Giáo án khối 4 - Tuần 22 - Môn Chnh tả: Sầu riêng

I. Mục tiêu:

 - Nghe, viết đúng, đẹp đoạn từ Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. đến tháng năm ta trong bài Sầu riêng.

 - Làm đúng bài tập chính tả phân biết l/n,hoặc út/úc.

II. Đồ dùng dạy-học:

 - Bảng lớp viết bài tập 2a hoặc 2b.

 - Bài 3 viết sẵn vào 2 giấy to và bút dạ.

 - Tờ giấy nhỏ ghi các từ khó,dễ lẫn của tiết chính tả tuần trước để kiểm tra bài cũ.

III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:

 

doc2 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 678 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án khối 4 - Tuần 22 - Môn Chnh tả: Sầu riêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ: SÁÖU RIÃNG. I. Muûc tiãu: - Nghe, viãút âuïng, âeûp âoaûn tæì Hoa sáöu riãng träø vaìo cuäúi nàm... âãún thaïng nàm ta trong baìi Sáöu riãng. - Laìm âuïng baìi táûp chênh taí phán biãút l/n,hoàûc uït/uïc. II. Âäö duìng daûy-hoüc: - Baíng låïp viãút baìi táûp 2a hoàûc 2b. - Baìi 3 viãút sàôn vaìo 2 giáúy to vaì buït daû. - Tåì giáúy nhoí ghi caïc tæì khoï,dãù láùn cuía tiãút chênh taí tuáön træåïc âãø kiãøm tra baìi cuî. III. Caïc hoaût âäüng daûy-hoüc chuí yãúu: Hoaût âäüng cuía cä Hoaût âäüng cuía troì A. Kiãøm tra baìi cuî: - GV kiãøm tra HS âoüc vaì viãút caïc tæì khoï,dãù láùn cuía giåì chçnh taí tuáön træåïc. B. Baìi måïi: 1. Giåïi thiãûu baìi : 2. Hæåïng dáùn viãút chênh taí : - Nhæîng tæì ngæî naìo cho biãút hoa sáöu riãng ráút âàûc sàõc? Hæåïng dáùn viãút tæì khoï: - HS viãút baíng con : träø , cuäúi nàm ,toía khàõp khu væåìn , giäúng caính sen con ,laïc âaïc vaìi nhuûy li ti , cuäúng , luíng làóng Viãút chênh taí: GV âoüc cho HS viãút - Cháúm chæîa baìi - Hæåïng dáùn laìm baìi táûp chênh taí Baìi 2 : a) Goüi HS âoüc yãu cáöu baìi táûp. -Yãu cáöu HS tæû laìm baìi. - Goüi HS nháûn xeït,chæîa baìi. -Nháûn xeït,kãút luáûn låìi giaíi âuïng. +Taûi sao khi meû xuyït xoa,beï Minh måïi oìa khoïc? b)GV täø chæïc cho HS laìm baìi táûp 2b tæång tæû nhæ caïch täø chæïc BT2a. +Âoaûn thå cho ta tháúy âiãöu gç? - Häö Táy laì caính âeûp åí âáu? Baìi 3: - Goüi HS âoüc yãu cáöu baìi táûp. - HS laìm baìi theo daûng tiãúp sæïc - Goüi HS chæîa baìi *GV nháûn xeït: caïc tæì âoï laì : nàõng , truïc , loïng laïnh , nãn, vuït , naïo næïc C. Cuíng cäú , dàûn doì : - Nháûn xeït giåì hoüc - Dàûn HS viãút baìi vàn Caïi âeûp vaìo våí - 3 hS lãn baíng,1 hS âoüc mäüt säú tæì khoï âãø caïc baûn viãút , caí låïp nháûn xeït - Cả lớp lắng nghe - HS traí låìi - 1 HS âoüc thaình tiãúng træåïc låïp. - 2 HS laìm baìi trãn baíng låïp. HS dæåïi låïp laìm bàòng buït chç vaìo SGK. -Nháûn xeït,chæîa baìi. -2 âãún 3 HS âoüc laûi khäø thå. ...Nãn beï naìo tháúy âau! Beï oìa lãn næïc nåí... - HS traí låìi. - HS traí låìi. - HS traí låìi. - 1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu trong SGK. - HS làõng nghe

File đính kèm:

  • docTiet 22 Chinh ta.doc
Giáo án liên quan