Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 21: Chạy ngắn; ĐHĐN - Lê Phước Minh

I . NHIỆM VỤ:

 1.CN: Trò chơi chạy, cị tiếp sức bổ trợ kt chạy ngắn.

 2.ĐHĐN: Đi đều, chạy đều-đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.

 II. YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết cch thực hiện trò chơi chạy, cị tiếp sức bổ trợ kt chạy ngắn.

-Biết cách điều khiển đi đều, chạy đều – đứng lại.

2.Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng trò chơi chạy, cị tiếp sức bổ trợ kt chạy ngắn.

- Thực hiện được đi đều, chạy đều – đứng lại.

3.Thái độ:

- HS có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực trong tập luyện, vệ sinh sân tập.

 III.THỜI GIAN:

1 tiết (45)

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 21: Chạy ngắn; ĐHĐN - Lê Phước Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 11 MOÂN : CHAÏY NGAÉN, ÑHÑN ˜w™ Tieát CT : 21 Thôøi gian daïy : // I . NHIEÄM VUÏ: 1.CN: Troø chôi chaïy, cò tiếp söùc boå trôï kt chaïy ngaén. 2.ÑHÑN: Ñi ñeàu, chaïy ñeàu-ñöùng laïi, ñoåi chaân khi sai nhòp. II. YEÂU CAÀU: 1.Kieán thöùc: -Bieát cách thực hiện troø chôi chaïy, cò tiếp söùc boå trôï kt chaïy ngaén. -Bieát caùch ñieàu khieån ñi ñeàu, chaïy ñeàu – ñöùng laïi. 2.Kó naêng: - Thöïc hieän cô baûn ñuùng troø chôi chaïy, cò tiếp söùc boå trôï kt chaïy ngaén. - Thöïc hieän ñöôïc ñi ñeàu, chaïy ñeàu – ñöùng laïi. 3.Thaùi ñoä: - HS coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät, tích cöïc trong taäp luyeän, veä sinh saân taäp. III.THÔØI GIAN: 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: Saân taäp TDTT cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: Coøi. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay caùc khôùp, caêng cô. KT baøi cuõ: Chaïy ñeàu-ñöùng laïi. (7p) II/ Phaàn cô baûn: 1)Chaïy Ngaén: _ Troø chôi: Chaïy, cò tiếp söùc. 2) ÑHÑN: _ OÂn ñi ñeàu, chaïy ñeàu-ñöùng laïi ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. * Cuûng coá kyõ thuaät: ÑHÑN, (35p) III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H.D taäp ôû nhaø: Chaïy veà ñích, ÑHÑN, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp. (3p) YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -ÑH sole caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -gv goïi 3hs k/tra ñ/giaù xếp loại. +Naém vöõng luaät chôi, tích cöïc trong troø chôi. +Ñieàu khieån ñuùng khaåu leänh, roõ raøng, +Thöïc hieän ñuùng tö theá khi ñi-chaïy ñeàu. + AÙp duïng toát caùch ñoåi chaân khi sai nhòp. -HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû, xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm vaø söûa sai laàm. 15m 60m +Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn. -DH sole caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy 26 Thaùng 10 Naêm 2013 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Lê Phước Minh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : * Ưu điểm: * Khuyết điểm: Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docthe duc 8 tiet 21.doc