Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 15: Lí thuyết

I . NHIỆM VỤ:

1.Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.

 (phần 2)

 II.YÊU CẦU:

-Nắm vững các yêu cầu và phương pháp tập luyện sức nhanh phần 2.

 -Biết và vận dụng để tự tập hàng ngày.

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

- Vôi, tranh sưu tầm về sức nhanh.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 15: Lí thuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 2/2 MOÂN : LYÙ THUYEÁT ˜w™ Tieát CT : 15 Thôøi gian daïy : Tuaàn 08 I . NHIEÄM VUÏ: 1.Moät soá höôùng daãn taäp luyeän phaùt trieån söùc nhanh. (phaàn 2) II.YEÂU CAÀU: -Naém vöõng caùc yeâu caàu vaø phöông phaùp taäp luyeän söùc nhanh phaàn 2. -Bieát vaø vaän duïng ñeå töï taäp haøng ngaøy. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: Voâi, tranh söu taàm veà söùc nhanh. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp. - Kieåm tra baøi cuõ: Khaùi nieäm söùc nhanh (phaàn I). (4p) 1’ 1’ 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Caùc phöông phaùp taäp luyeän phaùt trieån söùc nhanh. +Nhoùm baøi taäp reøn luyeän phaûn öùng nhanh. +Nhoùm baøi taäp reøn luyeän taàn soá ñoäng taùc. +Nhoùm baøi taäp reøn luyeän ñoäng taùc ñôn nhanh. +Nhoùm baøi taäp reøn luyeän söùc maïnh toác ñoä. +Nhoùm baøi taäp reøn luyeän söùc beàn toác ñoä. 2)Cuûng coá kieán thöùc: -Caùc phöông phaùp taäp luyeän phaùt trieån söùc nhanh. (36p) 30’ 6’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp XP-CL, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp (5p) 3’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe gv phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi taäp. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra -Gv goïi 5hs k.tra, ñaùnh giaù cho ñieåm. -Hs chuù yù nghe giaùo vieân phaân tích, giaûng giaûi veà caùc phöông phaùp taäp luyeän phaùt trieån söùc nhanh. -Naém vöõng caùc phöông phaùp taäp luyeän phaùt trieån söùc nhanh. -Naém ñöôïc caùc nhoùm baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh vaø cho ñöôïc caùc ví duï veà caùc nhoùm baøi taäp söùc nhanh. -Phaûi töï bieát vaø ñaët ñöôïc cho mình theo nhoùm söùc nhanh naøo? Vaø reøn luyeän theo nhoùm baøi taäp söùc nhanh naøo? -Chuù yù nghe giaùo vieân heä thoáng laïi baøi hoïc vaø naém vöõng baøi hoïc. -Naém caùch ño maïch ñeå töï ño cho mình. -Gv giaûng giaûi phaân tích cho hs naém caùc phöông phaùp taäp luyeän söùc nhanh. -Giaûi thích vaø cho ví duï cuï theå töøng nhoùm baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh. -Cho hs ñaët ví duï veà caùc nhoùm baøi taäp söùc nhanh töông töï. -Gv gôïi yù, giaûi thích ñuùng sai caùc ví duï cuûa hs. -Chia nhoùm ñeå hs thaûo luaän, tìm ví duï theo töøng nhoùm baøi taäp gv quy ñònh, sau ñoù baùo caùo keát quaû, gv cuøng hs nhaän xeùt ñaùnh giaù. -Gv goïi 5 hs traû lôøi caâu hoûi, caû lôùp goùp yù ñuùng sai, gv ñaùnh giaù. -Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù b.taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Xaõ Phan, Ngaøy 12 Thaùng 10 Naêm 2008 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Voõ Minh Quaân NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • doctd8 78 lt.doc