Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Chương trình học kì 1

I/.Nhiệm vụ:

 - Giới thiệu nội dung mục tiêu nội dung chương trình thể dục 11.

 - Học bài thể dục 1-6(nam),1-2 (nữ).

II/ Yêu cầu :

 -Nắm được nội dung mục tiêu và chương trình.

 -Nắm được k/t đ/t mới.

 -Nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.

III/ Địa điểm và dụng cụ :

 

doc70 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Chương trình học kì 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ph¸t bãng thÊp tay vµ cao tay. -T¹i chç. -Tinh thÇn giê häc. -Bãng chuyÒn. -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h2) -(h1) c¸ch 1 c¸nh tay -(h1) -(h1) -(h1) Tæ, nhãm ThÓ dôc TiÕt sè: 30 Tªn bµi d¹y: Bãng chuyÒn. (Môc ®Ých: Nh»m trang bÞ cho c¸c em mét sè kiÕn thøc vÒ bãng chuyÒn) I/ NhiÖm vô: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay b»ng 2 tay, ph¸t bãng cao tay,thÊp tay. -§Êu tËp. II/ Yªu cÇu: -Nhí k/t chuyÒn bãng cao tay b»ng 2 tay, ph¸t bãng thÊp tay,cao tay. -Nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc. III/ §Þa ®iÓm vµ dông cô: -S©n tr­êng vµ 20 qu¶ bãng chuyÒn. PhÇn vµ néi dung LV§ ChØ dÉn kÜ huËt Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. I/Më ®Çu: -NhËn líp. -Phæ biÕn y/c&n/v -Khëi ®éng. -KiÓm tra bµi cò vµ hái th¨m søc kháe häc sinh 8’ 1’30’’ 30’’ 6’ -C¸n sù ®iÓm danh b¸o c¸o. -Ng¾n gän chÝnh x¸c. -Lµm theo g/v hoÆc c¸n sù. -Kh«ng kiÓm tra. -NhËn líp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (h1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx G/v -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. II/C¬ b¶n: -Bãng chuyÒn +¤n k/t chuyÒn bãng cao tay b»ng 2 tay,ph¸t bãng thÊp tay(n÷),cao tay (nam). -§Êu tËp: 32’ 16’ 16’ -G/v theo dâi vµ söa sai cho häc sinh.(h2) +TËp d­íi d¹ng kiÓm tra. -§Êu tËp theo tæ, ph¶i di chuyÓn ®éi h×nh khi ®èi ph­¬ng giao bãng. -¤n tËp (h2) x x x x x x x x -(h2) G/v -§Êu tËp(h2&h3) x x x x x x x x (h3) III/KÕt thóc: -Cñng cè. -Th¶ láng. -NhËn xÐt. -Phæ biÕn g/a sau. -Xuèng líp. 5’ 1’30’’ 1’30’’ 1’ 30’’ 30’’ - 2 h/s thùc hiÖn k/t ph¸t bãng thÊp tay vµ cao tay. -T¹i chç. -Tinh thÇn giê häc. -Ktra Bãng chuyÒn. -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h2) -(h1) c¸ch 1 c¸nh tay -(h1) -(h1) -(h1) Tæ, nhãm ThÓ dôc TiÕt sè: 31 Tªn bµi d¹y: KiÓm tra Bãng chuyÒn. (Môc ®Ých: Nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc sinh vÒ m«n bãng chuyÒn). I/ NhiÖm vô: -KiÓm tra k/t ph¸t bãng thÊp tay(n÷),cao tay(nam). II/Yªu cÇu: -Ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng trong kiÓm tra, -Nghiªm tóc trong giêkiÓm tra. III/§Þa ®iÓm vµ dông cu: -S©n tr­êng vµ22 qu¶ bãng.. PhÇn vµ néi dung LV§ ChØ dÉn kÜ huËt Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. I/Më ®Çu: -NhËn líp. -Phæ biÕn y/c&n/v -Khëi ®éng. -KiÓm tra bµi cò vµ hái th¨m søc kháe häc sinh 8’ 1’30’’ 30’’ 6’ -C¸n sù ®iÓm danh b¸o c¸o. -Ng¾n gän chÝnh x¸c. -Lµm theo g/v hoÆc c¸n sù. -NhËn líp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (h1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx G/v -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. II/C¬ b¶n: -KiÓm tra k/t ph¸t bãng cao tay(nam) k/t ph¸t bãng thÊp tay(n÷) 32’ -Ph­¬ng ph¸p:Mçi lÇn kiÓm tra 2 häc sinh bãng cao tay(nam),thÊp tay(n÷) -C¸ch tÝnh ®iÓm: +Mçi häc sinh thùc hiÖn 5 lÇn ph¸t bãng vµo trong s©n kÏ ®iÓm s½n. -KiÓm tra(h20 x x 2 1 2 1 -(h3) G/v III/KÕt thóc: -Th¶ láng. -NhËn xÐt. -Phæ biÕn g/a sau. -Xuèng líp. 5’ 2’ 2’ 30’ 30’’ -T¹i chç. -Tuyªn d­¬ng nh÷ng h/s ®¹t 8-9-10 ®iÓm.. -Nh¶y cao, cÇu l«ng, ch¹y bÒn -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h1) -(h1) -(h1) -(h1) Tæ, nhãm ThÓ dôc TiÕt sè: 32 Tªn bµi d¹y: «n tËp KiÓm tra häc kú 1. PhÇn «n: Kü thuËt Bãng chuyÒn (Môc ®Ých: Nh»m trang bÞ vµ rÌn luyÖn n©ng cao cho h/s mét sè kü thuËt vÒ bãng chuyÒn ). I/ NhiÖm vô: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay,®Ömbãng. II/Yªu cÇu: -Nhí kiÕn thøc cñ, -Nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc. III/§Þa ®iÓm vµ dông cu: -S©n tr­êng vµ20 qu¶ bãng. PhÇn vµ néi dung LV§ ChØ dÉn kÜ huËt Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. I/Më ®Çu: -NhËn líp. -Phæ biÕn y/c&n/v -Khëi ®éng. -KiÓm tra bµi cò vµ hái th¨m søc kháe häc sinh 8’ 1’30’’ 30’’ 6’ -C¸n sù ®iÓm danh b¸o c¸o. -Ng¾n gän chÝnh x¸c. -Lµm theo g/v hoÆc c¸n sù. -Kh«ng kiÓm tra. -NhËn líp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (h1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx G/v -K/®(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. II/C¬ b¶n: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay. -¤n k/t ®Öm bãng. 32’ 16’ 16’ -G/v nh¾c l¹i k/t chuyÒn bãng cao tay vµ ®Öm bãng, ph¸t bãng thÊp tay cho h/s n¾m,tËp luyÖn (h2&h3). -TËp luyÖn (h2&h3) x x x x x x x x -(h2) G/v x x x x x x x x (h3) -G/v söa sai cho h/s. III/KÕt thóc: -Cñng cè. -Th¶ láng. -NhËn xÐt. -Phæ biÕn g/a sau. -Xuèng líp. 5’ 1’30’ 1’30’ 1’ 30’’ 30’’ -Thùc hiÖn l¹i k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng -T¹i chç. -Tinh thÇn giê häc. -¤n tËp k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng chuyÒn. -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h2) - (h1)c¸ch 1 c¸nh tay. -(h1) -(h1) -(h1) Tæ, nhãm ThÓ dôc TiÕt sè: 33 Tªn bµi d¹y: «n tËp KiÓm tra häc kú 1. PhÇn «n: Kü thuËt Bãng chuyÒn (Môc ®Ých: Nh»m trang bÞ vµ rÌn luyÖn n©ng cao cho h/s mét sè kü thuËt vÒ bãng chuyÒn ). I/NhiÖm vô: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay,®Ömbãng. II/Yªu cÇu: -Nhí kiÕn thøc cò, -Nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc. III/§Þa ®iÓm vµ dông cu: -S©n tr­êng vµ20 qu¶ bãng.. PhÇn vµ néi dung LV§ ChØ dÉn kÜ huËt Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. I/Më ®Çu: -NhËn líp. -Phæ biÕn y/c&n/v -Khëi ®éng. -KiÓm tra bµi cò vµ hái th¨m søc kháe häc sinh 8’ 1’30’’ 30’’ 6’ -C¸n sù ®iÓm danh b¸o c¸o. -Ng¾n gän chÝnh x¸c. -Lµm theo g/v hoÆc c¸n sù. -Kh«ng kiÓm tra. -NhËn líp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (h1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx G/v -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. II/C¬ b¶n: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay. -¤n k/t ®Öm bãng. 32’ 16’ 16’ -G/v nh¾c l¹i k/t chuyÒn bãng cao tay vµ ®Öm bãng, ph¸t bãng thÊp tay cho h/s n¾m,tËp luyÖn (h2&h3). -TËp luyÖn (h2) x x x x x x x x -(h2) G/v x x x x x x x x (h3) -G/v söa sai cho h/s. III/KÕt thóc: -Cñng cè. -Th¶ láng. -NhËn xÐt. -Phæ biÕn g/a sau. -Xuèng líp. 5’ 1’30’’ 1’30’’ 1’ 30’’ 30’’ -Thùc hiÖn l¹i k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng -T¹i chç. -Tinh thÇn giê häc. -¤n tËp k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng chuyÒn. -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h2) -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. -(h1) -(h1) -(h1) Tæ, nhãm ThÓ dôc TiÕt sè: 34 Tªn bµi d¹y: «n tËp KiÓm tra häc kú 1. PhÇn «n: Kü thuËt Bãng chuyÒn (Môc ®Ých: Nh»m trang bÞ vµ rÌn luyÖn n©ng cao cho h/s mét sè kü thuËt vÒ bãng chuyÒn ). I/NhiÖm vô: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay, ®Ömbãng. II/Yªu cÇu: -Nhí kiÕn thøc cñ, -Nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc. III/§Þa ®iÓm vµ dông cu: -S©n tr­êng vµ 20 qu¶ bãng. PhÇn vµ néi dung LV§ ChØ dÉn kÜ huËt Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. I/Më ®Çu: -NhËn líp. -Phæ biÕn y/c&n/v -Khëi ®éng. -KiÓm tra bµi cò vµ hái th¨m søc kháe häc sinh 8’ 1’30’’ 30’’ 6’ -C¸n sù ®iÓm danh b¸o c¸o. -Ng¾n gän chÝnh x¸c. -Lµm theo g/v hoÆc c¸n sù. -Kh«ng kiÓm tra. -NhËn líp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (h1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx G/v -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. II/C¬ b¶n: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay. -¤n k/t ®Öm bãng. 32’ 16’ 16’ -G/v nh¾c l¹i k/t chuyÒn bãng cao tay vµ ®Öm bãng, ph¸t bãng thÊp tay cho h/s n¾m,tËp luyÖn (h2&h3). -TËp luyÖn (h2&h3) x x x x x x x x -(h2) G/v x x x x x x x x (h3) -G/v söa sai cho h/s. III/KÕt thóc: -Cñng cè. -Th¶ láng. -NhËn xÐt. -Phæ biÕn g/a sau. -Xuèng líp. 5’ 1’30’’ 1’30’’ 1’ 30’’ 30’’ -Thùc hiÖn l¹i k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng -T¹i chç. -Tinh thÇn giê häc. -¤n tËp k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng chuyÒn. -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h2) -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. -(h1) -(h1) -(h1) Tæ, nhãm ThÓ dôc TiÕt sè: 35 Tªn bµi d¹y: «n tËp KiÓm tra häc kú 1. PhÇn «n: Kü thuËt Bãng chuyÒn (Môc ®Ých: Nh»m trang bÞ vµ rÌn luyÖn n©ng cao cho h/s mét sè kü thuËt vÒ bãng chuyÒn ). I/NhiÖm vô: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay, ®Ömbãng. II/Yªu cÇu: -Nhí kiÕn thøc cò, -Nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc. III/§Þa ®iÓm vµ dông cu: -S©n tr­êng vµ 20 qu¶ bãng. PhÇn vµ néi dung LV§ ChØ dÉn kÜ huËt Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. I/Më ®Çu: -NhËn líp. -Phæ biÕn y/c&n/v -Khëi ®éng. -KiÓm tra bµi cò vµ hái th¨m søc kháe häc sinh 8’ 1’30’’ 30’’ 6’ -C¸n sù ®iÓm danh b¸o c¸o. -Ng¾n gän chÝnh x¸c. -Lµm theo g/v hoÆc c¸n sù. -Kh«ng kiÓm tra. -NhËn líp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (h1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx G/v -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. II/C¬ b¶n: -¤n k/t chuyÒn bãng cao tay. -¤n k/t ®Öm bãng. 32’ 16’ 16’ -G/v nh¾c l¹i k/t chuyÒn bãng cao tay vµ ®Öm bãng, ph¸t bãng thÊp tay cho h/s n¾m,tËp luyÖn (h2&h3). -TËp luyÖn (h2&h3) x x x x x x x x -(h2) G/v x x x x x x x x (h3) -G/v söa sai cho h/s. III/KÕt thóc: -Cñng cè. -Th¶ láng. -NhËn xÐt. -Phæ biÕn g/a sau. -Xuèng líp. 5’ 1’30’’ 1’30’’ 1’ 30’’ 30’’ -Thùc hiÖn l¹i k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng -T¹i chç. -Tinh thÇn giê häc. -KiÓm tra häc k× (k/t ®Öm vµ chuyÒn bãng chuyÒn). -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h2) -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. -(h1) -(h1) -(h1) Tæ, nhãm ThÓ dôc TiÕt sè: 36 Tªn bµi d¹y: KiÓm tra häc kú 1. PhÇn: Kü thuËt Bãng chuyÒn (Môc ®Ých: Nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc sinh). I/NhiÖn vô: -KiÓm tra k/t chuyÒn bãng cao tay, ®Öm bãng II/Yªu cÇu: -Ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng trong kiÓm tra, -Nghiªm tóc trong giê kiÓm tra. III/§Þa ®iÓm vµ dông cu: -S©n tr­êng vµ 22 qu¶ bãng.. PhÇn vµ néi dung LV§ ChØ dÉn kÜ huËt Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. I/Më ®Çu: -NhËn líp. -Phæ biÕn y/c&n/v -Khëi ®éng. -Hái th¨m søc kháe häc sinh 8’ 1’30’’ 30’’ 6’ -C¸n sù ®iÓm danh b¸o c¸o. -Ng¾n gän chÝnh x¸c. -Lµm theo g/v hoÆc c¸n sù. -NhËn líp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (h1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx G/v -(h1)c¸ch 1 c¸nh tay. II/C¬ b¶n: -KiÓm tra k/t ph¸t bãng cao tay(nam) k/t ph¸t bãng thÊp tay(n÷) 32’ -Ph­¬ng ph¸p:Mçi lÇn kiÓm tra 1 häc sinh ®­îc thùc hiÖn 5 qu¶ do mét h/s kh¸c tung bãng. -C¸ch tÝnh ®iÓm: + 9-10:ChuyÒn vµ ®Öm 5 qu¶ cã ®é cao 3m so víi mÆt ®Êt ®iÓm r¬i vµo « ®óng k/t ®/t. + 7-8: ChuyÒn vµ ®Öm 4 qu¶ cã ®é cao 3m so víi mÆt ®Êt ®iÓm r¬i vµo « ®óng k/t ®/t. + 5-6: ChuyÒn vµ ®Öm 3 qu¶ cã ®é cao 3m so víi mÆt ®Êt ®iÓm r¬i vµo « ®óng k/t ®/t + 3-4: ChuyÒn vµ ®Öm 2 qu¶ cã ®é cao 3m so víi mÆt ®Êt ®iÓm r¬i vµo « ®óng k/t ®/t. + 1-2: ChuyÒn vµ ®Öm kh«ng ®¹t qu¶ nµo. -KiÓm tra (h2) G/v (h2) o o X xxxxxx xxxxxx III/KÕt thóc: -Th¶ láng. -NhËn xÐt. -Phæ biÕn g/a sau. -Xuèng líp. 5’ 2’ 2’ 30’ 30’’ -T¹i chç. -Tuyªn d­¬ng nh÷ng h/s ®¹t 8-9-10 ®iÓm.. -Nh¶y cao,cÇu l«ng,ch¹y bÒn -G/v gi¶i t¸n h/s kháe. -(h1) -(h1) -(h1) -(h1)

File đính kèm:

  • docTDucHKy1K11Ngon.doc