Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 30: Công tác phòng không nhân dân

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Về kiến thức:

- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.

 2. Về kỹ năng:

- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.

 3. Về thái độ:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.

- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.

II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 30: Công tác phòng không nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 30 CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không. 2. Về kỹ năng: - Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không. 3. Về thái độ: - Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân. - Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân. II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: + Nội dung công tác phòng không? ( 2HS ) + Tổ chức ngụy trang, sơ tán phòng tránh? ( 2 HS ) - Giới thiệu nội dung mới: 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV gọi HS kiểm tra đánh giá, cho điểm ( GV ) II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI: d. Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu: - Cách đánh: + Đánh tập trung: để bảo vệ các trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng. + Đánh địch rộng khắp: đánh trên đường bay tiếp cận. - Lực lượng: + Lực lượng phòng không nhân dân nòng cốt. + Phát động toàn dân, huy động mọi lực lượng. - Trang bị: + Hiện có. + Hiện đại. + Chưa hiện đại. + Thô sơ. e. Tổ chức khắc phục hậu quả. - Yêu cầu: + Sử dụng các tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật tại chỗ. + Tổ chức chặt chẽ, kết hợp giữa các lực lượng. + Tích cực, chủ động, kịp thời. - Nội dung: + Tổ chức cứu thương:Tự cứu, các tuyến cấp cứu. + Tổ chức lực lượng cứu sập ở các cấp. + Tổ chức cứu hoả; cứu hộ trên sông, biển. + Tổ chức khôi phục đảm bảo giao thông, thông tin... + Tổ chức lực lượng chôn cất nạn nhân, làm sạch môi trường, ổn định đời sống xã hội. 5. Tổ chức chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở các cấp Để thực hiện công tác phòng không nhân dân được hiệu quả, ngày 06/01/2003 Thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung ương do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ cử một đồng chí Thứ trưởng làm ủy viên. Ban chỉ đạo công tác phòng không Trung ương có cơ quan thường trực đặt tại Bộ Quốc phòng. Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân địa phương do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp làm trưởng ban. Trưởng các ban, ngành của địa phương là ủy viên. Hiện nay, hệ thống chỉ đạo công tác phòng không nhân dân từ Trung ương đến cơ sở đã đi vào hoạt động, nhiều nơi đã tổ chức diễn tập nhằm cụ thể hóa các nội dung công tác phòng không nhân dân trong điều kiện mới. 30 P Ñoäi hình 4 haøng ngang : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) - Dựa vào thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận chiến tranh nhân dân, tạo thành thế trận phòng không vững mạnh, rộng khắp và có trọng điểm. Tập trung đánh địch. - Phát động toàn dân và huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia đánh địch, toàn dân bắn máy bay, toàn dân vây bắt giặc lái, tạo thế và lực cho lực lượng phòng không chủ lực có trang bị hiện đại, xác suất tiêu diệt lớn. - phương tiện tại chổ có sẳn ở các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở kinh tế, địa phương. - Phải tích cực chủ động kịp thời để giảm bớt thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống xã hội với phương châm: sử dụng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tại chỗ là chính. Máy bay MIG 21MF số hiệu 5121 Phạm Tuân lái bắn rơi B 52 của địch ngày 27/12/1972 Nữ dân quân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Kim Lai bắt phi công Mỹ nhảy dù III/ Keát thuùc Cuûng coá : - Công tác phòng không nhân dân là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hỏa lực bằng đường không của địch. - Vai trò và mục đích công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là một thế trận của chiến tranh nhân dân trên mặt đất đối với không phận, nhằm thực hiện phòng tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập tiến công đường không của địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản nhân dân. - Câu hỏi ôn tập: + Nêu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay? + Phân tích những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân? + Trách nhiệm của học sinh trong thực hiện công tác phòng không nhân dân? - Xem trước bài “ Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc ”. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 30.doc