Giáo án môn Thể dục 8 - Tuần 1 đến Tuần 35 - Bản đẹp 3 cột

I/ NỘI DUNG:

 - LÝ THUYẾT : Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

 - THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG : Học từ nhịp 1-8 ( nam và nữ )

 - CHẠY NGẮN: On các động tác bổ trợ – phát triển sức nhanh – Học khái niệm về chạy cự li ngắn .

 II/ MỤC TIÊU:

 - Học sinh thực hiện được các nội dung đã học ở lớp 6 và 7.

 - Học sinh thực hiện được các động tác bổ trợ chạy nhanh và phát triển thể lực.

 III/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm sân trường THCS Huỳnh Khương Ninh

 - Còi, Cờ, 2 vạch xuất phát, ván phát lệnh.

 IV/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

 

doc149 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tuần 1 đến Tuần 35 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng; tai choã chaïy naâng cao ñuøi. + Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy naâng cao ñuøi taêng toác; chaïy goùt chaïm moâng; chaïy böôùc nhoû taêng toác; chaïy taêng toác 12 phuùt 2 phuùt 2 phuùt 11 phuùt 2 laàn x8 nhòp (1 ñoäng taùc) Moãi ñoäng taùc 2 laàn (moãi laàn 20m) µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € µ GV € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ II/ PHAÀN CÔ BAÛN: A. NHAÛY CAO: Hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua: Nhaûy cao böôùc qua goàm 4 giai ñoaïn: + Caùch söõa: Ño laïi ñaø vaø taäp chaïy ñaø nhieàu laàn ñeå ñieàu chænh vaø phoái hôïp giaäm nhaûy ñaù laëng nhöng khoâng qua xaø. Cho hoïc sinh trhöïc hieän nhieàu laàn ñoäng taùc di chuyeån ñaët chaân giaäm nhaûy vaø coù ñaù laêng . + Caùch söõa: Taäp nhaûy vôùi buïc giaäm nhaûy vaø rôi xuoái ngoài xoåm vaø cho hoïc sinh taäp rôi xuoáng nieäm. - Giaùo vieân phaân tích laïi toaøn boä kyõ thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua vaø chæ ra nhöõng ñieåm maø caùc em coùn thöïc hieän sai vaø höôùng daãn caùc em taäp chaäm ñeå hoaøn thieän kyõ thuaät. B/ CHAÏY BEÀN: Luyeän taäp chaïy beàn (nöõ 400m, nam 800m) - Chia nhoùm theo giôùi tính vaø söùc khoeû. * Giaùo vieân thò phaïm lai vaø cho caùc em thöïc hieän theo yeâu caàu baøi taäp 75 phuùt 60 phuùt 10 phuùt µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: ñi boä 1 voøng saân vaø taïi choå thaû loûng - Nhaän xeùt lôùp hoïc: - Höôùng daãn caùc em veà nhaø taäp vaø chaån bò baøi tieát sau: tieáp tuïc oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. 3 phuùt µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ UÛY BAN NHAÂN QUAÄN I PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN I TRÖÔØNG THCS HUYØNH KHÖÔNG NINH - Thôøi gian: TUAÀN 33 ( .) - Ñoái töôïng: Hoïc Sinh Khoái 8 I/ NOÄI DUNG: - NHAÛY CAO: kieåm tra II/ MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh naém böôùc ñaàu thöïc hieän ñöôïc toaøn boä kyõ thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua III/ ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm saân tröôøng THCS Huyønh Khöông Ninh - Coøi, 2 coät ña naêng, nieäm, xaø nhaûy cao. IV/ TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG VAÄN ÑOÄNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp: Hoïc sinh taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng ngang,oån ñònh ñoäi hình, kieåm tra trang phuïc theo quy ñònh, naém tình hình söùc khoeû cuûa hoïc sinh - Phoå bieán giaùo aùn: - Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: Chaïy nheï 2 voøng saân töôøng (1 voøng 60m); xoay coå tay coå chaân; xoay caúng tay; xoay caùnh tay; ñaùnh tay cao thaáp; tay ngöïc; löôøng; vaën mình; gaäp duoãi; löng buïng; eùp doïc; eùp ngang; tai choã chaïy naâng cao ñuøi. + Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy naâng cao ñuøi taêng toác; chaïy goùt chaïm moâng; chaïy böôùc nhoû taêng toác; chaïy taêng toác 12 phuùt 2 phuùt 2 phuùt 11 phuùt 2 laàn x8 nhòp (1 ñoäng taùc) Moãi ñoäng taùc 2 laàn (moãi laàn 20m) µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € µ GV € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ II/ PHAÀN CÔ BAÛN: A. NHAÛY CAO: - Caùch kieåm tra caùc em thöïc hieän kyû thuaät: Nam thöïc hieän vôùi möùc xaø 90cm, nöõ thöïc hieän vôùi möùc xaø 80cm: + Ñieåm Gioûi: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät (ba giai ñoaïn: chaïy ñaø – giaäm nhaûy – qua xaø) + Ñieåm Khaù: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät giai ñoaïn qua xaø, caùc giai ñoaïn khaùc coøn sai soùt nhoû. + Ñieåm Ñaït: Thöïc hieän cô baûn ñuùng kó thuaät giai ñoaïn qua xaø, caùc giai ñoaïn khaùc coù sai soùt lôùn. + Ñieåm Chöa ñaït: Chöa thöïc hieän ñöôïc ba giai ñoaïn kó thuaät vaø laøm rôi xaø. - Cho hoïc oân laïi toaøn boä kyõ thuaät nhaûy cao böôùc qua - Cho caùc em kieåm tra theo noäi dung ñaõ thoáng nhaát. 75 phuùt 75 phuùt 15 phuùt 60 phuùt µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: ñi boä 1 voøng saân vaø taïi choå thaû loûng - Nhaän xeùt lôùp hoïc: - Höôùng daãn caùc em veà nhaø taäp vaø chaån bò baøi tieát sau: tieáp tuïc oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. 3 phuùt µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ UÛY BAN NHAÂN QUAÄN I PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN I TRÖÔØNG THCS HUYØNH KHÖÔNG NINH - Thôøi gian: TUAÀN 34 ( .) - Ñoái töôïng: Hoïc Sinh Khoái 8 I/ NOÄI DUNG: - NHAÛY CAO: Luyeän taäp vaø chuaån bò noäi dung thò hoïc kyø 2 nhaûy xa “Kieåu böôùc qua” - CHAÏY BEÀN: kieãm tra chaïy beàn. II/ MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh naém böôùc ñaàu thöïc hieän ñöôïc toaøn boä kyõ thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua - Hoïc sinh chaïy heát cöï li (nöõ 400m nam 800m) voøng saân tröôøng III/ ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm saân tröôøng THCS Huyønh Khöông Ninh - Coøi, 2 coät ña naêng, nieäm, xaø nhaûy cao. IV/ TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG VAÄN ÑOÄNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp: Hoïc sinh taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng ngang,oån ñònh ñoäi hình, kieåm tra trang phuïc theo quy ñònh, naém tình hình söùc khoeû cuûa hoïc sinh - Phoå bieán giaùo aùn: - Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: Chaïy nheï 2 voøng saân töôøng (1 voøng 60m); xoay coå tay coå chaân; xoay caúng tay; xoay caùnh tay; ñaùnh tay cao thaáp; tay ngöïc; löôøng; vaën mình; gaäp duoãi; löng buïng; eùp doïc; eùp ngang; tai choã chaïy naâng cao ñuøi. + Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy naâng cao ñuøi taêng toác; chaïy goùt chaïm moâng; chaïy böôùc nhoû taêng toác; chaïy taêng toác 12 phuùt 2 phuùt 2 phuùt 11 phuùt 2 laàn x8 nhòp (1 ñoäng taùc) Moãi ñoäng taùc 2 laàn (moãi laàn 20m) µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € µ GV € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ II/ PHAÀN CÔ BAÛN: A. NHAÛY CAO: 1) Giaùo vieân thoáng nhaát caùch tính ñieåm thi hoïc kyø 2 nhaûy cao kieåu böôùc qua: kieåm tra caùc em thöïc hieän kyû thuaät: Nam thöïc hieän vôùi möùc xaø 90cm, nöõ thöïc hieän vôùi möùc xaø 80cm: + Ñieåm Gioûi: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät (ba giai ñoaïn: chaïy ñaø – giaäm nhaûy – qua xaø) + Ñieåm Khaù: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät giai ñoaïn qua xaø, caùc giai ñoaïn khaùc coøn sai soùt nhoû. + Ñieåm Ñaït: Thöïc hieän cô baûn ñuùng kó thuaät giai ñoaïn qua xaø, caùc giai ñoaïn khaùc coù sai soùt lôùn. + Ñieåm Chöa ñaït: Chöa thöïc hieän ñöôïc ba giai ñoaïn kó thuaät vaø laøm rôi xaø. 2) OÂn caùc noäi dung kieåm tra: - Giaùo vieân phaân tích laïi toaøn boä kyõ thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua vaø chæ ra nhöõng ñieåm maø caùc em coùn thöïc hieän sai vaø höôùng daãn caùc em taäp chaäm ñeå hoaøn thieän kyõ thuaät. B/ CHAÏY BEÀN: Luyeän taäp chaïy beàn (nöõ 400m, nam 800m) - Caùch ñaùng giaù caùc em hoaøn thaønh soá voøng chaïy laø ñaït yeâu caàu (nöõ 5 voøng, nam 10 voøng) moãi voøng 80m - ñieåm 9 – 10 laø nhöõng em veà haïng 1 ñeán haïng 5 - ñieåm 7 – 8 laø nhöõng em veà töø haïng 6 ñeán haïng 10 - Ñieåm 6 – 5 laø nhöõng em hoaøn thaønh soá voøng chaïy cuûa mình. 75 phuùt 50 phuùt 5 phuùt 45 phuùt 10 phuùt µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: ñi boä 1 voøng saân vaø taïi choå thaû loûng - Nhaän xeùt lôùp hoïc: - Höôùng daãn caùc em veà nhaø taäp vaø chaån bò baøi tieát sau: tieáp tuïc oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. 3 phuùt µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ UÛY BAN NHAÂN QUAÄN I PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN I TRÖÔØNG THCS HUYØNH KHÖÔNG NINH - Thôøi gian: TUAÀN 35 ( .) - Ñoái töôïng: Hoïc Sinh Khoái 8 I/ NOÄI DUNG: - NHAÛY CAO: Thi hoïc kyø 2 “nhaûy cao kieåu böôùc qua II/ MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh naém böôùc ñaàu thöïc hieän ñöôïc toaøn boä kyõ thuaät nhaûy cao kieåu böôùc qua III/ ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm saân tröôøng THCS Huyønh Khöông Ninh - Coøi, 2 coät ña naêng, nieäm, xaø nhaûy cao. IV/ TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG VAÄN ÑOÄNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp: Hoïc sinh taäp hôïp ñoäi hình 4 haøng ngang,oån ñònh ñoäi hình, kieåm tra trang phuïc theo quy ñònh, naém tình hình söùc khoeû cuûa hoïc sinh - Phoå bieán giaùo aùn: - Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: Chaïy nheï 2 voøng saân töôøng (1 voøng 60m); xoay coå tay coå chaân; xoay caúng tay; xoay caùnh tay; ñaùnh tay cao thaáp; tay ngöïc; löôøng; vaën mình; gaäp duoãi; löng buïng; eùp doïc; eùp ngang; tai choã chaïy naâng cao ñuøi. + Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy naâng cao ñuøi taêng toác; chaïy goùt chaïm moâng; chaïy böôùc nhoû taêng toác; chaïy taêng toác 12 phuùt 2 phuùt 2 phuùt 11 phuùt 2 laàn x8 nhòp (1 ñoäng taùc) Moãi ñoäng taùc 2 laàn (moãi laàn 20m) µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € µ GV € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ II/ PHAÀN CÔ BAÛN: A. NHAÛY CAO: - Caùch kieåm tra caùc em thöïc hieän kyû thuaät: Nam thöïc hieän vôùi möùc xaø 90cm, nöõ thöïc hieän vôùi möùc xaø 80cm: + Ñieåm Gioûi: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät (ba giai ñoaïn: chaïy ñaø – giaäm nhaûy – qua xaø) + Ñieåm Khaù: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät giai ñoaïn qua xaø, caùc giai ñoaïn khaùc coøn sai soùt nhoû. + Ñieåm Ñaït: Thöïc hieän cô baûn ñuùng kó thuaät giai ñoaïn qua xaø, caùc giai ñoaïn khaùc coù sai soùt lôùn. + Ñieåm Chöa ñaït: Chöa thöïc hieän ñöôïc ba giai ñoaïn kó thuaät vaø laøm rôi xaø. - Cho hoïc oân laïi toaøn boä kyõ thuaät nhaûy cao böôùc qua - Cho caùc em kieåm tra thi hoïc kyø 2 theo noäi dung ñaõ thoáng nhaát. 75 phuùt 75 phuùt 15 phuùt 60 phuùt µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: ñi boä 1 voøng saân vaø taïi choå thaû loûng - Nhaän xeùt lôùp hoïc: - Höôùng daãn caùc em veà nhaø taäp vaø chaån bò baøi tieát sau: tieáp tuïc oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. 3 phuùt µ GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€

File đính kèm:

  • docthe duc 8(22).doc