Giáo án Lớp 3C Tuần 30 Năm 2014

-Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật .

- Hiểu ND : cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị , thể hiện tình hữu nghị quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt nam với Hs một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua .

* Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo gội ý cho trước (sgk).

HS K-G: biết kể từng đoạn của câu chuyện .

 

doc18 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 940 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3C Tuần 30 Năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
duïng ñaõ hoïc ôû baøi tröôùc. -Vieát baûng lôùp, caû lôùp vieát vaøo baûng con : Tröôøng Sôn, Treû em. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2-Hoaït ñoäng 2: GT baøi-GV neâu muïc ñích, yeâu caàu tieát hoïc 3-Hoaït ñoäng 3:-Höôùng daãn HS vieát treân baûng lôùp a-Luyeän vieát chöõ hoa : -Tìm caùc chöõ hoa coù trong baøi.-GV vieát maãu, , nhaéc nhôû HS caùch vieát. -Taäp vieát chöõ U treân baûng con. b-Luyeän vieát töø öùng duïng : (teân rieâng) -Ñoïc töø öùng duïng.-GV giôùi thieäu : Uoâng bí laø teân moät Thò Xaõ ôû Tænh Quaûng Ninh. -HS taäp vieát treân baûng con. c-Luyeän vieát caâu öùng duïng : -Ñoïc caâu öùng duïng : -Giuùp HS hieåu : Caây non caønh meàm neân deã uoán. Cha meï daïy con ngay töø nhoû, môùi deã hình thaønh nhöõng thoùi quen toát cho con. -Taäp vieát baûng con. 4-Hoaït ñoäng 4:-Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát -Vieát chöõ U : 1 doøng.-Vieát chöõ B, D : 1 doøng. -Vieát teân rieâng Uoâng Bí : 2 doøng.-Vieát caâu öùng duïng : 2 laàn. Chaám. Chöõa baøi -GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt 5-Hoaït ñoäng 5: -Nhaéc nhôû HS hoïc thuoäc loøng caâu öùng duïng D-Phaàn boå sung:----------------------hs viết bảng con-------------------------------------- ______________________________________ Toán : LUYEÄN TAÄP Sgk 159: DKTG: 35phút A-Muïc tieâu : - Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn . - biết trừ các số có đến năm chữ số 9 có ) và giải toán có phép trừ . -BTCL: 1,2,3,4(a) B-Chuaån bò : -Vôû, saùch, ñoà duøng hoïc taäp. C-Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1-Hoaït ñoäng 1: -Phaân bieät maøu saéc, kyù hieäu cuûa 3 tôø giaáy baïc hai möôi nghìn, naêm möôi nghìn, moät traêm nghìn. -Tính nhaåm :30 000 + 20 000 + 30 000. ,50 000 + 70 000 + 30 000. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2-Hoaït ñoäng 2: -GT baøi:Neâu muïc tieâu baøi hoïc Neâu muïc tieâu baøi hoïc 3-Hoaït ñoäng 3:-Thöïc haønh *Baøi 1/159 : Tính nhẩm -Neâu yeâu caàu baøi taäp.-Cho HS töï laøm baøi. -GV nhaän xeùt, söûa sai. *Baøi 2 :Đặt tính rồi tính -Cho HS töï ñaët tính roài tính. -Söûa baøi vaø cho ñieåm. *Baøi 3 :Giải toán -Ñoïc ñeà toaùn -Xaùc ñònh daïng toaùn. -Yeâu caàu HS töï laøm baøi.-Söûa baøi cho ñieåm. *Baøi 4 : -Ñoïc yeâu caàu baøi taäp.-HS töï laøm baøi. -Söûa baøi vaø cho ñieåm. 4-Hoaït ñoäng 4: -Veà nhaø luyeän taäp theâm veà pheùp tröø caùc soá coù 5 chöõ oá. -Nhaän xeùt giôø hoïc. D-Phaàn boå sung:--------------bài 2 c ánhân-------------------------------------------------- ========================================================== Thöù bảy ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2014 Chính tả : MOÄT MAÙI NHAØ CHUNG Sgk 104: DKTG: 35phút A-Muïc tieâu : - Nhớ - viết đúng bài Ct; trình bày đúng các khổ thơ , dòng thơ 4 chữ . - Làm đúng BT2 a/b B-Chuaån bò :-Vieát baûng lôùp caùc töø ngöõ caàn ñieàn cuûa Baøi taäp 2. C-Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1-Hoaït ñoäng 1: GV ñoïc caùc töø : cheânh leäch, muõi heách, heát giôø, leät beät. -Nhaän xeùt, söûa loãi vaø cho ñieåm. 2-Hoaït ñoäng 2: -GT baøi-GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa baøi hoïc. 3-Hoaït ñoäng 3:-Höôùng daãn HS vieát chính taû a-Höôùng daãn HS chuaån bò : -GV ñoïc 3 khoå thô ñaàu cuûa baøi thô.-Goïi HS ñoïc thuoäc loøng. -Nhìn SGK neâu nhaän xeùt : Nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa ? -Taäp vieát nhöõng chöõ deã sai vaøo baûng con. b-HS vieát baøi vaøo vôû :-Ñoïc laïi 3 khoå thô trong SGK.-Nhôù vaø vieát baøi vaøo vôû. c-Chaám, chöõa baøi. 4-Hoaït ñoäng 4:-Höôùng daãn HS laøm baøi taäp -Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2.-Töï laøm baøi vaøo nhaùp. -Môøi 4 HS leân baûng thi laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. -Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt.-Choát laïi lôøi giaûi ñuùng. -Ñoïc laïi baøi thô, caâu thô ñaõ ñieàn aâm vaàn hoaøn chænh. 5-Hoaït ñoäng 5: -Veà nhaø hoïc thuoäc loøng caùc baøi thô, caâu thô ôû baøi taäp 2. –Nhaän xeùt tieát hoïc D-Phaàn boå sung:--------bài 1 cá nhân------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ __________________________________ Toán : LUYEÄN TAÄP CHUNG Sgk 160: DKTG: 35phút A-Muïc tieâu : - Biết cộng trừ các số trong PV 100 000 nghìn . - Giải bài toán bằng hai phép tính và giải toán rút về đơn vị . -BTCL : 1,2,3,4 B-Chuaån bò : Saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp C-Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1-Hoaït ñoäng 1: Thöïc hieän caùc pheùp tính : 13545 + 34705 ; 84161 – 3575 ,76182 + 4351 ; 50705 – 7234 -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2-Hoaït ñoäng 2: -GT baøi-Neâu muïc tieâu baøi hoïc 3-Hoaït ñoäng 3:-Thöïc haønh : *Baøi 1/160 :Tính nhẩm -Neâu yeâu caàu baøi taäp.-Toå chöùc cho HS tính nhaåm. -Nhaän xeùt vaø söûa sai. *Baøi 2 :Đặt tính rồi tính -Yeâu caàu HS ñaët tính roái tính.-Chöõa baøi vaø cho ñieåm. *Baøi 3 :Giải toán -Cho HS töï toùm taé roài giaûi baøi toaùn.-Chöõa baøi vaø cho ñieåm. *Baøi 4 : -Ñoïc ñeà toaùn. Xaùc ñònh daïng toaùn. –Töï toùm taét vaø giaûi . -Chöõa baøi vaø cho ñieåm. -Veà nhaø luyeän theâm veà pheùp coäng, tröø soá coù 5 chöõ soá. –Nhaän xeùt giôø hoïc. D-Phaàn boå sung:----bài 3 nhóm---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ___________________________________ Tập làm văn : VIEÁT THÖ Sgk 105: DKTG: 35phút I/-Muïc tieâu : - Viết được một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý @ Giao tieáp: öùng xöû lòch söï trong giao tieáp. -Tö duy saùng taïo. -Theå hieän söï töï tin. II/-Phöông tieän daïy hoïc : -Baûng phuï vieát trình töï laù thö -Phong bì thö, tem thö, giaáy rôøi ñeå vieát thö. -Baûng lôùp vieát caùc gôïi yù vieát thö SGK. III/-Tieán trình daïy hoïc: 1-Hoaït ñoäng 1:-Höôùng daãn HS vieát thö a/Muïc tieâu: - Viết được một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý . @Giao tieáp: öùng xöû lòch söï trong giao tieáp. -Tö duy saùng taïo. b/Tieán haønh: -Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.-Giaûi thích yeâu caàu cuûa baøi taäp theo gôïi yù.-GV choát laïi : +Vieát thö cho moät baïn nhoû nöôùc ngoaøi maø em bieát qua ñoïc baùo, nghe ñaøi, xem truyeàn hình hoaëc do em töôûng töôïng ra. Caàn noùi roõ ñaây laø ngöôøi nöôùc naøo, döïa vaøo teân rieâng ñaõ hoïc ôû caùc baøi taäp ñoïc. +Noäi dung thö phaûi theå hieän : *-Mong muoán laøm quen vôùi baïn. *-Baøy toû tình thaân aùi, mong muoán caùc baïn nhoû treân Theá giôùi cuøng chung soáng haïnh phuùc trong ngoâi nhaø chung Traùi ñaát. 2-Hoaït ñoäng 2: a/Muïc tieâu: -Theå hieän söï töï tin. b/Tieán haønh: -GV môû baûng phuï vieát hình thöùc trình baøy 1 laù thö cho HS ñoïc. -Yeâu caàu HS vieát thö vaøo giaáy rôøi.-Tieáp noái nhau ñoïc thö. -GV chaám moät soá baøi vieát hay. -Vieát phong bì thö, daùn tem, ñaët laù thö vaøo phong bì thö. -Nhaéc nhöõng HS coù baøi vieát hay veà nhaø vieát laïi laù thö cho saïch ñeïp, hoøan chænh hôn ñeå göûi qua ñöôøng Böu ñieän (hoaëc daùn treân baùo töôøng cuûa tröôøng, lôùp) -Nhöõng laù thö coi nhö thoâng ñieäp göûi Thieáu nhi Theá giôùi. Ñòa chæ chuyeån thö coù theå laø baùo Thieáu nieân nhi ñoàng. 3-Hoaït ñoäng 3: -Goïi 2 hs ñoïc 2 baøi hay Nhaän xeùt tieát hoïc IV/-Phaàn boå sung:-----hs viết thư------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __________________________________________ Âm nhạc : KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC CHAØNG OOÙC PHEÂ VAØ CAÂY ÑAØN LIA Sgk 114: DKTG: 35phút A-Muïc tieâu: - Biết nội dung câu chuyện . - Nghe một khúc thiếu nhi qua băng / đĩa hoặc do Gv hát .( nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời ) . *Trò chơi “Ai nhanh nhất” B-Chuaån bò : Ñoïc dieãn caûm caâu chuyeän traøng Ooùc Pheâ vaø caây ñaøn Lia Baêng nhaïc baøi haùt thieáu nhi choïn loïc hoaëc trích ñoaïn moät baûn nhaïc khoâng lôøi C- Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1-Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra haùt bieåu dieãn 2-Hoaït ñoäng 2: : Giới thiệu về dân ca miền Nam Trung bộ 2.1: NDTHHĐNGLL:Giới thiệu sơ lược về một số làn điệu dân ca của vùng Nam Trung bộ. - Cho HS nghe một vài làn điệu dân ca Nam Trung bộ. Keå chuyeän traøng Ooùc pheâ vaø caây ñaøn Lia Gv ñoïc chaäm dieãn caûm caâu chuyeän. Cho hs xem caây ñaøn Lia,neâu caâu hoûi Tieáng ñaøn cuûa chaøng Ooc pheâ hay nhö teá naøo? Vì sao chaøng Ooc1 pheâ caûm hoùa ñöôïc loõa laùi ñoø vaø Dieâm vöông? 3-Hoaït ñoäng 3: @ Lồng ghép TCDG: Nghe nhaïc Gv cho hs nghe baêng moät baøi haùt thieáu nhi choïn loïc . gv ñaët caâu hoûi hs traû lôøi Ví duï: Teân baøi haùt laø gì? Taùc giaû baøi haùt laø ai ? 4-Hoaït ñoäng 4: Goïi hs haùt laïi moät soá baøi haùt ñaõ hoïc D-Phaàn boå sung:------hs kể chuyện âm nhạc----------------------------------------------- _____________________________________________________________ SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TÖÏ QUAÛN TG: 35phút A-Muïc tieâu : -Toång keát tình hình lôùp Tuaàn qua. -Ñeà ra phöông höôùng Tuaàn tôùi. B-Chuaån bò :-Noäi dung tình hình lôùp cuûa caùc toå. -Phöông höôùng Tuaàn tôùi.. -Baùo caùo tình hình cuï theå cuûa töøng toå trong tuaàn vöøa qua. -Neâu tình hình hoïc taäp cuûa lôùp. -Toång keát tình hình chung cuûa lôùp. -GV toång keát laïi tình hình lôùp trong Tuaàn qua. Tuyeân döông caùc toå 2, 3. Caù nhaân ñaõ thöïc hieän toát như: Vi, Trúc, Hiền, Thanh. Nhaéc nhôõ caùc em laøm chöa toát caàn coá gaéng hôn : Vũ, Huy, Phong */ Ñeà ra phöông höôùng Tuaàn 31 Chuyeân caàn : Tieáp tuïc duy trì só soá 100% -Hoïc taäp : +Hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû khi ñeán lôùp.+Toå chöùc toát vieäc oân baøi 15’ñaàu giôø theo toå. +Traät töï trong giôø hoïc, haêng say phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi ñeå hieåu baøi ngay taïi lôùp. +Giuùp ñôõ baøi yeáu trong nhoùm. -Reøn chöõ, giöõ vôû :+bao boïc vôû, khoâng laøm quaên goùc, khoâng xeù vôû.+Vieát chöõ naén noùt vaø ñuùng maãu. -Veä sinh tröôøng lôùp : +Boû raùc ñuùng nôi quy ñònh+Queùt lôùp vaø ñoát raùc haèng ngaøy.+Lau baøn gheá, tuû, baûng saïch seõ. Chaêm soùc vaø baûo veä caây. -Thöïc hieän an toaøn giao thoâng. - Ñeo khaên quaøng khi ñeán lôùp.

File đính kèm:

  • docTUẦN 30.3.doc
Giáo án liên quan