Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp - Bài 1 đến bài 9

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

- Hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị.

- Tại sao phải sống giản dị.

2. Kỹ năng

- Có khả năng tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh : lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người.

- Biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, tự học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị.

3. Thái độ:

- Quý trọng sự giản dị, chân thật.

- Xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

- Khái niệm sống giản dị và ý nghĩa của phẩm chất này trong cuộc sống.

- Phân biệt những hành vi thể hiện lối sống giản dị với các hành vi khác nhau: luộm thuộm, cẩu thả, sơ sài, hay nói năng cộc lốc, trống không,.

 

 

doc45 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp - Bài 1 đến bài 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m laứm. Baực An luoõn thửùc hieọn toỏt boồn phaọn cuỷa coõng daõn. ặ Gia ủỡnh baực An tuy khoõng giaứu nhửng vui veỷ, ủaàm aỏm, haùnh phuực. + Nhaứ chuự Huứng laứ gia ủỡnh giaứu coự, do maỷi laứm aờn neõn khoõng quan taõm ủuựng mửực ủeỏn con caựi. Vỡ vaọy, caực con cuỷa chuự ủaừ maộc phaồớcc thoựi hử nhử: boỷ hoùc, ủua ủoứi baùn beứ. Gia ủỡnh chuự khoõng quan taõm ủeỏn moùi ngửụứi xung quanh. Trửụực ủaõy chuự Huứng coứn troỏn nghúa vuù quaõn sửù. ặ Gia ủỡnh chuự Huứng giaứu nhửng khoõng haùnh phuực, thieỏu haỳn cuoọc soỏng tinh thaàn laứnh maùnh. + Baứ Yeỏn veà hửu laùi ủau oỏm luoõn. Choàng baứ maỏt sửựm ủeồ laùi 3 ủửựa con khoõng coự tieàn aờn hoùc, chổ ủi laứm theõm ủeồ kieỏm mieỏng aờn qua ngaứy khoõmg coự tieàn thuoỏc thang. ặ Gia ủỡnh baứ Yeỏn baỏt haùnh vỡ ngheứo. + Gia ủỡnh baực Huy coự 2 con trai lụựn, vụù choàng baực thửụứng hay caừi nhau. Moói khi gia ủỡnh baỏt hoaứ laứ baực laùi uoỏng rửụùu vaứ chửỷi bụỷi lung tung, 2 con trai baực xửng hoõ raỏt voõ leó. ặ Gia ủỡnh baực Huy baỏt hoaứ thieỏu neà neỏp gia phong. Từ những cõu chuyện kể, rỳt ra những biểu hiện của gia đỡnh văn húa GV : Noựi ủeỏn gia ủỡnh vaờn hoaự laứ noựi ủeỏn ủụứi soỏng vaọt chaỏt vaứ tinh thaàn. ẹoự laứ sửù keỏt hụùp haứi hoaứ taùo neõn gia ủỡnh haùnh phuực, goựp phaàn taùo neõn XH oồn ủũnh vaứ vaờn minh. GV chia lớp thaỷo luaọn nhoựm. Em haừy nhaọn xeựt veà ủụứi soỏng vaọt chaỏt vaứ tinh thaàn cuỷa caực loaùi gia ủỡnh sau : à Nhoựm 1: Gia ủỡnh ủoõng con ặ - VC: chaọt vaọt, khoự khaờn, thieỏu thoỏn, phaỷi lo bửụn chaỷi mửu sinhĩ ớt coự thụứi gian ủeồ quan taõm laón nhau. - TT: meọt moỷi, lo toan, gaựnh naởng ủeứ leõn vai cha meù ĩ aỷnh hửụỷng ủeỏn vieọc hoùc haứnh, gia ủỡnh khoõng vui. à Nhoựm 2: Gia ủỡnh giaứu coự nhửng con caựi aờn chụi, ủua ủoứi ặ- VC: ủaày ủuỷ, thửứa mửựa nhửng khoõng ủửụùc sửỷ duùng hửừu ớch, con caựi khoõng bieỏt quyự troùng coõng lao cuỷa cha meù. - TT: cha meù phieàn loứng, lo laộng, con caựi khoõng ngoan ngoaừn, hieỏu thaỷo. à Nhoựm 3: Gia ủỡnh coự 2 con ủeàu ngoan ngoaừn, chaờm hoùc, chaờm laứm ặ- VC: khoõng thieỏu thoỏn, moùi thaứnh vieõn ủeàu caỷm thaỏy ủaày ủuỷ vaứ ủaàm aỏm, vỡ sửù ngoan ngoaừn hieỏu thaỷo cuỷa caực con. - TT: haùnh phuực, hoứa thuaọn, bieỏt chia seỷ vaứ quan taõm laón nhau. GV: Coự phaỷi gia ủỡnh giaứu coự bao giụứ cuừng haùnh phuực ? HS: Khoõng. Neỏu gia ủỡnh giaứu coự maứ caực thaứnh vieõn khoõng coự sửù quan taõm, chia seỷ, yeõu thửụng, giuựp ủụừ laón nhau thỡ sửù giaứu coự ủoự cuừng khoõng theồ mang laùi haùnh phuực. GV : Vỡ theỏ, giaứu coự chổ laứ ủieàu kieọn, laứ moọt trong nhửừng yeỏu toỏ goựp phaàn xaõy dửùng ủụứi soỏng vaọt chaỏt gia ủỡnh ủửụùc ủaày ủuỷ hụn. Coứn yeỏu toỏ giửừ vai troứ laứ neàn taỷng cho moọt gia ủỡnh haùnh phuực, tieỏn boọ chớnh laứ gia ủỡnh chổ sinh tửứ 1 ủeỏn 2 con, thửùc hieọn keỏ hoaùch hoựa gia ủỡnh theo ủuựng chuỷ trửụng chớnh saựch cuỷa Nhaứ nửụực, bieỏt ủoaứn keỏt thaõn aựi vụựi xoựm gieàng vaứ moói thaứnh vieõn bieỏt tửù giaực thửùc hieọn toỏt boồn phaọn cuỷa chớnh mỡnh, laứm toỏt nghúa vuù coõng daõn. GV : Theỏ naứo laứ gia ủỡnh vaờn hoựa ? HS traỷ lụứi. à Trong gia ủỡnh, moói ngửụứi ủeàu coự thoựi quen vaứ sụỷ thớch khaực nhau. Theo em, laứm theỏ naứo ủeồ coự ủửụùc sửù hoứa thuaọn vaứ khoõng khớ ủaàm aỏm, haùnh phuực trong gia ủỡnh ? HS: Moói thaứnh vieõn bieỏt tửù giaực tuaõn theo nhửừng quy ủũnh chung cuỷa gia ủỡnh (vd), yự thửực veà boồn phaọn vaứ traựch nhieọm cuỷa baỷn thaõn ủoỏi vụựi gia ủỡnh (vd), soỏng giaỷn dũ, khoõng sa ủaứ vaứo nhửừng thuự vui taàm thửụứng, khoõng laứnh maùnh (vd), traựnh xa nhửừng thoựi hử taọt xaỏu, teọ naùn xaừ hoọi. Coự nhử vaọy, trong gia ủỡnh mụựi treõn thuaọn dửụựi hoứa, khoõng khớ ủaàm aỏm, haùnh phuực. GV : ẹeồ xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa, moói thaứnh vieõn caàn thửùc hieọn nhửừng gỡ ? HS traỷ lụứi. II. NOÄI DUNG BAỉI HOẽC 1. Gia ủỡnh vaờn hoựa laứ gỡ : 2. ẹeồ xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa, moói ngửụứi caàn : 4. Luyeọn taọp - cuỷng coỏ: (4 phuựt) Baứi taọp d sgk/ 29. 5. Daởn doứ: - Hoùc baứi. - Chuaồn bũ tieỏt 2. RÚT KINH NGHIỆM : Baứi 9: XAÂY DệẽNG GIA ẹèNH VAấN HOÙA (2 tieỏt) I. MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC II. NOÄI DUNG TRI THệÙC CAÀN GIAÛNG III/ TAỉI LIEÄU - PHệễNG TIEÄN IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : V. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ủũnh lụựp: traọt tửù, sú soỏ (1 phuựt) 2. Kieồm tra baứi cuừ: (4 phuựt) 1. Theỏ naứo laứ gia ủỡnh vaờn hoựa ? 2. ẹeồ xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa, moói thaứnh vieõn caàn thửùc hieọn nhửừng gỡ? 3. Giaỷng baứi mụựi: (31 phuựt) HOAẽT ẹOÄNG DẠY – HỌC NOÄI DUNG CAÀN ẹAẽT HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU BÀI MỚI (1 PHÚT) GV: Tieỏt trửụực, caực em ủaừ ủửụùc tỡm hieồu veà tieõu chuaồn cuỷa moọt gia ủỡnh vaờn hoựa, cuừng nhử hieồu ủửụùc ủeồ xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa, moói thaứnh vieõn caàn noó lửùc hụn nửừa trong vieọc yự thửực, tửù giaực thửùc hieọn toỏt boồn phaọn traựch nhieọm cuỷa mỡnh ủoỏi vụựi gia ủỡnh. Hoõm nay, caực em seừ ủửụùc tỡm hieồu theõm veà yự nghúa cuỷa gia ủỡnh vaờn hoựa ủoỏi vụựi sửù phaựt trieồn cuỷa xaừ hoọi. Vaứ baỷn thaõn caực em laứ HS seừ thửùc hieọn nhửừng gỡ ủeồ goựp phaàn xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa ? Baứi 9: XAÂY DệẽNG GIA ẹèNH VAấN HOÙA (tt) HOẠT ĐỘNG 2 : PHÂN TÍCH NỘI DUNG BÀI HỌC (30 PHÚT) GV cho HS thảo luận : Theo em, nhửừng gia ủỡnh sau ủaõy aỷnh hửụỷng ủeỏn coọng ủoàng vaứ xaừ hoọi nhử theỏ naứo ? à Nhúm 1 :Gia ủỡnh coự cha meù baỏt hoứa ặ- Coọng ủoàng daõn cử khoõng ủửụùc yeõn oồn, thanh tũnh. - Con caựi baỏt maừn vụựi cuoọc soỏng gia ủỡnh. - Cha meù khoõng coứn laứ taỏm gửụng, laứ choó dửùa tin caọy ĩDeó daón ủeỏn nhửừng suy nghú tieõu cửùc nhử : buoàn chaựn, maỏt nieàm tin vaứo cha meù, boỷ nhaứ ủi buùi, ... gaõy aỷnh hửụỷng xaỏu ủeỏn an ninh xaừ hoọi. à Nhúm 2 : Gia ủỡnh coự cha meù thieỏu gửụng maóu ặ- Trong quan heọ vụựi xoựm gieàng, cha meù deó neõu gửụng xaỏu cho con caựi, laứm maỏt ủi tớnh coọng ủoàng vaứ quan heọ tỡnh laứng nghúa xoựm vụựi nhau. - Con caựi khoõng ủũnh hửụựng ủửụùc ủaõu laứ ủieàu hay leừ phaỷi, ủaõu laứ thoựi hử taọt xaỏu moọt khi cha meù khoõng phaỷi laứ nhửừng taỏm gửụng ủeồ daùy doó, baỷo ban. - Con caựi khoõng ủaởt nieàm tin nụi cha meù, trong suy nghú khoõng coự sửù neồ troùng, kớnh phuùc. ĩCon caựi deó baột chửụực nhửừng vieọc thieỏu gửụng maóu cuỷa cha meù, deó phaựt sinh nhửừng haứnh vi tieõu cửùc, gaõy aỷnh hửụỷng ủeỏn coọng ủoàng vaứ xaừ hoọi, nhử : troọm caộp, cửụựp giaọt, ủua xe, aờn chụi, boỷ beõ vieọc hoùc haứnh, ... à Nhúm 3 : Gia ủỡnh coự con caựi hử hoỷng ặ- Cha meù khoõng theồ daùy doó, baỷo ban con caựi laứm ủieàu toỏt ủửụùc, vỡ baỷn thaõn chuựng ủaừ laứ nhửừng ủửựa con baỏt trũ. - Gaõy nguy hieồm cho coọng ủoàng khi chuựng thửùc hieọn nhửừng haứnh vi xaỏu, nhử : troọm caộp, cửụựp giaọt, ... - Laứm roỏi loaùn traọt tửù an ninh xaừ hoọi. ĩCon caựi hử hoỷng laứ noói baỏt haùnh lụựn cuỷa gia ủỡnh, XH. ĩGia ủỡnh coự bỡnh yeõn thỡ xaừ hoọi mụựi oồn ủũnh. Xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa laứ goựp phaàn xaõy dửùng xaừ hoọi vaờn minh, tieỏn boọ. GV: Xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa laứ moọt vaỏn ủeà coự yự nghúa cửùc kyứ quan troùng. Vỡ gia ủỡnh ủoựng moọt vai troứ to lụựn trong coõng cuoọc baỷo toàn vaứ phaựt trieồn neàn vaờn hoựa daõn toọc, cuừng nhử ủoỏi vụựi sửù phaựt trieồn cuỷa xaừ hoọi. Em haừy cho bieỏt theỏ naứo laứ gia ủỡnh vaờn hoaự? Yự nghúa cuỷa gia ủỡnh vaờn hoaự? HS trả lời GV : Tuy nhieõn, trong thụứi ủaùi mụỷ cửỷa vaứ xu theỏ hoọi nhaọp hieọn nay, gia ủỡnh VN ủang ủửựng trửụực nhửừng thửỷ thaựch to lụựn do aỷnh hửụỷng tieõu cửùc cuỷa cụ cheỏ thũ trửụứng. Chớnh saựch mụỷ cửỷa cuứng vụựi neàn vaờn hoựa ngoaùi lai traứn vaứo, caực teọ naùn xaừ hoọi, caực saỷn phaồm vaờn hoựa ủoọc haùi, loỏi soỏng thửùc duùng, ... ủaừ tửứng ngaứy laứm toồn haùi, raùn nửựt neàn neỏp gia phong, thuaàn phong myừ tuùc VN. - Chớnh vỡ vaọy, ụỷ nhieàu gia ủỡnh, tỡnh caỷm, ủaùo lyự, traựch nhieọm giửừa caực thaứnh vieõn vụựi nhau caứng sa suựt, deó daón ủeỏn thửùc traùng con caựi hử hoỷng, naùn baùo lửùc trong gia ủỡnh gia taờng, ... à Traựch nhieọm HS trong vieọc goựp phaàn xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa ? HS: Soỏng laứnh maùnh, sinh hoaùt giaỷn dũ Chaờm ngoan hoùc gioỷi Kớnh troùng, giuựp ủụừ oõng baứ cha meù Thửụng yeõu anh chũ em Khoõng ủua ủoứi aờn chụi Traựnh xa teọ naùn xaừ hoọi GV : Em haừy tỡm hieồu nhửừng bieồu hieọn traựi vụựi gia ủỡnh vaờn hoựa vaứ nguyeõn nhaõn cuỷa noự? HS theo doừi vaứ traỷ lụứi Bieồu hieọn: Vụù choàng baỏt hoứa Con caựi hử hoỷng Baùo lửùc gia ủỡnh Cụứ baùc, rửụùu cheứ ... Nguyeõn nhaõn : Cụ cheỏ thũ trửụứng, Teọ naùn xaừ hoọi, Loỏi soỏng chaùy theo ủoàng tieàn, laùc haọu ... II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 3. í nghĩa 4. Traựch nhieọm hoùc sinh : 4. Luyeọn taọp - cuỷng coỏ: (4 phuựt) Tieõu chuaồn cuù theồ veà vieọc xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoaự ụỷ ủũa phửụng em laứ gỡ? ặ Tieõu chuaồn cuù theồ veà vieọc xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoaự : Thửùc hieọn sinh ủeỷ coự keỏ hoaùch Nuoõi con khoa hoùc, con caựi ngoan ngoaừn Lao ủoọng xaõy dửùng kinh teỏ gia ủỡnh oồn ủũnh Thửcù hieọn baỷo veọ moõi trửụứng Hoaùt ủoọng tửứ thieọn Traựnh xa vaứ baứi trửứ caực teọ naùn xaừ hoọi 2) Em ủoàng yự vụựi nhửừng yự kieỏn naứo sau ủaõy: Vieọc nhaứ laứ vieọc cuỷa meù vaứ con gaựi. Trong gia ủỡnh nhaỏt thieỏt phaỷi coự con trai. Khoõng caàn coự sửù phaõn coõng chaởt cheừ trong gia ủỡnh. Gia ủỡnh coự nhieàu con laứ haùnh phuực. Con caựi coự theồ tham gia baứn baùc chuyeọn gia ủỡnh. Trong gia ủỡnh moói ngửụứi chổ caàn hoaứn thaứnh coõng vieọc cuỷa mỡnh. Treỷ em khoõng theồ tham gia xaõy dửùng gia ủỡnh vaờn hoựa. Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hs, dieón giải ủeồ hs naộm roỷ hụn noọi dung tửứng caõu hoỷi. GV chia lụựp thaứnh hai nhoựm, thi nhau cuứng tỡm nhửừng caõu ca dao tuùc ngửừ noựi veà moỏi quan heọ gia ủỡnh. (Quy ủũnh: vieỏt chửừ xaựõu khoõng ủoùc ủửụùc khoõng chaỏm ủieồm. Vieỏt laọp laùi, chổ tỡnh moọt caõu. Thụứi gian hai phuựt.) ặ Anh em nhử theồ tay chaõn Chũ ngaừ, em naõng Maựu chaỷy ruoọt meàm ......................... 5. Daởn doứ: - Hoùc baứi. - Laứm caõu 11/ STH. - Chuaồn bũ baứi 10. RUÙT KINH NGHIEÄM

File đính kèm:

  • docTONG HOP GIAO AN GDCD7.doc
Giáo án liên quan