Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2011-2012 - Trần Sơn Giang

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

+ Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

 + Kĩ năng: Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.

 + Thái độ hành vi : Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.

2. Yêu cầu: Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: Đội ngũ tiểu đội

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2011-2012 - Trần Sơn Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
boû nguyeân nhaân ngaït thôû . Khai thoâng ñöôøng hoâ haáp treân: b) Caùc phöông phaùp hoâ haáp nhaân taïo. - Phöông phaùp thoåi ngaït vaø eùp tim ngoaøi loàng ngöïc : c) Nhöõng ñieåm chuù yù khi laøm hoâ haáp nhaân taïo. 3. Tieán Trieån Cuûa Vieäc Caáp Cöùu Ngaït Thôû a Tieán trieån toát . b) Tieán trieån xaáu. IV: - KÓ THUAÄT CHUYEÅN THÖÔNG 1. Mang Vaùc Baèng Tay Khoâng. 2. Chuyeån Thöông Baèng Caùng. Caùc loaïi caùng. Kó thuaät chuyeån thöông. - Trung ®éi tr­ëng kiÓm tra b¸o c¸o gi¸o viªn - Häc sinh chó ý l¨ng nghe, tiÕp thu néi dung bµi häc Häc sinh tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn - Häc sinh chó ý l¾ng nghe, tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn vµ ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ - Giaó án, kế hoạch bài giảng. - Tranh ảnh minh hoạ kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương III. KÕt thóc bµi gi¶ng: 3-5phót : Gi¶i ®¸p th¾c m¾c. L­u ý néi dung th­êng sai sãt vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. NhËn xÐt xuèng líp. Ngµy 25/03/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG Tiết ppct: 31 PhÇn 1: ý ®Þnh gi¶ng bµi I.Môc ®Ých -yªu cÇu 1. Về kiến thức: - Hieåu ñöôïc caùc nguyeân taéc caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh xöông gaõy vaø hô hấp nhân tạo 2. Về kỹ năng Bieát caùch laøm caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. 3. Th¸i ®é:- RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, tÝnh kiªn nhÉn trong ho¹t ®éng häc tËp. II.néi dung vµ träng t©m. 1Néi dung : 2. Träng t©m: caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. III. Thêi gian : 45 phót IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p 1. Tæ chøc : TËp trung. 2. Ph­¬ng ph¸p: - Gv thuyÕt tr×nh, ph©n tÝch và thực hiện động tác mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sát V. ®Þa ®iÓm : sân bãi VI. VËt chÊt : Gv: Gi¸o ¸n, tranh vẽ về tư thế động tác, băng , gạc, dây ga rô, nẹp, cáng. PhÇn 2: thùc hµnh gi¶ng bµi I. Tæ chøc gi¶ng bµi:5 phót. 1. TËp hîp líp: kiÓm tra sÜ sè, vËt chÊt 2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh 3. Phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi II. Thùc hµnh gi¶ng bµi: 35 phót 1.Lên lớp 35 phút Néi dung – Thêi gian Ph­¬ng ph¸p VËt chÊt I. CẦM MÁU TẠM THỜI. II. – COÁ ÑÒNH TAÏM THÔØI XÖÔNG GAÕY III – HO HAÁP NHAÂN TAÏO. IV: - KÓ THUAÄT CHUYEÅN THÖÔNG GV nêu khái quát các kỹ thuật sau đó thực hiện theo ba bước: Bước 1: làm nhanh Bước 2: vừa làm vừa phân tích Bước 3: làm tổng hợp Gi¸o ¸n, tranh vẽ về tư thế động tác. Băng , gạc, dây ga rô, nẹp, cáng. III. KÕt thóc bµi gi¶ng: 3-5phót : Gi¶i ®¸p th¾c m¾c. L­u ý néi dung th­êng sai sãt vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. NhËn xÐt xuèng líp. Tiết ppct: 32 Ngµy 27/03/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG PhÇn 1: ý ®Þnh gi¶ng bµi I.Môc ®Ých -yªu cÇu 1. Về kiến thức: - Hieåu ñöôïc caùc nguyeân taéc caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh xöông gaõy vaø hô hấp nhân tạo 2. Về kỹ năng Bieát caùch laøm caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. 3. Th¸i ®é:- RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, tÝnh kiªn nhÉn trong ho¹t ®éng häc tËp. II.néi dung vµ träng t©m. 1Néi dung : 2. Träng t©m: caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. III. Thêi gian : 45 phót IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p 1. Tæ chøc : TËp trung. 2. Ph­¬ng ph¸p: - Gv thuyÕt tr×nh, ph©n tÝch và thực hiện động tác mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sát V. ®Þa ®iÓm : sân bãi VI. VËt chÊt : Gv: Gi¸o ¸n, tranh vẽ về tư thế động tác, băng , gạc, dây ga rô, nẹp, cáng. PhÇn 2: thùc hµnh gi¶ng bµi I. Tæ chøc gi¶ng bµi:5 phót. 1. TËp hîp líp: kiÓm tra sÜ sè, vËt chÊt 2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh 3. Phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi II. Thùc hµnh gi¶ng bµi: 35 phót 1. Tổ chức luyện tập 30 phút KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Nội dung Thời gian Tổ chức và phương pháp Vị trí và hướng tập Ký tín hiệu luyện tập Người phụ trách Vật chất 1 Cầm máu tạm thời. 2 coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy 30 phút - Tổ chức tập luyện theo tiểu đội - Phương pháp tập luyện theo 2 bước + Bước 1: Từng người tự nghiên cứu động tác + Bước 2: Thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm 3 người thay phiên nhau. T¹i s©n trường Cßi: - 1 tiÕng: B¾t ®Çu tËp, - 2 tiÕng: NghØ lao t¹i chç, - 3 tiÕng: TËp hîp ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh Giáo viên, trung ®éi tr­ëng vµ tiÓu ®éi tr­ëng Tranh và các cuộn băng 2 Hội thao – 05 phút - Nội dung: tất cả các nội dung GV đã luyện tập ở trên. - Tổ chức phương pháp: Gọi 2 nhóm thực hiện các động tác sau đó gọi một số em lên nhận xét. Từ đó GV nđánh giá và cho điểm V. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - Nhận xét buổi học Tiết ppct: 33 Ngµy 6/04/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG PhÇn 1: ý ®Þnh gi¶ng bµi I.Môc ®Ých -yªu cÇu 1. Về kiến thức: - Hieåu ñöôïc caùc nguyeân taéc caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh xöông gaõy vaø hô hấp nhân tạo 2. Về kỹ năng Bieát caùch laøm caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. 3. Th¸i ®é:- RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, tÝnh kiªn nhÉn trong ho¹t ®éng häc tËp. II.néi dung vµ träng t©m. 1Néi dung : 2. Träng t©m: caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. III. Thêi gian : 45 phót IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p 1. Tæ chøc : TËp trung. 2. Ph­¬ng ph¸p: - Gv thuyÕt tr×nh, ph©n tÝch và thực hiện động tác mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sát V. ®Þa ®iÓm : sân bãi VI. VËt chÊt : Gv: Gi¸o ¸n, tranh vẽ về tư thế động tác, băng , gạc, dây ga rô, nẹp, cáng. PhÇn 2: thùc hµnh gi¶ng bµi I. Tæ chøc gi¶ng bµi:5 phót. 1. TËp hîp líp: kiÓm tra sÜ sè, vËt chÊt 2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh 3. Phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi II. Thùc hµnh gi¶ng bµi: 35 phót 1. Tổ chức luyện tập 30 phút KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Nội dung Thời gian Tổ chức và phương pháp Vị trí và hướng tập Ký tín hiệu luyện tập Người phụ trách Vật chất 3 – hoâ haáp nhaân taïo. 4: - kó thuaät chuyeån thöông 30 phút - Tổ chức tập luyện theo tiểu đội - Phương pháp tập luyện theo 2 bước + Bước 1: Từng người tự nghiên cứu động tác + Bước 2: Thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm 3 người thay phiên nhau. T¹i s©n trường Cßi: 1 tiÕng: B¾t ®Çu tËp, 2 tiÕng: NghØ lao t¹i chç, - 3 tiÕng: TËp hîp ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh Giáo viên, trung ®éi tr­ëng vµ tiÓu ®éi tr­ëng Tranh và các cuộn băng 2 Hội thao – 05 phút - Nội dung: tất cả các nội dung GV đã luyệ tập ở trên. - Tổ chức phương pháp: Gọi 2 nhóm thực hiện các động tác sau đó gọi một số em lên nhận xét. Từ đó GV nđánh giá và cho điểm V. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - Nhận xét buổi học Tiết ppct: 34 Ngµy 10/04/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG PhÇn 1: ý ®Þnh gi¶ng bµi I.Môc ®Ých -yªu cÇu 1. Về kiến thức: - Hieåu ñöôïc caùc nguyeân taéc caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh xöông gaõy vaø hô hấp nhân tạo 2. Về kỹ năng Bieát caùch laøm caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. 3. Th¸i ®é:- RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, tÝnh kiªn nhÉn trong ho¹t ®éng häc tËp. II.néi dung vµ träng t©m. 1Néi dung : 2. Träng t©m: caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïovaø chuyeãn ngöôøi bò thöông. III. Thêi gian : 45 phót IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p 1. Tæ chøc : TËp trung. 2. Ph­¬ng ph¸p: - Gv thuyÕt tr×nh, ph©n tÝch và thực hiện động tác mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sát V. ®Þa ®iÓm : sân bãi VI. VËt chÊt : Gv: Gi¸o ¸n, tranh vẽ về tư thế động tác, băng , gạc, dây ga rô, nẹp, cáng. PhÇn 2: thùc hµnh gi¶ng bµi I. Tæ chøc gi¶ng bµi: 5 phót. 1. TËp hîp líp: kiÓm tra sÜ sè, vËt chÊt 2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh 3. Phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi II. Thùc hµnh gi¶ng bµi: 35 phót 1. Tổ chức luyện tập 20 phút KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Nội dung Thời gian Tổ chức và phương pháp Vị trí và hướng tập Ký tín hiệu luyện tập Người phụ trách Vật chất 1 Cầm máu tạm thời. 2–coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy 3: hoâ haáp nhaân taïo. 4: - kó thuaät chuyeån thöông 30 phút - Tổ chức tập luyện theo tiểu đội - Phương pháp tập luyện theo 2 bước + Bước 1: Từng người tự nghiên cứu động tác + Bước 2: Thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm 3 người thay phiên nhau. T¹i s©n trường Cßi: - 1 tiÕng: B¾t ®Çu tËp, - 2 tiÕng: NghØ lao t¹i chç, - 3 tiÕng: TËp hîp ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh Giáo viên, trung ®éi tr­ëng vµ tiÓu ®éi tr­ëng Tranh và các cuộn băng 2 Hội thao đánh giá kết quả – 15 phút - Nội dung: tất cả các nội dung GV đã luyệ tập ở trên. - Tổ chức phương pháp: Gọi mỗi tổ 1-2 em lên thực hiện các động tác sau đó gọi một số em lên nhận xét. Từ đó GV đánh giá và cho điểm V. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - Nhận xét buổi học TiÕt 35: Ngµy 12/4/2012 KiÓm tra häc kú II PhÇn 1. ý ®Þnh kiÓm tra I.Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc. KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. 2.Th¸i ®é: TrËt tù, nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra. Néi dung: Ném lựu đạn trúng đích. III. Thêi gian : 45 phót IV.H×nh thøc kiÓm tra: Thùc hµnh. V. §Þa ®iÓm : t¹i s©n tr­êng. VI.vËt chÊt : - Gv: Gi¸o ¸n, sân. Hs: Bµn Gv, sóng AK: 4 khÈu. phÇn 2. thùc hµnh kiÓm tra i. tæ chøc kiÓm tra 1. æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra qu©n sè, vËt chÊt. 2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 3. TiÕn hµnh kiÓm tra. II. Thùc hµnh kiÓm tra Néi dung Ph­¬ng ph¸p tæ chøc VËt chÊt Néi dung: Ném lựu đạn trúng đích. Bảng điểm: Kỹ thuật động tác: 4 điểm. Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật đứng tại chỗ có súng ném lựu đạn trung đích Kết quả ném: 6 điểm Điểm rơi của lựu đạn. Điểm Vòng 1 5-6 Vòng 2 3-4 Vòng 3 1-2 Ngoài sân 0 Gv: Gäi tõng em kiÓm tra, mçi em ném 2 quả) Hs: Thùc hµnh kiÓm tra trªn s©n kiÓm tra. Gv: quan s¸t, nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. 1m 2m 3m 20m (nữ) 25m (nam) gv Đội hình chờ Gv: gi¸o ¸n, sæ ®iÓm, cê nheo 3 c¸i. Hs: Sóng AK(3khÈu), lựu đạn tập 6 quả,trang phôc theo quy ®Þnh. iii. kÕt thóc kiÓm tra 1. NhËn xÐt chung. T©n kú, th¸ng 4/2012 4. Xuèng líp. Gv: TrÇn S¬n Giang

File đính kèm:

  • docgiao an quoc phong 11 chuan kien thuc ky nang namhoc 20122013.doc