Giáo án Lớp 3 Tuần 21 Trường tiểu học Long Sơn

A/ TẬP ĐỌC:

Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

Hiểu ND : Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo. (trả lời được các CH trong SGK)

B/ KỂ CHUYỆN:

Kể lại được một đoạn của câu chuyện

HS khá, giỏi biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện.

 

doc20 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 721 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 21 Trường tiểu học Long Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ly réng thùc hiƯn ®éng t¸c. -GV quan s¸t sưa sai cho häc sinh. -GV chĩ ý quan s¸t ®Ĩ sưa sai cho HS, -Ph©n chia theo nhãm tỉ tù «n. -Sau 1 l­ỵt GV nh¾c nhë nh÷ng sai sãt häc sinh th­êng m¾c ph¶i. -Gäi 1 sè HS thùc hiƯn tèt lªn biĨu diƠn c¶ líp xem. -BiĨu d­¬ng 1 sè em thùc hiƯn tèt vµ h­íng dÉn l¹i cho nh÷ng em cßn kÐm. 2.Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc -GV nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. -Ph©n chia ®éi ®ång ®Ịu sè ng­êi. -Th­ëng- ph¹t sau 1 lÇn ch¬i. KÕt thĩc -Th¶ láng tÝch cùc b»ng c¸c ®éng t¸c nhĐ, hƯ thèng l¹i bµi häc, nhËn xÐt giê häc. -Giao bµi tËp vỊ nhµ cho HS 8p 24p 14p 10p 3p §H nhËn líp: x x x x x x x x x x x x X §H khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x §éi h×nh sau khi dãng hµng: x x x x x x x x x x x x X §H ph©n nhãm tù «n ND §H§N. x x x x x x x x x x x x x x x §H trß ch¬i: x x x x x x x x x x x x §H kÕt thĩc: x x x x x x x x x x x x x x X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2010 Toán: THÁNG - NĂM A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết các đơn vị đo thời gian: tháng, năm. - Biết một năm có mười hai tháng; biết tên gọi các tháng trong năm; biết số ngày trong tháng; biết xem lịch. B. Đồ dùng dạy học. Tờ lịch năm 2010 để làm BT1&2 C. Các hoạt động dạy học chủ yếu. 1. Kiểm tra bài cũ: + Giáo viên kiểm tra bài tập 2/ 106 + 2. Bài mới: * Giới thiệu bài: . * Hoạt động 1: Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong các tháng. a) Các tháng trong một năm. + Treo tờ lịch năm 2010 yêu cầu học sinh quan sát. + Một năm có bao nhiêu tháng, đó là những tháng nào? + Yêu cầu học sinh lên bảng chỉ tờ lịch và nêu tên 12 tháng của năm. Theo dõi học sinh nêu và ghi tên các thang lên bảng. b) Giới thiệu số ngày trong từng tháng + Yêu cầu học sinh quan sát tiếp tờ lịch, tháng 1 và hỏi: tháng một có bao nhiêu ngày? + Những tháng còn lại có bao nhiêu ngày? + Những tháng nào có 31 ngày? + Những tháng nào có 30 ngày? + Tháng Hai có bao nhiêu ngày? + lưu ý học sinh: Trong năm bình thường có 365 ngày thì tháng hai có 28 ngày, những năm nhuận có 366 ngày thì tháng hai có 29 ngày, vậy tháng hai có 28 hoặc 29 ngày. *Hoạt động 2: Luyện tập. Bài tập 1. + HS quan sát tờ lịch và hỏi: - Tháng này là tháng mấy? - Tháng sau là tháng mấy?... - Tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng7, tháng 10, tháng 11 có bao nhiêu ngày? Bài tập 2.(Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2010) Yêu cầu học sinh quan sát tờ lịch tháng 8 năm 2010 và trả lời các câu hỏi của bài, hướng dẫn học sinh cách tìm thứ của một ngày trong tháng ø: 3. Hoạt động 3: Củng cố & dặn dò: + Tổng kết giờ học, dặn dò học sinh về nhà làm bài vào vở bài tập + Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài. + Nghe Giáo viên giới thiệu bài. + Học sinh quan sát tờ lịch. + Một năm có 12 tháng, đó là Tháng một, tháng hai ... tháng mười một, tháng mười hai. + Tháng một có 31 ngày. + Học sinh quan sát và tự trả lời. Lớp theo dõi và nhận xét. + Những tháng có 31 ngày là: tháng Một, ba, năm, bảy, tám, mười, mười hai. + Những tháng có 30 ngày là: Tháng tư, sáu, chín và tháng mười một. + Tháng hai có 28 ngày. + Học sinh lắng nghe. + Học sinh quan sát tờ lịch và trả lời, lớp nhận xét. - Tháng một - Tháng hai ( HS lần lượt trả lời câu hỏi của GV) + Học sinh nghe giáo viên hướng dẫn, sau đó tiến hành trả lời từng câu hỏi trong bài; Tìm xem những ngày Chủ nhật trong tháng 8 là những ngày nào? -------------------------------------------------------- Tập làm văn: NÓI VỀ TRÍ THỨC NGHE - KỂ: NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG I Mục tiêu: - Biết nói về người trí thức được vẽ trong tranh và công việc họ đang làm (BT1) - Nghe - kể lại được câu chuyện Nâng niu từng hạt giống (BT2) II. Đồ dùng dạy – học. - Tranh , ảnh minh họa trong sách giáo khoa. - Mấy hạt thóc hoặc 1 bông lúa. - Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy – học. + Kiểm tra bài cũ. - 3 Học sinh lần lượt trình bày. - Giáo viên nhận xét , ghi điểm + Bài mới - Giáo viên giới thiệu bài. + Hoạt động 1 : Hướng dẫn làm bài tập. a/ Bài tập 1: - Giáo viên nhắc lại yêu cầu: Quan sát và nói rõ những người trí thức trong các bức tranh ấy là ai? Họ đang làm gì? - Cho học sinh làm bài. - Cho học sinh làm việc theo nhóm 4. - Cho học sinh thi. - Giáo viên nhận xét và chốt lại lời giải đúng b/ Bài tập 2: * Giáo viên kể chuyện lần 1: + Viện nghiên cứu nhận được quà gì? + Vì sao ông Của không đem gieo ngay cả 10 hạt giống. + Ông Của đã làm gì để bảo vệ giống lúa quý ? * Giáo viên kể chuyện lần 2 . * Cho học sinh kể . + Qua câu chuyện em thấy ông Lương Đình Của là người như thế nào? + Hoạt động 2 : Củng cố, dặn dò. - Cho 2 HS nói về nghề lao động trí óc. - Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà tìm đọc Nhà bác học Ê-đi-xơn - 3 Học sinh đọc báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua ( TLV tuần 20) - Học sinh lắng nghe . - 1 Học sinh đọc y/c bài tập . - 1 Học sinh làm mẫu - Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến về 4 tranh. - Đại diện các nhóm lên trình bày. * Tranh 1 : Là Bác sĩ ( hoặc y sĩ) đang khám bệnh * Tranh 2: Các kỹ sư đang trao đổi, bàn bạc trước mô hình 1 cây cầu. * Tranh 3 : Cô giáo đang dạy học. * Tranh 4 : Những nhà nghiên cứu đang làm việc trong phòng thí nghiệm - Học sinh chép lời giải đúng vào vở bài tập. - 1 Học sinh đọc yêu cầu của bài tập, - Học sinh lắng nghe. - Mười hạt giống quý. - Vì lúc ấy trời rất rét. Nếu đem gieo, những hạt giống nảy mầm lên sẽ chết rét. - Ông chia 10 hạt thóc giống làm hai phần. Năm hạt giống gieo trong phòng thí nghiệm. Năm hạt kia ông ngâm trong nước ấm, gói vào khăn, tối ủ trong người trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm. - Từng học sinh tập kể. - Một số em kể lại câu chuyện - Là người rất say mê khoa học. Ônh rất quý nhứng hạt lúa giống .Ông nâng niu, giữ gìn từng hạt. Ông đóng góp cho nước nhà nhiều công trình nghiên cứu về giống lúa mới. --------------------------------------------------------- MĨ THUẬT: Bµi 21:Th­êng thøc mÜ thuËt t×m hiĨu vỊ t­ỵng I/ Mơc tiªu - B­íc ®Çu tiÕp xĩc lµm quen víi nghƯ thuËt ®iªu kh¾c (giíi h¹n ë c¸c lo¹i t­ỵng trßn). - BiÕt c¸ch quan s¸t, nhËn xÐt h×nh khèi, ®Ỉc ®iĨm cđa c¸c pho t­ỵng . HS KG: Chỉ ra những hình ảnh về tượng mà em yêu thích. II/ChuÈn bÞ GV: - ChuÈn bÞ mét vµi pho t­ỵng th¹ch cao lo¹i nhá (lµ phiªn b¶n thu nhá cđa c¸c bøc t­ỵng nghƯ thuËt - nÕu cã). - ¶nh c¸c t¸c phÈm ®iªu kh¾c nỉi tiÕng cđa ViƯt Nam vµ thÕ giíi - C¸c bµi tËp nỈn (ng­êi hoỈc con vËt) cđa häc sinh c¸c n¨m tr­íc. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 3, bĩt ch×,tÈy,mµu. III/Ho¹t ®éng d¹y-häc chđ yÕu 1.Tỉ chøc. (2’) 2.KiĨm tra ®å dïng. 3.Bµi míi. a.Giíi thiƯu - Gi¸o viªn giíi thiƯu ¶nh hoỈc mét sè t­ỵng ®· chuÈn bÞ: + Em th­êng thÊy t­ỵng cã ë ®©u? + T­ỵng cã g× kh¸c tranh vÏ? - Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸c bøc t­ỵng ®ã? b.Bµi gi¶ng Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn t×m hiĨu vỊ t­ỵng: - Gv h/dÉn HS q/s¸t ¶nh, c¸c pho t­ỵng thËt vµ tãm t¾t: + ¶nh chơp c¸c pho t­ỵng nªn ta chØ nh×n thÊy mét mỈt nh­ tranh. + C¸c pho t­ỵng nµy hiƯn ®ang ®­ỵc tr­ng bµy t¹i B¶o tµng MÜ thuËt ViƯt Nam (Hµ Néi) hoỈc ë trong chïa. T­ỵng phËt cã thĨ nh×n thÊy ë c¸c phÝa (tr­íc, sau, nghiªng) v× ng­êi ta cã thĨ ®i vßng quanh t­ỵng ®Ĩ xem. - C©u hái gỵi ý sau: + H·y kĨ tªn c¸c pho t­ỵng. + Pho t­ỵng nµo lµ t­ỵng B¸c Hå, t­ỵng a.hïng LiƯt sÜ? + KĨ tªn chÊt liƯu cđa mçi pho t­ỵng(®¸,gç,th¹ch cao…) - Gv bỉ sung ý kiÕn tr¶ lêi cđa häc sinh vµ nhÊn m¹nh: - T­ỵng rÊt phong phĩ vỊ kiĨu d¸ng: + T­ỵng cỉ th­êng ®Ỉt ë nh÷ng n¬i t«n nghiªm nh­ ®×nh, chïa, miÕu ,VÝ dơ: T­ỵngphËt bµ Quan ¢m….. +T­ỵng míi th­êng ®Ỉt ë c¸c c«ng viªn, c¬ quan, b¶o tµng, qu¶ng tr­êng, trong c¸c triĨn l·m mÜ thuËt….. + T­ỵng cỉ th­êng kh«ng cã tªn t¸c gi¶; t­ỵng míi cã. + HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh ë Vë tËp vÏ 3 Cã t­ỵng trong t­ thÕ ngåi (PhËt trªn toµ sen), cã t­ỵng ®øng, t­ỵng ch©n dung. Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt,®¸nh gi¸. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc cđa líp. §éng viªn, khen ngỵi c¸c hs ph¸t biĨu ý kiÕn. * DỈn dß: - Quan s¸t c¸c pho t­ỵng th­êng gỈp - NÕu cã ®iỊu kiƯn mua mét vµi bøc t­ỵng th¹ch cao (hoỈc t­ỵng b»ng sø) trang trÝ gãc häc tËp- Q/s¸t c¸ch dïng mµu ë c¸c ch÷ in hoa trong b¸o, t¹p chÝ. ------------------------------------------------------------ SINH HOẠT LỚP TUẦN 21 I.Mục tiêu: -Sau tiết học học sinh nhận thức được việt làm giờ học sinh hoạt -Học sinh cĩ ý thức được sau một tuần học , cĩ nhận định thi đua báo cáo của các tổ . -Học sinh yêu thích cĩ ý chí phấn đáu trong giờ học . II/Hoạt động dạy học : A. a.Lớp trưởng nhận xét - các tổ bổ sung b. GV nhận xét chung – GV th«ng qua kÕt qu¶ häc k× I c. B×nh xÐt khen th­ëng d. GV triển khai kế hoạch tuần tới. -Hoàn thành không gian học tập với chủ điểm : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO. -Triển khai tuần học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam -Thực hiện tốt việc đi sinh hoạt đội định kì. -Củng cố nề nếp , vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân sau khi nghỉ Tết. - Tiếp tục rèn chữ viết. - Ôn tập lại các kiến thức đã học. - Thực hiện chương trình tuần 22 - Đi học đều, đúng giờ, không nghỉ học B/Oân phần nghi thức đội và các bài múa: -Học sinh xuống sân tập múa bài

File đính kèm:

  • docgiao an lop 3 tuan 21.doc
Giáo án liên quan