Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 Tuần 8 chuẩn kiến thức

I- MỤC TIÊU.

- Hiểu đặc điểm, hình dáng khuôn mặt người.

- Biết cách vẽ chân dung.

- Vẽ được chân dung người thân trong gia đình hoặc bạn bè.

 HSK+G: Vẽ rõ được khuôn mặt đối tượng sắp xếp hình vẽ cân đối,

 màu sắc phù hợp .

II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC.

 GV: - Một số tranh, ảnh chân dung của hoạ sĩ, của HS lớp trước.

 HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu vẽ,.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 Tuần 8 chuẩn kiến thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÓ THUAÄT: Vẽ tranh VẼ CHÂN DUNG Thø 2 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Tuần 8 I- MỤC TIÊU. - Hiểu đặc điểm, hình dáng khuôn mặt người. - Biết cách vẽ chân dung. - Vẽ được chân dung người thân trong gia đình hoặc bạn bè. HSK+G: Vẽ rõ được khuôn mặt đối tượng sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc phù hợp . II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Một số tranh, ảnh chân dung của hoạ sĩ, của HS lớp trước. HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu vẽ,... Ho¹t ®éng GV * HĐ1:T×m hiÓu tranh ch©n dung: + Tranh ch©n dung vÏ nh÷ng g×? + Ngoµi vÏ khu«n mÆt cßn cã thÓ vÏ g× n÷a? + Mµu s¾c cña toµn bé bøc tranh, cña c¸c chi tiÕt? + NÐt mÆt ng­êi trong tranh ntn ? *HĐ2: T×m hiÓu c¸ch vÏ + Dù ®Þnh vÏ khu«n mÆt nöa ng­êi hay toµn th©n ®Ó bè côc h×nh vµo trang giÊy cho phï hîp. - Gi¸o viªn h­íng dÉn cho häc sinh vÏ chi tiÕt mÆt, mòi, miÖng,tai. - Gîi ý c¸ch vÏ mµu (vÏ mµu ë c¸c bé phËn lín tr­íc nh­ khu«n mÆt, ¸o, tãc, nÒn xung quanh). - Sau ®ã vÏ mµu vµo c¸c chi tiÕt mÆt, mòi, miÖng, tai. *HĐ3: Thùc hµnh *HĐ4: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ 3.Củng cố, dặn dò : - GV nhËn xÐt chung giê häc - HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. Ho¹t ®éng HS - HS quan s¸t – Tr¶ lêi c©u hái + H×nh d¸ng khu«n mÆt, c¸c chi tiÕt: M¾t, mòi, miÖng, tãc, tai ... + Cæ, vai, th©n. + Ng­êi giµ, trÎ, vui, buån, hiÒn hËu, t­¬i c­êi, hãm hØnh, trÇm t­ … - HS quan s¸t häc tËp và HS tự chọn + VÏ khu«n mÆt nöa ng­êi hay toµn th©n. + VÏ khu«n mÆt chÝnh diÖn hoÆc nghiªng. - VÏ h×nh khu«n mÆt tr­íc, vÏ vai, cæ sau. HS lµm bµi, HS nhËn xÐt bµi

File đính kèm:

  • docTUAN 8-Le.doc
Giáo án liên quan