Giáo án Mĩ thuật lớp 1 - Trường Tiểu Học số 1 Ân Đức

BÀI 1

THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT

XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI

* Đua thuyền ( Tranh sáp màu của Đoàn Trung Thắng 10 tuổi )

 * Bể bơi ngày hè ( tranh sáp màu và bút dạ của bạn Thiên Vân h/s

 lớp 1 trường tiểu học Tây sơn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội .

I/ Mục tiêu:

- Giúp học sinh làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi.

- Giúp học sinh tập quan sát, mô tả được màu sắc trong tranh.

- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tranh thiếu nhi.

II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy- học:

- GV: Một số tranh ảnh của thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi.

- HS: Sưu tầm một số tranh ảnh có nội dung vui chơi.

- HTTC: Hướng dẫn tập thể.

III/ Nội dung và phương pháp dạy- học:

 

doc72 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 906 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật lớp 1 - Trường Tiểu Học số 1 Ân Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p. HS TB-Y:Hoaøn thaønh baøi taäp tại lớp. - Lắng nghe. - HS nhận xét, xếp loại bài theo cảm nhận. - HS theâm yeâu queâ höông ñaát nöôùc mình. - HS lắng nghe và trả lời. Daën doø : - Nhắc h/s xem bài mới bài 32. - Nhắc h/s chuẩn bị đồ dùng học vẽ cho tiết sau. RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 32 Ngày dạy: BÀI 32 VEÕ ÑÖÔØNG DIEÀM TREÂN AÙO, VAÙY I/ Mục tiêu: - HS nhaän bieát ñöôïc veû ñeïp cuûa trang phuïc coù trang trí ñöôøng dieàm. - Bieát caùch veõ ñöôøng dieàm treân aùo,vaùy. - Veõ ñöôïc ñöôøng dieàm treân aùo,vaùy vaø veõ maøu theo yù thích. II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy- học: - GV: Một số ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm. Hình minh hoaï höôùng daãn caùch veõ ñöôøng dieàm. - HS: Vở tập vẽ 1,buùt chì ,maøu veõ. III/ Nội dung và phương pháp dạy- học: NỘI DUNG DẠY HỌC PP VÀ HTTC YC HỌC TẬP CỦA HS I/ Kiểm tra: kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học vẽ của học sinh. II/ Bài mới: Baøi32: VEÕ ÑÖÔØNG DIEÀM TREÂN AÙO, VAÙY Giới thiệu bài. HOẠT ĐỘNG I: Quan saùt- nhaän xeùt : - Giôùi thieäu moät soá ñoà vaät coù TT ñöôøng dieàm, gôïi yù hs nhaän bieát. - Ñöôøng dieàm ñöôïc trang trí ôû ñaâu? -Trang trí ñöôøng dieàm coù laøm cho aùo,vaùy ñeïp hôn khoâng? - Gôïi yù giuùp hs nhaän ra ñöôøng dieàm ñöôïc söû duïng nhieàu trong vieäc trang trí quaàn, aùo, vaùy vaø trang phuïc cuûa caùc daân toäc mieàn nuùi. HOẠT ĐỘNG II: Caùch veõ tranh ñöôøng dieàm: - Duøng hình minh hoaï ñeå höôùng daån hs caùch veõ: - Veõ hình : + Chia khoaûng,veõ hình theo nhieàu caùch khaùc nhau. - Gôïi yù hs caùch veõ maøu. HOẠT ĐỘNG III: Thöïc haønh : -Baøi taäp :Veõ ñöôøng dieàm treân aùo, vaùy. HOẠT ĐỘNG IV: Nhaän xeùt-ñaùnh giaù: - Choïn moät soá baøi vaø gôïi yù hs nhaän xeùt. * Bổ sung. Củng cố: - Nhắc lại nội dung bài học. Kiểm tra. Thuyeát trình Thuyết trình. Trực quan. Đàm thoại. Vaán ñaùp. Trực quan. Hướng dẫn Höôùng daãn Thöïc haønh Gợi ý. HS nhận xét. Khen ngợi. Vấn đáp. Chuẩn bị. - Tiếp cận bài học. - HS nhaän bieát ñöôïc vieäc söû duïng cuûa ñöôøng dieàm trong cuoäc soáng. - HS quan sát. - HS naém ñöôïc caùch veõ vaø veõ ñöôïc ñöôøng dieàm ,veõ maøu theo yù thích. - HS K-G:Theå hieän baøi veõ caân ñoái, maøu saéc ñeïp. - HS TB-Y:Hoaøn thaønh baøi taäp. - Nhaän xeùt, xếp loại theo yù thích. - HS lắng nghe và trả lời. Daën doø : - Nhắc h/s xem bài mới bài 33. - Nhắc h/s chuẩn bị đồ dùng học vẽ cho tiết sau. RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 33 Ngày dạy: BÀI 33 :Veõ tranh: BEÙ VAØ HOA I/ Mục tiêu: - HS nhaän bieát ñe àtaøi Beù vaø hoa. - Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa con ngöôøi,thieân nhieân. - Veõ ñöôïc böùc tranh veà ñeà taøi Beù vaø hoa. II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy- học: - GV: Một soá tranh aûnh veà ñeà taøi Beù vaø hoa. Hình minh hoaï höôùng daãn caùch veõ tranh. - HS: Vở tập vẽ 1,buùt chì ,maøu veõ. III/ Nội dung và phương pháp dạy- học: NỘI DUNG DẠY HỌC PP VÀ HTTC YC HỌC TẬP CỦA HS I/ Kiểm tra: kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học vẽ của học sinh. II/ Bài mới: Baøi33: Veõ tranh : BEÙ VAØ HOA Giới thiệu bài. HOẠT ĐỘNG I: Quan saùt-nhaän xeùt : - Giôùi thieäu moät soá tranh vaø gôïi yù ñeå hs nhaän bieát : - Beù vaø hoa laø baøi veõ maø caùc em seõ raát höùng thuù.Ñeà taøi naøy gaàn guõi vôùi sinh hoaït,vui chôi cuûa caùc beù.Tranh veõ theå hieän ñöôïc veû ñeïp hoàn nhieân, ngaây thô cuûa caùc beù qua hình veõ vaø maøu saéc. - Gôïi yù hs veà nhöõng hình aûnh caàn veõ trong tranh. HOẠT ĐỘNG II: Caùch veõ tranh : -Gôïi yù hs tìm, choïn noäi dung, hình aûnh ñeå veõ tranh : + Maøu saéc vaø kieåu quaàn aùo cuûa beù. + Em beù ñang laøm gì ? + Hình daùng, maøu saéc cuûa hoa. - Duøng hình gôïi yù ñeå höôùng daãn hs caùch veõ. - Gôïi yù hs caùch veõ maøu. HOẠT ĐỘNG III: Thöïc haønh : - Baøi taäp :Veõ tranh Beù vaø hoa HOẠT ĐỘNG IV: Nhaän xeùt-ñaùnh giaù: - Choïn moät soá baøi vaø gôïi yù hs nhaän xeùt. *Bổ sung. Củng cố: - Nhắc lại nội dung bài học. Kiểm tra. Thuyeát trình Thuyết trình. Trực quan. Đàm thoại. Vaán ñaùp. Trực quan. Hướng dẫn Höôùng daãn Thöïc haønh HS veõ theo caù nhaân. Chọn bài, gợi ý hs nhận xét. Khen ngợi. Vấn đáp. Chuẩn bị. - Tiếp cận bài học. - HS nhaän bieát ñöôïc veà ñeà taøi Beù vaø hoa. Thaáy ñöôïc söï gaàn guõi vôùi sinh hoaït ,vui chôi cuûa caùc beù qua hình veõ vaø maøu saéc. - Quan sát. - HS tìm, choïn ñöôïc noäi dung ñeå veõ tranh. - HS naém ñöôïc caùch veõ vaø veõ ñöôïc tranh Beù vaø hoa, biết veõ maøu theo yù thích. - HS K-G:Theå hieän baøi veõ roõ noäi dung, hình aûnh, maøu saéc ñeïp. - HS TB-Y: Hoaøn thaønh baøi taäp. - Nhaän xeùt, xếp loại theo yù thích. - Lắng nghe và trả lời. Daën doø : - Nhắc h/s xem bài mới bài 34. - Nhắc h/s chuẩn bị đồ dùng học vẽ cho tiết sau. RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 34 Ngày dạy: BÀI 34 : VEÕ TÖÏ DO I/ Mục tiêu: - HS töï choïn ñöôïc ñeà taøi ñeå veõ tranh. - Veõ ñöôïc tranh theo yù thích. - Yeâu thích moân veõ tranh. II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy- học: - GV: Một soá tranh vôùi nhieàu ñeà taøi khaùc nhau. - HS: Vở tập vẽ 1,buùt chì ,maøu veõ. III/ Nội dung và phương pháp dạy- học: NỘI DUNG DẠY HỌC PP VÀ HTTC YC HỌC TẬP CỦA HS I/ Kiểm tra: kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học vẽ của học sinh. II/ Bài mới: Baøi 34: VEÕ TÖÏ DO Giới thiệu bài. HOẠT ĐỘNG I: Quan saùt- nhaän xeùt : - Giôùi thieäu moät soá tranh vaø gôïi yù ñeå hs nhaän bieát : - Tranh veõ veà ñeà taøi gì :phong caûnh,chaân dung, tónh vaät , sinh hoaït,… - Gôïi yù hs veà nhöõng hình aûnh caàn veõ trong tranh. - Gợi ý cách vẽ màu. HOẠT ĐỘNG II: Caùch veõ tranh : - Gôïi yù hs tìm, choïn noäi dung ñeà taøi,hình aûnh ñeå veõ tranh . - Gôïi yù hs caùch veõ maøu. HOẠT ĐỘNG III: Thöïc haønh : - Baøi taäp : Veõ töï do. HOẠT ĐỘNG IV: Nhaän xeùt-ñaùnh giaù: - Choïn moät soá baøi vaø gôïi yù hs nhaän xeùt. * Bổ sung. Củng cố: - Nhắc lại nội dung bài học. Kiểm tra. Thuyeát trình Thuyết trình. Trực quan. Đàm thoại. Vaán ñaùp Trực quan. Hướng dẫn Höôùng daãn Thöïc haønh HS veõ theo caù nhaân Chọn bài và gợi ý. HS nhận xét. Khen ngợi. Vấn đáp. Chuẩn bị. - Tiếp cận bài học. - HS nhaän bieát ñöôïc veà ñeà taøi,theå loaïi, hình aûnh caàn veõ trong tranh. - Quan sát. - HS tìm, choïn ñöôïc noäi dung ñeà taøi ñeå veõ tranh vaø veõ ñöôïc tranh theo yù thích. -HS K-G:Theå hieän baøi veõ roõ noäi dung ñeà taøi, hình aûnh, maøu saéc ñeïp. - HS TB-Y:Hoaøn thaønh baøi taäp. - Chọn bài. - Nhaän xeùt, xếp loại theo yù thích. - Lắng nghe và trả lời. Daën doø : - Nhắc h/s xem bài mới bài 35. RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 35 Ngày dạy: BÀI 35 : TRÖNG BAØY KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP I/ Mục tiêu: - HS thaáy ñöôïc keát quaû hoïc taäp trong naêm. - Nhaø tröôøng toång keát vaø thaáy ñöôïc keát quaû daïy –hoïc Mó thuaät. II/ Chuẩn bị : - GV: Một soá tranh choïn ñeå tröng baøi. - HS: Söu taàm tranh ñeïp ñeå tröng baøi - HTTC: Choïn baøi veõ ñeïp ( veõ theo maãu, veõ trang trí, veõ tranh ñeà taøi ). III/ Nội dung - phương pháp : NỘI DUNG PP VÀ HTTC YC HỌC TẬP CỦA HS I/ OÅn ñònh toå chöùc: - Kiểm tra caùc tranh ñaõ choïn tröng baøy. - Giôùi thieäu caùc saûn phaåm tröng baøy. II/ Ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho hs xem tranh vaø gôïi yù ñeå caùc em nhaän bieát : - Tuyeân döông HS coù baøi veõ ñeïp. III/ Cuûng coá – daën doø : - Nhaéc hs quan taâm, tìm hieåu, söu taàm nhieàu theå loaïi tranh veõ ñeå laøm ÑDHT cho naêm hoïc sau. Kiểm tra Thuyeát trình Thuyết trình. Đàm thoại. Vaán ñaùp HS xem tranh thaûoluaän theo nhoùm. Khen ngôïi. Động viên hs. Nhắc nhở Chuẩn bị. - Tiếp cận bài học. - Lắng nghe. - HS nhaän thaáy ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa mình vaø ñöa ra nhaän xeùt. - Neâu ñöôïc caûm nhaän cuûa mình veà caùc böùc tranh. - Thích thú, ham học và sưu tầm tranh, ảnh Mĩ thuật hơn nữa. - Thöïc hieän RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................. Coù 1 söï thaät Seõ khoâng bao gôøi thay ñoåi Ñ où laø Anh khoâng bao giôø heát Yeâu em . Thö buùt . Hen ri Cöôøng. Thaân taëng Voä hieàn ./ Coø n gaëp nhau Ta haõy cöù cöôøi Cho tình theâm thaém YÙ theâm töôi Cho höông thôm ngaùat Coøn gaëp nhau Ñôøi theâm vò thì loøng cöù say Cho ñeïp loøng taát caû Say tình say nghóa Baáy laâu nay moïi ngöôøi . Say thô say nhaïc say beø baïn Thö buùt Hen ri cöôøng Queân caû khoâng gian Laãn loái veà . Haønh Trang. Haønh trang Voâ nhaát vaät Taëng ngöôøi höõu duyeân Chôi. Thö buùt Hen ri Cöôøng ./ Cha Meï Ñi khaép theá gian khoâng ai toát baèng meï Gian khoå cuoäc ñôøi Khoâng naëng giaùnh baèng Cha . Cha Coâng naëng Töïa thaùi SÔN Meï laø suoái nguoàn Yeâuthöông PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN HOAØI AÂN SOÅ GIAÙO AÙN Lôùp :1-2-3-4-5 GVCT : Nguyeãn vaên cöôøng Naêm hoïc : 2008 - 2009

File đính kèm:

  • docTUAN 1-35.DOC
Giáo án liên quan