Giáo án Lớp 3 Tuần 19 Trường Tiểu Học số 1 Quảng An

I. Mục tiêu:

1/KT: Nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác 0).

 Bước đầu biết đọc, viết các số có 4 chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng.

2/KN: Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong một nhóm các chữ số có 4 chữ số (trường hợp đơn giản).

3/TĐ: Thích học Toán.

II. Đồ dùng:

- Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 100, 10 hoặc 1 ô vuông (xem hình vẽ của SGK)

 

doc43 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 895 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 19 Trường Tiểu Học số 1 Quảng An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iết lại các từ vừa tìm được. * Viết chính tả. - G/c đọc bài thong thả, mỗi cụm từ đọc 3 lần. * Soát lỗi. * Chấm bài. - Chấm 10 bài. - Nhận xét bài viết của h/s. c./ Hướng dẫn làm bài tập: * Bài 2: - Gọi h/s đọc yêu cầu của bài sau đó yêu cầu h/s dùng bút chì tự điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài. - Gọi h/s nhận xét bài bạn. - G/v chốt lại lời giải đúng. - Yêu cầu h/s đọc lại các từ ngữ đã điền trong bài. - Yêu cầu h/s đọc lại đoạn văn. 4. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn h/s về nhà ghi nhớ các từ vừa tìm được. - Hát. - 3 h/s lên bảng viết, lớp viết nháp. + Lành lặn, nao núng, lanh lảnh. - H/s nhận xét. - H/s lắng nghe, nhắc lại đầu bài. - H/s theo dõi, 2 h/s đọc lại. - 2 h/s lần lượt đọc trước lớp, lớp đọc thầm. - Khi ông đang chỉ huy một cánh quân chống lại quân Nguyên. - Chúng dụ ông đầu hàng và chúng phong tước vương cho ông. - Ông khẳng khái và trả lời rằng: "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc". - Ông là người yêu nước, có chí khí thà chết vì đất nước mình chứ không chịu phản động lại tổ quốc, không làm tay sai cho giặc. - Đoạn văn có 6 câu. - Viết sau dấu hai chấm, trong dâu ngoặc kép. - Viết hoa: Trần Bình Trọng, Nguyên, Nam, Bắc vì đó là các tên riêng. - Ra vào, tước vương, làm ma nước Nam, khảng khái. - 3 h/s lên bảng viết, lớp viết vào nháp. - H/s ngồi ngay ngắn nghe - viết. - H/s đổi vở nhau, dùng bút chì soát lỗi, chữa lỗi. - H/s còn lại đối chiếu SGK tự châm bài. - 1 h/s lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vảo vở bài tập. - Đáp án: a./ Nay là - liên lạc - nhiều lần - luồn sâu - nắm tình hình - có lần - ném lựu đạn. b./ Biết tin, dự tiệc, tiêu diệt, công việc, xách chiếc cặp, phòng tiệc, diệt. - H/s nhận xét. - 2 h/s đọc. - 1 h/s đọc lại cả đoạn văn. @&? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. SỐ 10.000 - LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1/KT: Giúp HS: Nhận biết số 10.000 (mười ngìn hoặc một vạn). 2/KN: Củng cố về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có 4 chữ số. 3/TĐ: Thích học Toán. II. Đồ dùng: - 10 tấm bìa viết số 1000 (như trong SGK). III. Hoạt động dạy - học: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2' 16' 16' 3' A- Bài cũ: - HS chữa bài 3: 8555 ; 8550 ; 8500 B- Bài mới: ª Hoạt động 1: Giới thiệu số 10000. - Cho HS lấy 8 tấm bìa có ghi 1000. - GV hỏi và HS trả lời. - HS lấy thêm 1 tấm bìa có ghi 1000 rồi vừa xếp tiếp vào nhóm 8 tấm bìa (như SGK), vừa trả lời câu hỏi. - GV cho HS lấy thêm 1 tấm bìa có ghi 1000 rồi vừa xếp tiếp vào nhóm 9 tấm bìa (như SGK), vừa trả lời câu hỏi. - GV giới thiệu số 10000 đọc là "mười nghìn hoặc một vạn" ª Hoạt động 2: Thực hành. * Bài 1: * Bài 2: * Bài 3: Tương tự bài 2 * Bài 4: * Bài 5: 2665 cho HS viết thêm số liền trước 2664 và số liền sau 2666 ... * Bài 6: HS vẽ tia số từ 9990 ¨ 10000. ª Củng cố - Dặn dò: -Dặn về nhà xem lại bài tập đã học. -Chuẩn bị bài sau -Nhận xét tiết học. - Một HS lên bảng chữa bài 3. - HS lấy 8 tấm bìa có ghi 1000 và xếp như SGK. - HS nhận ra 8000 rồi đọc số "tám nghìn". - Tám nghìn thêm một nghìn là mấy nghìn? ¨ Tám nghìn thêm một nghìn là chín nghìn. - Viết 9000, đọc số "chín nghìn". - Chín nghìn thêm một nghìn là mấy nghìn? ¨ Chín nghìn thêm một nghìn là mười nghìn. - HS đọc "mười nghìn" hoặc "một vạn". - HS tự làm. + 8200 ; 8300 ; 8400 ; 8500 ; 8600 ; 8700 ; 8800 - Tương tự bài 3. - Về nhà xem lại bài. @&? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. TẬP LÀM VĂN NGHE – KEÅ: CHAØNG TRAI LAØNG PHUØ UÛNG I/Muïc ñích, yeâu caàu: 1/KT: Nghe keå caâu chuyeän Chaøng trai laøng Phuø Uûng, nhôù noäi dung caâu chuyeän, keå laïi ñuùng, töï nhieân. 2/KN: Vieát laïi caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c, ñuùng noäi dung, ñuùng ngöõ phaùp ( vieát thaønh caâu), roõ raøng, ñuû yù. 3/TĐ: Học sinh yêu thích môn học. II/ Ñoà duøng daïy – hoïc: -Tranh minh hoaï truyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng trong SGK. -Baûng lôùp vieát: +3 caâu hoûi gôïi yù keå chuyeän. +Teân: Phaïm Nguõ Laõo (1255 – 1320) III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: A/ Môû ñaàu: GV giôùi thieäu sô löôïc chöông trình TLV cuûa hoïc kì II: -Caùc em ñöôïc tieáp tuïc reøn kó naêng nghe vaø keå laïi 1 caâu chuyeän trong moät -Caùc em coøn ñöôïc taäp ñieàu khieån moät soá buoåi hoïp toå, hoïp lôùp; taäp vieát ñoaïn thö, ghi cheùp soå tay; thuaät laïi noäi dung moät soá quaûng caùo hoaëc tin tức viết ñoaïn vaên keå vaø taû hôïp chuû ñieåm. B/ Daïy baøi môùi TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa HS 3' 17' 10' 2' 1.Giôùi thieäu baøi: Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ laéng nghe coâ keå caâu chuyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng. Ñoù laø caâu chuyeän veà Phaïm Nguõ Laõo – moät vò töôùng raát gioûi cuûa nöôùc ta thôøi Traàn. 2.Höôùng daãn HS nghe – keå chuyeän: a/ Hoaït ñoäng 1: Baøi taäp 1 -GV ghi baøi taäp 1 leân baûng. -GV treo tranh minh hoïa. -GV giôùi thieäu veà Phaïm Nguõ Laõo: vò töôùng gioûi thôøi nhaø Traàn, coù nhieàu coâng lao trong cuoäc khaùng chieán choáng quaân Nguyeân, sinh naêm 1255 maát naêm 1320, queâ ôû laøng Phuø UÛng (nay thuoäc tænh Haûi Döông). -GV keå chuyeän 3 laàn ( phaàn ñaàu keå chaäm raõi, thong thaû. Ñoaïn Höng Ñaïo Vöông xuaát hieän: gioïng doàn daäp hôn. Phaàn ñoái thoaïi: lôøi Höng Ñaïo Vöông: ngaïc nhieân; lôøi chaøng trai: leã pheùp töø toán. Trôû laïi nhòp thong thaû ôû caùc caâu cuoái. -GV keå chuyeän laàn 1 -GV hoûi HS: +Truyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo? -GV noùi theâm veà Traàn Höng Ñaïo: teân thaät laø Traàn Quoác Tuaán, ñöôïc phong töôùc Höng Ñaïo Vöông. OÂng thoáng lónh quaân ñoäi nhaø Traàn, ba laàn ñaùnh thaéng quaân Nguyeân. -GV keå chuyeän laàn 2. -GV hoûi HS theo 3 caâu hoûi gôïi yù: +Chaøng trai ngoài beân veä ñöôøng laøm gì? +Vì sao quaân lính ñaâm giaùo vaøo ñuøi chaøng trai? +Vì sao Traàn Höng Ñaïo veà kinh ñoâ? -GV keå chuyeän laàn 3. -GV cho HS taäp keå. -GV theo doõi, giuùp ñôõ caùc nhoùm. -GV cho caùc nhoùm HS thi keå. -GV nhaän xeùt caùch keå cuûa moãi HS vaø töøng nhoùm. b/ Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 2 -GV ghi baøi taäp 2 leân baûng. -GV nhaéc caùc em traû lôøi roõ raøng ñaày ñuû, thaønh caâu. Moãi em choïn vieát laïi caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c. -GV goïi moät soá HS ñoïc baøi vieát. -GV nhaän xeùt, chaám ñieåm. 3.Cuûng coá, daën doø GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng HS k chuyeän hay, vieát baøi toát. -1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp. -HS quan saùt tranh minh hoïa -Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi vaø 3 caâu hoûi gôïi yù. -HS chuù yù laéng nghe. -Chaøng trai laøng Phuø UÛng, Traàn Höng Ñaïo, nhöõng ngöôøi lính. -HS laéng nghe. -Ngoài ñan soït. -Chaøng trai maûi meâ ñan soït, khoâng nhaän thaáy kieäu Traàn Höng Ñaïo ñaõ ñeán. Quaân môû ñöôøng giaän döõ laáy giaùo ñaâm vaùo ñuøi ñeå chaønh tænh ra, dôøi khoûi choã ngoài. -Vì Höng Ñaïo Vöông meán troïng chaøng trai giaøu loøng yeâu nöôùc vaø coù taøi: maûi nghó vieäc nöôùc ñeán noãi giaùo ñaâm chaûy maùu vaãn chaúng bieát ñau, noùi raát troâi chaûy veà pheùp duøng binh. -HS keå chuyeän theo nhoùm. -3 HS ñaïi dieän 3 nhoùm thi keå toaøn boä caâu chuyeän. -Töøng toáp 3 HS phaân vai ( ngöôøi daãn chuyeän, Höng Ñaïo Vöông, Phaïm Nguõ Laõo) keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. -HS nhaän xeùt. -Caû lôùp bình choïn caù nhaân, nhoùm keå chuyeän hay nhaát, nhöõng HS chaêm chuù nghe baïn keå chuyeän vaø coù nhaän xeùt chính xaùc nhaát. -HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.( vieát laïi caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c). -Caû lôùp laøm baøi caù nhaân. -HS tieáp noái nhau ñoïc baøi vieát => Caû lôùp nhaän xeùt. @&? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. SINH HOẠT TẬP THỂ Sinh hoạt lớp đánh giá tuần qua I/Mục tiêu: -Sau tiết học học sinh nhận thức được việt làm giờ học sinh hoạt -Học sinh có ý thức được sau một tuần học , có nhận định thi đua báo cáo của các tổ . -Học sinh yêu thích có ý chí phấn đáu trong giờ học . II/Hoạt động dạy học : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 18P 17P A/Hoạt động 1: Hoạt động thầy giáo nhận xét trong tuần +Thầy giáo báo cáo các nhânxét chung trong tuần . thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thưsáu thứ bảy -Giáo viên nhận xét bài cùng lớp. -Các buổi tăng cường , quá trình học tập vàgiữ gìn sách vở -Giáo viên bổ sung nêu nhận xét . B/Hoạt động 2: -Hoạt động thi đua của 3 tổ . +Nhằm các tổ đánh giá cho nhau +Nội dung chẩn bị từ cả tuần -Giao nhiệm vụ cho 3 tổ làm nhóm . III/Củng cố dặn dò : -Dặn thêm một số công việc tuần đến -Nhận xét tiết học -Học sinh thấy vai trò trách nhiệm của mình -Lớp theo dõi nhận xét của tổ mình -Từng tổ báo cáo lại -Nội dung chẩn bị từ cả tuần Học sinh lắng nghe thực hiện @&? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGA lop 3 tuan 19 cktkn.doc
Giáo án liên quan