Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 32: Ôn tập Học kì II - Ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương

I- MỤC TIÊU

a. Về Kiến thức:

- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

b. Về kỷ năng:

- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao.

c. Về thái độ:

- Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh

II- CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bài 6 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết,

- Đọc trước các bài đã học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 32: Ôn tập Học kì II - Ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 10 TuÇn :33 TiÕt:32 Ôn tập HK II CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG I- MỤC TIÊU a. Về Kiến thức: - Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện. b. Về kỷ năng: - Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao... c. Về thái độ: - Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bài 6 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước các bài đã học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Kỹ thuật băng các viết thương. 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hôm nay GV gọi 4 em lên thực hiện rồi nhận xét và cho điểm. HS nghiêm túc tích cực thực hiện động tác. 2: Phần cơ bản II/ BAÊNG VEÁT THÖÔNG 3. Kó thuaät baêng veát thöông. - Baêng caùc ñoaïn chi: baêng caùnh tay, caúng tay, ñuøi, caúng chaân thöôøng vaän duïng kieåu baêng xoaén voøng hoaëc soá 8: + Ñaët 2 voøng baêng ñeø leân nhau ñeå coá ñònh ñaàu baêng. + Ñöa cuoän baêng ñi theo kieåu xoaén voøng hoaëc soá 8 - Baêng vai, naùch: vaän duïng kieåu baêng soá 8: + Buoäc hoaëc gaøi kim baêng coá ñònh voøng cuoái cuûa baêng. + Baêng moâng, beïn vaän duïng nhö baêng vai naùch . - Baêng ngöïc, löng: Vaän duïng kieåu baêng xoaén voøng, khoâng baêng quaù chaët gaây khoù thôû. - Baêng buïng : Vaän duïng kieåu baêng soá 8, khoâng baêng quaù chaët gaây khoù thôû. - Baêng vuøng goái - goùt chaân - vuøng khuyûu. + Baêng moûm goái, goùt chaân, moûm khuyûu, vaän duïng kieåu baêng soá 8 nhö baêng vuøng buïng. + Baêng goùt chaân, moûm khuyûu gioáng baêng moûm goái. - Baêng vuøng khoeo, neáp khuyûu: Vaän duïng kieåu baêng soá 8, baét cheùo ôû khoeo. + Baêng neáp khoeûo gioáng nhö baêng khoeo. - Baêng baøn chaân - baøn tay: Vaän duïng kieåu baêng soá 8. + Baêng tay cuõng nhö baêng baøn chaân nhöng ñöôøng baét cheùo cuûa baêng ôû gan baøn tay. - Baêng vuøng ñaàu - coå - maët . * Baêng traùn: Vaän duïng kieåu baêng voøng troøn hình vaønh khaên. * Baêng moät beân maét: Vaän duïng kieåu baêng soá 8. * Baêng ñaàu ( kieåu quai muõ) : Vaän duïng kieåu baêng soá 8. * Cũng cố: 35’ 2’ GV: TiÕp tôc luyÖn tËp thùc hµnh b¨ng bã vÕt th­¬ng. GV:hướng dẫn cho học sinh thực hiên các kỹ thuật băng và sữa sai nếu có. HS thực hiện nghiêm túc tích cực, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành động tác GV chia lớp thành từng nhóm thực hiện động tác đẻ dễ sữa sai GV cũng cố lại ưu, khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 33.doc
Giáo án liên quan