Giáo án lớp 3A Tuần 13

A. Taọp ủoùc.

- Bước đầu biết thể hiện tình cảm, thái độ của nhân vật qua lời đối thoại.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

B. Keồ chuyeọn.

- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

* HS khá giỏi kể lại được một đoạn câu chuyện bằng lời của một nhân vật.

 

doc80 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 986 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 3A Tuần 13, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g tên riêng Lê Lợi (1 dòng) và viết câu ứng dụng: Lời nói …cho vừa lòng nhau (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Chữ mẫu L; Tên riêng Lê Lợi. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: (2p) - GV chấm 10 bài viết ở nhà cho HS. – Nhận xét. B. Dạy học bài mới: (32p) 2. Hửụựng daón vieỏt baỷng con: (15p) * Luyeọn vieỏt chửừ hoa. + Tỡm caực chửừ hoa coự trong baứi: - Gv vieỏt maóu, keỏt hụùp vụựi vieọc nhaộc laùi caựch vieỏt tửứng chửừ. - Gv yeõu caàu Hs vieỏt chửừ “L” vaứo baỷng con. - GV nhận xét, chỉnh sửa. * Luyeọn vieỏt tửứ ửựng duùng. - Gv yeõu caàu Hs vieỏt vaứo baỷng con. - GV nhận xét, chỉnh sửa. * Luyeọn vieỏt caõu ửựng duùng. - GV nhận xét, chỉnh sửa. 3. Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ: (15p) - Gv neõu yeõu caàu và cho HS quan sát vở mẫu của GV. - Gv theo doừi, uoỏn naộn. - Nhaộc nhụỷ caực em vieỏt ủuựng neựt, ủoọ cao vaứ khoaỷng caựch giửừa caực chửừ. - GV chấm 10 bài và nhận xét. C. Cuỷng coỏ, daởn doứ: (1p) - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà viết phần ở nhà. - Hs tỡm: L - Hs quan saựt, laộng nghe. - Hs vieỏt caực chửừ vaứo baỷng con. - Hs ủoùc: teõn rieõng Leõ Lụùi . - Hs vieỏt treõn baỷng con. - Hs ủoùc caõu ửựng duùng: - Hs vieỏt treõn baỷng con caực chửừ: Lụứi noựi, Lửùa lụứi. - Hs vieỏt vaứo vụỷ + Vieỏt chửừ L: 2 doứng cụừ nhoỷ. + Vieỏt chửừ Leõ Lụùi : 2 doứng cụừ nhoỷ. + Vieỏt caõu tuùc ngửừ 2 laàn. Sỏng thứ 7 ngày 14 thỏng 12 năm 2013 T1: Luyện từ và câu: Từ ngữ về các dân tộc - so sánh I. Mục tiêu: - Biết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta (BT1). - Điền đúng từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (BT2). - Dựa theo tranh gợi ý, viết (hoặc nói) được câu có hình ảnh so sánh (BT3). - Điền được tữ ngữ thích hợp vào câu có hình ảnh so sánh (BT4). II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung các bài tập. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: (3p) - Kiểm tra bài tập 3 ở tiết 14. B. Dạy học bài mới: (31p) 1. Giới thiệu bài: (1p) 2. Hướng dẫn làm bài tập: (30p) Baứi taọp 1: - Gv phaựt giaỏy cho Hs laứm vieọc theo nhoựm. - Gv yeõu caàu Hs laứm vieọc theo nhoựm, sau khi Hs trỡnh baứy keỏt quả Gv n x. - Gv choỏt laùi: Gv nhỡn vaứo baỷng ủoà nụựi cửự truự cuỷa moọt soỏ daõn toọc ủoự, giụựi thieọu keứm theo moọt soỏ y phuùc daõn toọc Baứi taọp 2:- Gv laứm baứi caự nhaõn vaứo VBT. - Gv daựn 4 baờng giaỏy vieỏt saỹn 4 caõu vaờn, mụứi 4 Hs leõn baỷng ủieàn tửứ thớch hụùp vaứo moói choó troỏng trong caõu. Tửứng em ủoùc keỏt quaỷ. - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng: Baứi taọp 3: - Gv chia lụựp thaứnh 4 nhoựm. - Gv yeõu caàu caực nhoựm daựn keỏt quaỷ leõn baỷng. - Gv nhaọn xeựt choỏt lờựi giaỷi ủuựng. Baứi taọp 4. - HS laứm baứi caự nhaõn vaứo VBT. - Gv mụứi ba Hs tieỏp noỏi nhau ủoùc keỏt quaỷ baứi laứm. - Gv nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng: C. Cuỷng coỏ, daởn doứ: (1p) - Nhận xét tiết học, - Dặn HS về nhà thực hiện tốt bài học. - Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa ủeà baứi. - Caực em trao ủoồi vieỏt nhanh teõn caực daõn toọc tieồu soỏ. - ẹaùi dieọn moói nhoựm daựn baứi leõn baỷng, ủoùc keỏt quaỷ. - Hs nhaọn xeựt. - Hs chửừa baứi ủuựng vaứo VBT. - Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. - Hs laứm baứi caự nhaõn vaứo VBT, 4 hs leõn baỷng laứm baứi. Hs chửừa baứi vaứo VBT. - Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. - Hs thaỷo luaọn theo nhoựm. - ẹaùi dieọn caực nhoựm leõn baỷng daựn keỏt quaỷ cuỷa nhoựm mỡnh. - Hs nhaọn xeựt. - Boỏn Hs ủoùc laùi caõu vaờn hoaứn chổnh. - Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. - Hs tửù laứm baứi. - Ba Hs tieỏp noỏi nhau ủoùc keỏt quaỷ baứi laứm. - Hs caỷ lụựp nhaọn xeựt.- Hs ủoùc kq . T2:TIEÁNG VIEÄT: ễN TẬP VỀ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM I MUẽC TIEÂU: Cuừng coỏ kieỏn thửực veà: từ chỉ đặc điểm , câu Ai thế nào?giới thiệu hoạt động II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC : Bài tập cần làm: Bài 8,9,10 ( trang 54) T3: TOÁN(ụn): ễN CHIA SỐ Cể BA CHỮ SỐ CHO SỐ Cể MỘT CHỮ SỐ I. Mục tiờu: - Giỳp học sinh ụn tập, củng cố và nõng cao về phộp chia số cú ba chữ số cho số cú một chữ số; Tớnh nhanh và giải toỏn. II. Nội dung ụn tập: 1) Lớ thuyết: ? Muốn chia số cú ba chữ số cho số cú một chữ số ta làm như thế nào ? (Đặt tớnh và tớnh) ? Nờu cỏch giải dạng bài toỏn chia cú dư ? (Thực hiện phộp chia sau đú trả lời cõu hỏi của bài toỏn) 2) Thực hành: Bài tập cần làm: Bài 1,2,3,4 ( trang 58) T4: HD Tự học (Toỏn): ễN TẬP BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA II. Mục tiêu: - Cũng cố, ụn tập cách sử dụng bảng nhõn,bảng chia. - Biết thực hành tính toán một cách chính xác. I. Thực hành: Bài tập cần làm: Bài 1,2,3,4 ( trang 58) Thứ 7 ngày 14 thỏng 12 năm 2013 T1: Toán : Luyện tập I. Mục tiêu: - Biết làm tính nhận, tính chia ( Bước đầu làm quen với cách viết gọn) và giải toán có hai phép tính. II. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: (3p) - Gọi 1 HS lên bảng làm bài 2 trong VBT; GV kiểm tra VBT của HS. B. Dạy học bài mới: (31p) 1. Giới thiệu bài: (1p) 2. Luyện tập: (30p) Baứi 1: - Yeõu caàu caỷ lụựp laứm vaứo bảng con.- Gv mụứi 2 Hs leõn baỷng laứm vaứ laàn lửụùt neõu roừ tửứng bửụực tớnh cuỷa mỡnh. Baứi 2: - Yeõu caàu Hs laứm vaứo baỷng con. - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi: 369 : 3 = 123. 630 : 7 = 90. 457 : 4 = 114 dử 1. Baứi 3:- Gv veừ sụ ủoà baứi toaựn treõn baỷng. + Baứi toaựn yeõu caàu tỡm gỡ? + Quaừng ủửụứng AC coự moỏi quan heọ nhử theỏ naứo vụựi quaừng ủửụứng AB vaứ BC? + Quaừng ủửụứng AB daứi bao nhieõu meựt? + Quaừng ủửụứng BC nhử theỏ naứo? + Tớnh quaừng ủửụứng BC nhử theỏ naứo? - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi. Baứi 4: + Baứi toaựn yeõu caàu ta tỡm gỡ? + Muoỏn bieỏt toồ coứn phaỷi deọt bao nhieõu aựo len nửừa ta phaỷi bieỏt ủửụùc gỡ? + Baứi toaựn cho bieỏt gỡ veà soỏ aựo ủaừ deọt? + Vaọy laứm theỏ naứo ủeồ tỡm ủửụùc soỏ aựo ủaừ deọt? C. Củng cố, dặn dò: (1p) - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm bài trong VBT. - Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi.. - Hs caỷ lụựp laứm vaứo bảng con, 2 HS -lên bảng. - Hs caỷ lụựp nhaọn xeựt baứi treõn baỷng - Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi - Hs caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con. Hs nhaọn xeựt. - Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. - Baứi toaựn yeõu caàu tỡm quaừng ủửụứng AC. - Quaừng ủửụứng AC chớnh laứ toồng cuỷa q ủửụứng AB vaứ BC. - AB daứi 172m. - Chửa bieỏt, phaỷi ủi tỡm. - Laỏy ủoọ daứi quaừng ủửụứng AB nhaõn 4. - Hs caỷ lụựp laứm vaứo vở, 1HS leõn baỷng laứm. - Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. - Tỡm soỏ aựo len maứ toồ ủoự coứn phaỷi deọt. - Ta phaỷi bieỏt toồ ủaừ deọt ủửụùc bao nhieõu chieỏc aựo len trong 450 chieỏc aựo. - Soỏ aựo len ủaừ deọt baống moọt phaàn naờm toồng soỏ aựo. - Hs caỷ lụựp laứm baứi vaứo vở, 1HS leõn baỷng laứm. - HS nhận xét. T2:TIEÁNG VIEÄT: ễN TẬP VỀ CHÍNH TẢ- TẬP LÀM VĂN I. MUẽC TIEÂU: Cuừng coỏ kieỏn thửực veà: từ chỉ đặc điểm , câu Ai thế nào?giới thiệu hoạt động II HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC : Bài tập cần làm: Bài 2,3,4,5 ( trang 52) 11,12( trang 55) T3: Tự nhiên và Xã hội: Bài 30: Hoạt động nông nghiệp. I. Mục tiêu: - Kể tên một số hoạt động nông nghiệp. - Nêu ích lợi của hoạt động nông nghiệp. * HS khá giỏi: Giới thiệu một số hoạt nông nghiệp cụ thể. *KNS:- Tỡm kiếm và xử li thụng tin. - Tổng hợp và sắp xếp cỏc thụng tin. *GDMT: HS có ý thức chăm sóc cây trồng và thu gom những sản phẩm phế thải của hoạt động nông nghiệp để bảo vệ môi trường. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: (2p) + Hoạt động thông tin liên lạc có vai trò gì? B. Dạy học bài mới: (32p) 1. Giới thiệu bài: (1p) 2. Hoaùt ủoọng1: Thaỷo luaọn theo nhoựm. Bửụực 1: Laứm vieọc theo caởp. - Gv cho Hs quan saựt hỡnh 58, 59 SGK thaỷo luaọn caực caõu hoỷi. + Haừy keồ teõn caực hoaùt ủoọng ủửụùc giụựi thieọu trong hỡnh? + Caực hoaùt ủoọng ủoự mang laùi lụùi ớch gỡ? - Bửụực 2: Laứm vieọc caỷ lụựp. - Gv mụứi moọt soỏ Hs leõn keồ trửụực lụựp. - Gv nhaọn xeựt. - Gv giụựi thieọu theõm moọt soỏ hoaùt ủoọng ụỷ caực vuứng mieàn khaực nhau nhử : troàng ngoõ, khoai, saộn, cheứ …… chaờn nuoõi traõu, boứ, deõ. 3. Hoaùt ủoọng 2: Thaỷo luaọn theo caởp. Bửụực 1 : - Gv yeõu caàu tửứng caởp Hs keồ cho nhau nghe veà hoaùt ủoọng noõng nghieọp ụỷ nụi caực em ủang soỏng. Bửụực 2: - Gv yeõu caàu moọt soỏ caởp Hs leõn trỡnh baứy. - Gv nhaọn xeựt. =>Nhửừng saỷn phaồm noõng nghieọp ủoự khoõng chổ phuùc vuù ngửụứi daõn ủũa phửụng maứ coứn trao ủoồi vụựi nhửừng vuứng khaực. 4. Hoaùt ủoọng 3: Trieồn laừm goực hoaùt ủoọng noõng nghieọp. Bửụực 1: - Gv chia lụựp thaứnh 3 nhoựm. Phaựt cho moói nhoựm moọt tụứ giaỏy khoồ Ao. tranh cuỷa caực nhoựm ủửụùc trỡnh baứy theo caựch nghú vaứ thaỷo luaọn cuỷa tửứng nhoựm. Bửụực 2: - Tửứng nhoựm bỡnh luaọn veà tranh cuỷa caực nhoựm xoay quanh ngheà nghieọp vaứ lụùi ớch cuỷa caực ngheà ủoự. - Gv chaỏm ủieồm cho caực nhoựm vaứ nhaọn xeựt. C .Cuỷng coỏ, daởn doứ: (1p) - Nhận xét tiết học, dặn HS về nhà thực hiện tốt bài học. - Hs thaỷo luaọn theo tửứng caởp. - Caực nhoựm leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn.. - Hs caỷ lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. - Hs laộng nghe. . - Hs laàn lửụùc keồ cho nhau nghe veà caực hoaùt ủoọng noõng nghieọp ụỷ nụi mỡnh sinh soỏng. - Moọt soỏ caởp leõn trỡnh baứy trửụực lụựp. Hs caỷ lụựp nhaọn xeựt. - HS lắng nghe. - Hs caực nhoựm trỡnh baứy caực bửực tranh. - Hs giụựi thieọu veà caực bửực tranh cuỷa mỡnh. - Hs nhaọn xeựt. T4: Sinh hoạt: Sơ kết tuần 15 I. Mục tiêu: - HS nhận ra được những mặt mạnh yếu trong các hoạt động mà các em đã thực hiện trong tuần. - Giáo dục ý thức tự giác, kỷ luật cho HS. II. Các hoạt động trên lớp: - Lớp trưởng lên nhận xét các nề nếp hoạt động của lớp trong tuần như nề nếp vệ sinh, nề nếp sinh hoạt 15 phút, nề nếp thể dục giữa giờ… - Các tổ trưởng bổ sung ý kiến. - GV tổng hợp nhận xét chung. - Rút ra điển hình để tuyên dương và phê bình. - Xếp loại cuối tuần cho các tổ và cá nhân + Tập thể: Loại A: Tổ 2, Tổ 3. Loại B: Tổ 1. + Cá nhân: Loại A: Quỳnh, Nhung, Phượng, Việt, Hoài, Hồ Hải, Đức Tuấn, Giang, Tứ. Loại B: Những HS còn lại. - Tuyên dương những HS nạp đầy đủ các khoản quỹ. - Đề ra hướng khác phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm. - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài học cho tuần sau.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 3a(1).doc