cứu đảm bảo vũ khí và phương tiện, trang bị kỹ thuật chiến đấu cho các quân, binh chủng của QĐNDVN do trung tướng Nguyễn Châu Thanh làm chủ nhiệm) + Tæng côc c«ng nghiÖp quèc phßng, tæng côc II ( thành lập 15/09/1945 có chức năng tổ chức, quản lý các cơ sở CNQP nòng cốt, bao gồm các viện nghiên cứu thiết kế, công nghệ vũ khí, các nhà máy, các liên hiệp xí nghiệp chế tạo vũ khí, trang bị và các phương tiện kỹ thuật quân sự, đảm bảo cho QĐNDVN chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chủ nhiệm Trung tướng Nguyễn Đức Lâm ) + V¨n phßng bé quèc phßng(Chánh văn phòng: Thiếu tướng Vũ Văn Hiển) + Thanh tra bộ( Chánh Thanh tra: Trung tướng Nguyễn Đình Giang) + ViÖn kiÓm s¸t qu©n sù trung ­¬ng, tòa án qu©n sù trung ­¬ng. + Côc ®iÒu tra h×nh sù, côc ®èi ngo¹i, côc tµi chÝnh, côc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, côc khoa häc- c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng, phßng thi hµnh ¸n. - C¸c ®¬n vÞ thuéc bé quèc phßng : + C¸c qu©n khu( gồm 7 quân khu. Quân khu 1- 2- 3- 4- 5- 7- 9 và Thủ Đô do thiếu tướng Phí Quốc Tuấn làm tổng tư lệnh quân khu) + Qu©n ®oµn( gồm 4 quân đoàn đó là Quân đoàn 1(Binh đoàn Quyết Thắng), Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang), Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên), Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long) + Qu©n chñng( có 5 quân chủng : quân chủng lục quạn, hải quân, phòng không không quân, biên phòng, tuần duyên) + Binh chñng( gồm 6 binh chủng : binh chủng pháo binh, hóa học, công binh, tăng thiết giáp, thông tin liên lạc và đặc công) + Bé ®éi biªn phßng( thành lập 19/11/1958 do trung tướng Võ Trọng Việt làm chủ nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến của đất nước) + C¸c viÖn nghiªn cøu, trung t©m nghiªn cøu khoa häc(có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước) + C¸c häc viÖn, tr­êng ®µo t¹o sü quan, tr­êng nghiÖp vô c¸c cÊp. + C¸c xÝ nghiÖp quèc phßng, c¸c binh ®oµn lµm kinh tÕ. - C¸c bé, ban chØ huy qu©n sù : + C¸c bé chØ huy qu©n sù cÊp tØnh. + C¸c ban chØ huy qu©n sù cÊp huyÖn. - CÊp thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng t­¬ng ®­¬ng víi bé chØ huy qu©n sù cÊp tØnh. - CÊp quËn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh t­¬ng ®­¬ng víi ban chØ huy qu©n sù cÊp huyÖn. (Ghi chú: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ Xà - Địa chỉ:  Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận - Điện thoại: (0623) 870194 - Chỉ huy trưởng: Võ Phước Ân - Chỉ huy phó: Phạm Đức Lai, Ngô Minh Chót, Nguyễn Đăng Lực 35p Gv: Tæ chøc Q§ND VN ®­îc ®Æt d­íi sù L·nh §¹o cña ai ? + Thµnh PhÇn cña Q§ND VN gåm cã nh÷ng lùc l­îng nµo ? Hs: Q§ND ViÖt Nam cña n­íc CHXHCNVN ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña §CS ViÖt Nam, thuéc quyÒn thèng lÜnh cña Chñ TÞch n­íc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam vµ chØ huy ®iÒu hµnh cña Bé Tr­ëng Bé Quèc Phßng + Thành phần chÝnh cña Q§NDVN gåm : Bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph­¬ng, bé ®éi biªn phßng Gv: HÖ thèng tæ chøc cña qu©n ®éi nh©n d©n gåm cã nh÷ng c¬ quan nµo ? Học sinh nghiên cứu SGK trả lời SGK Giáo Dục Quốc Phòng khối 12 C. Phần 3: Kết Thúc Bài Giảng (3-5 phút ) 1.Hệ thống nội dung 2.Giải đáp thắc mắc của học sinh 3.Hướng dẫn học sinh ôn tập và đọc tài liệu ở nhà 4.Nhận xét buổi học 5.Kiểm tra vật chất , học cụ 6.Giải tán PHÊ DUYỆT Bài: “ TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM ” Của đồng chí: Đoàn Quốc Hoàng Lagi, Ngày 23 tháng 09 năm 2012 Lãnh đạo duyệt

File đính kèm:

  • docxGDQP MAU MOI KHOI 12 TIET 9.docx