Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 60 - Bản đẹp 4 cột

1.Nhiệm vụ:

 - Sử dụng yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khoẻ.

 - TDNĐ:

 Học: động tác 1,2,3 bài TDNĐ cho cả nam và nữ.

 2. Yêu cầu:

 - Trật tự đúng trang phục.

 - Nắm được yếu lĩnh kỹ thuật.

 3. Địa điểm, dụng cụ: Sân trường.

 4. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc109 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 60 - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Nhaän lôùp: 2 .Khôûi ñoäng: a.Khôûi ñoäng chung: - Xoay caùc khôùp ; coå tay, chaân, khuyõu tay, baõ vai. b.Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau, taêng toác 3. Kiểm tra bài cũ: - Hãy thực hiện 4 giai đoạn KT của nhảy cao kiểu nằm nghiêng ? II. PHAÀN CÔ BAÛN: 1. Nhảy cao: - Ôn: + Moät soá ñoäng taùc boã trôï nhaûy cao, phaùt trieån theå löïc (do GV choïn) vaø hoaøn thieän 4 giai ñoaïn chaïy ñaø, giaäm nhaûy, treân khoâng vaø tieáp ñaát cuûa KT nhaûy cao kieåu naèm nghieâng. 2.Chaïy beàn: - Chạy trên địa hình tự nhiên. + Nam chạy 1000m + Nữ chạy 800m 3. Cũng cố: - Haõy cho bieát KT nhaûy cao coù bao nhieâu GÑ ? III. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: Caùc khôùp, hít thôû saâu. - Daën doø:Nhaûy cao, chaïy beàn. - Nhaän xeùt:Tieát daïy. - Xuoáng lôùp. 4-8P 25-32P 3-5P - Kieåm tra só soá lôùp. - Hoûi thaêm söùc khoeû cuûa hoïc sinh. - Neâu nhieäm vuï giaùo aùn. - Höôùng daãn vaø theo doõi HS khôûi ñoäng. - Goïi CS ñieàu khieån khôûi ñoäng. - Cho HS taäp hôïp haøng ngang - Ñaët caâu hoûi goïi 1-2 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc - Quan saùt nhaän xeùt -Phổ biến nội dung học cho HS nắm -Phân tích thị phạm động tác cho HS quan sát, cho HS xem tranh ảnh nếu có. - Höôùng daãn cho caû lôùp cuøng taäp luyeän . sau ñoù từng hàng tập rồi chia nhoùm cho HS taäp vaø söûa sai ĐTác - Sau ñoù ñoå nhoùm taäp laïi vôùi nhau. - Quan saùt nhaéc nhôû söûa sai ñoäng taùc ngay. -Cho HS chaïy voøng saân tröôøng nam chaïy 5 voøng, nöõ chaïy 3 voøng. - Quan saùt HS luyeän taäp. - Đặt câu hỏi? - Goïi 1-2 HS leân trả lời câu hỏi và KT động tác, gọi HS nhaän xeùt. - Quan saùt nhaän xeùt. - Höôùng daãn HS thaû loûng. - Ra baøi taäp veà nhaø cho HS taäp theâm. - Nhaän xeùt lôùp. - Giaûi taùn. - Taäp hôïp baùo caùo haøng ngang. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Khôûi ñoäng voøng troøn. CS - Khôûi ñoäng chuyeân moân ôû haøng doïc ‚‚‚‚..O ‚‚‚‚..O CS -Taäp hôïp haøng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Lôùp chia thaønh 2 nhoùm taäp. + Nhoùm 1: Tập nhảy cao Đệm NC ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ + Nhoùm 2: Tập caùc ñoäng taùc boå trôï. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ CS - HS chaïy voøng saân tröôøng Saân tröôøng ‚‚‚‚‚‚CS ‚‚‚‚‚‚ - Ñoäi hình taäp hôïp haøng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Thaû loûng haøng ngang xen keõ. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ CS GIAÙO AÙN Tieát: 54 Baøi: NHAÛY CAO Ngaøy daïy: Thôøi gian: 45p 1.Nhieäm vu -Nhaûy cao: Kieåm tra. 2. Yeâu caàu: - Traät töï ñuùng trang phuïc - Kieåm tra toát laøm ñuùng ñoäng taùc KT â theo qui ñònh. 3. Địa điểm, dụng cuï : Saân tröôøng. 4. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNG TG HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: 2 .Khôûi ñoäng: a.Khôûi ñoäng chung: - Xoay caùc khôùp ; coå tay, chaân, khuyõu tay, baõ vai. b.Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau, taêng toác II. PHAÀN CÔ BAÛN: 1. Kieåm tra: Nhaûy cao. a/ Noäi dung kieåm tra: Kó thuaät vaø thaønh tích nhaûy cao “kieåu naèm nghieâng” Quan troïng nhaát laø giai ñoaïn : Chaïy ñaø, giaäm nhaûy vaø treân khoâng. b/ Caùch cho ñieåm: - Ñieåm 9-10: Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät chaïy ñaø, giaäm nhaûy vaø treân khoâng vaø thaønh tích ñaït 1,15m (nam)vaø 1m (nöõ). - Ñieåm 7-8: Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn qua xaø caùc giai ñoaïn khaùc sai soùt nhoû vaø thaønh tích ñaït 1,10m (nam)vaø 0,90m (nöõ). - Ñieåm 5-6: Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn qua xaø caùc giai ñoaïn khaùc sai soùt nhoû vaø thaønh tích ñaït 1m (nam) vaø 0,8 0m (nöõ). - Ñieåm3 -4: Khoâng thöïc hieän ñöôïc vaø thaønh tích ñaït döôùi 1m (nam) vaø döôùi 0,8 0m (nöõ). - Ñieåm 1-2: Caùc tröôøng hôïp coøn laïi. 2. Cuûng coá: - Nhaûy cao: 3 giai ñoaïn chaïy ñaø, giaäm nhaûy vaø treân khoâng. III. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: Caùc khôùp, hít thôû saâu. - Daën doø: nhaûy cao - Nhaän xeùt:Tieát daïy - Xuoáng lôùp. 4-8p 25-32P 3-5p - Kieåm tra só soá lôùp. - Hoûi thaêm söùc khoeû cuûa hoïc sinh. - Neâu nhieäm vuï giaùo aùn. - Höôùng daãn vaø theo doõi HS khôûi ñoäng. - Goïi CS ñieàu khieån khôûi ñoäng. - Cho HS taäp hôïp haøng ngang, phoå bieán chaùch thöùc Ktra cho HS naém. - Goïi teân hoïc sinh leân vò trí kieåm tra. - Goïi HS leân phuïc vuï neäm. - Quan saùt cho ñieåm töøng hoïc sinh. - Goïi 1-2 HS leân thöïc hieän ñoäng taùc toát vaø khoâng toát cho lôùp nhaän xeùt. - Quan saùt nhaän xeùt. - Höôùng daãn HS thaû loûng. - Ra baøi taäp veà nhaø cho HS taäp theâm. - Nhaän xeùt lớp. - Giaûi taùn. - Taäp hôïp baùo caùo haøng ngang. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Khôûi ñoäng voøng troøn. CS - Khôûi ñoäng chuyeân moân ôû haøng doïc ‚‚‚‚..O ‚‚‚‚..O CS - Ñoäi hình taäp hôïp haøng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Töøng hoïc sinh leân kieåm tra - Vò trí HS leân Ktra ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ - Ñoäi hình taäp hôïp haøng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Thaû loûng haøng ngang xen keõ. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV GIAÙO AÙN Tieát: 55 BAØI: ÑAÅY TAÏ VAI HÖÔÙNG NEÙM – CHAÏY BEÀN Ngaøy daïy: Thôøi gian: 45p 1.Nhieäm vuï: - Đẩy tạ: KT đẩy tạ “Vai hướng ném”. - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Yeâu caàu: - Traät töï ñuùng trang phuïc. - Naém ñöôïc yeáu lónh của các KT động tác. 3. Địa điểm, dụng cuï : Saân tröôøng,đệm, xà, trụ xà. 4. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NỘI DUNG TG HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: 2 .Khôûi ñoäng: a.Khôûi ñoäng chung: - Xoay caùc khôùp ; coå tay, chaân, khuyõu tay, baõ vai. b.Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau, taêng toác 3. Kiểm tra bài cũ: - Hãy thực hiện 4 giai đoạn KT của nhảy cao kiểu nằm nghiêng ? II. PHAÀN CÔ BAÛN: 1.Đẩy tạ: - Giới thiệu nội dung đẩy tạ. + Đẩy tạ “Vai hướng ném” + Đẩy tạ “Lưng hướng ném” - KT nay taï vai höôùng neùm coù 4 giai ñoaïn: Chuaån bò, tröôïc ñaø, ra söùc cuoái cuøng vaø göõi thaêng baèng. - Hoïc: Giai ñoaïn chuaån bò. + Tö theá chuaån bò. + Caùch caàm taï. + Caùch ñaët taï vaøo coå. - Caùc ñoäng taùc boå trôï: + Tung vaø nhaët taï baèng 2tay tröôùc maët. + Tung vaø nhaët taï baèng moät tay qua laïi. + Ñaåy taï baèng 2tay tröôùc ngöïc. 2.Chaïy beàn: - Chạy trên địa hình tự nhiên. + Nam chạy 1000m + Nữ chạy 800m 3. Cũng cố: - Hãy thực hiện 4 giai đoạn KT của nhảy cao kiểu nằm nghiêng ? III. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng: Caùc khôùp, hít thôû saâu. - Daën doø:Nhaûy cao, chaïy beàn. - Nhaän xeùt: - Xuoáng lôùp. 4-8P 25-32P 3-5P - Kieåm tra só soá lôùp. - Hoûi thaêm söùc khoeû cuûa hoïc sinh. - Neâu nhieäm vuï giaùo aùn. - Höôùng daãn vaø theo doõi HS khôûi ñoäng. - Goïi CS ñieàu khieån khôûi ñoäng. - Cho HS taäp hôïp haøng ngang - Ñaët caâu hoûi goïi 1-2 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc - Quan saùt nhaän xeùt -Phổ biến nội dung học cho HS nắm -Phân tích thị phạm động tác cho HS quan sát, cho HS xem tranh ảnh nếu có. - Höôùng daãn cho caû lôùp cuøng taäp luyeän . sau ñoù từng hàng tập rồi chia nhoùm cho HS taäp vaø söûa sai ĐTác - Sau ñoù ñoå nhoùm taäp laïi vôùi nhau. - Quan saùt nhaéc nhôû söûa sai ñoäng taùc ngay. -Cho HS chaïy voøng saân tröôøng nam chaïy 5 voøng, nöõ chaïy 3 voøng. - Quan saùt HS luyeän taäp. - Đặt câu hỏi? - Goïi 1-2 HS leân trả lời câu hỏi và KT động tác, gọi HS nhaän xeùt. - Quan saùt nhaän xeùt. - Höôùng daãn HS thaû loûng. - Ra baøi taäp veà nhaø cho HS taäp theâm. - Nhaän xeùt lôùp. - Giaûi taùn. - Taäp hôïp baùo caùo haøng ngang. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Khôûi ñoäng voøng troøn. CS - Khôûi ñoäng chuyeân moân ôû haøng doïc ‚‚‚‚..O ‚‚‚‚..O CS -Taäp hôïp haøng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Lôùp chia thaønh 2 nhoùm taäp. + Nhoùm 1: Tập nhảy cao Đệm NC ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ + Nhoùm 2: Tập caùc ñoäng taùc boå trôï. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ CS - HS chaïy voøng saân tröôøng Saân tröôøng ‚‚‚‚‚‚CS ‚‚‚‚‚‚ - Ñoäi hình taäp hôïp haøng ngang ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ GV - Thaû loûng haøng ngang xen keõ. ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ CS GIAÙO AÙN BAØI: ÑAÅY TAÏ VAI HÖÔÙNG NEÙM – CHAÏY BEÀN Tieát: 59-60 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Daïy lôùp: 10 Thôøi gian: 90 Phuùt I. Nhieäm vuï: - Đẩy tạ: vai hướng ném. - Chaïy beàn: luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân II. Yeâu caàu: Lôùp traät töï ñuùng trang phuïc, naém ñöôïc noäi dung tieát hoïc. Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc. III. Saân baõi: Saân tröôøng. IV. Duïng cuï: Tạ Noäi dung TG Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø I. Môû ñaàu: - Nhaän lôùp - Lôùp baùo caùo só soá - Neâu nhieäm vuï giaùo aùn. - Kieåm tra baøi cuõ: II. Troïng taâm: + Khôûi ñoäng: - KÑC: Xoay caùc khôùp: coå tay, chaân, khuyõu tay, baõ vai, caùnh tay, hoâng, goái, xoaïc doïc, xoaïc ngang. - KÑCM: Chaïy böôùc nhoû. Chaïy naâng cao ñuøi Chaïy goùt chaïm moâng Chaïy ñaïp sau. Chaïy taêng toác. 1. Đẩy tạ: vai hướng ném. - OÂn : caùc ñoäng taùc boå trôï, Caùch caàm taï, Giai ñoaïn chuaån bò ,Giai ñoaïn ra söùc cuoái cuøng, Giöõ thaêng baèng, Giai ñoaïn tröôïc ñaø. - Hoïc: Keát hôïp 4 giai ñoaïn cuûa KT ñaåy taï vai höôùng neùm . 2 . Chaïy beàn: - Nam: chaïy: 1000m - Nöõ: chaïy: 500m III. Keát thuùc: - Cuûng coá, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Thaû loûng. - Neâu nhieäm vuï giaùo aùn sau. - Ra baøi taäp veà nhaø cho HS taäp luyeän. - Xuoáng lôùp 5 , 35, 5, 2x8 2 laàn 10, 5, 5, - Nhaän lôùp - Hoûi thaêm söùc khoeû HS. - Neâu nhieäm vuï giaùo aùn. - Kieåm tra baøi cuõ. - Höôùng daãn HS khôùi ñoäng. - Höôùng daãn HS oân taäp Höôùng daãn hoïc sinh ñaáu taäp GV phaân tích giaûng giaûi, luaät cho HS tieáp thu. - Quan saùt hoïc sinh chaïy beàn. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù, höôùng daãn hoïc sinh thaû loûng. - Lớp tập hợp 4 hàng ngang ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ  GV Đội hình khởi động ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ €GV điều khiển lớp Đội hình khởi động chuyên môn €€€€→..O €€€€→..O GV điều khiển Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp Chaïy theo nhoùm: x x x x x x - Đội hình thả lỏng ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚

File đính kèm:

  • docGiao an TD 10 Chuan KT.doc