Giáo án lồng ghép lớp 3, 4 - Tuần 19 - Trường Tiểu học Lệ Ninh

I. Mục tiêu:

- Nắm được một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần:

 + Vua quan ăn chơi sa đọa; trong triều đình một số quan lại bất bình, Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước.

 + Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh.

- Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ: Trước sự suy yếu của nhà Trần, Hồ Quý Ly – một đai thần của vua nhà Trần đã truất ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ và đổi tên nước là Đại Ngu.

II. Chuẩn bị:

- PhiÕu häc tËp của HS; Tranh minh hoạ như SGK nếu có.

III. Hoạt động trên lớp:

 

doc15 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lồng ghép lớp 3, 4 - Tuần 19 - Trường Tiểu học Lệ Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c©u hái. - Nãi vµ nhËn xÐt nh÷ng g× b¹n thÊy trong h×nh. Theo b¹n hµnh vi nµo ®óng, hµnh vi nµo sai? Hµnh vi trªn cã xÈy ra ë n¬i b¹n sèng kh«ng? B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp: - Trong n­íc th¶i cã g× g©y h¹i cho con ng­êi vµ c¸c sinh vËt kh¸c? GVKL: Trong n­íc th¶i cã nhiÒu chÊt bÈn, ®éc h¹i. NÕu ®Ó n­íc th¶i chøa xö lý th­êng xuyªn ch¶y vµo ao, hå, s«ng, ngßi lµm nguån n­íc bÞ « nhiÔm, lµm chÕt c©y cèi vµ c¸c sinh vËt sèng trong n­íc Chia nhãm, giao viÖc: QS h×nh trang 71 tr¶ lêi c©u hái: ChØ vµ nªu tõng lo¹i nhµ tiªu trong h×nh? GVKL: ViÖc xö lý c¸c lo¹i n­íc th¶i, nhÊt lµ n­íc th¶i c«ng nghiÖp tr­íc khi ®æ vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung. - T¹i sao cÇn sö lý n­íc th¶i? Nh¾c nhë h/s c«ng viÖc vÒ nhµ - Vµi HS nªu Nghe, nh¾c ®Ò - L¾ng nghe. - Th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o KQ. - Trong n­íc th¶i cã nhiÒu chÊt bÈn, ®éc h¹i. NÕu ®Ó n­íc th¶i chøa xö lý th­êng xuyªn ch¶y vµo ao, hå, s«ng, ngßi lµm nguån n­íc bÞ « nhiÔm, lµm chÕt c©y cèi vµ c¸c sinh vËt sèng trong n­íc. - Tranh h×nh 3 cã hÖ thèng cèng hîp vÖ sinh v× n­íc ®­îc xö lý tr­íc khi th¶i. - Tranh h×nh 4 cã hÖ thèng cèng kh«ng hîp vÖ sinh v× n­íc kh«ng ®­îc xö lý tr­íc khi th¶i. - Xö lÝ n­íc th¶i tr¸nh « nhiÔm m«i tr­êng, « nhiÔm nguån n­íc. - VN thùc hµnh gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng Thø n¨m, ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2010 Buæi s¸ng: §ÞA LÝ 4: THΜNH PH« H¶I PHßNG I.Muïc tieâu : - Nªu được một số ñaëc ñieåm chủ yếu cuûa TP Haûi Phoøng: + Vị trí: ven biển, bªn bê s«ng Cấm. + Tp cảng, trung t©m c«ng nghiÖp ®ãng tµu, trung t©m du lÞch,... - Chỉ ñöôïc Haûi Phoøng treân baûn ñoà (lược đồ). II.Chuaån bò : - Caùc BÑ : haønh chính, giao thoâng VN. - Tranh, aûnh veà TP Haûi Phoøng (HS söu taàm) III.Hoaït ñoäng treân lôùp : nd -tg Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Baøi môùi : *Hoaït ñoäng 1: Haûi Phoøng thaønh phoá caûng: *Hoaït ñoäng 2: Ñoùng taøu laø ngaønh coâng nghieäp quan troïng cuûa Haûi Phoøng: *Hoaït ñoäng 3: Haûi Phoøng laø trung taâm du lòch: 4. Cuûng coá - Daën doø: - Chæ vò trí cuûa thuû ñoâ Haø Noäi treân BÑ. - Neâu nhöõng daãn chöùng cho thaáy HN laø trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoùa, khoa hoïc haøng ñaàu cuûa nöôùc ta. - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa - Cho caùc nhoùm döïa vaøo SGK, BÑ haønh chính vaø giao thoângVN, tranh, aûnh thaûo luaän theo gôïi yù sau: + TP Haûi Phoøng naèm ôû ñaâu? + Chæ vò trí Haûi Phoøng treân löôïc ñoà vaø cho bieát HP giaùp vôùi caùc tænh naøo? + Töø HP coù theå ñi ñeán caùc tænh khaùc baèng caùc loaïi ñöôøng giao thoâng naøo? + HP coù nhöõng ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh moät caûng bieån ? + Moâ taû veà hoaït ñoäng cuûa caûng HP? - GV giuùp HS hoaøn thieän phaàn traû lôøi . - Cho HS döïa vaøo SGK traû lôøi caùc caâu hoûi sau: + So vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc, coâng nghieäp ñoùng taøu ôû HP coù vai troø nhö theá naøo? + Keå teân caùc nhaø maùy ñoùng taøu ôû HP . + Keå teân caùc saûn phaåm cuûa ngaønh ñoùng taøu ôû HP (xaø lan, taøu ñaùnh caù, taøu du lòch, taøu chôû khaùch, taøu chôû haøng) - Cho HS döïa vaøo SGK, tranh, aûnh ñeå thaûo luaän theo gôïi yù : + Haûi Phoøng coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch ? - GV nhaän xeùt, keát luaän. - GV: Ñeán HP chuùng ta coù theå tham gia ñöôïc nhieàu hoaït ñoäng lí thuù: nghæ maùt, taém bieån, tham gia caùc danh lam thaéng caûnh, leã hoäi ,vöôøn quoác gia Caùt Baø - Keå moät soá ñieàu kieän ñeå HP trôû thaønh moät caûng bieån, moät trung taâm du lòch . - Neâu teân caùc saûn phaåm cuûa ngaønh coâng nghieäp ñoùng taøu ôû HP. - Cho HS ñoïc baøi trong khung . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Chuaån bò baøi tieát sau: “Ñoàng baèng Nam Boä”. -HS leân chæ BÑ vaø traû lôøi caâu hoûi. - HS khaùc nhaän xeùt. - Nghe - HS caùc nhoùm thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû . - HS nhaän xeùt, boå sung. -HS traû lôøi caâu hoûi . -HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. -HS caùc nhoùm thaûo luaän . -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp. -HS traû lôøi . - HS ñoïc . - HS caû lôùp nghe. Buæi chiÒu: §¹o ®øc 4: KÝnh träng biÕt ¬n ng­êi lao ®éng (t1) I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy häc sinh cã kh¶ n¨ng: - NhËn thøc vai trß quan träng cña ng­êi lao ®éng - BiÕt bµy tá sù kÝnh träng vµ biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng II. §å dïng d¹y häc: - SGK ®¹o ®øc 4 - Mét sè ®å dïng cho trß ch¬i ®ãng vai III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND - TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1- KiÓm tra: 2- D¹y bµi míi: + H§1: Th¶o luËn líp + H§2: Th¶o luËn nhãm ( bµi tËp 1 ) + H§3: §ãng vai ( bµi tËp 2 ) + H§4: Lµm viÖc c¸ nh©n( Bµi tËp 3) 3. Cñng cè - DÆn dß: Nªu Môc ®Ých -YC bµi häc - GV kÓ chuyÖn: Buæi häc ®Çu tiªn - Cho HS th¶o luËn 2 c©u hái SGK: * Sao c¸c b¹n l¹i c­êi khi nghe Hµ giíi thiÖu vÒ nghÒ nghiÖp bè mÑ m×nh? * NÕu em lµ b¹n em sÏ lµm g× trong t×nh huèng ®ã ? V× sao ? - GV kÕt luËn : CÇn ph¶i kÝnh träng mäi ng­êi lao ®éng, dï lµ nh÷ng ng­êi lao ®énh b×nh th­êng nhÊt - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô - C¸c nhãm th¶o luËn - Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - GV kÕt luËn : BiÓu hiÖn yªu lao ®éng lµ a, b, c, d, ®, e, g, h, n, o. Cßn l¹i lµ l­êi lao ®éng - GV chia nhãm giao nhiÖm vô - §ai diÖn nhãm tr×nh bµy - GV kÕt luËn: Mäi ng­êi lao ®éng ®Òu mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n gia ®×nh vµ x· héi - Gäi HS nªu ý kiÕn - GV KL: KÝnh träng: a, c, d, ®, e, g - Gäi HS ®äc ghi nhí - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - VÒ nhµ chuÈn bÞ tr­íc BT - Häc sinh l¾ng nghe - Hai häc sinh ®äc l¹i chuyÖn - C¸c b¹n c­êi v× nghÒ nghiÖp cña bè mÑ Hµ qu¸ tÇm th­êng : NghÒ quÐt r¸c - Häc sinh nªu - Häc sinh l¾ng nghe - Häc sinh chia nhãm vµ nhËn nhiÖm vô - §äc yªu cÇu vµ th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy : C¸c biÓu hiÖn cña yªu lao ®éng lµ a, b, c, d, ®, e, g, h, n, o. L­êi lao ®éng lµ i, k, l, m - C¸c nhãm nhËn nhiÖm vô vµ th¶o luËn - Mét sè nhãm lªn tr×nh bµy - C¸c viÖc lµm thÓ hiÖn sù kÝnh träng: a, c, d, ®, e, g. ThiÕu kÝnh träng lµ: b, h - Vµi HS ®äc ghi nhí SGK - Nghe, thùc hiÖn Thø s¸u, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Buæi s¸ng: ThÓ dôc 3: «n ®éi h×nh ®éi ngò - trß ch¬i "thá nh¶y" I. Môc tiªu: - «n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÎm sè, triÓn khai ®éi h×nh ®Ó tËp BTDPTC. Yc thùc hiÖn ®­îc ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. - Häc trß ch¬i " thá nh¶y". Yc biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ë møc ban ®Çu. II. ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: - ®Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng - Ph­¬ng tiÖn: cßi, kÎ s½n c¸c v¹ch III. néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: ND - Tg Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 1. PhÇn më ®Çu: 2. PhÇn c¬ b¶n: ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè trß ch¬i : Thá nh¶y 3. PhÇn kÕt thóc: - Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yc giê häc - ch¹y mét vßng quanh s©n - Trß ch¬i "®éi nµo cß nhanh" - C¶ líp cïng thùc hiÖn, mçi ®éng t¸c 2 - 3 lÇn - TËp hîp theo tæ ë khu vùc ®­îc ph©n c«ng, Hs thay nhau ®iÒu khiÓn cho c¸c b¹n tËp - Gv ®i ®Õn tõng tæ söa sai cho Hs, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn - C¶ líp tËp liªn hoµn c¸c ®éng t¸c trªn theo lÖnh cña Gv 1-2 lÇn - Gv nªu tªn trß ch¬i, sau ®ã gi¶i thÝch vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i - Gv lµm mÉu, råi cho c¸c em ch¬i thö 1 -2 lÇn råi b¾t ®Çu ch¬i - Gv chó ý nh¾c c¸c em khi nh¶y ph¶i nh¶y th¼ng h­íng, ®éng t¸c ph¶i nhanh, m¹nh, khÐo lÐo... - Tr­íc khi ch¬i Gv chó ý cho Hs khëi ®éng kÜ cæ ch©n, ®Çu gèi - Gv cã thÓ h­íng dÉn l¹i c¸ch bËt nh¶y tr­íc khi ch¬i, khi bËt nh¶y ph¶i bËt bµng c¶ hai ch©n vµ khi r¬i xuèng ®Êt còng tiÕp xóc b»ng c¶ 2 ch©n cïng mét lóc - Gv ®iÒu khiÓn vµ lµm träng tµi - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng - §øng vç tay, h¸t - Th¶ láng ng­êi, hÝt thë s©u - HÖ thèng l¹i bµi häc - NhËn xÐt, giao BT VN §éi h×nh nhËn líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TT §éi h×nh häc tËp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV §éi h×nh xuèng líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Buæi chiÒu: §¹o ®øc 2: TRAÛ LAÏI CUÛA RÔI (TiÕt 1) I. MUÏC TIEÂU : - Giuùp hs bieát nhaët cuûa rôi caàn tìm caùch traû laïi cho ngöoøi maát. - Hs bieát traû laïi cuûa rôi laø thaät thaø, seõ ñöôïc moïi ngöôøi quyù troïng. - Hs traû laïi cuûa rôi khi nhaët ñöôïc vaø bieát quyù troïng nhöõng ngöôøi thaät thaø, khoâng tham cuûa rôi. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Phieáu hoïc taäp. Tranh, Ñoà duøng thöïc hieän troø chôi saém vai HS : Xem baøi tröôùc III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : TL HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 1. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Phaân tích tình huoáng 10 ph Hoaït ñoäng 2 : Baøy toû thaùi ñoä. 10 ph *Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá. 5 ph - Taïi sao caàn giöõ traät töï, veä sinh nôi coâng coäng ? - Kieåm tra VBT - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Giôùi thieäu baøi : “Traû laïi cuûa rôi” Muïc Tieâu : HS bieát ra quyeát ñònh ñuùng khi nhaët ñöôïc cuûa rôi. - GV cho hs quan saùt tranh. - GV neâu tình huoáng. - Gv neâu caâu hoûi veà caùch choïn giaûi phaùp - Keát luaän : Khi nhaët ñöôïc cuûa rôi, caàn tìm caùch traû laïi,.. Muïc tieâu : Hs bieát baøy toû thaùi ñoä cuûa mình tröôùc nhöõng yù kieán coù lieân quan ñeán vieäc nhaët ñöôïc cuûa rôi.. - GV phieáu hoïc taäp. - Gv neâu laàn löôït caùc yù kieán. -Nhaän xeùt keát luaän : Caùc yù ñuùng : a,c Muïc tieâu : Cuûng coá laïi noäi dung baøi hoïc cho hs.. - GV cho hs nghe baøi haùt “Baø coøng”. - Gv neâu caâu hoûi theo noäi dung baøi haùt. - Nhaän xeùt khen ngôïi hs . Keát luaän chung : Baïn Toâm, baïn Teùp nhaët ñöôïc cuûa rôi, - 2 HS trả lời. Lớp nhận xét -Hs quan saùt vaø neâu noäi dung tranh. - Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra giaûi phaùp cho tình huoáng. - Thaûo luaän nhoùm. ѹi dieän trình baøy. -Hs laøm vaøo phieáu. -Trao ñoåi keát quaû baïn cuøng baøn. -Hs baøy toû thaùi ñoä baèng caùch giô bìa maøu. - Hs laéng nghe. - Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Trình baøy tröôùc lôùp.

File đính kèm:

  • docLich su 4 tuan 19.doc
Giáo án liên quan