Giáo án Giáo dục Quốc Phòng Lớp 11 - Tiết 19, Bài 6: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường (Tiết 1)

I. Môc tiªu

 1. VÒ kiÕn thøc:

- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.

 2. VÒ kÜ n¨ng:

 - Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.

 - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. VÒ th¸i ®é:

Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng thành thạo các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường trong chiến đấu.

II. néi dung vµ träng t©m

 1. Néi dung:

 Nội dung toàn bài gồm 2 phần:

 I - Ý nghĩa, yêu cầu

 II - Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

 2. Néi dung träng t©m:

Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.

III. Thêi gian:

- Tæng sè: 6 tiÕt.

TiÕt 1: - Ý nghĩa, yêu cầu:

 - Động tác đi khom, chạy khom

Tiết 2: - Động tác bò, lê

TiÕt 3: - Động tác trường, vọt tiến, dừng lại

TiÕt 4: - Luyện tập tổng hợp

TiÕt 5: - Luyện tập tổng hợp

TiÕt 6: - Luyện tập tổng hợp

IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p

1. Tổ chức: học theo thời khoá biểu 1tuần/tiết thực hành/lớp

2. Phương pháp:

* Phần giảng động tác mới: Giáo viên phân tích và làm mẫu theo 3 bước:

- B1: Làm nhanh

- B2: Làm chậm và phân tích

- B3: Làm tổng hợp

Học sinh tiến hành luyện tập theo 3 bước:

- B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác

- B2: Tập chậm theo các cử động

- B3: Tập tổng hợp

* Phần luyện tập tổng hợp: Theo đội hình tổ dưới sự duy trì chung của giáo viên

V. §Þa ®iÓm

S©n tập quốc phòng cña nhµ tr­êng.

VI. VËt chÊt

 

doc23 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc Phòng Lớp 11 - Tiết 19, Bài 6: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường (Tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
luyện tập. 4. Ph­¬ng ph¸p: LuyÖn tËp theo 3 b­íc - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu thực hiện động tác. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng điều khiển luyện tập. 5. Quy ­íc t­îng tr­ng: Bia số 4 t­îng tr­ng cho tªn ®Þch, h­íng ®Þch 6. VÞ trÝ luyÖn tËp: 7. Ký tÝn hiÖu luyÖn tËp: + Mét håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh b¾t ®Çu tËp + Hai håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp, söa sai + Ba håi cßi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp vÒ vÞ trÝ tËp trung € € € € €Gv - Giáo viên gọi vài học sinh ra thực hiện, các học sinh còn lại quan sát cho nhận xét đóng góp. Giáo viên kết luận, củng cố chung. - Đội hình tập trung €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - Giáo viên nhận xét, dặn dò và kết thúc buổi học. IV. Rút kinh nghiệm: ...Tiết 22 BÀI SỐ: 6 (Tiết 4) CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng I. Môc tiªu 1. VÒ kiÕn thøc: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu. 2. VÒ kÜ n¨ng: - Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác. - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể. 3. VÒ th¸i ®é: Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng thành thạo các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường trong chiến đấu. II. néi dung vµ träng t©m 1. Néi dung: Luyện tập tổng hợp 2. Néi dung träng t©m: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường. III. Thêi gian: 45 phút IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p Theo đội hình tổ dưới sự duy trì của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát chung. V. §Þa ®iÓm S©n tập quốc phòng cña nhµ tr­êng. VI. VËt chÊt - Giáo án soạn theo sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh NXB giáo dục năm 2012 - Tài liệu huấn luyện gồm tranh ảnh, còi, cờ chỉ huy. - Súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC, tranh ảnh, bia số 4, bao xe..... phÇn II. Thùc hµnh gi¶ng bµi I. Tæ chøc gi¶ng bµi 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 12A1: 12A2: 12A3: 12A4: 2. Phố biến các quy định: - Yêu cầu trật tự, chú ý lắng nghe, quan sát động tác mẫu, tích cực tập luyện dưới sự chỉ đạo của giáo viên.. 3. Phố biến ý định bài giảng Tiết 4- Bài 6: Luyện tập tổng hợp II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung Phương pháp II. Các tư thế dộng tác cơ bản khi vận động trên chiến trường 1. Động tác đi khom 2. Động tác chạy khom 3. Động tác bò cao 4. Động tác lê 5. Động tác trườn 6. Động tác vọt tiến - Khẩu lệnh điều khiển tập các động tác: + “ Tên động tác – chuẩn bị - Tiến”. + “Thôi tập”. * Củng cố: Các tư thế, động tác vận động * Tổ chức luyện tập 1. Néi dung: Các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường 2. Thêi gian luyÖn tËp: 40' 3. Tæ chøc: giáo viên chia lớp học thành các tổ, tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. 4. Ph­¬ng ph¸p: LuyÖn tËp theo 3 b­íc - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu thực hiện động tác. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng điều khiển luyện tập. 5. Quy ­íc t­îng tr­ng: Bia số 4 t­îng tr­ng cho tªn ®Þch, h­íng ®Þch 6. VÞ trÝ luyÖn tËp: 7. Ký tÝn hiÖu luyÖn tËp: + Mét håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh b¾t ®Çu tËp + Hai håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp, söa sai + Ba håi cßi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp vÒ vÞ trÝ tËp trung € € € € €Gv * Củng cố: 5 phút - Giáo viên gọi 1-2 học sinh ra thực hiện, các học sinh còn lại quan sát cho nhận xét đóng góp. - Giáo viên nhận xét kết luận chung. IV. Rút kinh nghiệm: Tiết 23 BÀI SỐ: 6 (Tiết 5) CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng I. Môc tiªu 1. VÒ kiÕn thøc: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu. 2. VÒ kÜ n¨ng: - Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác. - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể. 3. VÒ th¸i ®é: Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng thành thạo các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường trong chiến đấu. II. néi dung vµ träng t©m 1. Néi dung: Luyện tập tổng hợp. 2. Néi dung träng t©m: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường. III. Thêi gian: 45 phút IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p Theo đội hình tổ dưới sự duy trì của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát chung. V. §Þa ®iÓm S©n tập quốc phòng cña nhµ tr­êng. VI. VËt chÊt - Giáo án soạn theo sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh NXB giáo dục năm 2012 - Tài liệu huấn luyện gồm tranh ảnh, còi, cờ chỉ huy. - Súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC, tranh ảnh, bia số 4, bao xe..... phÇn II. Thùc hµnh gi¶ng bµi I. Tæ chøc gi¶ng bµi 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 12A1: 12A2: 12A3: 12A4: 2. Phố biến các quy định: - Yêu cầu trật tự, chú ý lắng nghe, quan sát động tác mẫu, tích cực tập luyện dưới sự chỉ đạo của giáo viên.. 3. Phố biến ý định bài giảng Tiết 5 - Bài 6: Luyện tập tổng hợp II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung Phương pháp II. Các tư thế dộng tác cơ bản khi vận động trên chiến trường 1. Động tác đi khom 2. Động tác chạy khom 3. Động tác bò cao 4. Động tác lê 5. Động tác trườn 6. Động tác vọt tiến - Khẩu lệnh điều khiển tập các động tác: + “ Tên động tác – chuẩn bị - Tiến”. + “Thôi tập”. * Củng cố: Các tư thế, động tác vận động * Tổ chức luyện tập 1. Néi dung: Các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường 2. Thêi gian luyÖn tËp: 5' 3. Tæ chøc: giáo viên chia lớp học thành các tổ, tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. 4. Ph­¬ng ph¸p: LuyÖn tËp theo 3 b­íc - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu thực hiện động tác. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng điều khiển luyện tập. 5. Quy ­íc t­îng tr­ng: Bia số 4 t­îng tr­ng cho tªn ®Þch, h­íng ®Þch 6. VÞ trÝ luyÖn tËp: 7. Ký tÝn hiÖu luyÖn tËp: + Mét håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh b¾t ®Çu tËp + Hai håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp, söa sai + Ba håi cßi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp vÒ vÞ trÝ tËp trung € € € € €Gv * Củng cố: 5 phút - Giáo viên gọi 1-2 học sinh ra thực hiện, các học sinh còn lại quan sát cho nhận xét đóng góp. - Giáo viên nhận xét kết luận chung. IV. Rút kinh nghiệm: Tiết 24 BÀI SỐ: 6 (Tiết 6) CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng I. Môc tiªu 1. VÒ kiÕn thøc: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu. 2. VÒ kÜ n¨ng: - Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác. - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể. 3. VÒ th¸i ®é: Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng thành thạo các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường trong chiến đấu. II. néi dung vµ träng t©m 1. Néi dung: Luyện tập tổng hợp, hội thao, kiểm tra đánh giá. 2. Néi dung träng t©m: Hội thao, kiểm tra đánh giá. III. Thêi gian: 45 phút IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p 1. Tổ chức: - Luyện tập: Theo đội hình tổ dưới sự duy trì của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát chung. - Kiểm tra: Theo đội hình lớp học 2. Phương pháp: Kiểm tra cá nhân. V. §Þa ®iÓm S©n tập quốc phòng cña nhµ tr­êng. VI. VËt chÊt - Giáo án soạn theo sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh NXB giáo dục năm 2012 - Tài liệu huấn luyện gồm tranh ảnh, còi, cờ chỉ huy. - Súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC, tranh ảnh, bia số 4, bao xe..... phÇn II. Thùc hµnh gi¶ng bµi I. Tæ chøc gi¶ng bµi 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 12A1: 12A2: 12A3: 12A4: 2. Phố biến các quy định: - Yêu cầu trật tự, chú ý lắng nghe, quan sát động tác mẫu, tích cực tập luyện dưới sự chỉ đạo của giáo viên.. 3. Phố biến ý định bài giảng Tiết 6 - Bài 6: Luyện tập tổng hợp, hội thao, kiểm tra đánh giá. II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung Phương pháp II. Các tư thế dộng tác cơ bản khi vận động trên chiến trường 1. Động tác đi khom 2. Động tác chạy khom 3. Động tác bò cao 4. Động tác lê 5. Động tác trườn 6. Động tác vọt tiến - Khẩu lệnh điều khiển tập các động tác: + “ Tên động tác – chuẩn bị - Tiến”. + “Thôi tập”. * Hội thao, kiểm tra đánh giá: Các tư thế, động tác vận động trên chiến trường * Tổ chức luyện tập 1. Néi dung: Các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường 2. Thêi gian luyÖn tËp: 10' 3. Tæ chøc: giáo viên chia lớp học thành các tổ, tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. 4. Ph­¬ng ph¸p: LuyÖn tËp theo 3 b­íc - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu thực hiện động tác. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng điều khiển luyện tập. 5. Quy ­íc t­îng tr­ng: Bia số 4 t­îng tr­ng cho tªn ®Þch, h­íng ®Þch 6. VÞ trÝ luyÖn tËp: 7. Ký tÝn hiÖu luyÖn tËp: + Mét håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh b¾t ®Çu tËp + Hai håi cßi dµi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp, söa sai + Ba håi cßi kÕt hîp víi khÈu lÖnh dõng tËp vÒ vÞ trÝ tËp trung € € € € €Gv Y/c: Học sinh tích cực luyện tập chuẩn bị kiểm tra. * Tập trung hội thao, kiểm tra đánh giá: 30 phút - Đội hình tập trung kiểm tra theo lớp học. - Thực hiện kiểm tra theo cặp 2 học sinh một lượt, theo khẩu lệnh. - Giáo viên nhận xét, đánh giá, cho điểm, kết luận chung. IV. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docBai 6QP12 20132014.doc