Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 19 đến Tiết 35 - Nguyễn Quang Mạnh

I. Mục đích : Giới thiệu cho HS một số kiến thức cơ bản về lý thuyết ngắm bắn, tư thế động tác chuẩn bị bắn, thôi bắn, động tác bắn súng tiểu liên AK ( CKC), để bắn mục tiêu cố định.

II. Yêu cầu: Hiểu thế nào là ngắm bắn, thứ tự thực hành bắn, ảnh hưởng các yếu tố khi thực hành ngắm, thành thạo động tác ngắm trúng, chụm.

- Nắm chắc và thuần thục động tác chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn của súng tiểu liên AK

- Hiểu được cách xác định bắn mục tiêu cố định của súng tiểu liên AK.

III. Nội dung: 45 phút.

I. Ngắm bắn.

1. Ngắm bắn.

2. Tập ngắm chụm, trúng.

IV. Địa điểm, vật chất bảo đảm:

1. sân thể thao của trường.

2. phương tiện: trang ảnh minh hoạ, súng Ak, các loại bia phục vụ cho quá trình tập luyện.

V. Tiến trình lên lớp.

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 19 đến Tiết 35 - Nguyễn Quang Mạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. PhÇn c¬ b¶n 40’ * C©u hái: 1. H·y nªu nh÷ng tÝnh n¨ng chiÕn ®Êu, cÊu t¹o chÝnh vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cđa lùu ®¹n 2. H·y nªu kh¸i niƯm ®­êng ng¾m c¬ b¶n , ®­êng ng¾m ®ĩng, ¶nh h­ëng cđa ng¾m sai ®Õn kÕt qu¶ b¾n ? 3. H·y thùc hiƯn ®éng t¸c n»m chuÈn bÞ b¾n, b¾n vµ th«i b¾n . -Mçi c©u 3 ®iĨm vµ 1 ®iĨm tr×nh bµy . - GV ph¸t ®Ị cho tõng HS. HS thùc hiƯn nghiªm tĩc quy chÕ kiĨm tra. - §iĨm tr×nh bµy tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tr×nh bay bè cơc cđa mét bµi v¨n (phÇn lý thuyÕt ). 3. PhÇn kÕt thĩc. 3’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buỉi häc. - Xuèng líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngµy 08/04/2009 Gi¸o ¸n sè 30: Kü thuËt cÊp cøu vµ chuyĨn th­¬ng Ng­êi so¹n : Nguyễn Quang Mạnh §èi t­ỵng : Häc sinh líp 11 I. Mơc tiªu, yªu cÇu - Giĩp HS n¾m ®­ỵc néi dung c¬ b¶n néi dung bµi häc, ®Ĩ vËn dơng linh ho¹t vµo trong thùc tÕ cuéc sèng. - HS chĩ ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®đ vµ ph¸t biĨu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phơc, dơng cơ , ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, ỉn ®Þnh tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè. - GV phỉ biÕn néi dung, y/c buỉi häc. - KiĨm tra bµi cị. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phÇn c¬ b¶n 35’ I.CẦM MÁU TẠM THỜI . 1.Mơc ®Ých. 2.Nguyªn t¾c cÇm m¸u t¹m thêi. 3.Ph©n biƯt c¸c lo¹i ch¶y m¸u. 4.C¸c biƯn ph¸p cÇm m¸u t¹m thêi. a. Ên ®éng m¹ch. b. GÊp chi tèi ®a. c. B¨ng Ðp . d. B¨ng chÌn. e. B¨ng nĩt. f. Ga r«. Nguyªn t¾c ga r«: -§Ỉt ga r« s¸t phÝa trªn vÕt th­¬ng. -Mét giê níi ga r« 1 lÇn, chuyĨn nhanh lªn BV. -Cã phiÕu ghi râ hä tªn, ®Þa chØ, thêi gian ga r« .. -Cã ký hiƯu v¶I ®á cµI vµo tĩi ¸o n¹n nh©n. 5. LuyƯn tËp thùc hµnh cÇm m¸u b»ng ph­¬ng ph¸p ga r«. 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt hỵp víi gi¸o cơ trùc quan vµ ®µm tho¹i. - Gi¸o viªn h­íng dÉn. -HS thùc hµnh theo nhãm * Cđng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n cđa bµi. 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cđng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thĩc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buỉi häc. - GV giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngµy 12/04/2009 Gi¸o ¸n sè 31: Kü thuËt cÊp cøu vµ chuyĨn th­¬ng Ng­êi so¹n : Nguyễn Quang Mạnh §èi t­ỵng : Häc sinh líp 11 I. Mơc tiªu, yªu cÇu - Giĩp HS n¾m ®­ỵc néi dung c¬ b¶n néi dung bµi häc, ®Ĩ vËn dơng linh ho¹t vµo trong thùc tÕ cuéc sèng. - HS chĩ ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®đ vµ ph¸t biĨu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phơc, dơng cơ , ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, ỉn ®Þnh tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè. - GV phỉ biÕn néi dung, y/c buỉi häc. - KiĨm tra bµi cị. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Cố định tạm thời xương gãy. 1 Tỉn th­¬ng x­¬ng g·y. 2.Mơc ®Ých. 3.Nguyªn t¾c cè ®Þnh t¹m thêi x­¬ng g·y. 4. Kü thuËt cè ®Þnh t¹m thêi x­¬ng g·y. a. C¸c lo¹i nĐp t­êng dïng cè ®Þnh t¹m thêi x­¬ng g·y. b. Kü thuËt cè ®Þnh t¹m thêi mét sè tr­¬ng hỵp g·y x­¬ng: - G·y x­¬ng hë. - G·y x­¬ng kÝn. 5. LuyƯn tËp kü thuËt cè ®Þnh t¹m thêi mét sè tr­¬ng hỵp g·y x­¬ng. a. Tr­êng hỵp g·y x­¬ng chi trªn. b. Tr­êng hỵp g·y x­¬ng chi d­íi. 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt hỵp víi gi¸o cơ trùc quan vµ ®µm tho¹i. - Gi¸o viªn h­íng dÉn . - Häc sinh thùc hµnh theo nhãm. * Cđng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n cđa bµi. 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cđng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thĩc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buỉi häc. - GV giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngµy 18/04/2009 Gi¸o ¸n sè 32: Kü thuËt cÊp cøu vµ chuyĨn th­¬ng Ng­êi so¹n : Nguyễn Quang Mạnh §èi t­ỵng : Häc sinh líp 11 I. Mơc tiªu, yªu cÇu - Giĩp HS n¾m ®­ỵc néi dung c¬ b¶n néi dung bµi häc, ®Ĩ vËn dơng linh ho¹t vµo trong thùc tÕ cuéc sèng. - HS chĩ ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®đ vµ ph¸t biĨu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phơc, dơng cơ , ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, ỉn ®Þnh tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè. - GV phỉ biÕn néi dung, y/c buỉi häc. - KiĨm tra bµi cị. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phÇn c¬ b¶n 35’ III.H« hÊp nh©n t¹o. 1.Nguyªn nh©n g©y ng¹t thë. 2.CÊp cøu ban ®Çu. a. Nh÷ng biƯn ph¸p cÇn lµm ngay: - Lo¹i bá nguyªn nh©n g©y ng¹t. - Khai th«ng ®­êng h« hÊp trªn. -Lµm h« hÊp nh©n t¹o. -Vµ mét sè viƯc lµm cïng ®ång thêi víi h« hÊp nh©n t¹o. b.C¸c ph­¬ng ph¸p h« hÊp nh©n t¹o. -Ph­¬ng ph¸p thỉi ng¹t vµ Ðp tim ngoµI lång ngùc. -Ph­¬ng ph¸p Sylvester. c.Nh÷ng ®iĨm chĩ ý khi lµm h« hÊp nh©n t¹o: -Lµm cµng sím cµng tèt,kiªn tr× cho ®Õn khi n¹n nh©n thë ®­ỵc th× th«i. -Lµm ®ĩng nguyªn t¾c, ®đ lùc, ®Ịu ®Ỉn míi cã hiƯu qu¶. -Lµm n¬i tho¸ng m¸t nh­ng kÝn giã. -Kh«ng ®­ỵc lµm cho ng­êi bÞ nhiƠm chÊt ®éc ho¸ häc hoỈc bÞ th­¬ng ë ngùc, g·y x­¬ng s­ên , tỉn th­¬ng cét sèng. -Kh«ng ®­ỵc chuyĨn n¹n nh©n ®i khi n¹n nh©n ch­a tù thë ®­ỵc. 3.LuyƯn tËp : Kü thuËt h« hÊp nh©n t¹o. 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt hỵp víi gi¸o cơ trùc quan vµ ®µm tho¹i. -Gi¸o viªn h­íng dÉn. -HS thùc hµnh theo nhãm. * Cđng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n cđa bµi. 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cđng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thĩc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buỉi häc. - GV giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngµy 24/04/2009 Gi¸o ¸n sè 33: Kü thuËt cÊp cøu vµ chuyĨn th­¬ng Ng­êi so¹n : Nguyễn Quang Mạnh §èi t­ỵng : Häc sinh líp 11 I. Mơc tiªu, yªu cÇu - Giĩp HS n¾m ®­ỵc néi dung c¬ b¶n néi dung bµi häc, ®Ĩ vËn dơng linh ho¹t vµo trong thùc tÕ cuéc sèng. - HS chĩ ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®đ vµ ph¸t biĨu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phơc, dơng cơ , ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, ỉn ®Þnh tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè. - GV phỉ biÕn néi dung, y/c buỉi häc. - KiĨm tra bµi cị. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phÇn c¬ b¶n 35’ IV.Kü thuËt chuyĨn th­¬ng. 1 .Mang v¸c b»ng tay: - BÕ n¹n nh©n - Câng n¹n nh©n - D×u n¹n nh©n bÞ th­¬ng nhĐ - V¸c n¹n nh©n trªn vai ¸p dơng víi n¹n nh©n bÞ th­¬ng nhĐ ë ch©n 2 .ChuyĨn n¹n nh©n b»ng c¸ng a.C¸c lo¹i c¸ng: - C¸ng b¹t khiªng tay. - C¸ngvâng . - C¸ng tre h×nh thuyỊn b.Kü thuËt c¸ng th­¬ng. 5. LuyƯn tËp kü thuËt cè ®Þnh t¹m thêi mét sè tr­¬ng hỵp g·y x­¬ng. 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt hỵp víi gi¸o cơ trùc quan vµ ®µm tho¹i. - Gi¸o viªn h­íng dÉn . - Häc sinh thùc hµnh theo nhãm. * Cđng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n cđa bµi. 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cđng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thĩc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buỉi häc. - GV giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngµy 02/05/2009 Gi¸o ¸n sè 34: Kü thuËt cÊp cøu vµ chuyĨn th­¬ng Ng­êi so¹n : Nguyễn Quang Mạnh §èi t­ỵng : Häc sinh líp 11 I. Mơc tiªu, yªu cÇu - Giĩp HS n¾m ®­ỵc néi dung c¬ b¶n néi dung bµi häc, ®Ĩ vËn dơng linh ho¹t vµo trong thùc tÕ cuéc sèng. - HS chĩ ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®đ vµ ph¸t biĨu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phơc, dơng cơ , ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, ỉn ®Þnh tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè. - GV phỉ biÕn néi dung, y/c buỉi häc. - KiĨm tra bµi cị. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phÇn c¬ b¶n 35’ * LuyƯn tËp. 1.CÇm m¸u t¹m thêi. 2. Cố định tạm thời xương gãy 3.H« hÊp nh©n t¹o. 4.Kü thuËt chuyĨn th­¬ng. a .Mang v¸c b»ng tay: - BÕ n¹n nh©n - Câng n¹n nh©n - D×u n¹n nh©n bÞ th­¬ng nhĐ - V¸c n¹n nh©n trªn vai ¸p dơng víi n¹n nh©n bÞ th­¬ng nhĐ ë ch©n 2 .ChuyĨn n¹n nh©n b»ng c¸ng a.C¸c lo¹i c¸ng: b.Kü thuËt c¸ng th­¬ng. 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt hỵp víi gi¸o cơ trùc quan vµ ®µm tho¹i. - Gi¸o viªn h­íng dÉn . - Häc sinh thùc hµnh theo nhãm. * Cđng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n cđa bµi. 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cđng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thĩc. 5’ -NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buỉi häc. - GV giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngµy15/05/2009 Gi¸o ¸n sè 35: KiĨm tra Häc kú. Ng­êi so¹n : Nguyễn Quang Mạnh §èi t­ỵng : Häc sinh líp 11 I. Mơc tiªu, yªu cÇu - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyƯn cđa HS. - HS phÊn ®Êu kiĨm tra ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt. - HS tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiƯn nghiªm tĩc néi dung kiĨm tra. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phơc, thĨ lùc, t©m lý kiĨm tra. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ 2’ - GV nhËn líp, ỉn ®Þnh tỉ chøc kØ luËt. - KiĨm tra qu©n sè. - GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu buỉi thi kiĨm tra . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. PhÇn c¬ b¶n 40’ * C©u hái: 1. H·y nªu nh÷ng tr­êng hỵp NVQS trong thêi b×nh? 2. H·y nªu mơc ®Ých, nguyªn t¾c cÇm m¸u t¹m thêi, ph©n biƯt c¸c lo¹i ch¶y m¸u? 3. H·y nªu nguyªn nh©n g©y ng¹t thë vµ ph­¬ng ph¸p h« hÊp nh©n t¹o? - Thang ®iĨm : cho ®iĨm theo qui ®Þnh cđa hƯ thèng c©u hái . -Mçi c©u 3 ®iĨm vµ 1 ®iĨm tr×nh bµy . - GV ph¸t ®Ị cho tõng HS. HS thùc hiƯn nghiªm tĩc quy chÕ kiĨm tra. - §iĨm tr×nh bµy tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tr×nh bay bè cơc cđa mét bµi v¨n. 3. PhÇn kÕt thĩc. 3’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buỉi häc. - Xuèng líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p

File đính kèm:

  • docGiao an QP 11 HK II.doc