Giáo án môn Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Mai Xuân Tú

I/ MỤC TIÊU:

- ĐHĐN: Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đổi chân khi đi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4.Yêu cầu: Tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được nội dung bài tập, biết cách đổi chân khi đi sai nhịp, dàn đội hình 0-2-4.

- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, ngồi xổm xuất phát. Yêu cầu học sinh thực hiện được nội dung bài tập, thái độ nhiệt tình, tích cực nghiêm túc.

- Chạy bền : Học cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ, chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS biết kiểm mạch trước và sau khi chạy.

II/ PHƯƠNG TIỆN ĐỊA ĐIỂM:

-HS vệ sinh sân tập chuẩn bị ghế giáo viên, kẻ vạch xuất phát.

-GV 1 còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 

doc65 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Mai Xuân Tú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n s¸t HS tËp vµ sưa sai cho tõng em - §éi h×nh tËp luyƯn nh­ ®éi h×nh khëi ®éng - Cho 2 HS lªn tËp 2 ®éng t¸c v­¬n thë vµ tay. HS kh¸c cung GV nhËn xÐt - GV ®iỊu khiĨn HS «n theo ®éi h×nh hµng ngang - GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i vµ ®iỊu khiĨn HS ch¬i. 1 o o o o o o o o o 2 o o o o o o o o o 5GV 3 o o o o o o o o o - HS ch¹y theo nhãm nam riªng, n÷ riªng 3. phÇn kÕt thĩc -Th¶ láng -NhËn xÐt giê häc -GV h­íng dÉn tËp luyƯn vµ giao bµi tËp vỊ nhµ. -KÕt thĩc giê häc 4-5' - GV h­íng dÉn HS th¶ láng - GV nhËn xÕt kÕt qu¶ giê häc - §éi h×nh tËp hỵp nh­ ®éi h×nh nhËn líp - GV vµ HS kÕt thĩc giê häc IV. rĩt kinh nghiƯm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS....................... NG...................... tuÇn 19 tiÕt 38 bµi thĨ dơc - bËt nh¶y I. Mơc tiªu - Bµi thĨ dơc: ¤n 2 ®éng t¸c : V­¬n thë, tay ; Häc 2 ®éng t¸c ch©n l­ên. Yªu cÇu HS chĩ ý nghe GV h­íng dÉn, thuéc vµ n©ng cao t­ thÕ ®éng t¸c cị, c¬ b¶n tËp ®­ỵc ®éng t¸c míi . - BËt nh¶y : ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc - sau, ®¸ l¨ng sang ngang; trß ch¬i “ nh¶y « tiÕp søc”. Yªu cÇu HS tËp luyƯn nghiªm tĩc, tÝch cùc, thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c, tham gia ch¬i trß ch¬i nhiƯt t×nh. II. Ph­¬ng tiƯn ®Þa ®iĨm - GhÕ GV, 1 cßi, vƯ sinh s©n tËp, mçi HS chuÈn bi 2 l¸ cê h×nh tam gi¸c nhá, kỴ « trß ch¬i III. TiÕn tr×nh d¹y häc néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1, PhÇn më ®Çu: a, NhËn líp: - GV nhËn líp kiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu häc bµi. b, Khëi ®éng: - Ch¹y 1 vßng s©n. - Xoay khíp cỉ tay, khíp cỉ ch©n, gèi, h«ng, vai. - Ðp d©y chµng däc - ngang. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau 7-10' 2lx8n 2lx8n 1lx10m 1lx10m 1lx10m - C¸n sù tËp hỵp líp ®iĨm sè b¸o c¸o - §éi h×nh nhËn líp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV - HS vỊ ®øng thµnh 3 hµng ngang. - C¸n sù líp ®iỊu khiĨn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ê CSL 2, PhÇn c¬ b¶n: a. Bµi thĨ dơc - ¤n ®éng t¸c v­¬n thë, tay - Häc ®éng ch©n, l­ên - ¤n tËp 4 ®éng t¸c - Cđng cè l¹i bµi tËp b. BËt nh¶y - ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau - §¸ l¨ng sang ngang - Trß ch¬i : “ Nh¶y « tiÕp søc ” 30-32' 3l x 8n 3l x 8n 4-5 lÇn 4-5 lÇn 1-3 lÇn - C¸n sù líp ®iỊu khiĨn líp «n tËp - §éi h×nh «n tËp nh­ ®éi h×nh khëi ®éng - GV giíi thiƯu ®éng t¸c, lµm mÉu vµ h« chËm cho HS tËp theo 1-2 lÇn, sau ®ã GV giao cho c¸n sù líp h«. - GV quan s¸t HS tËp vµ sưa sai cho tõng em - HS «n tËp theo nhãm - §éi h×nh tËp luyƯn nh­ ®éi h×nh khëi ®éng - Cho 2 HS lªn tËp 2 ®éng t¸c ch©n, l­ên. HS kh¸c cïng GV nhËn xÐt - GV ®iỊu khiĨn HS «n theo ®éi h×nh hµng ngang - GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i vµ ®iỊu khiĨn HS ch¬i. 3. phÇn kÕt thĩc -Th¶ láng -NhËn xÐt giê häc -GV h­íng dÉn tËp luyƯn vµ giao bµi tËp vỊ nhµ. -KÕt thĩc giê häc 4-5' - GV h­íng dÉn HS th¶ láng - GV nhËn xÕt kÕt qu¶ giê häc - §éi h×nh tËp hỵp nh­ ®éi h×nh nhËn líp - GV vµ HS kÕt thĩc giê häc IV. rĩt kinh nghiƯm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS....................... NG...................... tuÇn 20 tiÕt 39 bµi thĨ dơc - bËt nh¶y I. Mơc tiªu - Bµi thĨ dơc: ¤n 4 ®éng t¸c : V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. Yªu cÇu thuéc ®éng t¸c vµ n©ng cao t­ thÕ ®éng t¸c, c¬ b¶n tËp ®­ỵc ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. - BËt nh¶y : ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc - sau, ®¸ l¨ng sang ngang; trß ch¬i “ BËt xa tiÕp søc”. Yªu cÇu HS tËp luyƯn nghiªm tĩc, tÝch cùc, thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c, tham gia ch¬i trß ch¬i nhiƯt t×nh. - Ch¹y bỊn : Ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Yªu cÇu HS ph©n phèi søc hỵp lý, hoµn thiƯn cù ly ch¹y mét c¸ch t«t nhÊt. II. Ph­¬ng tiƯn ®Þa ®iĨm - GhÕ GV, 1 cßi, vƯ sinh s©n tËp, mçi HS chuÈn bi 2 l¸ cê h×nh tam gi¸c nhá, kỴ v¹ch trß ch¬i III. TiÕn tr×nh d¹y häc néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1, PhÇn më ®Çu: a, NhËn líp: - GV nhËn líp kiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu häc bµi. b, Khëi ®éng: - Ch¹y 1 vßng s©n. - Xoay khíp cỉ tay, khíp cỉ ch©n, gèi, h«ng, vai. - Ðp d©y chµng däc - ngang. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau 7-10' 2lx8n 2lx8n 1lx10m 1lx10m 1lx10m - C¸n sù tËp hỵp líp ®iĨm sè b¸o c¸o - §éi h×nh nhËn líp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV - HS vỊ ®øng thµnh 3 hµng ngang. - C¸n sù líp ®iỊu khiĨn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ê CSL 2, PhÇn c¬ b¶n: a. Bµi thĨ dơc - ¤n ®éng t¸c v­¬n thë, tay - Häc ®éng ch©n, l­ên - ¤n tËp 4 ®éng t¸c - Cđng cè l¹i bµi tËp b. BËt nh¶y - ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau - §¸ l¨ng sang ngang - Trß ch¬i : “ BËt xa tiÕp søc ” c. Ch¹y bỊn - Ch¹y bỊn quanh s©n tr­êng Nam ch¹y 4 vßng s©n N÷ ch¹y 3 vßng s©n 30-32' 3l x 8n 3l x 8n 4-5 lÇn 4-5 lÇn 1-3 lÇn - C¸n sù líp ®iỊu khiĨn líp «n tËp - §éi h×nh «n tËp nh­ ®éi h×nh khëi ®éng - GV giíi thiƯu ®éng t¸c, lµm mÉu vµ h« chËm cho HS tËp theo 1-2 lÇn, sau ®ã GV giao cho c¸n sù líp h«. - GV quan s¸t HS tËp vµ sưa sai cho tõng em - HS «n tËp theo nhãm - §éi h×nh tËp luyƯn nh­ ®éi h×nh khëi ®éng - Cho 2 HS lªn tËp 2 ®éng t¸c ch©n, l­ên. HS kh¸c cïng GV nhËn xÐt - GV ®iỊu khiĨn HS «n theo ®éi h×nh hµng ngang - GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i vµ ®iỊu khiĨn HS ch¬i. o o o o o o o o o o o ----> w o o o o o o o o o o o ----> w o o o o o o o o o o o ----> w 5 GV - HS ch¹y theo nhãm nam riªng, n÷ riªng 3. phÇn kÕt thĩc -Th¶ láng -NhËn xÐt giê häc -GV h­íng dÉn tËp luyƯn vµ giao bµi tËp vỊ nhµ. -KÕt thĩc giê häc 4-5' - GV h­íng dÉn HS th¶ láng - GV nhËn xÕt kÕt qu¶ giê häc - §éi h×nh tËp hỵp nh­ ®éi h×nh nhËn líp - GV vµ HS kÕt thĩc giê häc IV. rĩt kinh nghiƯm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS....................... NG...................... tuÇn 20 tiÕt 40 bµi thĨ dơc - bËt nh¶y I. Mơc tiªu - Bµi thĨ dơc: ¤n 4 ®éng t¸c : V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. Yªu cÇu thuéc ®éng t¸c vµ n©ng cao t­ thÕ ®éng t¸c, c¬ b¶n tËp ®­ỵc ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c biªn ®é, nhÞp ®iƯu. - BËt nh¶y : ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc - sau, ®¸ l¨ng sang ngang, ®µ mét b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t. Yªu cÇu HS tËp luyƯn nghiªm tĩc, tÝch cùc, thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c. II. Ph­¬ng tiƯn ®Þa ®iĨm - GhÕ GV, 1 cßi, vƯ sinh s©n tËp, mçi HS chuÈn bi 2 l¸ cê h×nh tam gi¸c nhá III. TiÕn tr×nh d¹y häc néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1, PhÇn më ®Çu: a, NhËn líp: - GV nhËn líp kiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu häc bµi. b, Khëi ®éng: - Ch¹y 1 vßng s©n. - Xoay khíp cỉ tay, khíp cỉ ch©n, gèi, h«ng, vai. - Ðp d©y chµng däc - ngang. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau 7-10' 2lx8n 2lx8n 1lx10m 1lx10m 1lx10m - C¸n sù tËp hỵp líp ®iĨm sè b¸o c¸o - §éi h×nh nhËn líp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (o) CSL 5 GV - HS vỊ ®øng thµnh 3 hµng ngang. - C¸n sù líp ®iỊu khiĨn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ê CSL 2, PhÇn c¬ b¶n: a. Bµi thĨ dơc - ¤n ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên - Cđng cè l¹i bµi tËp b. BËt nh¶y - ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau - §¸ l¨ng sang ngang - §µ mét b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t 30-32' 3l x 8n 3l x 8n 4-5 lÇn 4-5 lÇn 1-3 lÇn - C¸n sù líp ®iỊu khiĨn líp «n tËp 1 lÇn - §éi h×nh «n tËp nh­ ®éi h×nh khëi ®éng - HS «n tËp theo nhãm quy ®Þnh - GV quan s¸t c¸c nhãm tËp luyƯn vµ sưa sai cho c¸c em - Cho 2 HS lªn tËp 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. HS kh¸c cïng GV nhËn xÐt - GV ®iỊu khiĨn HS «n theo ®éi h×nh hµng ngang - §éi h×nh tËp luyƯn o o o o o o o o o o o o o o o o o 5GV 3. phÇn kÕt thĩc -Th¶ láng -NhËn xÐt giê häc -GV h­íng dÉn tËp luyƯn vµ giao bµi tËp vỊ nhµ. -KÕt thĩc giê häc 4-5' - GV h­íng dÉn HS th¶ láng - GV nhËn xÕt kÕt qu¶ giê häc - §éi h×nh tËp hỵp nh­ ®éi h×nh nhËn líp - GV vµ HS kÕt thĩc giê häc IV. rĩt kinh nghiƯm ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7 HAY NGAN GON.doc