Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 - Tuần 13 đến 15 - Năm học 2011-2012 (bản đầy đủ)

1.Quan sát nhận xét (5) - GV cho HS q/sát một số hình ảnh ở hình 1, trang 32 SGK: + Em thấy đường diềm thường được trang trí ở những đồ vật nào ? + Những hoạ tiết nào thường được sử dụng để trang trí đường diềm ? + Cách sắp xếp hoạ tiết ở đường diềm như thế nào? + Em có nhận xét gì về màu sắc của các đường diềm.

- G/viên tóm tắt và bổ sung cho nhận xét của HS.

2. Cách trang trí đường diêm: (6) + Tìm chiều dài, chiều rộng của đường diềm cho vừa với tờ giấy và kẻ hai đường thẳng cách đều, sau đó chia các khoảng cách đều nhau rồi kẻ các đường trục.

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 - Tuần 13 đến 15 - Năm học 2011-2012 (bản đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 13 Ngµy so¹n :Ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 3 ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2011 4A- TiÕt 1 4B- TiÕt 2 Thø 4 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2011 4C- TiÕt 2 Bµi 13: VÏ trang trÝ Trang trÝ ®­êng diÒm I/ Môc tiªu - HS hiÓu vÎ ®Ñp vµ lµm quen víi øng dông cña ®­êng diÒm. - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ trang trÝ ®­êng diÒm. - Trang trÝ ®­îc ®­êng diÒm ®¬n gi¶n. - Häc sinh cã ý thøc lµm ®Ñp trong cuéc sèng. II/ ChuÈn bÞ GV: - Mét sè ®­êng diÒm (cì to) vµ ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diÒm. - Mét sè bµi trang trÝ ®­êng diÒm cña häc sinh c¸c líp tr­íc. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 4, bót ch×,tÈy. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. Tæ chøc. (1’) 2. KiÓm tra ®å dïng ( 1’) .- Nªu c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi sinh ho¹t? 3. Bµi míi Giíi thiÖu bµi ( 1’) 1. Quan s¸t nhËn xÐt ( 5’) - GV cho HS q/s¸t mét sè h×nh ¶nh ë h×nh 1, trang 32 SGK: + Em thÊy ®­êng diÒm th­êng ®­îc trang trÝ ë nh÷ng ®å vËt nµo ? + Nh÷ng ho¹ tiÕt nµo th­êng ®­îc sö dông ®Ó trang trÝ ®­êng diÒm ? + C¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt ë ®­êng diÒm nh­ thÕ nµo? + Em cã nhËn xÐt g× vÒ mµu s¾c cña c¸c ®­êng diÒm. - G/viªn tãm t¾t vµ bæ sung cho nhËn xÐt cña HS. 2. C¸ch trang trÝ ®­êng diÒm: ( 6’) + T×m chiÒu dµi, chiÒu réng cña ®­êng diÒm cho võa víi tê giÊy vµ kÎ hai ®­êng th¼ng c¸ch ®Òu, sau ®ã chia c¸c kho¶ng c¸ch ®Òu nhau råi kÎ c¸c ®­êng trôc. + VÏ c¸c h×nh m¶ng trang trÝ kh¸c nhau sao cho c©n ®èi, hµi hoµ. + T×m vµ vÏ ho¹ tiÕt. Cã thÓ vÏ mét häa tiÕt theo c¸ch: nh¾c l¹i hoÆc hai häa tiÕt xen kÏ nhau. + VÏ mµu theo ý thÝch, cã ®Ëm, cã nh¹t (H.2d). - Gv gäi 2 hs nh¾c l¹i c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm - Gi¸o viªn cho xem mét sè bµi trang trÝ ®­êng diÒm cña líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. 3. Thùc hµnh: ( 17’) - GV nh¾c nhë hs lµm bµi. - GV q/s¸t h­íng dÉn gióp ®ì häc sinh + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + GiÊy khen, gÊu v¸y.. + Hoa, l¸.. + §­îc s¾p xÕp xen kÏ C¸c ho¹ tiÕt gièng nhau ®­îc vÏ cïng mµu Hs quan s¸t Nªn sö dông tõ 3 ®Õn 5 mµu. - Hs nh¾c l¹i. + Häc sinh lµm bµi theo c¸ nh©n vµ cã thÓ cho mét sè häc sinh lµm bµi tËp thÓ theo nhãm (mçi nhãm tõ 2 ®Õn 3 em) trªn giÊy khæ lín hoÆc trªn b¶ng 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸.( 3’) GV cïng HS xÕp lo¹i bµi theo tiªu chÝ: + H×nh vÏ ho¹ tiÕt. + Mµu vÏ. - GV nhËn xÐt chung giê häc. 5.DÆn dß HS (1’): - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. TuÇn 14 Ngµy so¹n :Ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 3 ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2011 4A- TiÕt 1 4B- TiÕt 2 Thø 4 ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2011 4C- TiÕt 2 Bµi 14: VÏ theo mÉu MÉu cã hai ®å vËt I/ Môc tiªu - Häc sinh hiÓu ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, tØ lÖ cña hai vËt mÉu. - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ hai vËt mÉu. - VÏ ®­îc hai ®å vËt gÇn gièng mÉu. - Häc sinh yªu thÝch vÎ ®Ñp cña c¸c ®å vËt. II/ ChuÈn bÞ GV: - MÉu vÏ - Mét sè bµi vÏ mÉu cã hai ®å vËt cña häc sinh c¸c líp tr­íc. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 4, bót ch×,tÈy. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. Tæ chøc. (1’) 2. KiÓm tra ®å dïng, phÇn thùc hµnh cña bµi tr­íc.( 1’) 3. Bµi míi . Giíi thiÖu bµi ( 1’) 1. Quan s¸t, nhËn xÐt ( 5’) - Gi¸o viªn bµy mÉu ®Ó HS quan s¸t: + MÉu cã mÊy ®å vËt? Gåm c¸c ®å vËt g×? + H×nh d¸ng, tØ lÖ, mµu s¾c, ®Ëm nh¹t cña c¸c ®å vËt nh­ thÕ nµo? + VÞ trÝ ®å vËt nµo ë tr­íc, ë sau? + C¸c vËt mÉu cã che khuÊt nhau kh«ng? + Kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt mÉu nh­ thÕ nµo? *GV KÕt luËn: - Khi nh×n mÉu ë c¸c h­íng kh¸c nhau, vÞ trÝ cña c¸c vËt mÉu sÏ thay ®æi kh¸c nhau. Mçi ng­êi cÇn vÏ ®óng vÞ trÝ quan s¸t mÉu cña m×nh. 2. C¸ch vÏ ( 6’) Yªu cÇu hs quan s¸t trang 35-SGK vµ cho hs nh¾c l¹i c¸ch vÏ. - GV nhËn xÐt vµ h­íng dÉn c¸ch vÏ trªn b¶ng theo c¸c b­íc: + So s¸nh tØ lÖ gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu ngang cña mÉu ®Ó ph¸c khung h×nh chung, sau ®ã ph¸c h×nh riªng cña tõng vËt mÉu. + VÏ ®­êng trôc cña tõng vËt mÉu råi t×m tØ lÖ c¸c bé phËn. + VÏ nÐt chÝnh tr­íc, sau ®ã vÏ nÐt chi tiÕt vµ söa h×nh cho gièng mÉu. + Nh×n mÉu vÏ ®Ëm nh¹t hoÆc vÏ mµu. - Gi¸o viªn cho xem bµi vÏ theo mÉu: MÉu cã 2 ®å vËt cña líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. 3. Thùc hµnh: ( 17’) - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh: - Häc sinh lµm bµi (yªu cÇu häc sinh kh«ng ®­îc dïng th­íc kÎ). - Söa bµi khi cÇn thiÕt. + HS quan s¸tvµ tr¶ lêi: - 2 ®å vËt - C¸i chai vµ c¸i chÐn Hs quan s¸t. Nh¾c l¹i c¸ch vÏ -Hs quan s¸t + Quan s¸t mÉu ®Ó t×m tØ lÖ k/h×nh chung vµ k/h×nh riªng tõng v.mÉu. + VÏ k/h×nh phï hîp víi tê giÊy. + So s¸nh, ­íc l­îng ®Ó t×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña tõng vËt mÉu. - Hs vÏ bµi theo h­íng dÉn 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - Gi¸o viªn cïng HS treo mét sè bµi vÏ lªn b¶ng. - C¸c nhãm nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i bµi vÏ: + Bè côc (c©n ®èi). + H×nh vÏ (râ ®Æc ®iÓm, gÇn gièng mÉu) - Gi¸o viªn kÕt luËn vµ khen ngîi nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp. NhËn xÐt chung giê häc. 5. DÆn dß HS. ( 1’) - Quan s¸t ch©n dung cña b¹n cïng líp vµ nh÷ng ng­êi th©n. - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. TuÇn 15 Ngµy so¹n :Ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 3 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2011 4A- TiÕt 1 4B- TiÕt 2 Thø 4 ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2011 4C- TiÕt 2 Bµi 15: VÏ tranh VÏ ch©n dung I/ Môc tiªu - Häc sinh hiÓu ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng cña mét sè khu«n mÆt ng­êi. - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ ch©n dung. - TËp vÏ tranh ®Ò tµi ch©n dung. - Häc sinh biÕt quan t©m ®Õn mäi ng­êi. II/ ChuÈn bÞ GV: - SGK, SGV. Mét sè ¶nh ch©n dung. - Mét sè tranh ch©n dung cña ho¹ sÜ, cña häc sinh vµ tranh ¶nh vÒ ®Ò tµi kh¸c. HS : - GiÊy vÏ, SGK, vë tËp vÏ 4, bót ch×, tÈy, s¸p mµu. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. Tæ chøc. (1’) 2. KiÓm tra ®å dïng- bµi cò. ( 1’) - Nªu c¸c b­íc vÏ cña bµi vÏ theo mÉu?( KÎ khung h×nh chung, ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng, söa h×nh vÏ chi tiÕt, lªn ®Ëm nh¹t.) 3. Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) 1. Quan s¸t, nhËn xÐt ( 5’) - Gv yªu cÇu HS quan s¸t tranh, ¶nh ®· chuÈn bÞ ®Ó hs nhËn biÕt: + Tranh ¶nh kh¸c nhau ë ®Æc ®iÓm g×? - GV yªu cÇu hs quan s¸t g­¬ng mÆt b¹n ®Ó thÊy ®­îc: + H×nh d¸ng khu«n mÆt? + Khu«n mÆt ng­êi gåm nh÷ng bé phËn nµo? + TØ lÖ dµi ng¾n, to nhá, réng hÑp cña tr¸n, m¾t, mòi, miÖng, c»m, - Gi¸o viªn tãm t¾t: + Mçi ng­êi ®Òu cã khu«n mÆt kh¸c nhau. + M¾t, mòi, miÖng cña mçi ng­êi cã h×nh d¹ng kh¸c nhau; + VÞ trÝ cña m¾t, mòi, miÖng ... trªn khu«n mÆt cña mçi ng­êi mét kh¸c (xa, gÇn, cao, thÊp, ...) 2. C¸ch vÏ ch©n dung ( 6’): GV gîi ý hs c¸ch vÏ h×nh + Ph¸c h×nh khu«n mÆt theo ®Æc ®iÓm cña ng­êi ®Þnh vÏ cho võa víi tê giÊy. + Cã thÓ trang trÝ cho ¸o thªm ®Ñp vµ phï hîp víi nh©n vËt. (GV ph¸c h×nh mét sè khu«n mÆt lªn b¶ng ) - Gi¸o viªn cho xem mét sè bµi vÏ ch©n dung cña líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. 3. Thùc hµnh( 17’): * GV quan s¸t, h­íng dÉn hs vÏ bµi + VÏ ph¸c h×nh khu«n mÆt, cæ, vai, tãc cho võa víi phÇn giÊy. + VÏ mÇu tãc, da ¸o vµ mµu nÒn theo c¶m nhËn riªng. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: +¶nh ®­îc chôp b»ng m¸y nªn rÊt gièng thËt vµ râ tõng chi tiÕt. +Tranh ®­îc vÏ b»ng tay, th­êng diÔn t¶ tËp chung vµo ®Æc ®iÓm chÝnh cña nh©n vËt. + H×nh tr¸i xoan, h×nh vu«ng, h×nh trßn ... +M¾t, mòi, miÖng, - L¾ng nghe. Hs quan s¸t h×nh ë trang 37 SGK vµ nh¾c l¹i: + VÏ cæ, vai vµ ®­êng trôc cña mÆt; + T×m vÞ trÝ cña tãc, tai, m¾t, mòi, miÖng ... ®Ó vÏ h×nh cho râ ®Æc ®iÓm. + VÏ c¸c nÐt chi tiÕt ®óng víi nh©n vËt. + VÏ mµu da, tãc, ¸o; + VÏ mµu nÒn; Quan s¸t * HS tËp vÏ tranh ®Ò tµi ch©n dung theo h­íng dÉn 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸ ( 3’). - Gv h/dÉn HS n/xÐt mét sè bµi vÏ vÒ: + Bè côc. C¸ch vÏ h×nh, c¸c chi tiÕt-mµu. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ mét sè bµi vÏ ch©n dung. - Häc sinh xÕp lo¹i bµi vÏ theo ý thÝch. - Gv bæ sung cho ý kiÕn cña HS, k/luËn vµ khen ngîi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp. 5. DÆn dß( 1’): - Quan s¸t, nhËn xÐt nÐt mÆt con ng­êi khi vui, buån, lóc tøc giËn, ... - S­u tÇm c¸c lo¹i vá hép ®Ó chuÈn bÞ cho bµi sau.

File đính kèm:

  • doclop 4 tuan 13,14,15.doc
Giáo án liên quan