Giáo án lớp 1 tuần 33 - 35

Gọi HS trả lời câu hỏi:

?Ở trường em có trồng các loại cây hoa gì?

?Em cần làm gì để bảo vệ cây và hoa?

-Nhận xét tuyên dương- đánh giá

*Giới thiệu trực tiếp ghi đề bài.

*HDHS: ôn tập qua các câu hỏi:

?Hoa và cây xanh có ích lợi gì?

?Muốn cho vườn trường xanh ,sạch ,đẹp em cần làm gì?

*GV đưa ra các tình huống cho HS thảo luận:

-Trong giờ ra chơi em nhìn thấy có 1 bạn giẫm đạp lên bồn hoa trước lớp học .Khi đó em làm gì ?

*Khi nhìn thấy bạn hái hoa em phải nhắc nhở ,ngăn chặn bạn .Các bạn làm như vậy là sai.Vì làm hỏng hoa.

-Yêu cầu HS kể về một việc em đã trồng hoa ,trồng cây hoặc chăm sóc cây ,hoa .

*HDHS nhổ cỏ ,bắt sâu ,tưới cho cây xanh trong lớp ,ngoài sân

-GV phân công theo tổ –Quan sát giúp đỡ ,nhắc nhở.

-Nhận xét tuyên dương

-Chốt nội dung bài ôn-Giáo dục HS

-Nhận xét tiết học

 

doc19 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 tuần 33 - 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 + 8 = 10 18 – 5 =13 Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 35 … 42 90 … 100 87 … 85 69 … 60 46 … 40 + 5 94 … 90 + 5 - GV nhận xét, đánh giá - HS làm vào phiếu học tập - Đại diện các nhóm thi dán phiếu nhanh lên bảng 35 < 42 90 < 100 87 > 85 69 = 60 46 > 40 + 5 94 < 90 + 5 Bài 4: Giải bài toán - GV thu vở nhận xét - HS tóm tắt bài toán rồi giải bài toán trên bảng - Dưới lớp làm vào vở bài tập Bài 5: Đo độ dài từng đoạn thẳng - GV thu vở chấm, chữa - HS dùng thước đo độ dài đoạn thẳng - Viết kết quả vào vở bài tập 4. Củng cố dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Nhận xét giờ Sinh hoạt lớp I. Mục tiêu - Học sinh nắm được ưu nhược điểm của mình trong tuần - Nắm chắc phương hướng tuần tới II. Chuẩn bị: - Nội dung sinh hoạt III. Hoạt động I. Giáo viên nhận xét ưu nhược điểm trong tuần a. ưu điểm: - Nêu một số những ưu điểm của các em trong tuần, động viên khuyến khích các em để các tuần sau phát huy. - Các em ngoan, chấp hành tốt các nội quy của trường của lớp - Dụng cụ học tập tương đối đầy đủ - Chữ viết có nhiều tiến bộ - Lớp sôi nổi b) Nhược điểm: - GV nêu một số những nhược điểm mà HS còn mắc phải trong tuần, nhắc nhở để các em không vi phạm trong những lần sau. II. Phương hướng tuần tới - Phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm - Luôn có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch chữ đẹp - Tích cực phát biểu xây dựng bài. TuÇn 35 ÑAÏO ÑÖÙC OÂN TAÄP HK II Thöù hai ngaøy 17 thaùng 5 naêm 2010 I . MUÏC TIEÂU : - Heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaïo ñöùc ñaõ hoïc trong HK II ( B 10.11.12 ) Nhaän bieát phaân bieät ñöôïc nhöõng haønh vi ñuùng , haønh vi sai . Bieát caùch xöû lyù caùc tình huoáng theo höôùng toát nhaát . - Vaän duïng toát vaøo thöïc teá ñôøi soáng . II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Tranh baøi 10.11.12 Heä thoáng caâu hoûi oân taäp . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò ñoà duøng HT . 2.Kieåm tra baøi cuõ : Caây xanh coù ích lôïi nhö theá naøo ? Em phaûi laøm gì ñeå baûo veä caây xanh ? Thaáy baïn beû caønh haùi hoa nôi coâng coäng , em phaûi laøm gì ? - Nhaän xeùt baøi cuõ , KTCBBM. 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH TIEÁT : Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc , noäi dung caàn hoïc oân. Trong HKII em ñaõ hoïc ñöôïc bao nhieâu baøi , goàm nhöõng baøi gì ? Giaùo vieân giôùi thieäu 3 baøi caàn oân .(Baøi 10, 11.12 ) Giaùo vieân ghi ñaàu baøi Hoaït ñoäng 2 : Mt :Giuùp Hoïc sinh heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaïo ñöùc ñaõ hoïc ôû 3 baøi 10,11,12. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi : + Khi gaëp thaày coâ giaùo treân ñöôøng em phaûi laøm gì ? + Khi ñöa hay nhaän vaät gì töø tay thaày coâ giaùo , em phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo ? + Noùi naêng vôùi thaày coâ nhö theá naøo ? + Khi thaày coâ daïy baûo hay giao vieäc .. em phaûi laøm gì ? + Vì sao em caàn coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi ? + Em phaûi cö xöû nhö theá naøo vôùi baïn khi cuøng hoïc cuøng chôi ? + Khi ñi boä treân ñöôøng em phaûi ñi ôû phaàn ñöôøng naøo ? Vì sao ? + ÔÛ ñöôøng noâng thoân khoâng coù leà ñöôøng em ñi ôû ñaâu ? + Khi qua ngaõ 3 ,ngaõ 4 em caàn nhôù ñieàu gì ? + Ñi boä ñuùng quy ñònh coù lôïi gì ? Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp Mt : Hoïc sinh luyeän taäp phaân bieät ñuùng sai qua caùc hoaït ñoäng cuûa caùc baïn trong tranh . Giaùo vieân söû duïng moät soá tranh trong caùc baøi taäp tröôùc ñeå cho Hoïc sinh thi ñua theo nhoùm, leân xeáp nhöõng tranh coù haønh vi ñaïo ñöùc ñuùng qua 1 nhoùm , tranh coù haønh vi ñaïo ñöùc sai qua 1 nhoùm . Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông ñoäi xeáp ñuùng xeáp nhanh . Hoaït ñoâïng 4 : Ñoùng vai Mt:Bieát caùch xöû lyù phuø hôïp vôùi caùc tình huoáng . Giaùo vieân ñöa ra 2 tình huoáng yeâu caàu Hoïc sinh chia nhoùm thaûo luaän , ñoùng vai . 1/ Treân ñöôøng ñi chôi vôùi boá meï , em gaëp coâ giaùo ôû coâng vieân . 2/ Baïn em chaïy chôi bò vaáp ngaõ , em ñöùng gaàn ñoù seõ laøm gì ? - Giaùo vieân keát luaän töøng tình huoáng . - Hs nhôù laïi 6 baøi ñaõ hoïc : Leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo , Em vaø caùc baïn , Ñi boä ñuùng quy ñònh , Caûm ôn vaø xin loãi , Chaøo hoûi vaø taïm bieät , Baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng . Hoïc sinh suy nghó traû lôøi Ñöùng nghieâm trang ngaû muõ noùn chaøo thaày coâ . Em ñöa vaø nhaän baèng 2 tay vôùi thaùi ñoä leã pheùp Noùi naêng nheï nhaøng , leã pheùp . Vaâng lôøi vaø laøm theo nhöõng ñieàu thaày coâ daïy baûo . Coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi thì vui hôn. Thöông yeâu nhöôøng nhòn giuùp ñôõ baïn Ñi saùt leà beân phaûi Saùt leà ñöôøng beân phaûi Chuù yù ñeøn hieäu vaø ñi vaøo vaïch daønh cho ngöôøi ñi boä . An toaøn cho baûn thaân vaø cho ngöôøi khaùc . Moãi nhoùm 3 em leân thi ñua phaân bieät caùc tranh vaø gaén theo nhoùm ñuùng sai Caû lôùp nhaän xeùt boå sung . Hs thaûo luaän nhoùm . Cöû ñaïi dieän leân ñoùng vai Caû lôùp nhaän xeùt boå sung . 4.Cuûng coá daën doø : Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng toát . Daën Hoïc sinh thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc , oân laïi caùc baøi ñaõ hoïc . Toaùn Thöù ba ngaøy 18 thaùng 5 naêm 2010 Luyện tập chung A/Mục đích yêu cầu:giúp học sinh củng cố: - Đọc, viết số liền trước hoặc liền sau của số cho trước. Thực hiện phép tính cộng trừ nhẫm và viết. Củng cố kĩ năng giải toáncó lời văn. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. B/ Đồ dùng dạy học: -Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính rời. C/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2/ Thực hành: -Bài 1/Cho HS lược Viết các số liền trước của 35 là 34 …. -Sửa bài -Nhận xét. …. -Bài 2/ Cho HS nêu yêu cầu của bài và chữa bài. Hướng dẫn HS thực hiện đặt tính rồi tính. - -Bài 3/HS đọc đề toán, Làm tương tự các bài trước. -Bài 4/ Cho HS đọc đề bài, nêu yêu cầu làm bài và sửa bài. Tóm tắt; Có : 24 bi đỏ Có ; 20 bi xanh Tất cả có………..? Đáp số : 44 viên bi -Dặn dò : chuẩn bị bài : luyện tập chung. -2 HS lên làm trên bảng. -Lớp làm vào vở. -Chú ý đặt đúng cột. -HS Nêu yêu cầu của đề bài. -2 HS làm bảng. - Lớp làm vào vở. -HS đọc đề nêu yêu cầu, -Cho HS phan tích đề rồi nêu cách làm.. - Làm bài vào vở. Toaùn Thöù tö ngaøy 19 thaùng 5 naêm 2010 Luyện tập chung A/Mục đích yêu cầu:giúp học sinh củng cố: Đọc, viết và nhận biết thứ tự các số có hai chữ số trong một dãy số. So sánh các số có hai chữ số. Thực hiện phép tính cộng trừ nhẫm và viết. Củng cố kĩ năng giải toáncó lời văn. Đọc gìơ đúng trên mặt đồng hồ. B/ Đồ dùng dạy học: -Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính rời. C/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2/ Thực hành: -Bài 1/Cho HS lược Viết các số vào vạch tia số. -Sửa bài -Nhận xét. …. -Bài 2/ Cho HS nêu yêu cầu của bài và chữa bài. Hướng dẫn HS nêu số lớn nhất trong các số là… - -Bài 3/HS đọc đề toán, Làm tương tự các bài trước. -Bài 4/ Cho HS đọc đề bài, nêu yêu cầu làm bài và sửa bài. Tóm tắt; Có : 48 trang Đã viết ; 22 trang Còn lại………? Đáp số : 26 trang -Dặn dò : chuẩn bị bài : luyện tập chung. -2 HS lên làm trên bảng. -Lớp làm vào vở. -Chú ý đặt đúng cột. -HS Nêu yêu cầu của đề bài. -2 HS làm bảng. - Lớp làm vào vở. -HS đọc đề nêu yêu cầu, -Cho HS phan tích đề rồi nêu cách làm.. - Làm bài vào vở. Toaùn Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 5 naêm 2010 ¤n TËp I. Môc ®Ých, yªu cÇu Cñng cè vÒ ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè tronh ph¹m vi 100 ViÕt sè liÒn tr­íc, sè liÒn sau cña mét sè ®· cho. Céng trõ c¸c sè cã hai ch÷ sè: kh«ng nhí. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.Bài cũ: 2.Bài mới: Tæ chøc häc sinh lµm bµi råi ch÷a Bµi 1: ViÕt c¸c sè GV ®äc sè Bµi 2: ViÕt sè liÒn tr­íc, liÒn sau HS ®äc l¹i mét lÇn Bµi 3: a. Khoanh vµo sè bÐ nhÊt b. Khoanh vµo sè lín nhÊt Bµi 4: §Æt tÝnh råi tÝnh HS lµm b¶ng con Bµi 5: Lµm vµo vë §äc bµi, ph©n tÝch ®Ò Tãm t¾t Thµnh: 12 m¸y bay T©m: 14 m¸y bay C¶ hai b¹n: … m¸y bay GV nhËn xÐt, chÊm ®iÓm mét sè bµi. 4.Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc. HS viÕt vµo b¶ng con råi ®äc l¹i HS lµm vµo s¸ch Sè liÒn tr­íc Sè ®· cho Sè liÒn sau 19 55 30 78 44 99 59, 34, 76, 28 66, 39, 54, 48 68 – 31 52 + 37 98 – 51 26 + 63 75 – 42 35 + 42 2 em Bµi gi¶i C¶ hai b¹n gÊp ®­îc sè m¸y bay lµ: 12 + 14 = 26 (m¸y bay) §/s: 26 m¸y bay To¸n Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2010 ¤n TËp I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh cñng cè vÒ c¸c sè trong ph¹m vi 100. CÊu t¹o cña sè cã hai ch÷ sè, phÐp céng, trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100. 2. Kü n¨ng: HS biÕt ®Õm, ®äc, viÕt c¸c sè trong ph¹m vi 100. Thùc hµnh phÐp tÝnh céng, trõ b»ng c¸ch ®Æt tÝnh. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Bµi 1: ViÕt c¸c sè Cñng cè vÒ c¸c sè cã hai ch÷ sè Bµi 2: ViÕt sè d­íi mçi v¹ch cña tia sè Bµi 3: ViÕt theo mÉu Cñng cè vÒ cÊu t¹o sè Bµi 4: TÝnh Nªu c¸ch tÝnh GV chÊm mét sè bµi Ch÷a bµi 4.Củng cè,dÆn dß Khi tính cột dọc ta ghi kết quả như thế nào? NhËn xÐt giê häc. H­íng dÉn tù häc HS nªu yªu cÇu, viÕt theo tõng dßng a. 11, 12, 13, 14, ……, 20 b. 21, 22, 23, 24,……., 30 c, d,đ, e. HS ®äc, viÕt c¸c sè 35 = 30 + 5 27 = 20 + 7,... Thi ®ua viÕt nhanh cÊu t¹o sè TÝnh tõ tr¸i sang ph¶i a. 24 45 36 31 33 52 55 78 88 b. 68 74 96 32 11 35 36 63 61 Sinh ho¹t líp I. Môc tiªu - Häc sinh n¾m ®­îc ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh trong tuÇn - N¾m ch¾c ph­¬ng h­íng tuÇn tíi II. ChuÈn bÞ: - Néi dung sinh ho¹t III. Ho¹t ®éng I. Gi¸o viªn nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm trong tuÇn a. ­u ®iÓm: - Nªu mét sè nh÷ng ­u ®iÓm cña c¸c em trong tuÇn, ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c em ®Ó c¸c tuÇn sau ph¸t huy. - C¸c em ngoan, chÊp hµnh tèt c¸c néi quy cña tr­êng cña líp - Dông cô häc tËp t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ - Ch÷ viÕt cã nhiÒu tiÕn bé - Líp s«i næi b) Nh­îc ®iÓm: - GV nªu mét sè nh÷ng nh­îc ®iÓm mµ HS cßn m¾c ph¶i trong tuÇn, nh¾c nhë ®Ó c¸c em kh«ng vi ph¹m trong nh÷ng lÇn sau. II. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi - Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm - Lu«n cã ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Ñp - TÝch cùc ph¸t biÓu x©y dùng bµi.

File đính kèm:

  • docGA lop 1 tuan 33 35.doc
Giáo án liên quan