Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 41+42: Nhảy xa - TTTC - Chạy bền - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU .

 1. MỤC TIÊU :

• Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “nhảy ô tiếpsức”.

 Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy, bước bộ trên không.

 Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (hố cát hoặc nệm).

 Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”

• Bóng chuyền : Ôn một số động tác bổ trợ phát triển thể lực, Kỉ thuật chuyền bóng thấp tay.

 Trò chơi chuyền bóng tiếp sức.

• Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

2.YÊU CẦU :

- Thực hiện được các giai đoạn chạy đà

- Biết cách đặt chân giậm nhảy, phối hợp các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy

- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ.

- Thực hiện được kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

- Thực hiện được đệm bóng (chuyền bóng thập tay)

- Duy trì và nâng dần sức bền.

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN :

- Saân tröôøng THCS An Thành.

- Tranh ảnh, bóng chuyền, nệm nhảy.

 

III. THỜI GIAN : 90 phút

 

IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 12/03/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 41+42: Nhảy xa - TTTC - Chạy bền - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 22 – TIEÁT 41 - 42 Ngày soạn: 15/1/2011 Ngaøy daïy: 17/1/2011 NHẢY XA – TTTC – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “nhảy ô tiếpsức”. Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy, bước bộ trên không. Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (hố cát hoặc nệm). Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” Bóng chuyền : Ôn một số động tác bổ trợ phát triển thể lực, Kỉ thuật chuyền bóng thấp tay. Trò chơi chuyền bóng tiếp sức. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Thực hiện được các giai đoạn chạy đà Biết cách đặt chân giậm nhảy, phối hợp các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ. Thực hiện được kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Thực hiện được đệm bóng (chuyền bóng thập tay) Duy trì và nâng dần sức bền. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng THCS An Thành. Tranh ảnh, bóng chuyền, nệm nhảy. III. THỜI GIAN : 90 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : N ỘI DUNG L V Đ YÊU CÂU CƠ BẢN VỀ KỈ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai, hông,gối . - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ, Chaïy böôùc nhoû, Chaïy naâng cao ñuøi, Chaïy goùt chaïm moâng. * Thöïc hieän moät soá ñoäng taùc caêng cô. 3 . Kiểm tra bài cũ. Gọi 2 học sinh lên thực hiện kĩ thuật giai đọan chạy đà ( Đo đà, chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy). 10phút 1 phút 7 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần Học sinh khẩn trương nhanh chóng tập họp lớp, trật tự chú ý lằng nghe. Khởi động tích cực nghiêm túc đúng kỉ thuật. Học sinh nhanh chóng lên kiểm tra €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS €GV - Lớp quan sát nhận xét giáo viên kết luận cho điểm . B/ PHẦN CƠ BẢN . 1/ Nhảy xa. a. Ôn giai đọan chạy đà (Đo đà, chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy ), giai đọan giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà- giậm nhảy b. Ôn các động tác bổ trợ đá lăng. Trò chơi: Lò cò tiếp sức. c. Học: kì thuật trên không và tiếp đất. 2. Bóng chuyền: - On kỉ thuật chuyền bóng thấp tay. - On một số động tác bổ trợ: Tung và bắt bóng bằng hai tay. 3/ Củng cố Nhảy xa 4. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 73phút 25phút 35phút. 3 phút. 10phút. Học sinh tích cực thực hiện đúng kỉ thuật. Trung thực và đảm bảo an toàn trong khi chơi. Học sinh tích cực thực hiện đúng kỉ thuật Tích cực tập luyện động tác bổ trợ Học sinh chú ý nghe phân tích tích kỉ thuật và xem thị phạm Trung thực và đảm bảo an toàn trong khi chơi Học sinh nhanh chóng lên thực hiện Phân phối sức hợp lí trên đường chạy. Hoàn thành cự li - Giaùo viên vöøa giaûng daïy vöøa chuù yù quan saùt caùc em taäp luyeän ñeå söûa kyõ thuaät ñoäng taùc cho caùc em . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) Giaó viên chia nhóm cho học sinh luyện tập quan sát và sữa sai cho học sinh Chia lớp thành hai đội thi đua với nhau. - GV toå chöùc ñieàu khieån luyeän taäp. - Gọi 2 học sinh lên thực hiện kỉ thuật nhảy xa. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy vòng sân, nam trước nữ sau (Nam 4 vòng – nữ 3 vòng )GV hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học và giao bài tập nhà. Kết thúc giờ học. 7 phút 5 phút 2 phút Học sinh tích cực thả lỏng Học sinh chú ý lắng nghe € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS €GV - GV điều khiển cho học sinh thả lỏng, Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiết 41 - 42.doc