Giáo án lớp 1 tuần 7 - Trường Tiểu học Số I Bảo Ninh

TIẾNG VIỆT: BÀI 27: ÔN TẬP

I/ Mục tiêu:

 Hs đọc được p - ph - nh - g - gh - q - qu - gi - ng - ngh - y – tr, các từ ngữ và câu ứng dụng.

 Hs viết được: p - ph - nh - g - gh - q - qu - gi - ng - ngh - y - tr, các từ ứng dụng.

 Nghe, hiểu và kể lại một đoạn chuyện theo tranh truyện kể: : Tre ngà.

Hs K – G kể lại được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh

II/ Chuẩn bị: Sách, chữ và bảng ôn, tranh minh họa câu ứng dụng và truyện kể.

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Kiểm tra bài cũ: - Hs viết chú ý, trở về, trí nhớ.

 - Đọc bài sách giáo khoa. ( Huy, Trang, Ttrinh)

2/ Dạy học bài mới:

 

doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 889 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 tuần 7 - Trường Tiểu học Số I Bảo Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ït động dạy và học chủ yếu : 1/ Kiểm tra bài cũ: - HS viết bảng lớp: mơ, do, ta, thơ. 2/ Dạy học bài mới: ND Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Hoạt động 2: Viết bảng con. (7 phút) Hoạt động 3: Viết bài vào vở (15 phút) *TËp viÕt: cử tạ, thợ xẻ, chữ số. - Giảng từ: Thỵ xỴ: thỵ chuyªn xỴ gç. - Gv H dẫn học sinh đọc các từ * Viết mẫu và H dẫn cách viết. - Cử tạ: Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 3. Viết chữ xê (c), lia bút viết chữ u, lia bút viết dấu móc trên chữ u, lia bút viết dấu hỏi trên chữ ư. Cách 1 chữ o. Viết chữ tê (t), lia bút viết chữ a, lia bút viết dấu nặng dưới chữ a. - T. tự H dẫn viết từ: thợ xẻ, chữ số. - H dẫn HS viết bảng con: thợ xẻ, chữ số. * Nghỉ giữa tiết: * H dẫn viết vào vở: Mçi tõ viÕt 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ. - Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết. - Gv chÊm bµi vµ nhËn xÐt. Nhắc đề. Cá nhân, cả lớp Theo dõi và nhắc cách viết. Viết bảng con: cư t¹, thỵ xỴ, ch÷ sè. Hát múa . Lấy vở viết bài, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ. 3/ Củng cố - Dặn dò: - Cho học sinh thi đua viết chữ cử tạ, thợ xẻ, chữ số theo nhóm. - Dặn HS về tập rèn chữ. š&› TiÕng viƯt: TẬP VIẾT: NHO KHÔ - NGHÉ Ọ - CHÚ Ý I/ Mục tiêu: v HS viết đúng: nho khô, nghé ọ, chú ý. v Viết đúng độ cao, khoảng cách, ngồi viết đúng tư thế. v GDHS tính tỉ mỉ, cẩn thận. II/ Chuẩn bị: Mẫu chữ, trình bày bảng. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: 1/ Kiểm tra bài cũ: - HS viết bảng lớp: cử tạ, thợ xẻ, chữ số. 2/ Dạy học bài mới: ND Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Hoạt động 2: Viết bảng con. (7 phút) Hoạt động 3 : Viết bài vào vở (15 phút) *TËp viÕt: nho khô, nghé ọ, chú ý. - Giảng từ: nghÐ ä: tiÕng kªu cđa con nghÐ. - Gv H dẫn học sinh đọc các từ. * Viết mẫu và H dẫn cách viết. - Nho khô: Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 3. Viết chữ en nờ (n), nối nét viết chữ hát (h), lia bút viết chữ ê. Cách 1 chữ o. Viết chữ ca (k), nối nét viết chữ hát (h), lia bút viết chữ o, lia bút viết dấu mũ trên chữ o. - T tự H dẫn viết từ: nghé ọ, chú ý - H dẫn HS viết bảng con: nghé ọ, chú ý. * Nghỉ giữa tiết * H dẫn viết vào vở: Mçi tõ viÕt 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ. - Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết. - Gv chÊm bµi vµ nhËn xÐt. Nhắc đề. Cá nhân, cả lớp Theo dõi và nhắc cách viết. Viết bảng con: nghé ọ, chú ý. Hát múa . Lấy vở, viết 1 tõ 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ. 3/ Củng cố - Dặn dò: - Cho học sinh thi đua viết chữ nho khô, nghé ọ, chú ý theo nhóm. - Dặn HS về tập rèn chữ. š&› TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 I/ Mục tiêu: v Học sinh hình thánh khái niệm ban đầu về phép cộng. v Thành lập và ghi nhớ phép cộng trong phạm vi 4. v Biết làm tính cộng trong phạm vi 4. II/ Chuẩn bị: Các nhóm mẫu vật, số, dấu. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: 1/ Kiểm tra bài cũ: - KiĨm tra b¶ng céng trong ph¹m vi 3. 1 2 1 + 1 + 1 + 2 2/ Bài mới: ND Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4. (10 phút) Hoạt động 2: Vận dụng thực hành a/ H dẫn Hs phép cộng 3 + 1 = 4 - H dẫn Hs quan sát hình vẽ để nêu thành vấn đề cần giải quyết. - Gọi Hs tự nêu câu trả lời. - “3 con chim thêm 1 con chim được 4 con chim. 3 thêm 1 bằng 4” - Y cầu Hs gắn vào bảng 3 + 1 = 4 ? 3 + 1 = ? b/ H dẫn Hs phép cộng 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4 theo 3 bước tương tự như 3 + 1 = 4 c/ HdÉn Hs häc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 4. d/ H dẫn Hs quan sát hình vÏ SGK - Cã mÊy chÊm trßn xanh? Cã mÊy chÊm trßn ®á? Cã tÊt c¶ mÊy chÊm trßn? ? Em cã nhËn xÐt g× vỊ 2 phÐp tÝnh trªn? * Trò chơi giữa tiết: Bài 1: (3 phút)TÝnh - Gv viÕt phÐp tÝnh gäi Hs nªu kqu¶. Bài 2: (3 phút) TÝnh - Gv l­u ý Hs viÕt sè th¼ng cét víi nhau. Bài 3:(4 phút) §iỊn >, <, = ( cét 1) HdÉn Hs tÝnh kÕt qu¶ råi so s¸nh 2 vÕ. Bài 4: (5 phút)ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp. - Gv yªu cÇu Hs nªu bµi to¸n dùa vµo tranh minh ho¹. - Yªu cÇu Hs viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp. Nêu bài toán “Có 3 con chim thêm 1 con chim nữa. Hỏi có tất cả mấy con? 3 con chim thêm 1 con chim được 4 con chim. Nêu “3 thêm 1 bằng 1”. Gắn 3 + 1 = 4. Đọc cá nhân, lớp: 3 + 1 = 4 “Có 2 quả táo thêm 1 quả táo nữa. hỏi có tất cả mấy quả táo?”... Hs häc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 4. Hs lËp c¸c phÐp tÝnh vµo b¶ng cµi vµ nªu: 3 + 1 = 4 ,1 + 3 = 4 Vị trí của các số trong 2 phép tính đó khác nhau nhưng kết quả của phép tính đều bằng 4. Hs nªu miƯng. Hs lµm bµi vµo b¶ng con. Hs lµm bµi vµo vë. Hs đổi vở sửa bài Hs thảo luận bµi to¸n. ViÕt phÐp tÝnh vµo vë. 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 3/ Củng cố - Dặn dò: - Thi đua nªu nhanh theo nhóm 4 = 3 + ? 4 = 1 + ? ? + 2 = 4 š&› Sinh ho¹t tËp thĨ: SINH HOẠT LỚP I/ Mục tiêu: v Học sinh biết ưu, khuyết điểm của mình trong tuần 7. v Biết khắc phục, sửa chữa và phấn đấu trong tuần 8. v Giáo dục học sinh nghiêm túc trong học tập. II/ Hoạt động dạy và học: 1/ Hoạt động 1: Đánh giá ưu, khuyết điểm trong tuần 7: - Đạo đức: Đa số học sinh chăm ngoan, lễ phép, đi học chuyên cần. Biết giúp nhau trong học tập. Sôi nổi trong học tập - Học tập: Học và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp.. Đạt được nhiều hoa điểm 10. Hăng hái phát biểu: Huy, Toµn, Trang, Quúnh, HuyỊn… - Vệ sinh cá nhân: Sạch sẽ, gọn gàng, mặc đồng phục ®ĩng quy ®Þnh. - Hoạt động khác: Nề nếp ra vào lớp nghiêm túc. Tuyªn d­¬ng: Huy, Toµn, Trang, Quúnh, HuyỊn… Nh¾c nhë: Qu¶ng, Trung, H. Trang. 2/ Hoạt động 2: Cho học sinh vui chơi trò chơi: “Con thỏ”... 3/ Hoạt động 3: Phương hướng thực hiện trong tuần 8. - Thi đua đi học đúng giờ. - Thi đua học tốt. - Thực hiện ra vào lớp nghiêm túc. - KiĨm tra ch÷ viÕt lÇn 1. š&› TỰ NHIÊN & Xà HỘI: THỰC HÀNH: ĐÁNH RĂNG vµ RỬA MẶT I/ Mục tiêu: v Giúp học sinh biết đánh răng và rửa mặt đúng cách. v Áp dụng chúng vào việc làm vệ sinh cá nhân hàng ngày. v Giáo dục học sinh thói quen giữ vệ sinh răng miệng. II/ Chuẩn bị: Mô hình hàm răng, bàn chải, li, khăn mặt. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: 1/ 1/ Kiểm tra bài cũ: ? Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào thì tốt nhất? ? Tại sao không nên ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt? Phải làm gì khi bị đau răng? 2/ Dạy học bài mới: ND Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Khởi động: (3 phút) Hoạt động 1: Thực hành đánh răng. (8 phút). Hoạt động 2: Thực hành rửa mặt. (13phút) * Chơi trò chơi “Cô bảo...” ? H·y chỉ vào mô hình hàm răng và nói đâu là mặt trong, mặt ngoài, mặt nhai của răng? ? Hàng ngày em quen chải r¨ng như thế nào? - Gv làm mẫu động tác đánh răng: +Chuẩn bị cốc nước sạch. Lấy kem vào bàn chải.Chải từ trên xuống, từ dưới lên. Lần lượt chải mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng. +Súc miệng kĩ rồi nhổ ra vài lần. +Rửa sạch và cất bàn chải vào tđ. - Thực hành đánh răng. +Đến từng nhóm H dẫn và giúp đỡ. *Trò chơi giữa tiết: ? Rửa mặt như thế nào là đúng cách và hợp vệ sinh nhất? - Chuẩn bị khăn sạch, nước sạch. - Dùng 2 bàn tay xoa kĩ vùng xung quanh mắt, trán, 2 má, miệng và cằm. - Dùng khăn mặt sạch lau khô vùng mắt trước rồi mới lau các nơi khác. - Giặt khăn mặt bằng xà phòng và phơi ra nắng hoặc chỗ khô thoáng. - Thực hành rửa mặt. KL: Thực hiện đánh răng, rửa mặt ở nhà cho hợp vệ sinh. Hs ch¬i trß ch¬i. Chỉ và nói. Lên làm động tác chải răng trên mô hình nhựa. Nhận xét xem bạn nào lµm đúng, sai. Quan sát. Hs đánh răng theo chỉ dẫn của Gv. Hát múa. Dùng khăn sạch, nước sạch vò khăn, vắt nhẹ cho bớt nước. Đầu tiên lau khóe mắt, sau đó lau 2 má rồi lau trán, vò lại khăn rồi lau tai, mũi, vò khăn. Nhận xét đúng, sai. Quan sát. Thực hành rưa mỈt hỵp vƯ sinh, ®ĩng c¸ch. 3/ Củng cố - Dặn dò: Nên đánh răng, rửa mặt vào những lúc nào? Thđ c«ng: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T2) I/ Mục tiêu: v Học sinh xé, dán quả cam từ hình vuông. v Xé được hình quả cam có cuốâng, lá và dán cân đối, phẳng. v Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II/ Chuẩn bị: Bài mẫu xé, dán hình quả cam . Giấy màu đỏ, xanh, hồ... III/ Hoạt động dạy và học: 1/ Kiểm tra dụng cụ: Kiểm tra dụng cụ của học sinh vµ nhËn xÐt. 2/ Dạy học bài mới: ND Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Cđng cè kiÕn thøc Hoạt động 2: Thùc hµnh Hoạt động 3: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. - H·y nªu c¸ch xÐ d¸n h×nh qu¶ cam? - Gv nhËn xÐt vµ bỉ sung: * XÐ mét h×nh vu«ng. Tõ h×nh vu«ng xÐ thµnh h×nh qu¶ cam. * XÐ mét h×nh ch÷ nhËt, tõ ®ã xÐ thµnh h×nh chiÕc l¸. * XÐ mét h×nh ch÷ nhËt kh¸c ®Ĩ xÐ cuèng. * D¸n: XÕp vµ d¸n thµnh h×nh qu¶ cam. - Yªu cÇu Hs thùc hµnh xÐ d¸n h×nh qu¶ cam theo N4. - Gv theo dâi HdÉn thªm. * Gv tỉ chøc cho Hs ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cđa c¸c nhãm. ? Em thÝch s¶n phÈm cđa nhãm nµo nhÊt? V× sao? NhËn xÐt: Khen c¸c nhãm xÐ vµ d¸n s¶n phÈm ®Đp, tr×nh bµy s¸ng t¹o. - Đánh giá sản phẩm. Hs nªu c¸ch xÐ d¸n h×nh qu¶ cam. ( 2 – 3 em) Hs thùc hµnh theo nhãm 4. Tr×nh bµy s¶n phÈm theo N4 3/ Củng cố - Dặn dò: - Dỉn Hs vỊ nhµ tËp xÐ mét sè qu¶ mµ m×nh thÝch. - Dặn học sinh chuẩn bị bài. š&›

File đính kèm:

  • doctuan 7(4).doc
Giáo án liên quan