Giáo án môn Thể dục Lớp 10 - Tiết 24 - Bản đẹp 3 cột

I. Chuẩn Bị:

1, Nhận lớp;

2, Khởi động

3. Bài cũ 5– 7

1 - 2 - Nhận lớp ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, tác phong, trang phục thể dục. Phổ biến nội dung giờ học TDNĐ nam, nữ (3 động tác) chạy bền

- Tại chỗ xoay kĩ các khớp với biên độ động tác tối đa tạo nên sự co dãn tốt các bao khớp và dây chăng khớp. Thực hiện động tác: lưng bụng, bật tại chỗ. Thực hiện động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc.

Thực hiện kĩ thuật di chuyển bước chạy, bước nhảy, bước lướt, bước thường trong bóng chuyền.

- Hãy cho biết kích thước sân bóng chuyền.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 31/03/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 10 - Tiết 24 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy 19 thaựng 11 naờm 2006 GIAÙO AÙN SOÁ 24 Tieỏt 24 BAỉI HOẽC: - Theồ thao tửù choùn (TTTC) Boựng chuyeàn - Chaùy beàn: Luyeọn taọp chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn. Muùc tieõu: - Bieỏt caựch thửùc hieọn kyừ thuaọt ủoọng taực cụ ban Boựng chuyeàn 6 daàn hỡnh thaứnh kyừ naờng thoõng qua baứi taọp theồ chaỏt. - Thửùc hieọn ủuựng caực yeõu caàu kú thuaọt cụ baỷn moõn boựng chuyeàn 6, reứn luyeọn phaựt trieồn sửực beàn. - Thửùc hieọn ủuựng, ủuỷ noọi dung giụứ hoùc. Coự yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt chung ủaỷm baỷo giụứ hoùc an toaứn hieồu quaỷ. ẹũa ủieồm, phửụng tieọn: Saõn theồ duùc, ủửụứng chaùy, Saõn boựng chuyeàn, 15 quaỷ boựng, lửụựi. NOÄI DUNG ẹLVẹ YEÂU CAÀU CHặ DAÃN Kể THUAÄT PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC LễÙP HOẽC TG SL I. Chuaồn Bũ: 1, Nhaọn lụựp; 2, Khụỷi ủoọng 3. Baứi cuừ 5’– 7’ 2 x 8 2 1 - 2 - Nhaọn lụựp oồn ủũnh toồ chửực, kieồm tra sú soỏ, taực phong, trang phuùc theồ duùc. Phoồ bieỏn noọi dung giụứ hoùc TDNẹ nam, nửừ (3 ủoọng taực) chaùy beàn - Taùi choó xoay kú caực khụựp vụựi bieõn ủoọ ủoọng taực toỏi ủa taùo neõn sửù co daừn toỏt caực bao khụựp vaứ daõy chaờng khụựp. Thửùc hieọn ủoọng taực: lửng buùng, baọt taùi choó. Thửùc hieọn ủoọng taực chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy ủaùp sau, chaùy taờng toỏc. Thửùc hieọn kú thuaọt di chuyeồn bửụực chaùy, bửụực nhaỷy, bửụực lửụựt, bửụực thửụứng trong boựng chuyeàn. - Haừy cho bieỏt kớch thửụực saõn boựng chuyeàn. - Nhaọn lụựp: ủoọi hỡnh 4 haứng ngang. 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II. Cụ Baỷn: 1. TTTC: Boựng chuyeàn Luyeọn taọp ủeọm boựng 30-32’ 12 – 14’ - Kú thuaọt ủeọm boựng. ẹeọm boựng baống 2 tay laứ cụ sụỷ ủeồ phaựt trieồn thaứnh nhieàu kú thuaọt ửựng duùng khaực nhử: laờn, ngaừ cửựu boựng,. . . Laứ kú thuaọt cụ baỷn ủửụùc sửỷ duùng nhieàu nhaỏt trong thi ủaỏu vaứ cho nhửừng ngửụứi mụựi taọp luyeọn TTCB ủửựng ụỷ tử theỏ truứng bỡnh thaỏp. Khi ủeọm boựng duứng 2 tay ủoựn boựng, trửụực khi boựng chaùm tay, phaỷi beỷ ngửừa coồ tay taùo sửực caờng cho caỳng tay. Boựng tieỏp xuực vụựi tay khi tay hụùp vụựi maởt ủaỏt khoaỷng 1 goực 300. phoỏi hụùp lửùc caựnh tay, ủaùp duoói chaõn vaứ vửụn ngửụứi. tuyứ thuoọc vaứo lửùc ủi cuỷa quaỷ boựng maứ ngửụứi taọp coự lửùc taực ủoọng vaứo OÂn taọp chuyeàn boựng 2. Chaùy beàn 3. Cuỷng coỏ 10 – 12’ 4 – 5’ 2 – 3’ 1 1 - 2 boựng sao cho phuứ hụùp vaứ ủieàu khieồn quaỷ boựng ủi theo yự muoỏn cuỷa ngửụứi taọp. - Kú thuaọt chuyeàn boựng cao tay trửụực maởt thửụứng ủửụùc sửỷ duùng khi boựng coự ủieồm rụi ngang ủaàu vaứ trửụực maởt. + ẹửựng tử theỏ trung bỡnh (1 trong 3 tử theỏ ủaừ hoùc) + Hai tay tieỏp xuực vụựi boựng xoeứ roùng nhửng khoõng mụỷ caờng caực ngoựn tay, caực ngoựn tay hụi khum laùi vaứ taùo thaứnh hỡnh tuựi. Hai ngoựn tay caựi hửụựng vaứo nhau ủeồ ủụừ phớa beõn dửụựi boựng.. . . + Khi boựng ủeỏn tieỏp xuực boựng ụỷ phớa sau vaứ cheỏc xuoỏng dửụựi cuỷa boựng. . . - Chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn: Nam 1200m, Nửừ 800m - Thửùc hieọn kú thuaọt ủeọm boựng. Lụựp chuự yự theo doừi vaứ nhaọn xeựt neõu leõn phửụng phaựp luyeọn taọp, sửỷa sai (neỏu coự) Chaùy beàn phửụng phaựp phaõn nhoựm, lieõn tuùc, hoaứn thieọn III. Keỏt Thuực: 1, Thaỷ loỷng 2, Nhaọn xeựt 3, Baứi taọp veà nhaứ 4 - 5’ - Taùi choó thaỷ loỷng tớch cửùc nhaốm hoài phuùc cụ baộp sau luyeọn taọp traựnh ủửụùc sửù co cửựng cụ aỷnh hửụỷng ủeỏn sinh hoaùt vaứ hoùc taọp. - Nhaọn xeựt ửu khuyeỏt ủieồm giụứ hoùc - Veà nhaứ luyeọn taọp chaùy beõn Nam 2000m, nửừ 1500m, OÂn kú thuaọt di chuyeồn khoõng boựng, luyeọn taọp ủeọm boựng, chuyeàn boựng. 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ruựt Kinh Nghieọm:

File đính kèm:

  • docSo 24.doc