Giáo án lớp 4 môn Tập đọc: Đạo đức - Bài 3: Bày tỏ ý kiến (tiết 2)

Giúp HS hiểu và khắc sâu kiến thức:

- Nhận thức được cácem có quyền có ý kiến, có quyền trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

2.Kĩ năng

- Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà trường.

3. Thái độ

- Biết tôn trọng ý kiến của những người khác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC.

-Vở bài tập đạo đức

 

doc50 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Tập đọc: Đạo đức - Bài 3: Bày tỏ ý kiến (tiết 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ị vướng chân từ 3 lần trở lên sẽ phải chạy xung quanh lớp 1 vòng C.Phần kết thúc. -Đứng tại chỗ vỗ tay hát -GV cùng HS hệ thống bài -GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học -GV giao bài tập về nhà ôn luyện các bài tập RLTTCB đã học ở lớp 3 6-10’ 18-22’ 12-14’ 5-6’ 4-6’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ TiÕt: h­íng dÉn häc tiÕng viƯt Thùc hµnh luyƯn viÕt I. Mơc tiªu: Giĩp HS: - ViÕt ®ĩng ®Đp ch÷ viÕt hoa: ch, ®, n, nh. - ViÕt ®ĩng, ®Đp cì ch÷ nhá tªn riªng: D­ìng, Nơ vµ c©u øng dơng: Chim trêi ai dƠ ®Õm l«ng Nu«i con ai dƠ kĨ c«ng th¸ng ngµy ChiỊu vỊ ra ®øng ngâ sau Nhí vỊ quª mĐ ruét ®au chÝn chiỊu. - Yªu cÇu viÕt ®Ịu nÐt, ®ĩng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong cơm tõ. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Gi¸o viªn Häc sinh 1. Giíi thiƯu bµi: Nªu mơc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn viÕt bµi: * H­íng dÉn viÕt ch÷ hoa. - Trong tªn riªng vµ c¸c c©u øng dơng cã nh÷ng ch÷ hoa nµo? - Treo b¶ng vµ c¸c ch÷ hoa, yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy tr×nh viÕt c¸c ch÷: E, D, N ®· häc ë líp 2, líp 3. - Yªu cÇu HS viÕt ch÷ hoa lªn b¶ng. - NhËn xÐt vµ sưa ch÷a lçi cho HS. * H­íng dÉn HS viÕt tõ øng dơng. - Gäi HS ®äc tõ øng dơng - GV gi¶i nghÜa tõ øng dơng - Yªu cÇu HS ph©n tÝch tõ øng dơng - NhËn xÐt ch÷ viÕt cđa HS. * H­íng dÉn viÕt c©u øng dơng: - Gäi HS ®äc c©u øng dơng - Gi¶i thÝch c©u øng dơng - C¸c ch÷ trong c©u øng dơng cã chiỊu cao nh­ thÕ nµo? -Yªu cÇu HS viÕt tõ : Chim trêi, nu«i con, chiỊu chiỊu nhí vỊ. - GV sưa lçi cho HS. * H­íng dÉn viÕt vë: - Cho HS quan s¸t vë viÕt mÉu sau ®ã yªu cÇu HS viÕt bµi. -Theo dâi s÷a lçi cho HS - Thu chÊm bµi 5, 7. 3. Cđng cè dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc - VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi - HS nghe giíi thiƯu - Cã c¸c ch÷ E, D, N - 2HS nh¾c l¹i, c¶ líp theo dâi - 3 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa E, D, N - Líp viÕt b¶ng con - 3 HS ®äc - L¾ng nghe - Ch÷ C, D, G cao 2.5 li, c¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. - HS ®äc c©u øng dơng - HS kh¸c l¾ng nghe - Ch÷ C, N, H, L, G, K, Y cao 2.5 li, ch÷ D, §, Q cao 2 li, ch÷ T cao 1.5 li, ch÷ R, S cao 1.25 li, c¸c ch÷ cßn l¹i cao 1li. - HS viÕt b¶nglíp. - HS viÕt: + Bèn dßng ch÷ N + Bèn dßng tõ øng dơng + S¸u dßng c©u øng dơng Môn: Khoa học Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. I.Mục tiêu: Giúp HS: Kể tên một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. Nêu cách phòng tránh một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. II.Đồ dùng dạy – học. Các hình trong SGK. III.Các hoạt độâng dạy – học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh 1.Kiểm tra bài cũ. 2.Bài mới. HĐ 1: Nhận dạng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. MT: Mô tả đặc điểm của trẻ bên ngoài bị còi xương,suy dinh dưỡng và người bị bứu cổ. -Nêu được nguyên nhân gây ra các bệnh trên. HĐ 2: Cách phòng bệnh thiếu chất dinh dưỡng. MT: Nêu tên và cách phòng bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. HĐ 3: Trò chơi bác sĩ: MT: Củng cố kiến thức đã học trong bài. 3.Củng cố dặn dò: -Yêu cầu HS lên trả lời câu hỏi của nội dung bài 11 -Nhận xét – đánh giá. -Giới thiệu bài: -Kiểm tra việc sưu tầm tranh ảnh của HS. -Nếu chỉ ăn cơm với rau trong thời gian dài em cảm thấy thế nào? -Yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển các bạn: -Quan sát hình 1.2 SGK mô tả dấu hiệu của bệnh cò xương và bệnh bướu cổ. -Thảo luận về nguyên nhân dẫn đến các bệnh trên. -Nhận xét –KL: Em bé ở hình 1 bị bệnh suy dinh dưỡng ... -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi. -Ngoài các bệnh trên do thiếu dinh dưỡng em còn có biết bệnh nào khác có liên quan? -Nêu các biện pháp để phòng bệnh thiếu dinh dưỡng? KL: -Một số bệnh thiếu dinh dưỡng ... -Cách phòng:.... -HD cách chơi: SGV. -Nhận xét tuyên dương. -Vì sao trẻ em lúc nhỏ lại bị suy dinh dưỡng? -Làm thế nào để biết trẻ có bị suy dinh dưỡng không? -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS chuẩn bị tiết sau. -2HS thực hiện theo yêu cầu. +Hãy kể tên cách cách để bảo quản thức ăn? -Khi thức ăn được bảo quản, sử dụng thức ăn cần lưu ý điều gì? -Các tổ trưởng bảo các việc chuẩn bị của tổ mình. -Em cảm thấy mệt mỏi không muốn làm bất cư việc gì -Hình thành nhóm và thực hiện quan sát, thảo luận theo yêu cầu. +Người trong hình bị bệnh gì? +Nêu những dấu hiệu của bệnh. -Đại diện các nhóm trình bày, cácnhóm khác nhận xét bổ xung. -Nghe. -Nêu: -Nêu: -Nhận xét vào bổng xung. -3HS lên đóng vai. 1HS đóng bác sĩ 1HS đóng vai người bệnh 1HS đóng vai người nhà bệnh nhân. -1Nhóm thực hiện chơi thử. -Thực hành trong nhóm -Cácnhóm thi đua trình bày trước lớp. -Nêu: -Nêu: -2HS đọc ghi nhớ SGK. TiÕt: THỂ DỤC Bài: I.Mục tiêu: II. Địa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - B.Phần cơ bản. 1) C.Phần kết thúc. 2’ 2- 3’ 2 – 3 lần 10 – 15’ 8’ 5’ 2 – 3’ 1’ 1’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ?&@ Môn: Kĩ thuật. Bài:. I Mục tiêu. II Chuẩn bị. Một số vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu. Một số sản phẩm của HS năm trước. III Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh TiÕt: Lịch sử. Bài: I. Mục tiêu: Giúp HS Nêu đựơc: II. Chuẩn bị: Phiếu minh họa SGK. Phiếu thảo luận nhóm. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh LỊCH BÁO GIẢNG Thứ Ngày Môn Đề bài giảng Thứ hai 26/9 Đạo đức Bài 3 (tiết 2): Bày tỏ ý kiến. Tập đọc Những hạt thóc giống. Chính tả Truyện cổ nước mình. Toán Luyện tập Thể dục Bài 11 Thứ ba 27/9 Toán Luyện tập chung Luyện từ và câu Từ ghép và từ láy. Âm nhạc Tập đọc nhạc .... Kể chuyện Một nhà thơ chân chính. Khoa học Một số cách bảo quản thức ăn. Thứ tư 28/9 Tập đọc Tre Việt Nam Tập làm văn Cốt chuyện Toán Kiểm tra cuối chương một Lịch Sử Nước ta dưới ách độ hộ của các triều đại phong kiến phương bắc Kĩ thuật Thứ năm 29/9 Toán Phép cộng Luyện từ và câu Luyện tập về từ ghép và từ láy Khoa học Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. Kĩ Thuật Thể dục Bài 12 Thứ sáu 30/9 Toán Phét trừ. Tập làm văn Luyện tập xây dựng cốt chuyện. Mĩ Thuật Vẽ theo mẫu: vẽ quả dạng hình cầu. Địalí Một số dân tộc ở Tây Nguyên. TiÕt: Khoa học Bài: Một số cách bảo quản thức ăn. I.Mục tiêu: Sau bài học Hs có thể: Kể tên các cách bảo quản thức ăn. Nêu ví dụ về một số loại thức ăn và cách bảo quản chúng. Nói về những điểm cần chú ý khi lựa chọn thức ăn dùng bảo quản và cách sử dụng thức ăn đã bảo quản. II.Đồ dùng dạy – học. -Các hình SGK. -Phiếu học nhóm. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh . . 1.Kiểm tra bài cũ. -Yêu cầu HS lên bảng trả lời về nội dung bài 10 -Nhận xét – đánh giá. 2.Bài mới. -Giới thiệu bài. -Muốn giữ thức ăn lâu mà không bị hỏng gia đình em thường làm thế nào? HĐ 1: Cách bảo quản thức ăn. MT: Kể tên cách bảo quản thức ăn. -Chia nhóm và yêu cầu hoạt động nhóm. -Hãy kể tên các cách bảo quản thức ăn trong các hình minh họa? -Gia đình em thường sử dụng những cách nào để bảo quản thức ăn? -Cách bảo quản thức ăn đó có lợi ích gì? -Nhận xét ý kiến của HS. KL: Có nhiều cách .... HĐ 2: Tìm hiểu cơ sở khoa học của các cách bảo quản thức ăn. MT: Giải thích được cơ sở khoa học của sự bảo quản thức ăn -Chia nhóm và nêu yêu cầu cho từng nhóm. 1Nhóm phơi khô. 2Nhóm ướp lạnh 3Nhóm đóng gói. 4Nhóm cô đặc với đường. -Kể tên các loại thức ăn và cách bảo quản. -Lưu ý điều gì trước khi bảo quản? KL: Trước khi đưa thức ăn (....) vào bảo quản ... HĐ 3: Tìm hiểu một số cách bảo quản thức ăn ở nhà. MT: HS liên hệ thực tế về cách bảo quản một số loại thức ăn mà gia đình áp dụng. -Phát phiếu học tập cá nhân. 3.Củng cố dặn dò -Nhận xét chố ý: -Yêu cầu: -Nhận xét tiết học. -Dặn dò: -3HS lên bảng trả lời câu hỏi. -Thế nào là thực phẩm sạch và an toàn? -Chúng ta cần làm gì để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm? -Vì sao hàng ngày chúng ta cần phải ăn nhiều rau, hoa quả chín? -Nhận xét bổ xung -Nêu: -Hình thành nhóm và thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. -Bằng cách, phơi khô, đóng hộp, gâm nước nắm, ướp tủ lạnh .... -Nêu: -Giúp thức ăn để được lâu, không bị mất chất dinh dưỡng và ôi thiu. -Nhận xét bổ xung. -Nhận nhiệm vụ. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả. -Nhận xét bổ xung. -Nhóm phơi khô. +Tôm, củ cải, măng miến, bánh đa... +Rửa sạch, bỏ phần ruột, ..... -Nhóm ướp lạnh. +Tên thức ăn: +Cách bảo quản: -Nhóm đóng hộp: +Tên thức ăn: +Cách bảo quản: -Nhận phiếu và làm bài tập. Tên thức ăn Cách bảo quản 1. 2. 3. 4. 5. -Một số HS trình bày – nhận xét bổ xung. -2HS đọc phần ghi nhớ.

File đính kèm:

  • doctuan 06.doc
Giáo án liên quan