Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 33: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Về kiến thức:

 - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

 2. Về kỹ năng:

 - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.

 3. Về thái độ:

- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 33: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 31 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 2. Về kỹ năng: - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Về thái độ: - Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia ? ( 2HS ) - Giới thiệu nội dung mới: 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV gọi HS kiểm tra đánh giá, cho điểm ( GV ) II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC: 1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới - Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này. - Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia. - Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia - Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. - Thực hiện tốt phương châm: Học sinh với 3 không. - Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại. - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện. - Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc - Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin sai trái. - Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu. - Động viên giúp đỡ những người đã lầm lỡ, sa ngã để giúp họ mau chóng tiến bộ. Kiên quyết không được bao che khuyết điểm. - Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. 30 P Ñoäi hình 4 haøng ngang : o o o o o o o o o o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) - Là một lực lượng tuyên truyền viên tích cực về nhiệm vụ nầy HS cần làm gì? + Tích cực học tập nâng cao kiến thức hiểu biết mọi mặt, nhất là việc nắm vững nội dung của bài, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình. + Nhận thức được sự âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thấy được tác động tiêu cực từ thực tế để không ngừng nâng cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. - Để thực hiện tốt những nội dung HS phải làm gì? + Luôn có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, quy chế của nhà trường, đoàn thể. Hăng hái tham gia vào các hoạt động chung. + Thực hiện tốt phương châm: Học sinh với 3 không ( không vi phạm trong thi cử,..) * Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề sau: 1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới. 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc III/ Keát thuùc Cuûng coá : - Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới; Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia; Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. - Câu hỏi ôn tập: 1. Trình bày nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia? 2. Nêu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia? 3. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ vảo vệ an ninh quốc gia? - Ôn bài chuẩn bị kiểm tra. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 33.doc