Giáo án Lớp 5 - Tuần 30 đến 175 - Năm học 2010-2011

A.Kiểm tra bài cũ:(5") - Gọi 3 hs nối tiếp nhau đọc từng đo an bài

Con gái - GV nhận xét cho điểm

B. Dạy bài mới: | 1.Giới thiệu bài :(1)

2.Hướng dẫn luyện đọc:(9) - Gọi 3 hs nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài - Gọi hs đọc toàn bài - GV đọc mẫu toàn bài 3.Tìm hiểu bài: (9) - Tổ chức học sinh hoạt động theo nhóm - GV giúp hs trả lời câu hỏi + Ha-li-ma đến gần vị giáo sĩ để làm gì?

+ Thái độ của Ha-li-ma như thế nào khi nghe điều kiện của vị giáo sĩ?

+ Thái độ của Ha-li-ma như thế nào khi nghe điều kiện của vị giáo sĩ? + Ha-li-ma đã lấy ba sợi lông bờm của sự tử như thế nào ? 4. Đọc diễn cảm:(9) - Gọi 3 HS đọc nối tiếp nhau từng đoạn. - GV đọc mẫu - Yêu cầu hs đọc mẫu để tìm cách đọc.

 

doc97 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/12/2020 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 - Tuần 30 đến 175 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµ chu vi h×nh trßn. Ph¸t triÓn trÝ t­ëng t­îng kh«ng gian cña hs. - RÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m vµ tÝnh chu vi, diÖn tÝch h×nh trßn. - Gi¸o dôc hs tÝnh cÈn thËn, khoa häc vµ yªu thÝch bé m«n. II. §å dïng d¹y häc : GV : PhÊn mµu + com pa + b¶ng phô. HS : Sgk + vë bµi tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiÓm tra bµi cò: (5’) - Gäi hs nªu c«ng thøc tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña h×nh trßn. 2. H­íng dÉn hs luyÖn tËp : (27’) PhÇn 1 - GV lµm phiÕu häc tËp ®Ó hs lµm phiÕu tr¾c nghiÖm. - Cho c¶ líp lµm vµo phiÕu tr¾c nghiÖm. - GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. PhÇn 2 - Gäi hs ®äc bµi to¸n. - Cho hs gi¶i vµo vë. - Gäi 2 em ch÷a bµi. - GV vµ hs nhËn xÐt vµ chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. Sè tiÒn mua gµ : Sè tiÒn mua c¸ : Cñng cè – dÆn dß : (2’) - GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c hs vÒ «n tØ sè phÇn tr¨m vµ thÓ tÝch. - 2 hs lªn b¶ng nªu. - Hs kh¸c nhËn xÐt. + Bµi 1 : ý C (V× 0,8 % = 0,008 = ). + Bµi 2 : ý C. + Bµi 3: ý D (v× trªn h×nh vÏ khè B cã 22 h×nh lËp ph­¬ng nhá, khèi A vµ cã 24 h×nh lËp ph­¬ng nhá, khèi D cã 28 h×nh lËp ph­¬ng nhá). Bµi gi¶i Sè tiÒn mua c¸ b»ng 120% sè tiÒn mua gµ (120% = = ) hay sè tiÒn mua c¸ b»ng sè tiÒn mua gµ. Nh­ vËy, nÕu sè tiÒn mua gµ lµ 5 phÇn b»ng nhau th× sè tiÒn mua c¸ gåm 6 phÇn nh­ thÕ. ? §ång 88 000 ®«ng Ta cã s¬ ®å: Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b»ng nhau lµ : 5 + 6 = 11(phÇn) Sè tiÒn mua c¸ lµ: 88000 : 11 x 6 = 48000 (®ång) §¸p sè: 48 000 ®ång. - HS chó ý l¾ng nghe. ------------------------------------------------------------------------------------------- TiÕng viÖt ¤n tËp cuèi häc kú (tiÕt 4) I.Môc ®Ých - yªu cÇu : - Häc sinh lËp ®­îc biªn b¶n cuéc häp ( theo yªu cÇu «n tËp ) ®óng thÓ thøc, ®Çy ®ñ néi dung cÇn thiÕt. - RÌn kÜ n¨ng lËp biªn b¶n cuéc häp. - Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch bé m«n. II.§å dïng d¹y-häc : GV : PhÊn mµu + b¶ng phô. HS : Vë bµi tËp TiÕng ViÖt tËp II. II.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Giíi thiÖu bµi : (1’) 2. H­íng dÉn hs luyÖn tËp : (32’) - Gäi hs ®äc yªu cÇu bµi tËp. - Cho c¶ líp ®äc thÇm bµi vµ tr¶ lêi c©u hái. + C¸c ch÷ c¸i vµ dÊu c©u häp bµn viÖc g×? + Cuéc häp ®Ò ra c¸ch g× ®Ó gióp ®ì b¹n Hoµng ? - GV hái hs vÒ cÊu t¹o mét biªn b¶n. - Gäi 1 hs tr¶ lêi c©u hái. - GV cïng c¶ líp trao ®æi nhanh, thèng nhÊt mÉu cña biªn b¶n cuéc häp cña ch÷ viÕt. - GV nhËn xÐt, chÊm ®iÓm mét sè biªn b¶n. 3. Cñng cè - dÆn dß : (2’) - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn nh÷ng hs viÕt biªn b¶n ch­a ®¹t vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i. - 1 HS ®äc toµn bé néi dung cña bµi. - C¶ líp ®äc l¹i bµi Cuéc häp cña ch÷ viÕt vµ tr¶ lêi c©u hái : + bµn viÖc gióp ®ì b¹n Hoµng. + Giao cho anh dÊu chÊm .. - HS viÕt biªn b¶n vµo vë. - HS nèi tiÕp nhau ®äc biªn b¶n. - HS chó ý l¾ng nghe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø n¨m ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010 TiÕng viÖt §70 : ¤n tËp cuèi häc kú (tiÕt 5) I.Môc ®Ých yªu cÇu : - Häc sinh biÕt ®äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ; tèc ®é 120 tiÕng/phót ; ®äc diÔn c¶m ®­îc ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n ®· häc ; thuéc 5-7 bµi th¬, ®o¹n v¨n dÔ nhí ; hiÓu néi dung ý nghÜa c¬ b¶n cña bµi th¬, bµi v¨n. HiÓu bµi th¬ TrÎ con ë S¬n mü, c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh sèng ®éng ; biÕt miªu t¶ mét h×nh ¶nh trong bµi th¬. - RÌn kÜ n¨ng ®äc râ rµng, l­u lo¸t vµ diÔn c¶m bµi v¨n, bµi th¬. - Gi¸o dôc ý thøc «n tËp cho hs. II.§å dïng d¹y-häc : GV : PhiÕu häc tËp. HS : Sgk + vë bµi tËp. II.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Giíi thiÖu bµi : (1’) 2. KiÓm tra T§ vµ HTL : (15’) - GV c¨n cø vµo sè hs trong líp, ph©n phèi thêi gian hîp lÝ ®Ô mçi hs ®Òu cã ®iÓm. C¸ch kiÓm tra nh­ sau : + Tõng hs lªn bèc th¨m chän bµi. + HS ®äc trong sgk. + GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n vµ bµi võa ®äc. 3. H­íng dÉn hs luyÖn tËp : (17’) Bµi tËp 2 - GV nh¾c hs : Miªu t¶ mét h×nh ¶nh kh«ng ph¶i diÔn ®¹t b»ng v¨n xu«i.. - GV nhËn xÐt khen th­ëng. 3. Cñng cè - dÆn dß : (2’) - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Nh¾c hs vÒ nhµ HTL nh÷ng h×nh ¶nh th¬ em thÝch trong bµi TrÎ con ë S¬n mü. - Tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi. - HS ®äc trong SGK. - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc yªu cÇu cña bµi - C¶ líp ®äc thÇm bµi th¬. - 1 HS ®äc tr­íc líp nh÷ng c©u th¬ gîi ra nh÷ng h×nh ¶nh rÊt sèng ®éng vÒ trÎ em. - 1 HS ®äc nh÷ng c©u th¬ t¶ c¶nh buæi chiÒu tèi vµ ban ®ªm ë vïng quª ven biÓn. - HS ®äc kÜ tõng c©u hái.Chän mét h×nh ¶nh m×nh thÝch nhÊt trong bµi th¬. - HS nèi tiÕp nhau ph¸t triÓn ý kiÕn. - HS chó ý l¾ng nghe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- To¸n §174 : LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu : - Häc sinh biÕt gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn chuyÓn ®éng cïng chiÒu, tØ lÖ phÇn tr¨m, tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt, vµ sö dông m¸y tÝnh bá tói. - RÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn chuyÓn ®éng cïng chiÒu, tØ lÖ phÇn tr¨m vµ thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt. - Gi¸o dôc hs tÝnh cÈn thËn khoa häc vµ yªu thÝch bé m«n. II. §å dïng d¹y häc : GV : PhÊn mµu + H×nh hép ch÷ nhËt. HS : Sgk + vë bµi tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiÓm tra bµi cò : (5’) - Gäi hs nªu c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt 2. Bµi míi : PhÇn 1 - Yªu cÇu hs lµm ra phiÕu häc tËp. - Gäi hs nèi tiÕp nhau nªu ®¸p ¸n ®óng. - GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. - Yªu cÇu hs gi¶i thÝch râ c¸ch lµm. PhÇn 2 Bµi 1 - Cho hs ®äc yªu cÇu cña bµi vµ nhËn d¹ng to¸n. - Yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn nhãm ®«i. - Gäi 1 em gi¶i b¶ng líp. Bµi 2 - Yªu cÇu c¶ líp lµm vµo vë. - Gäi 1 em lªn b¶ng gi¶i. - GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. Cñng cè – dÆn dß : (2’) - GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ «n tËp ®Ó kiÓm tra. - 2 hs lªn b¶ng nªu. - HS nèi tiÕp nhau nªu ®¸p ¸n ®óng. Bµi 1: Khoanh vµo C. Bµi 2: Khoanh vµo A. Bµi 3: Khoanh vµo B. - 1 hs lªn b¶ng gi¶i bµi to¸n. Bµi gi¶i Ph©n sè chØ tæng sè tuæi cña con g¸i vµ cña con trai lµ: + = (tuæi cña mÑ) Coi tæng sè tuæi cña hai con lµ 9 phÇn b»ng nhau th× tuæi cña mÑ lµ 20 phÇn nh­ thÕ. VËy tuæi cña mÑ lµ: = 40 (tuæi) §¸p sè: 40 tuæi. - 1 hs lªn b¶ng gi¶i bµi tËp. Bµi gi¶i a) Sè d©n ë Hµ Néi n¨m ®ã lµ : 2627 x 921 = 2419467 (ng­êi) Sè d©n ë S¬n La lµ : 61 x 14210 = 866810 (ng­êi) TØ sè phÇn tr¨m cña sè d©n ë S¬n La vµ sè d©n ë Hµ Néi lµ : 866810 : 2419467 = 0,3582 0,3582= 35,82%. b) NÕu mËt ®é d©n sè cña S¬n La lµ 100 ng­êi/km2 th× trung b×nh mçi ki – l« - mÐt vu«ng th× sÏ cã thªm: 100 – 61 = 39 (ng­êi), khi ®ã sè d©n cña tØnh S¬n La t¨ng thªm lµ: 30 x 14210 = 554190 (ng­êi) §¸p sè: a) 35,82% b) 554 190 ng­êi. - HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn. TiÕng viÖt «n tËp cuèi häc kú (TiÕt 6) I.Môc ®Ých , yªu cÇu : - Häc sinh nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ ®o¹n th¬ trong bµi th¬ TrÎ con ë S¬n mü, tèc ®é viÕt kho¶ng 100 ch÷/15 phót, tr×nh bµy ®óng thÓ th¬ tù do. ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u dùa vµo h×nh ¶nh ®­îc gîi ra tõ bµi th¬ TrÎ con ë S¬n Mü. - RÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®Òu, viÕt ®Ñp bµi th¬. - Gi¸o dôc hs ý thøc rÌn ch÷ viÕt. II.§å dïng d¹y-häc : GV : PhÊn mµu + b¶ng phô. HS : Vë viÕt chÝnh t¶ + vë bµi tËp. II.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Giíi thiÖu bµi : (1’) 2. H­íng dÉn häc sinh nghe-viÕt : (20’) - GV ®äc 11 dßng ®Çu bµi th¬. - Yªu cÇu hs nghe vµ theo dâi sgk. - Cho hs ®äc thÇm l¹i 11 dßng th¬ . - GV nh¾c hs chó ý c¸ch tr×nh bµy - GV ®äc cho hs viÕt bµi. 3. H­íng dÉn hs luyÖn tËp : (12’) - GV cïng hs ph©n tÝch ®Ò. - GV nhËn xÐt, chÊm ®iÓm, b×nh chän ng­êi viÕt bµi hay nhÊt. 3. Cñng cè - dÆn dß : (2’) - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn hs vÒ nhµ viÕt ®o¹n v¨n ch­a ®¹t vÒ nhµ hoµn chØnh ®o¹n v¨n. - HS nghe vµ theo dâi trong sgk. - HS ®äc thÇm l¹i 11 dßng th¬ . - HS viÕt bµi. - HS ®äc yªu cÇu cña bµi - HS suy nghÜ, chän ®Ò tµi em chän. - HS nãi nhanh ®Ò tµi em chän. - HS viÕt ®o¹n v¨n ; tiÕp nèi nhau ®äc ®o¹n v¨n cña m×nh. - HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn. Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2009 TiÕng viÖt §35 : ¤n tËp cuèi häc kú (tiÕt 7) KiÓm tra ®äc – hiÓu, luyÖn tõ vµ c©u ( §Ò chung do phßng ra) ------------------------------------------------------------------------------------------------ To¸n §175 : §Ò kiÓm tra cuèi n¨m häc I. Môc tiªu : KiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp cña HS vÒ : - KiÕn thøc ban ®Çu vÒ sè thËp ph©n, kÜ n¨ng thùc hµnh tÝnh víi sè thËp ph©n, tØ sè phÇn tr¨m. - TÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch mét sè h×nh ®· häc. - Gi¶i bµi to¸n vÒ chuyÓn ®éng ®Òu. II. Dù kiÕn thêi gian kiÓm tra : 45 phót (kÓ tõ khi b¾t ®Çu lµm bµi). PhÇn 1: Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p ¸n, kÕt qu¶ tÝnh, ). H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: 1. Ch÷ sè 9 trong sè thËp ph©n 17,209 thuéc hµng nµo? A. Hµng ngh×n B. Hµng phÇn m­êi C. Hµng tr¨m ngh×n D. Hµng PhÇn ngh×n 2. Ph©n sè viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n lµ: A. 4,5 B. 8,0 C. 0,8 D. 0,45 3. Kho¶ng thêi gian tõ lóc 7 giê kÐm 10 phót ®Õn lóc 7 giê 30 phót lµ: A. 10 phót B. 20 phót C. 30 phót D. 40 phót 4. H×nh d­íi ®©y gåm 6 h×nh lËp ph­¬ng, mçi h×nh lËp ph­¬ng ®Òu cã c¹nh b»ng 3 cm ThÓ tÝch cña h×nh ®ã lµ: A. 18 cm3 B. 54 cm3 C. 162 cm3 D. 243 cm3 5. §éi bãng cña mét tr­êng häc ®· thi ®Êu 20 trËn, th¾ng 19 trËn. Nh­ thÕ tØ sè phÇn tr¨m c¸c trËn th¸ng cña ®éi bãng ®ã lµ: A. 19% B. 85% C. 90% D. 95% PhÇn 2: 1. §Æt tÝnh råi tÝnh. a, 5,006 + 2, 357 + 4,5 b, 63,21 – 14,75 c, 21,8 x 34 d, 24,36 : 6 2. Lóc mét « t« ®i tõ tØnh A lóc 7 giê vµ ®Õn t×nh B lóc 11 giê 45 phót. ¤ t« ®i víi vËn tèc 48 km/giê vµ nghØ ë däc ®­êng mÊt 15 phót. TÝnh qu·ng ®­êng AB. 3. ViÕt kÕt qu¶ tÝnh vµo chç chÊm: 40 m 60 m Mét m¶nh ®Êt gåm hai nöa h×nh trßn vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th­íc ghi trong h×nh bªn. DiÖn tÝch cña m¶nh ®Êt lµ:.. C. H­íng dÉn ®¸nh gi¸. PhÇn I (5 ®iÓm) PhÇn II (5 ®iÓm) Bµi 1: (2 ®iÓm) Bµi 2: (2 ®iÓm) Bµi 3: (1 ®iÓm) TiÕng viÖt §70 : ¤n tËp cuèi häc kú (tiÕt 8) KiÓm tra ( §Ò chung do phßng ra)

File đính kèm:

  • docgiao an 5 CKTKN.doc
Giáo án liên quan