Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 20 - Năm học 2007-2008 (Bản đẹp)

A) Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn . | ? Em nào cho cô biết cách tính điện | tích hình tròn ? - GV NX và GT công thức tính như SGK - Gọi vài HS nhắc lại. - HS vận dụng Công thức tính diện tích | hình tròn có bán kính cảm | B) Thực hành : Bail: - GV YCHS đọc đề và làm bài | Gọi HS NX bài làm của bạn trên bảng. - YCHS nêu cách tính diện tích hình tròn - GV NX và cho điểm HS

Bài2: - Gọi HS đọc đề bài toán.

? Muốn tĩnh điện tích hình tròn ta cần tìm gì ? Vì sao ? - Gọi HS NX chữa bài trên bảng. - GV NX cho điểm từng học sinh - Gọi HS NX bài làm trên bảng. - GV chữa bài và cho điểm HS. 3Củng cố:

NX đánh giá tiết học.

 

doc36 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 20 - Năm học 2007-2008 (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n­íc. + Ng­êi c«ng d©n ph¶i biÕt ®ãng gãp c«ng søc cña m×nh vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. + Néi dung: phÇn 2 cña môc tiªu. - 5 HS ®äc tiÕp nèi. - C¶ líp theo dâi t×m giäng ®äc cña bµi. - HS luyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n theo cÆp. - 3-5 vµi HS thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp. TËp lµm v¨n : tiÕt 39 t¶ ng­êi (KiÓm tra viÕt) I.Môc tiªu - Gióp HS thùc hiÖn viÕt mét bµi v¨n t¶ ng­êi hoµn chØnh. II.§å dïng d¹y- häc: - B¶ng phô ghi s½n cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ng­êi. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc A.Bµi cò - Yªu cÇu 3 HS, mçi em nªu néi dung cña mét phÇn cÊu t¹o bµi v¨n t¶ ng­êi. B.Bµi míi: - Gäi HS ®äc 3 ®Ò kiÓm tra trªn b¶ng. - Nh¾c HS: C¸c em ®· viÕt bµi v¨n t¶ ng­êi ë häc kú 1, thùc hµnh viÕt ®o¹n më bµi, kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ ng­êi. Tõ c¸c kü n¨ng ®ã, c¸c em h·y hoµn chØnh bµi v¨n t¶ ng­êi sao cho hay vµ hÊp dÉn. ®Ò bµi 1-2 em t¶ nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng: ®éng t¸c, t¸c phong biÓu diÔn h¬n lµ t¶ ngo¹i h×nh. - HS viÕt bµi. - Thu, chÊm bµi. - Nªu nhËn xÐt chung. 3.Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt chung vÒ ý thøc lµm bµi cña HS. - VÒ CB bµi: LËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng. + Gîi ý: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ cña líp. - Th¨m nghÜa trang liÖt sü. - Lµm vÖ sinh ®­êng lµng. LuyÖn tõ vµ c©u: tiÕt sè 40 nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ I.Môc tiªu Gióp HS: - HiÓu ®­îc c¸ch nèi c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ. - X¸c ®Þnh ®­îc c¸c vÕ trong c©u ghÐp, c¸c quan hÖ tõ ®­îc sö dông ®Ó nèi c¸c vÕ c©u ghÐp. - Sö dông ®óng c¸c quan hÖ tõ ®Ó nèi c¸c vÕ c©u ghÐp. II.§å dïng d¹y- häc: - GiÊy khæ to, bót d¹ viÕt néi dung BT1 phÇn nhËn xÐt. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS nh¾c l¹i kiÕn thøc cÇn ghi nhí vÒ c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp - HS lµm vµ tr¶ lêi, GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B.D¹y bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc. 2.T×m hiÓu vÝ dô Bµi tËp1: - Gäi HS ®äc YC cña BT. - Yªu cÇu HS trao ®æi nhãm ®«i. - Gäi HS ph¸t biÓu. GV ghi nhanh lªn b¶ng c©u tr¶ lêi cña HS. - Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n. - GV kÕt luËn ®óng, nhËn xÐt cho ®iÓm. Bµi tËp 2: - Gäi HS ®äc YC cña bµi tËp. - YC HS tù lµm bµi. 1 sè HS lµm trªn b¶ng. - Gäi HS ph¸t biÓu ý kiÕn. - GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. Bµi tËp 3: - Hái: C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp trong nh÷ng c©u ghÐp trªn cã g× kh¸c nhau? - Hái: c¸c vÕ c©u ghÐp 1 vµ 2 ®­îc nèi víi nhau b»ng tõ nµo? - KÕt luËn: C¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp cã thÕ nèi víi nhau b»ng mét quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ. 3. Ghi nhí - Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí. - Yªu cÇu HS ®Æt c©u ghÐp cã dïng quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ ®Ó minh ho¹ cho ghi nhí. - NhËn xÐt, khen ngîi nh÷ng em hiÓu bµi ngay t¹i líp. 3. H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1 - Gäi HS ®äc YC bµi tËp. - YC HS tù lµm bµi . - Gäi HS ph¸t biÓu ý kiÕn.- GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. - Yªu cÇu HS viÕt vµo vë. Bµi 2: -Gäi HS s®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp. - Hái: Hai c©u ghÐp bÞ l­îc bít quan hÖ tõ trong ®o¹n v¨n lµ hai c©u nµo? - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. - Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng. - NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. ? V× sao t¸c gi¶ cã thÓ l­îc bít nh÷ng tõ ®ã? - GV: T¸c gi¶ l­îc bít c¸c tõ trªn ®Ó c©u v¨n gän, tho¸ng, tr¸nh lÆp. L­îc bít nh­ng ng­êi ®äc vÉn hiÕu ®Çy ®ñ, hiÓu ®óng. C.Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ häc thuéc phÇn ghi nhí. VÒ lµ nhí vµ bµi tËp 3 - HS l¾ng nghe vµ x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña tiÕt häc. - HS ®äc yªu cÇu BT 1. - HS trao ®æi nhãm ®«i. - §¹i diÖn HS tr×nh bµy. + C¸c c©u ghÐp: C©u 1:Anh c«ng nh©n tiÕn vµo. C©u 2: Tuy ®ång chÝ cho ®ång chÝ. C©u 3: Lª- nin kh«ng tiÖn vµo ghÕ c¾t tãc. - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. - 3 HS lµm trªn b¶ng líp, mçi em mét c©u. * Lêi gi¶i ®óng: - 1HS ®äc tr­íc líp . C©u 1:... th×... C©u 2: tuy ...nh­ng... C©u3: dÊu phÈy - Nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. - L¾ng nghe. - 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng. HS kh¸c ®äc thÇm. - 3-5 HS tiÕp nèi nhau ®äc c©u m×nh ®Æt. - Líp nhËn xÐt, bæ sung cho b¹n. - 1 HS ®äc thµnh tiÕng - 1 HS lµm trªn b¶ng líp, d­íi líp lµm vë. - 1 HS ®äc to - Lµ c©u: (...) Th¸i hËu hái ng­êi hÇu h¹ giái...TrÇn Trung T¸. - 1 HS lµm trªn b¶ng phô, líp lµm vë. - NhËn xÐt, ch÷a bµi NÕu Th¸i hËu ...th× thÇn xin cö TrÇn Trung T¸. - Nèi tiÕp nhau tr¶ lêi: V× ®Ó cho c©u v¨n gän, kh«ng bÞ lÆp tõ mµ ng­êi ®äc vÉn hiÓu ®óng. KÓ chuyÖn: TiÕt 20 KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc I. Môc tiªu 1. BiÕt kÓ b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc vÒ mét tÊm g­¬ng sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh. 2. hiÓu c©u chuyÖn, biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn. II.§å dïng d¹y- häc: - Mét sè s¸ch truyÖn, bµi b¸o viÕt vÒ c¸c tÊm g­¬ng nãi trªn. - B¶ng líp viÕt ®Ò bµi. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò - HS nèi tiÕp kÓ truyÖn ChiÕc ®ång hå. ? C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×? - NhËn xÐt, cho ®iÓm. B.D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu. - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn: a) T×m hiÓu ®Ò bµi. - Gäi HS ®äc®Ò bµi. GV dïng phÊn mµu g¹ch ch©n d­íi c¸c tõ: tÊm g­¬ng sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt, nÕp sèng v¨n minh. + ThÕ nµo lµ sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh? - Gäi HS ®äc phÇn gîi ý. - Gäi HS giíi thiÖu truyÖn ®Þnh kÓ. b) HS thùc hµnh kÓ chuyÖn - Chia HS thµnh nhãm 4, HS kÓ theo nhãm. - GV ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ, h­íng dÉn, uèn n¾n. - GV l­u ý mêi HS ë c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau thi kÓ. - HS trao ®æi vÒ néi dung c©u chuyÖn b¹n kÓ. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. c) Trao ®æi ý nghÜa cña c©u chuyÖn. - HS lµm viÖc theo nhãm. - §¹i diÖn HS tr×nh bµy nh÷ng ph¸t biÓu cña nhãm. C.Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc .- HS chuÈn bÞ tr­íc ë nhµ bµi tuÇn 20 - 2HS kÓ vµ tr¶lêi c©u hái . - HS nghe ®Ó n¾m v÷ng YC vµ nhiÖm vô cña tiÕt häc. - HS l¾ng nghe. - HS ®äc to tr­íc líp. - HS tiÕp nèi nhau ph¸t biÓu. VÝ dô: + Lµ ng­êi sèng, lµm viÕc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nhµ n­íc. + Lµ ng­êi lu«n ®Êu tranh chèng c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. - 3 HS ®äc phÇn gîi ý. 3-5 HS giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ. - HS kÓ chuyÖn theo nhãm. - 3-5 HS tiÕp nèi nhau thi kÓ tr­íc líp - HS kÓ chuyÖn xong líp nhËn xÐt. - B×nh chän nh÷ng b¹n kÓ hay. - HS tr×nh bµy ý nghÜa cña c©u chuyÖn. ( phÇn 2 môc tiªu) TËp lµm v¨n: TiÕt 40 LËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng I.Môc tiªu. Gióp HS 1.BiÕt c¸ch lËp Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng( CTH§) nãi chung vµ lËp CTH§ cho mét buæi sinh ho¹t tËp thÓ. 2. RÌn luyÖn ãc tæ chøc, t¸c phong lµm viÖc khoa häc, ý thøc tËp thÓ. II.§å dïng d¹y- häc: - GiÊy khæ to, bót d¹. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A- KiÓm tra bµi cò: - NhËn xÐt qua vÒ bµi viÕt cña HS trong tiÕt tr­íc. B.D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: + Em ®· tõng tham gia nh÷ng sinh ho¹t tËp thÓ nµo? - GV nªu M§ , YC cña tiÕt häc. 2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: Bµi tËp 1: - Gäi HS ®äc YC vµ néi dung bµi tËp. - Hái: Em hiÓu viÖc bÕp nóc nghÜa lµ g×? - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp. + Buæi häp líp bµn vÒ viÖc g×? + C¸c b¹n ®· quyÕt ®Þnh chän h×nh thøc, ho¹t ®éng nµo ®Ó chµo mõng thµy c«? + Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®ã lµ g×? + ®Ó tæ chøc buæi liªn hoan, cã nh÷ng viÖc g× ph¶i lµm? + H·y kÓ tr×nh tù cña buæi liªn hoan + Theo em, mét ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng gåm cã mÊy phÇn, lµ nh÷ng phÇn nµo? - Ghi nhanh lªn b¶ng ý kiÕn cña HS. -. GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, söa ch÷a Bµi tËp 2: - Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi - Yªu cÇu HS lµm theo nhãm 9. - Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn ®Ó viÕt l¹i CTH§. - Nh¾c HS: Chia nhãm thµnh 3 tèp, mçi tèp lËp ch­¬ng tr×nh cho mét ho¹t ®éng cô thÓ. - Gäi c¸c nhãm lªn d¸n, ®äc phiÕu. - Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung. - NhËn xÐt , cho ®iÓm nhãm HS ®¹t yªu cÇu. C.Cñng cè, dÆn dß: + LËp CTH§ cã t¸c dông g×? H·y nªu cÊu t¹o cña 1 CTH§. - NhËn xÐt tiÕt häc. - CB tiÕt tËp lµm v¨n tuÇn 21. - HS l¾ng nghe . - HS tr¶ lêi: sinh ho¹t sao, c¾m tr¹i, kÕt n¹p §éi viªn. - HS nghe vµ x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña tiÕt häc. - 2 HS ®äc to, líp ®äc thÇm. + ViÖc bÕp nóc: viÖc chuÈn bÞ thøc ¨n, n­íc uèng, b¸t, ®Üa. - HS th¶o luËn nhãn ®«i tr¶ lêi tõng c©u hái. + liªn hoan v¨n nghÖ chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11. + Liªn hoan VN t¹i líp. + Chóc mõng thµy c« vµ bµy tá lßng biÕt ¬n. - Gåm cã 3 phÇn: I Môc ®Ých II. Ph©n c«ng chuÈn bÞ. III.Ch­¬ng tr×nh cô thÓ. - 1 HS ®äc thµnh tiÕng. - Chia nhãm, nhËn ®å dïng häc tËp. - Ho¹t ®éng theo nhãm. - HS ®äc bµi trªn phiÕu. - Líp nhËn xÐt, bæ sung Sinh ho¹t tuÇn 20 I. Môc tiªu - HS thÊy ®­îc ­u, khuyÕt ®iÓm trong tuÇn 20 - BiÕt c¸ch kh¾c phôc tån t¹i - N¾m ®­îc c«ng viÖc tuÇn21. II. Néi dung sinh ho¹t 1. Líp tr­ëng b×nh xÐt tuÇn 2. Tæ tr­ëng ®äc ®iÓm thi ®ua cña c¸c c¸ nh©n trong tæ. C¸ nh©n gãp ý. Líp thèng nhÊt xÕp lo¹i c¸c tæ vµ c¸ nh©n 3. GV nhËn xÐt chung vÒ c¸c mÆt : a- §¹o ®øc: Duy tr× ®­îc nÒ nÕp ®¹o ®øc, ý thøc chµo hái cã nhiÒu tiÕn bé. + Tån t¹i: Cßn mét vµi em nãi tôc víi b¹n, (Trung , Thµnh ) b- Häc tËp: Duy tr× tèt nÒ nÕp häc tËp, chuÈn bÞ bµi ë nhµ t­¬ng ®èi chu ®¸o, nhiÒu em ®¹t ®iÓm cao trong häc tËp. + Tån t¹i: Mét sè em cßn viÕt ch÷ xÊu, s¸ch vë ch­a s¹ch sÏ ( Vò Dòng , Bïi Dòng, Thµnh, Toµn) c- Ho¹t ®éng ®éi: Duy tr× tèt nÒ nÕp ®éi, thùc hiÖn tèt buæi sinh häat tËp thÓ. 4. Phæ biÕn c«ng viÖc tuÇn tíi - CB ®Çy ®ñ s¸ch vë cho häc kú 2. - Duy tr×, thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch cña tr­êng. 5. Sinh ho¹t tËp thÓ. - §äc vµ lµm theo b¸o ®éi. - ViÕt bµi dù thi NhËn xÐt, ký duyÖt cña ban gi¸m hiÖu ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docLop 5 Tuan 20.doc
Giáo án liên quan