Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 19 đến 35 - Trường Tiểu học Vĩnh Trại - Năm học 2008-2009 - Bế Ngọc Tú

Cả lớp nghe GV hát bài “Ngày tết trên quê em”. ? Nội dung bài hát nói lên điều gì? ? Trong bài hát ngày Tết hiện lên những khung cảnh

gì?

GVTK giới thiệu bài mới, ghi tên bài và phần 1 | lên bảng

Phát cho mỗi tổ 1 bức tranh TT1: Cảnh cúng lễ tổ tiên TT2: Cảnh lễ hội đầm Trầu TT3: cánh hoa banhoa mai nở trắng sườn đồi

Quan sát và thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: - Hình ảnh chính trong tranh là gì? - Tranh mang nội dung gì? - Màu sắc trong tranh? - Với đề tài này nhóm em có thể vẽ về nội dung

gì khác với tranh đã quan sát !N( 3 phút ). ! Các nhóm đưa ra phần trả lời của nhóm mình, nhóm khác bổ xung. ? Nếu cho vẽ bài hôm nay em sẽ vẽ về nội dung gì? Vẽ những hình ảnh nào? GVKL nhận xét chung và chuyển phần 2

 

doc48 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 19 đến 35 - Trường Tiểu học Vĩnh Trại - Năm học 2008-2009 - Bế Ngọc Tú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ëm nh¹t. §Ó hiÓu râ h¬n chuyÓn sang phÇn 3. ! Quan s¸t gi¸o cô nhËn xÐt vÒ c¸ch s¾p xÕp bè côc bµi vÏ trong trang vë cña tõng bµi. ! Quan s¸t bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc tr¶ lêi c©u hái sau: Em thÝch bµi vÏ nµo nhÊt? V× sao ? GVTK ! Th(20 phót): MÉu cña nhãm bµy Thu bµi cña c¸c nhãm HS ! Quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi cho nhãm b¹n vÒ: - TØ lÖ, ®Æc ®iÓm cña h×nh vÏ - C¸ch s¾p bè côc - C¸ch vÏ ®Ëm nh¹t - Em thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? ? Em h·y thö ®¸nh gi¸ bµi cho c¸c b¹n? * NhËn xÐt chung vµ ®¸nh gi¸ bµi cho HS - Khen ngîi c¸c nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ‎ kiÕn x©y dùng bµi,khen ngîi nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp S­u tÇm tranh ¶nh vÒ tr¹i hÌ thiÕu nhi T.hiÖn lÖnh T. hiÖn lÖnh 2-3 HS Nghe Quan s¸t T. hiÖn lÖnh 1HS ®äc T.l nhãm T. hiÖn lÖnh Nghe 1-2 HS nªu NhËn xÐt Më s¸ch vµ quan s¸t T.hiÖn lÖnh Nghe T.hiÖn lÖnh Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái 2 hs HS lµm bµi vë thùc hµnh Quan s¸t bµi vµ nhËn xÐt 1-2 HS Nghe Nghe «n tËp vÏ theo mÉu vÏ tÜnh vËt ( vÏ mµu) I. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt quan s¸t, so s¸nh ®Ó t×m ra tû lÖ, ®Æc ®iÓm riªng. - Häc sinh vÏ ®­îc h×nh gÇn gièng mÉu. II. ChuÈn bÞ: - Mét sè mÉu vÏ nh­ b×nh, lä, qu¶... cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau. - Tranh h­íng dÉn c¸ch vÏ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1) æn ®Þnh líp: 2) Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt: Gi¸o viªn cho häc sinh bµy mÉu vµ tù t×m ra ®Æc ®iÓm, tû lÖ, mµu s¾c, ®é ®Ëm nh¹t cña mÉu. ChiÒu cao vµ chiÒu ngang cña vËt mÉu nh­ thÕ nµo? VÞ trÝ cña vËt mÉu? So s¸nh tû lÖ c¸c bé phËn cña vËt mÉu? §é ®Ëm nh¹t cña vËt mÉu? Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ: Gi¸o viªn treo tranh c¸ch vÏ vµ gäi häc sinh nªu lªn c¸ch vÏ. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. Häc sinh lµm bµi vµo vë. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ NhËn xÐt bµi vÒ bè côc h×nh vÏ ®Ëm, nh¹t. * DÆn dß: ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi sau. ____________ Bµi 33: VÏ trang trÝ Trang trÝ cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i thiÕu nhi I. Môc tiªu - Hs hiÓu vai trß vµ ý nghÜa cña tr¹i thiÕu nhi. - HS biÕt c¸ch trang trÝ vµ trang trÝ ®­îc cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i theo y thÝch. - HS yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. II. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn SGK, SGV, mét sè ¶nh chôp cæng tr¹i, bµi vÏ vÒ cæng tr¹i lÒu tr¹i .h×nh gîi ‎ y c¸ch kÎ, bµi vÏ cña c¸c HS líp tr­íc. Häc sinh - SGK, s­u tÇm mét sè ¶nh chôp cæng tr¹i thiÕu nhi, vë thùc hµnh, ch×, tÈy, th­íc kÎ, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu NDKT c¬ b¶n H§ cña thÇy H§ cña trß I.KT ®å dïng II. D¹y bµi míi Giíi thiÖu bµi 1. Ho¹t ®éng 1 Quan s¸t vµ nhËn xÐt 2. Ho¹t ®éng 2 T×m hiÓu c¸ch kÎ ch÷ 3. Ho¹t ®éng 3 Thùc hµnh 4. Ho¹t ®éng 4 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ DÆn dß !KT ®å dïng ? R»m trung thu ë x· ta th­êng cã ho¹t ®éng g× dµnh cho thiÕu nhi? ? Em thÊy h×nh thøc c¸c tr¹i gièng hay kh¸c nhau? GVTK giíi thiÖu bµi míi, ghi tªn bµi vµ phÇn 1 lªn b¶ng ! Quan s¸t 3 m« h×nh tr¹i th¶o luËn c©u hái sau: T1+2: Nªu c¸c phÇn chÝnh cña tr¹i, Cæng tr¹i gåm cã nh÷ng g×? T4+3: Nªu c¸c kiÓu d¸ng cña lÒu trai? Nh÷ng vËt liÖu nµo cÇn thiÕt ®Ó dùng tr¹i? Mµu s¾c cña tr¹i thiÕu nhi nh­ thÕ nµo? !T N.Tæ( 1 phót) ! Tr¶ lêi phÇn th¶o luËn ! NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n? GVTK ? Héi tr¹i th­êng ®îc tæ chøc vµo dÞp nµo? ë ®©u? GVKL vµ chuyÓn phÇn 2 ! Quan s¸t gv HD c¸c b­íc vÏ cáng tr¹i vµ lÒu tr¹i trªn gi¸o cô * Cæng tr¹i B1: VÏ h×nh cæng, hµng rµo B2: VÏ h×nh trang trÝ theo y thÝch B3: VÏ mµu: * LÒu tr¹i B1: VÏ h×nh lÒu tr¹i B2: VÏ h×nh trang trÝ theo y thÝch B3: VÏ mµu: ! §äc l¹i c¸c b­íc ! S(102,103)Quan s¸t c¸c bµi trang trÝ cæng vµ trang trÝ lÒu tr¹i vµ nhËn xÐt theo c¸c yªu cÇu sau: H×nh d¸ng chung C¸ch trang trÝ Mµu s¾c GVTK chuyÓn phÇn 3 ! Nªu yªu cÇu cña bµi? !Quan s¸t bµi cña häc sinh n¨m tr­íc vµ nhËn xÐt: Em thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? GVTK ! T( 22 phót) Thu 3-5 bµi cña HS ! Quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi cho b¹n vÒ: - H×nh d¸ng chung - Mµu s¾c - C¸ch trang trÝ - Em thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? ! H·y xÕp lo¹i cho c¸c bµi vÏ trªn? * NhËn xÐt chung tiÕt häc vµ xÕp lo¹i - Khen ngîi c¸c nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ‎ kiÕn x©y dùng bµi T×m hiÓu quan s¸t c¸c h×nh ¶nh vÒ mét ®Ò tµi mµ em yªu thÝch T.hiÖn lÖnh 1-2 HS tr¶ lêi Nghe Quan s¸t T.l nhãm tæ T.hiÖn lÖnh NhËn xÐt Nghe 1-2 HSTL T. hiÖn lÖnh 3 HS nèi tiÕp Më s¸ch, quan s¸t vµ nhËn xÐt Nghe T.hiÖn lÖnh T.hiÖn lÖnh 1-2HS Thùc hµnh vë T.hiÖn lÖnh 1-2 HS Nghe LuyÖn VÏ trang trÝ Trang trÝ cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i thiÕu nhi I. Môc tiªu - Hs cñng cè kiÕn thøc vÒ vai trß vµ ý nghÜa cña tr¹i thiÕu nhi. - HS biÕt c¸ch trang trÝ vµ trang trÝ ®­îc cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i theo y thÝch. - HS yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. II. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn SGK, SGV, mét sè ¶nh chôp cæng tr¹i, bµi vÏ vÒ cæng tr¹i lÒu tr¹i .h×nh gîi ‎ y c¸ch kÎ, bµi vÏ cña c¸c HS líp tr­íc. Häc sinh - SGK, s­u tÇm mét sè ¶nh chôp cæng tr¹i thiÕu nhi, vë thùc hµnh, ch×, tÈy, th­íc kÎ, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu NDKT c¬ b¶n H§ cña thÇy H§ cña trß I.KT ®å dïng II. D¹y bµi míi Giíi thiÖu bµi 1. Ho¹t ®éng 1 Quan s¸t vµ nhËn xÐt 2. Ho¹t ®éng 2 T×m hiÓu c¸ch kÎ ch÷ 3. Ho¹t ®éng 3 Thùc hµnh 4. Ho¹t ®éng 4 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ DÆn dß !KT ®å dïng ? R»m trung thu ë x· ta th­êng cã ho¹t ®éng g× dµnh cho thiÕu nhi? ? Em thÊy h×nh thøc c¸c tr¹i gièng hay kh¸c nhau? GVTK giíi thiÖu bµi míi, ghi tªn bµi vµ phÇn 1 lªn b¶ng ! Quan s¸t 3 m« h×nh tr¹i th¶o luËn c©u hái sau: T1+2: Nªu c¸c phÇn chÝnh cña tr¹i, Cæng tr¹i gåm cã nh÷ng g×? T4+3: Nªu c¸c kiÓu d¸ng cña lÒu trai? Nh÷ng vËt liÖu nµo cÇn thiÕt ®Ó dùng tr¹i? Mµu s¾c cña tr¹i thiÕu nhi nh­ thÕ nµo? !T N.Tæ( 1 phót) ! Tr¶ lêi phÇn th¶o luËn ! NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n? GVTK ? Héi tr¹i th­êng ®îc tæ chøc vµo dÞp nµo? ë ®©u? GVKL vµ chuyÓn phÇn 2 ! Quan s¸t gv HD c¸c b­íc vÏ cáng tr¹i vµ lÒu tr¹i trªn gi¸o cô * Cæng tr¹i B1: VÏ h×nh cæng, hµng rµo B2: VÏ h×nh trang trÝ theo y thÝch B3: VÏ mµu: * LÒu tr¹i B1: VÏ h×nh lÒu tr¹i B2: VÏ h×nh trang trÝ theo y thÝch B3: VÏ mµu: ! §äc l¹i c¸c b­íc ! S(102,103)Quan s¸t c¸c bµi trang trÝ cæng vµ trang trÝ lÒu tr¹i vµ nhËn xÐt theo c¸c yªu cÇu sau: H×nh d¸ng chung C¸ch trang trÝ Mµu s¾c GVTK chuyÓn phÇn 3 ! Nªu yªu cÇu cña bµi? !Quan s¸t bµi cña häc sinh n¨m tr­íc vµ nhËn xÐt: Em thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? GVTK ! T( 22 phót) Thu 3-5 bµi cña HS ! Quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi cho b¹n vÒ: - H×nh d¸ng chung - Mµu s¾c - C¸ch trang trÝ - Em thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? ! H·y xÕp lo¹i cho c¸c bµi vÏ trªn? * NhËn xÐt chung tiÕt häc vµ xÕp lo¹i - Khen ngîi c¸c nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ‎ kiÕn x©y dùng bµi T×m hiÓu quan s¸t c¸c h×nh ¶nh vÒ mét ®Ò tµi mµ em yªu thÝch T.hiÖn lÖnh 1-2 HS tr¶ lêi Nghe Quan s¸t T.l nhãm tæ T.hiÖn lÖnh NhËn xÐt Nghe 1-2 HSTL T. hiÖn lÖnh 3 HS nèi tiÕp Më s¸ch, quan s¸t vµ nhËn xÐt Nghe T.hiÖn lÖnh T.hiÖn lÖnh 1-2HS Thùc hµnh vë T.hiÖn lÖnh 1-2 HS Nghe Bµi 34 : VÏ tranh §Ò tµi Tù chän I. Môc tiªu - HS biÕt c¸ch t×m chän néi dung ®Ò tµi - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh theo y thÝch. - HS quan t©m ®Õn cuéc sèng xung quanh II. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: - SGK, SGV, mét sè tranh cña c¸c häa sÜ vµ häc sinh , h×nh gîi y c¸ch vÏ, bµi vÏ cña hs n¨m tr­íc Häc sinh - SGK, vë thùc hµnh, ch×, tÈy, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu NDKT c¬ b¶n H§ cña thÇy H§ cña trß I.KT ®å dïng II. D¹y bµi míi Giíi thiÖu bµi 1. Ho¹t ®éng 1 Quan s¸t vµ nhËn xÐt 2. Ho¹t ®éng 2 C¸ch vÏ tranh 3. Ho¹t ®éng 3 Thùc hµnh 4. Ho¹t ®éng 4 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ DÆn dß !KT ®å dïng ? Trong tÊt c¶ c¸c bµi vÏ tranh cña m×nh tõ líp1 ®Õn nay em thÝch nhÊt ®Ò tµi nµo? ? Nh÷ng ®Ò tµi ®ã gîi cho em nh÷ng c¶m xóc g×? GVTK giíi thiÖu bµi míi, ghi tªn bµi vµ phÇn 1 lªn b¶ng Ph¸t cho mçi tæ 1 bøc tranh T1: §Ò tµi häc tËp T2: Vui ch¬i, lÔ héi T3: Phong c¶nh T4: Ch©n dung ! Quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái sau: Tranh vÏ néi dung g×? Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? Tranh thuéc thÓ lo¹i nµo? Mµu s¾c trong tranh ? Ngoµi ®Ò tµi nµy nhãm em cã thÓ vÏ vÒ nh÷ng ®Ò tµi nµo kh¸c víi tranh ®· quan s¸t? ! N( 3 phót ) ! C¸c nhãm ®­a ra phÇn tr¶ lêi cña nhãm m×nh, nhãm kh¸c bæ xung . ! S ( 104) §äc phÇn 1 vµ tr¶ lêi c©u hái: ? Nªu mét sè ®Ò tµi ®Ó vÏ trong bµi häc h«m nay? GVKL, nhËn xÐt chung vµ chuyÓn phÇn 2 ! Nªu c¸c b­íc cña bµi vÏ tranh, vÏ theo mÉu, vÏ ch©n dung? ! NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n GVTK h­íng dÉn l¹i trªn gi¸o cô ! SGK(104,105) quan s¸t 2 bµi vÏ cña häc sinh ! H·y nhËn xÐt vÒ: §Ò tµi C¸ch bè côc C¸ch vÏ h×nh C¸ch vÏ mµu GVTK: ? NÕu cho vÏ bµi h«m nay em sÏ vÏ dÒ tµi g×? vÏ nh÷ng h×nh ¶nh nµo? GVTK vµ chuyÓn sang phÇn 3 ! Quan s¸t c¸c bµi cña häc sinh n¨m tr­íc ? Em thÝch bµi nµo ? V× sao? GVTK ! Th(22 phót ) Thu 3-5 bµi cña HS ! Quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi cho b¹n vÒ: - C¸ch chän ®Ò tµi - C¸ch bè côc - C¸ch vÏ h×nh - C¸ch vÏ mµu ? Em thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? ? Em h·y thö ®¸nh gi¸ bµi cho c¸c b¹n? * NhËn xÐt chung vµ ®¸nh gi¸ bµi cho HS - Khen ngîi c¸c nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ‎ kiÕn x©y dùng bµi,khen ngîi nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp Tù chän c¸c bµi vÏ ®Ñp trong n¨m ®Ó chuÈn bÞ tr­ng bµy kÕt qu¶ häc tËp cuèi n¨m T.hiÖn lÖnh 2-4 HS TL Nghe T.hiÖn lÖnh TL nhãm T.hiÖn lÖnh Më s¸ch 2 HS Nghe T.hiÖn lÖnh NhËn xÐt Më s¸ch NhËn xÐt 1-2 HSTL Quan s¸t 2 HS HS lµm bµi vë thùc hµnh Quan s¸t bµi vµ nhËn xÐt 1-2 HS Nghe Thùc hµnh §Ò tµi tù chän I. Môc tiªu - HS nhËn ra sù phong phó cña ®Ò tµi tù chän. - HS tù chän ®­îc chñ ®Ò vµ vÏ ®­îc tranh theo y thÝch. - HS quan t©m ®Õn cuéc sèng xung quanh II. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn SGK, SGV, mét sè tranh cña c¸c häa sÜ vµ häc sinh vÒ nh÷ng ®Ò tµi kh¸c nhau, h×nh gîi y c¸ch vÏ Häc sinh - SGK, vë thùc hµnh, ch×, tÈy, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Gi¸o viªn cho c¸c em lµm vµo vë thùc hµnh Gi¸o viªn quan s¸t c¸c em lµm bµi tËp §éng viªn c¸c em lµm bµi. Chó ý båi häc sinh kÐm DÆn dß: VÒ c¸c em chuÈn bÞ cho bµi sau ___________________________________ Gi¸o viªn: BÕ Ngäc Tó

File đính kèm:

  • docKhoi 5.doc