Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013

1. Mục tiêu.

a. Về kiến thức.

- Nắm được nội dung chương trình học môn TD lớp 8

- Biết được Biên chế tổ tập luyện, quy định học tập bộ môn.

b. Về kỹ năng.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những kiến thức đã học vào sinh hoạt và học

 tập hàng ngày

- Nâng cao hiệu quả trong tập luyện và thi đấu TDTT nhằm đảm bảo sức khoẻ.

c. Về thái độ.

 - Rèn luyện ý chí, tác phong nhanh nhẹn, thói quen yêu thích và thường xuyên

luyện tập TDTT

2. Chuẩn bị của GV và HS.

a. Chuẩn bị của GV.

- Giáo án, sách giáo khoa, tài liệu môn Thể dục.

b. Chuẩn bị của HS

- Vở ghi chép

3. Tiến trình bài dạy.

 

doc117 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
... ............................................................................................................................................... Lớp 8B - Thời gian toàn bài: .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ - Nội dung kiến thức: ............................................................................................................ ............................................................................................................................................... - Phương pháp giảng dạy: ..................................................................................................... ............................................................................................................................................... ******* aä b ******** Ngày soạn:22/12/2012 Ngày dạy : 25/12/2012. Lớp: 8B Ngày dạy : 27/12/2012. Lớp: 8A TIẾT 35: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT (Chạy nhanh 60m) 1. Mục tiêu a. Về kiến thức. - Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy nhanh (60m). - HS n¾m ®­îc kü thuËt ®«ng t¸c.Thùc hiÖn chÝnh x¸c kü thuËt, thi ®¹t thµnh tÝch tiªu chuÈn RLTT trë lªn b. Về kỹ năng. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy nhanh (60m). - Đạt Tiêu chuẩn RLTT (chạy nhanh) - §¸nh gi¸ chÝnh s¸c kÕt qu¶ tËp luyÖn cña HS. - HS biÕt vËn dông vµo cuéc sèng. c. Về thái độ. - Rèn luyện ý chí, tính kỷ luật, phát triển các tố chất thể lực 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên - Sách giáo viên, giáo án, sổ điểm. b. Chuẩn bị của học sinh - Sân tập sạch sẽ - Trang phục tập luyện thể dục thể thao 3. Tiến trình tiết kiểm tra. Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU. * Nhận lớp: - Ổn định tổ chức lớp. - Cán sự thể dục báo cáo sĩ số tham gia luyện tập. * Phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy * Khởi động + Khởi động chung. - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (200m). - Tập bài thể dục phát triển chung. - Đứng tại chỗ xoay kỹ các khỡp cổ tay, cổ chân, thân mình. + Khởi dộng chuyên môn. - Ép kỹ các dậy chằng, các khớp vận động với biên độ lớn. + Chân hông ( ép dẻo): Nhịp 1-2 nhấn vừa phải, nhịp 3 nhấn mạnh hơn, nhịp 4 đổi chân. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi - Chạy lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Kiểm tra bài cũ : Không. 2. Nội dung bài kiểm tra: + Kiểm tra thành tích chạy nhanh 60m (nam & nữ). 3. Cách đánh giá. * Đạt : Thực hiện đúng kĩ thuật động tác chạy nhanh (60m). Đạt tiêu chuẩn RLTT. * Chưa đạt: Thực hiện sai kĩ thuật động tác chạy nhanh (60m). Không đạt tiêu chuẩn RLTT. C. PHẦN KẾT THÚC. - Hồi tĩnh - Thả lỏng - Nhận xét, ưu nhược điểm giờ kiểm tra& công bố kết quả (thành tích) kiểm tra. 8’ 1 phút 1 phút 6 phút 3Lx8N 2Lx8N 32 phút 1 lần 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X.GV - Nhận lớp, phổ biến nộidung, yêu cầu giờ kiểm tra X Xxxx ---------10m-------------- O xxxx ----------------------------- O Xxxx -------------------------- -- O X. GV - Đội hình khởi động chuyên môn GV kiểm tra 2 học sinh 1 nhóm (nam nữ riêng). - CS hô khẩu lệnh. - Đội hình kiểm tra chạy nhanh 60m. - GV chú ý ổn định tổ chức trong khi kiểm tra. GV gọi tên HS thực hiện theo thứ tự sổ gọi tên ghi điểm. - HS đến lượt kiểm tra đứng vào vạch chuẩn bị để thực hiện theo khẩu lệnh của GV. - HS thực hiện song đi về cuối hàng đứng quan sát nhận xét các bạn trong lớp thực hiện. - Kết thúc kiểm tra giáo viên tập trung lớp đội hình hàng ngang nhận xét, đánh giá giờ kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X.GV - Đội hình xuóng lớp * Rút kinh nghiệm sau tiết kiểm tra. Lớp 8B - Thời gian toàn bài: .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ - Nội dung kiến thức: ............................................................................................................ ............................................................................................................................................... - Phương pháp giảng dạy: ..................................................................................................... ............................................................................................................................................... Lớp 8A - Thời gian toàn bài: .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ - Nội dung kiến thức: ............................................................................................................ ............................................................................................................................................... - Phương pháp giảng dạy: ..................................................................................................... ............................................................................................................................................... ******* aä b ******** Ngày soạn:26/12/2012 Ngày dạy :29/12/2012. Lớp: 8A, 8B TIẾT 36: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT (Bật xa) 1. Mục tiêu a. Về kiến thức. - Biết cách thực hiện kĩ thuật bật xa. - HS n¾m ®­îc kü thuËt ®«ng t¸c.Thùc hiÖn chÝnh x¸c kü thuËt, thi ®¹t thµnh tÝch tiªu chuÈn RLTT trë lªn b. Về kỹ năng. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật bật xa. - Đạt Tiêu chuẩn RLTT - §¸nh gi¸ chÝnh s¸c kÕt qu¶ tËp luyÖn cña HS. - HS biÕt vËn dông vµo cuéc sèng. c. Về thái độ. - Rèn luyện ý chí, tính kỷ luật, phát triển các tố chất thể lực 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên - Sách giáo viên, giáo án, sổ điểm. b. Chuẩn bị của học sinh - Sân tập sạch sẽ - Trang phục tập luyện thể dục thể thao 3. Tiến trình tiết kiểm tra. Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU. * Nhận lớp: - Ổn định tổ chức lớp. - Cán sự thể dục báo cáo sĩ số tham gia luyện tập. * Phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy * Khởi động + Khởi động chung. - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (200m). - Tập bài thể dục phát triển chung. - Đứng tại chỗ xoay kỹ các khỡp cổ tay, cổ chân, thân mình. + Khởi dộng chuyên môn. - Ép kỹ các dậy chằng, các khớp vận động với biên độ lớn. + Chân hông ( ép dẻo): Nhịp 1-2 nhấn vừa phải, nhịp 3 nhấn mạnh hơn, nhịp 4 đổi chân. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi - Chạy lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Kiểm tra bài cũ : Không. 2. Nội dung bài kiểm tra: + Kiểm tra thành tích bật xa. 3. Cách đánh giá. * Đạt : Thực hiện đúng kĩ thuật động tác bật xa. Đạt tiêu chuẩn RLTT. * Chưa đạt: Thực hiện sai kĩ thuật động tác bật xa. Không đạt tiêu chuẩn RLTT. C. PHẦN KẾT THÚC. - Hồi tĩnh - Thả lỏng - Nhận xét, ưu nhược điểm giờ kiểm tra& công bố kết quả (thành tích) kiểm tra. 8’ 1 phút 1 phút 6 phút 3Lx8N 2Lx8N 32 phút 1 lần 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X.GV - Nhận lớp, phổ biến nộidung, yêu cầu giờ kiểm tra X Xxxx ---------10m-------------- O xxxx ----------------------------- O Xxxx -------------------------- -- O X. GV - Đội hình khởi động chuyên môn GV kiểm tra 2 học sinh 1 nhóm (nam nữ riêng). - GV chú ý ổn định tổ chức trong khi kiểm tra. GV gọi tên HS thực hiện theo thứ tự sổ gọi tên ghi điểm. - HS đến lượt kiểm tra đứng vào vạch chuẩn bị để thực hiện theo khẩu lệnh của GV. - HS thực hiện song đi về cuối hàng đứng quan sát nhận xét các bạn trong lớp thực hiện. - Kết thúc kiểm tra giáo viên tập trung lớp đội hình hàng ngang nhận xét, đánh giá giờ kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X.GV - Đội hình xuóng lớp * Rút kinh nghiệm sau tiết kiểm tra. Lớp 8A - Thời gian toàn bài: .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ - Nội dung kiến thức: ............................................................................................................ ............................................................................................................................................... - Phương pháp giảng dạy: ..................................................................................................... ............................................................................................................................................... Lớp 8B - Thời gian toàn bài: .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ - Nội dung kiến thức: ............................................................................................................ ............................................................................................................................................... - Phương pháp giảng dạy: ..................................................................................................... ............................................................................................................................................... ******* aä b ********

File đính kèm:

  • docthe duc 8 hki 2012 2013.doc