Giáo án lớp 1 Tuần 6

A. Mục tiêu:

- Đọc được: k, kh, kẻ, khế; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: k, kh, kẻ, khế.

- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro, ro, tu tu.

- HS khá, giỏi biết đọc trơn.

B. Đồ dùng dạy học:

 - GV: SGK, Bảng nỉ, bộ chữ cái, thẻ từ, vở BTTV , tranh .

 - HS: SGK, vở BTTV,bảng con, Bộ đồ dùng học tập, vở tập viết.

 

doc24 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 1 Tuần 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
V gọi HS đọc ( 3-5 em ) - Lớp đồng thanh 1 lần. b. Đọc câu: Treo tranh giới thiệu câu Tranh vẽ gì? (Chú đang cho bé và bà cái giỏ cá ). - GV đính bảng câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá. - Nhận biết tiếng có âm mới học ( ghé,qua, giỏ ) - Đọc tiếng, từ khó: giỏ cá – GV đọc mẫu. - Luyện đọc câu ( 3-5 em ). c. Đọc SGK: - HS đọc bài trang 1+ 2 SGK (3-5 em ) – NX - sửa sai. * NGHỈ GIỮA TIẾT 2. Hoạt động 2: Luyện nói. - 1 HS đọc chủ đề: quà quê. - GV treo tranh hỏi: Trong tranh veõ gì?( bà đang cho hai bé trái cây.) - HS hoạt động nhóm 2 - Đại diện nhóm TL – NX - sửa sai. - GV đặt câu hỏi – HSTL cá nhân – NX - sửa sai. + Quaø queâ goàm nhöõng thöù gì? (Quaû böôûi, mít, chuoái, thò, oåi, baùnh ña...) + Ai thöôøng hay mua quaø cho em? (Töï traû lôøi.) + Khi ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi khoâng? (Töï traû lôøi). - Nhaéc laïi chuû ñeà : Quaø queâ. 3. Hoạt động 3: Thực hành làm VBT/ 25 * Bài 1: Nối ( HD HS nối tiếng với tiếng thành từ:thì giờ, giò chả, quả thị ) * Bài 2: Điền âm qu hay gi ( tổ quạ, giỏ cá, gà giò ) * Bài 3: Viết: HDHS viết 1 dòng qua đò, 1 dòng giã giò. - GV hướng dẫn HS làm các BT – HS làm bài – GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu. - Chấm bài - NX sửa sai. 4. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - HS đọc lại toàn bài ( 2 em ) – Trò chơi : “ Ai nhanh ai đúng”. - Dặn HS về đọc bài - Tìm tiếng có âm q-qu, gi– xem bài: ng-ngh. - NX tiết học. D. BỔ SUNG: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. T3 TOÁN TIẾT : 23 LUYỆN TẬP CHUNG SGK:38 TGDK:35’ A. Muïc tieâu: Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10.-Ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, thöù töï cuûa moãi soá trong daõy soá töø 0 đến 10. - Bài tập: 1, 3, 4/ 26,27VBT. B. Đồ dùng dạy học: - Giaùo vieân: Saùch, soá, tranh. - Hoïc sinh: Saùch C. Các hoạt động dạy học: 1.Hoạt động 1: Kieåm tra baøi cuõ( Bảng con ) - Vieát soá: 0 -> 5 6 -> 10 . 1. . . 5 . . . 9 . 10 . . 7 . . . 3 . . 0 - Nhận xét bài cũ. 2.Hoạt động 2: Luyện tập chung * Baøi 1/26.VBT: Noái moãi nhoùm maãu vaät vôùi soá thích hôïp. -1HS neâu yeâu caàu - GV höôùng daãn đeám vaø noái vôùi soá töông öùng ôû moãi hình. - HS làm bài - GV chaám ñieåm vaø NX baøi laøm cuûa HS. * Baøi 3/26.VBT: Soá -1HS neâu yeâu caàu – GV höôùng daãn HS vieát caùc soá treân dãy số theo thöù töï töø 0-10 - HS làm bài - GV chaám ñieåm vaø NX baøi laøm cuûa HS. * NGHỈ GIỮA TIẾT * Baøi 4/27.VBT: Xếp các soá 8, 2, 1, 5, 10. theo thöù töï töø beù ñeán lôùn, töø lôùn ñeán beù -1HS neâu yeâu caàu – GV höôùng daãn HS - HS làm bài - GV chaám ñieåm vaø NX baøi laøm cuûa HS. * Kết quả: 4a. Vieát soá beù nhaát vaøo voøng ñaàu tieân: 1 10 000 8 5 2 4b.Döïa keát quaû treân vieát keát quaû ôû döôùi: 10 8 5 2 1 3.Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Chôi troø chôi : Xeáp soá ( Nếu còn thời gian). - Daën hoïc sinh veà oân baøi. Chuaån bò baøi: luyện tập chung. - Nhaän xeùt tuyeân döông. D. BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… T4 ÂM NHẠC TIẾT: 06 HỌC HÁT BÀI : “ TÌM BẠN THÂN” SGK/8 TGDK:35’ A. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát. * GDNGLL: Nêu một số gương tốt về tình bạn. B. Ñoà duøng daïy hoïc: C. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 1.Hoạt động 1: KTBC - Gọi HS hát kết hợp vận động 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca. - GV nhận xét. Lớp hát ôn lại 2 bài hát trên. 2.Hoạt động 2. Bài mới a.Hoạt động 2.1: Hoạt động ngoại khoá. - Chuẩn bị: GV sưu tầm một vài câu chuyện về tình bạn cao đẹp như: “Lưu Bình, Dương Lễ”,… - Tiến hành: + GV nêu ý nghĩa tình bạn và kể tóm tắt một vài câu chuyện về tình bạn cao đẹp. + HS liên hệ thực tế về tình bạn trong lớp ( các em tự nêu những việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ và yêu thương bạn bè của em hoặc của bạn mà em biết ). + GV nhận xét – tuyên dương và giáo dục thái độ tình cảm cho các em. Qua đó dẫn dắt vào bài học. b.Hoạt động 2.2: Dạy bài hát: “ Tìm bạn thân” ( lời 1) - GV đọc mẫu - HD học sinh đọc từng câu cho đến hết lời 1. - GV hát mẫu – Tập HS hát từng câu. - GV bắt nhịp – HS hát theo dãy bàn – Theo nhóm. c.Hoạt động 2.3: Tập hát kết hợp vận động phụ họa. - GV làm mẫu - hướng dẫn HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách. - HS thực hiện theo nhóm. GV theo dõi sửa sai. - GV làm mẫu - hướng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách - HS thực hiện theo nhóm. GV theo dõi sửa sai. * Nghỉ giữa tiết d.Hoạt động 2.4:Thực hành - GV chia nhóm 6 em lên thực hiện. Nhận xét sửa sai. - GV gọi vài em lên thực hiện. nhận xét tuyên dương. - Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo phách. 3.Hoạt động 3: Củng cố - Daën doø - Hỏi tên bài hát, tên tác giả - 1 HS biểu diễn lại bài hát. - Dặn HS về hát cho người thân nghe. Xem trước lời 2. D.BỔ SUNG: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________________________________________________ * BUỔI CHIỀU: T1 TIẾNG VIỆT ( BS) Q - QU,GI A.Mục tiêu: - Củng cố các âm đã học: q, qu, gi. - Rèn học sinh đọc đúng ,viết chính xác: q, qu, gi và các tiếng có chứa âm q, qu, gi chính xác. - Luyện ghép tiếng có âm q, qu, gi với các âm đã học, sau đó thêm dấu thanh. B.Các hoạt động dạy học: 1. Hoạt động 1: Đọc và tìm tiếng từ. - Đọc âm: q, qu, gi. - 2 em / nhóm kiểm tra nhau đọc lại bài: q, qu, gi trong SGK - Luyện ghép tiếng có âm q, qu. gi. Sau đó ghép tiếng thêm dấu thanh. * Chú ý: ngh chỉ ghép được với e, ê, i. - Tìm từ mới có âm q, qu,gi. 2. Hoạt động 2: Rèn viết. - Viết bảng con: q, qu, gi. - Viết chính tả vở 1: chợ quê, quả thị, qua đò, cụ già, giỏ cá, giã giò. Chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá. - HS làm vở bài tập (nếu còn). 3. Hoạt động 3: Bồi dưỡng HS giỏi. - Thi đọc nhanh và viết đúng đẹp câu: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga. C.Củng cố- dặn dò: - Tìm từ mới có âm q, qu, gi. - Học thuộc bài, nhất là các âm có 2, 3 con chữ. - Chuẩn bị bài: ng- ngh. _________________________________________ T2 TOÁN (BS) LUYỆN TẬP CHUNG A.Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về số từ 0 đến 10. - Rèn học sinh nắm chắc các số từ 0 đến 10.Đếm, so sánh chính xác thành thạo cá số từ 0 đến 10. B.Các hoạt động dạy học: 1.Hoạt động 1: Củng cố các số từ 0 đến 10 - Đếm xuôi, ngược từ 0 đến 10, 10 đến 0 - Nêu cấu tạo số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 - Viết số liền trước, liền sau số 7, 8, 9. 2.Hoạt động 2: Luyện tập làm bài 4.SGK/ 41. Viết các số 6,1,3,7,10 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 3. Hoạt động 3: Bồi dưỡng HS giỏi. HS thi đếm nhanh đúng mẫu các số từ 0 - 10 C. Củng cố - Dặn dò: - Về tập viết số từ 0 đến 10. Xem lại bài. - Chuẩn bị bài: Luyện tập chung ( TT) ________________________________________ T3 SINH HOẠT TẬP THỂ TIẾT: 06 TUẦN 06 I. Tồng kết tuần 6: 1. Đã làm được: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.Tồn tại: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3.Tuyên dương: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. II. Phương hướng tuần 07: 1.Hạnh kiểm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.Học lực: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3.Hoạt động giáo dục khác: * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: - Kể chuyện về Bác: Một ngày thu không thể quên. - GD và nhắc nhở học sinh thực hiện lời dạy của Bác Hồ với thiếu nhi (Thực hiện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy). * Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: - Trồng và chăm sóc dây leo. - HS thực hành ứng xử đối xử tốt với bạn, không gây gỗ, không đánh nhau. - GV nhắc HS chơi trò chơi dân gian: nhảy dây, bắn bi. * An toàn giao thông – Tai nạn học đường: - Nhắc HS thực hiện tốt ATGT, đi lề bên phải, không đi hàng 3,4. - Không leo trèo lên bàn ghế, không chạy nhảy gây tai nạn học đường. - Tham gia giữ gìn trường học sạch đẹp. Cá nhân không xả rác trong lớp học, bỏ rác vào sọt rác. Cả lớp nhặt rác cuối buổi học. III. Vui chơi giải trí: - TT Cho HS hát bài hát vui trung thu.

File đính kèm:

  • docTUẦN 6.doc
Giáo án liên quan