Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Tiết 3 đến Tiết 68

I : Mục tiêu :

 1. Nhảy xa :

- Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi bao gồm thành tích và kĩ thuật.

- Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh trong thời gian vừa qua.

- Cho điểmđể tổng kết năm học

* Yêu cầu : Học sinh thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích cao .

II : Địa điểm phương tiện .

 Chuẩn bị sân bãi,hố cát, trang phục tập luyện .

III : Tiến trình dạy học .

 

 

doc82 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 16/03/2021 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Tiết 3 đến Tiết 68, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ KiÓm tra ®¸ cÇu . a. Néi dung kiÓm tra. - Häc sinh ®­îc quyÒn chän 1 trong 2 néi dung ®Ó kiÓm tra . + T©ng cÇu . + TruyÒn cÇu qua l­íi . b. c¸ch tÝnh ®iÓm . - §èi víi t©ng cÇu : 5 qu¶ mét ®iÓm ®èi víi nam vµ 4 qu¶ mét ®iÓm ®èi víi n÷. - §èi víi truyÒn cÇu : TruyÒn cÇu qua l­íi sau 2 ch¹m ph¶i truyÒn trë l¹i mçi lÇ cÇu qua l­íi ch¹m ®Òu 2 ch©n ®­îc 1 ®iÓm. c. H×nh thøc kiÓm tra. - Gäi theo sè thø tù trong sæ nÕu chon ng­êi ë cuèi sæ truyÒn cÇu cïng muèn lÊy ®iÓm còng cã thÓ cho cae 2 häc sinh cïng lÊy ®iÓm. 30 p - Gv h­íng dÉn häc sinh néi dung vµ h×nh thøc kiÓm tra, c¸ch tÝnh ®iÓm. - Gäi häc sinh lªn kiÓm tra x x x x x x x x x x x x x x x x C/ PhÇn kÕt thóc : 1. Th¶ láng Rò ch©n, tay. 2. NhËn xÐt - ý thøc kiÓm tra - KÕt qu¶ kiÓm tra 3. H­íng dÉn vÒ nhµ -LuyÖn tËp: Ch¹y bÒn chuÈn bÞ kiÓm tra Xuèng líp . 5 p NhËn xÐt giê kiÓm tra vµ h­íng dÉn luyÖn tËp ë nhµ . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Líp nghØ. HS: KhoÎ. .................................................................................................................. KiÓm tra, ngµy ..th¸ng 4 n¨m 2007 Tæ phã chuyªn m«n TuÇn 33 Ngµy so¹n 25 /04/2007 TiÕt 65 KiÓm tra ch¹y bÒn I : Môc tiªu : 1. Ch¹y bÒn : - Yªu cÇu : + Thùc hiÖn HÕt qu·ng ®­êng quy ®Þnh nam 800m vµ n÷ 500m . + Duy tr× vµ phÊn ®Êu ®¹t thµnh tÝch cao nhÊt. + Nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc trong tËp luyÖn. + Cho ®iÓm ®Ó tÝnh thµnh tÝch trong häc tËp cho häc sinh trong thêi gia võa qua vµ ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ . II : §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn . ChuÈn bÞ s©n b·i, ®ång hå, trang phôc tËp luyÖn ..... III : TiÕn tr×nh d¹y häc . Néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn chuÈn bÞ : . 1- NhËn líp : KiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu gi¶ng d¹y 2-Khëi ®éng : - Ch¹y nhÑ nhµng khëi ®éng - Xoay c¸c khíp ,Ðp däc, Ðp ngang. - Ch¹y b­íc nhá ,n©ng cao ®ïi ... 3-KiÓm tra: - Kh«ng 10p 2p 6p Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh ,néi dung kiÓm tra . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X H­íng dÉn häc sinh khëi ®éng B/ PhÇn c¬ b¶n : 1/ KiÓm tra ch¹y bÒn . a. Néi dung kiÓm tra. - Häc sinh thùc hiÖn hÕt qu·ng ®­êng theo quy ®Þnh giµnh cho häc sinh líp 9 THCS : Nam 800m vµ n÷ 500m. b. c¸ch tÝnh ®iÓm . - §iÓm 9 - 10 : Ch¹y hÕt qu·ng ®­êng quy ®Þnh kh«ng ph¹m quy, thµnh tÝch ®¹t Nam 2 phót.vµ n÷ ®¹t 1 phót 50 gi©y - §iÓm 7 - 8 : Ch¹y hÕt qu·ng ®­êng quy ®Þnh kh«ng ph¹m quy, thµnh tÝch ®¹t Nam 3 phót 00 vµ n÷ ®¹t 1 phót 56 gi©y. - §iÓm 5 - 6 : Ch¹y hÕt qu·ng ®­êng quy ®Þnh kh«ng ph¹m quy, thµnh tÝch ®¹t Nam 3 phót.vµ n÷ ®¹t 2 phót 08 gi©y - Cßn l¹i ®¹t 4 - 3 ®iÓm . c. H×nh thøc kiÓm tra. - KiÓm tra theo nhãm 5 häc sinh nam, n÷ ch¹y riªng theo sæ . 30 p - Gv h­íng dÉn häc sinh néi dung vµ h×nh thøc kiÓm tra, c¸ch tÝnh ®iÓm. - Gäi häc sinh lªn kiÓm tra C/ PhÇn kÕt thóc : 1. Th¶ láng Rò ch©n, tay. 2. NhËn xÐt - ý thøc kiÓm tra - KÕt qu¶ kiÓm tra 3. H­íng dÉn vÒ nhµ - ¤n tËp nh¶y xa chuÈn bÞ cho kiÓm tra häc k× vµ kiÓm tra rÌn luyÖn th©n thÓ . Xuèng líp . 5 p NhËn xÐt giê kiÓm tra vµ h­íng dÉn luyÖn tËp ë nhµ . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Líp nghØ. HS: KhoÎ. .................................................................................................................. TuÇn 33 Ngµy so¹n 25/04/2007 TiÕt 66 «n tËp nh¶y xa I : Môc tiªu : 1. Nh¶y xa : - N©ng cao kÜ thuËt vµ thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu “B­íc qua” - Trß ch¬i “BËt cãc tiÕp søc”; LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y xa * Yªu cÇu : Thùc hiÖn ®óng c¸c giai ®o¹n cña kü thuËt ,ph¸t triÓn thÓ lùc, tÝch cùc trong tËp luyÖn vµ tham gia trß ch¬i 2. Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i “MÌo ®uæi chuét” + Thùc hiÖn hÕt qu·ng ®­êng, rÌn luyÖn thÓ lùc II : §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn . ChuÈn bÞ s©n b·i,hè c¸t, trang phôc tËp luyÖn ..... III : TiÕn tr×nh d¹y häc . Néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn chuÈn bÞ : . 1- NhËn líp : KiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu gi¶ng d¹y 2-Khëi ®éng : - Ch¹y nhÑ nhµng khëi ®éng - Xoay c¸c khíp ,Ðp däc, Ðp ngang. - Ch¹y b­íc nhá ,n©ng cao ®ïi ... 3-KiÓm tra: Thùc hiÖn hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n cña nh¶y xa. 10p 2p 6p 2p Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh cña bµi häc . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X H­íng dÉn häc sinh khëi ®éng - 2 häc sinh lªn thùc hiÖn Häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ B/ PhÇn c¬ b¶n : 1/ Nh¶y xa: - Trß ch¬i: BËt cãc tiÕp søc * ¤n : + Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt vµ ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n . + Ch¹y ®µ 3 - 5 b­íc giËm nh¶y kÕt hîp ®¸nh tay . +Ch¹y ®µ 3 – 5 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng . + T¹i chç bËt cao . + Ch¹y ®µ 5 – 7 b­íc hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa . 2. Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i : MÌo ®uæi chuét. 30 p 3 L 3L 5p - Gv h­íng dÉn hs ch¬i vµ lµm träng tµi. - TËp bæ trî tõng hµng x GV h­íng dÉn cho c¸c nhãm luyÖn tËp . x - Häc sinh tÝch cùc ch¬i C/ PhÇn kÕt thóc : 1. Th¶ láng Ch¹y nhÑ nhµng th¶ láng 2. NhËn xÐt - ý thøc tËp luyÖn - KÕt qu¶ tËp luyÖn 3. H­íng dÉn vÒ nhµ -LuyÖn tËp: Nh¶y xa. Xuèng líp . 5 p 2p 3p NhËn xÐt giê häc h­íng dÉn luyÖn tËp ë nhµ . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Líp nghØ. HS: KhoÎ. .................................................................................................................. §· kiÓm tra: Ngµy / / 2007. Tæ phã chuyªn m«n TuÇn 34 Ngµy so¹n 5/5/2007 TiÕt 67 «n tËp nh¶y xa I : Môc tiªu : 1. Nh¶y xa : - N©ng cao kÜ thuËt vµ thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu “B­íc qua” - Trß ch¬i “BËt cãc tiÕp søc”; LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y xa * Yªu cÇu : Thùc hiÖn ®óng c¸c giai ®o¹n cña kü thuËt ,ph¸t triÓn thÓ lùc, tÝch cùc trong tËp luyÖn vµ tham gia trß ch¬i 2. Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i “MÌo ®uæi chuét” + Thùc hiÖn hÕt qu·ng ®­êng, rÌn luyÖn thÓ lùc II : §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn . ChuÈn bÞ s©n b·i,hè c¸t, trang phôc tËp luyÖn ..... III : TiÕn tr×nh d¹y häc . Néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn chuÈn bÞ : . 1- NhËn líp : KiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu gi¶ng d¹y 2-Khëi ®éng : - Ch¹y nhÑ nhµng khëi ®éng - Xoay c¸c khíp ,Ðp däc, Ðp ngang. - Ch¹y b­íc nhá ,n©ng cao ®ïi ... 3-KiÓm tra: Thùc hiÖn hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n cña nh¶y xa. 10p 2p 6p 2p Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh cña bµi häc . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X H­íng dÉn häc sinh khëi ®éng - 2 häc sinh lªn thùc hiÖn Häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ B/ PhÇn c¬ b¶n : 1/ Nh¶y xa: - Trß ch¬i: BËt cãc tiÕp søc * ¤n : + Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt vµ ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n . + Ch¹y ®µ 3 - 5 b­íc giËm nh¶y kÕt hîp ®¸nh tay . +Ch¹y ®µ 3 – 5 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng . + T¹i chç bËt cao . + Ch¹y ®µ 5 – 7 b­íc hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa . 2. Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i : MÌo ®uæi chuét. 30 p 3 L 3L 5p - Gv h­íng dÉn hs ch¬i vµ lµm träng tµi. - TËp bæ trî tõng hµng x GV h­íng dÉn cho c¸c nhãm luyÖn tËp . x - Häc sinh tÝch cùc ch¬i C/ PhÇn kÕt thóc : 1. Th¶ láng Ch¹y nhÑ nhµng th¶ láng 2. NhËn xÐt - ý thøc tËp luyÖn - KÕt qu¶ tËp luyÖn 3. H­íng dÉn vÒ nhµ -LuyÖn tËp: Nh¶y xa. Xuèng líp . 5 p 2p 3p NhËn xÐt giê häc h­íng dÉn luyÖn tËp ë nhµ . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Líp nghØ. HS: KhoÎ. .................................................................................................................. TuÇn 34 Ngµy so¹n 5/5/2007 TiÕt 68 KiÓm tra häc k× : nh¶y xa I : Môc tiªu : 1. Nh¶y xa : - KiÓm tra kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi bao gåm thµnh tÝch vµ kÜ thuËt. - §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tËp luyÖn cña häc sinh trong thêi gian võa qua. - Cho ®iÓm®Ó tæng kÕt n¨m häc * Yªu cÇu : Häc sinh thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ thµnh tÝch cao . II : §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn . ChuÈn bÞ s©n b·i,hè c¸t, trang phôc tËp luyÖn ..... III : TiÕn tr×nh d¹y häc . Néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn chuÈn bÞ : . 1- NhËn líp : KiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu gi¶ng d¹y 2-Khëi ®éng : - Ch¹y nhÑ nhµng khëi ®éng - Xoay c¸c khíp ,Ðp däc, Ðp ngang. - Ch¹y b­íc nhá ,n©ng cao ®ïi ... 3-KiÓm tra: Kh«ng 10p 2p 6p Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh cña bµi häc . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X H­íng dÉn häc sinh khëi ®éng B/ PhÇn c¬ b¶n : 1/ Nh¶y xa: - H×nh thøc kiÓm tra: + Mçi häc sinh ®­îc nh¶y 3 lÇn lÊy thµnh tÝch cao nhÊt nÕu kh«ng ph¹m quy ®Ó cho ®iÓm. + KiÓm tra theo sè thø tù trong sæ ®iÓm gäi theo sè thø tù hÕt 1 l­ît råi gäi l­ît 2 . . . 2. C¸ch tÝnh ®iÓm - §iÓm 9 - 10 : Thùc hiÖn ®óng c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt thµnh tÝch ®¹t Nam 3m80 n÷ ®¹t 3m30. - §iÓm 7 - 8 : Thùc hiÖn ®óng c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt thµnh tÝch ®¹t Nam 3m 40 n÷ ®¹t 3m. - §iÓm 5 - 6 : Thùc hiÖn ®óng c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt thµnh tÝch ®¹t Nam 3m n÷ ®¹t 2m50. - Nh÷ng tr­êng hîp cßn l¹i ®¹t 3,4 ®iÓm . 30 p - Gv h­íng dÉn hs ch¬i vµ lµm träng tµi. - TËp bæ trî tõng hµng x GV h­íng dÉn cho c¸c nhãm luyÖn tËp . x - Häc sinh tÝch cùc ch¬i C/ PhÇn kÕt thóc : 1. Th¶ láng Ch¹y nhÑ nhµng th¶ láng 2. NhËn xÐt - ý thøc tËp luyÖn - KÕt qu¶ tËp luyÖn 3. H­íng dÉn vÒ nhµ -LuyÖn tËp: ch¹y ng¾n chuÈn bÞ kiÓm tra RLTT Xuèng líp . 5 p NhËn xÐt giê häc h­íng dÉn luyÖn tËp ë nhµ . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Líp nghØ. HS: KhoÎ. ..................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an The Duc 9(14).doc