Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 12: Đội ngũ từng người không có súng

I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

- Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn.

- Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

2. Về thái độ

- Nắm vững được kĩ thuật của các động tác

- Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng.

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước các bài đó học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 12: Đội ngũ từng người không có súng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :12 Tiết:12 ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHễNG Cể SÚNG I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức - Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn. - Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. 2. Về thỏi độ - Nắm vững được kĩ thuật của cỏc động tỏc - Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng. 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước cỏc bài đó học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ .Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ vàchào 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hụm nay GV gọi 4 em lờn thực hiện rồi nhận xột và cho điểm. HS nghiờm tỳc tớch cực thực hiện động tỏc. 2: Phần cơ bản II. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều, động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khiđanggiậmchân Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngợc lại 1. ẹoọng taực ủi ủeàu: Khaồu leọnh : “ẹi ủeàu – bửụực” coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh, “ủi ủeàu” laứ dửù leọnh, “bửụực” laứ ủoọng leọnh. Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “bửụực” thửùc hieọn hai cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 :Chaõn traựi bửụực leõn caựch chaõn phaỷi 75 cm (tớnh tửứ 2 goựt baứn chaõn). ẹaởt goựt chaõn roài ủaởt caỷ baứn chaõn xuoỏng ủaỏt, sửực naởng thaõn ngửụứi doàn vaứo chaõn traựi, chaõn phaỷi ủaàu goỏi thaỳng ; ủoàng thụứi tay phaỷi ủaựnh ra phớa trửụực, khuyỷu tay gaọp laùi hụi naõng leõn, caựnh tay dửụựi gaàn thaứnh moọt ủửụứng thaờng baống, naộm tay hụi uựp xuoỏng, meựp dửụựi cuỷa naộm tay cao ngang meựp treõn thaột lửng to (neỏu laỏy khụựp xửụng thửự 3 cuỷa ngoựn troỷ laứm chuaồn thỡ cao ngang khoaỷng giửừa cuực aựo thửự 2 vaứ 3 tớnh tửứ treõn xuoỏng) khụựp xửụng thửự ba cuỷa ngoựn tay troỷ caựch thaõn ngửụứi 20 cm thaỹng vụựi ủửụứng khuy aựo. Tay traựi ủaựnh veà sau thaỳng tửù nhieõn loứng baứn tay quay vaứo trong, maột nhỡn thaỳng. Cửỷ ủoọng 2 :Chaõn phaỷi bửụực leõn caựch chaõn traựi 75 cm, tay traựi ủaựnh ra phớa trửụực nhử tay phaỷi, tay phaỷi ủaựnh ra phớa sau nhử tay traựi ụỷ cửỷ ủoọng 1. Cửự nhử vaọy chaõn noù tay kia bửụực vụựi toỏc ủoọ 110 bửụực/1 phuựt. 2. ẹoọng taực ủửựng laùi: Khaồu leọnh : “ẹửựng laùi – ẹửựng”, coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh “ẹửựng laùi” laứ dửù leọnh, “ẹửựng” laứ ủoọng leọnh.(Dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh ủeàu rụi vaứo chaõn phaỷi).Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “ẹửựng” thửùc hieọn 2 cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 :Chaõn traựi bửụực leõn moọt bửụực (baứn chaõn ủaởt cheỏch sang traựi 22,5o). Cửỷ ủoọng 2 :Chaõn phaỷi ủửa leõn ủaởt saựt vụựi chaõn traựi (baứn chaõn cheỏch sang phaỷi 22,5o) hai tay ủửa veà thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. 3. ẹoọng taực ủoồi chaõn trong khi ủi: Khi ủang ủi ủeàu thaỏy sai nhũp ủi chung cuỷa ủoọi hoaởc sai nhũp hoõ cuỷa ngửụứi chổ huy thỡ phaỷi ủoồi chaõn ngay.ẹoọng taực ủoồi chaõn coự 3 cửỷ ủoọng : Cửỷ ủoọng 1 :Chaõn traựi bửụực leõn moọt bửụực. Cửỷ ủoọng 2 :Chaõn phaỷi bửụực tieỏp 1 bửụực ngaộn (bửụực ủeọm) ủaởt sau goựt chaõn traựi, duứng muừi baứn chaõn phaỷi laứm truù, chaõn traựi bửụực nhanh veà phớa trửụực 1 bửụực ngaộn, hai tay hụi dửứng laùi khoõng ủaựnh. Cửỷ ủoọng 3 :Chaõn phaỷi bửụực leõn phoỏi hụùp vụựi ủaựnh tay, ủi theo nhũp bửụực thoỏng nhaỏt. 4. ẹoọng taực giậm chõn đứng lại:` - Khẩu lệnh “ Giậm chõn - giậm” Khi nghe dứt động lệnh “Giậm ” thực hiện 2 cử động: Cử động 1: Chõn trỏi nhấc lờn, mũi bàn chõn thả lỏng tự nhiờn cỏch mặt đất 20cm tay đỏnh như đi đều. Cử động 2: Chõn traớ giậm xuống, chõn phải nhấc lờn, tay đỏnh như đi đều. 5. ẹoọng taực ủửựng laùi: Khaồu leọnh : “ẹửựng laùi – ẹửựng”, Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “ẹửựng” thửùc hieọn 2 cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 :Chaõn traựi giậm xuống baứn chaõn ủaởt cheỏch sang traựi 22,5o. Cửỷ ủoọng 2 :Chaõn phaỷi ủaởt xuống saựt vụựi chaõn traựi (baứn chaõn cheỏch sang phaỷi 22,5o) hai tay ủửa veà thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. 6. ẹoọng taực ủoồi chaõn khi ủang giậm chõn: Khi thaỏy sai chung cuỷa ủoọi hoaởc sai nhũp hoõ cuỷa ngửụứi chổ huy thỡ phaỷi ủoồi chaõn ngay.ẹoọng taực ủoồi chaõn coự 3 cửỷ ủoọng : Cửỷ ủoọng 1 :Chaõn traựi giậm tiếp moọt bửụực. Cửỷ ủoọng 2 :Chaõn phaỷi giậm tieỏp 2 bửụực( tại chỗ), hai tay dửứng laùi khoõng ủaựnh. Cửỷ ủoọng 3 :Chaõn trỏi giậm xuống, rồi tiếp tục giậm chõn theo nhịp thống nhất. * Cũng cố: 35’ 2’ ẹoọi hỡnh taọp luyeọn : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV - Hoạt động của GV: GV giới thiệu, phân tích, thị phạm các động tác. HS tiến hành tập luyện theo hướng dẫn của GV - Hoạt động của HS: chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện. HS nghiờm tỳc học, giỳp đở nhau hoàn thành nhiệu vụ - Quy ước tập: Kết hợp cũi và khẩu lệnh. Kịp thời uốn nắn rỳt kinh nghiệm ngay trong quỏ trỡnh giảng dạy, qua đú giỏo viờn cú cơ sở để điều chỉnh phương phỏp giảng dạy cho phự hợp. + Cho HS tự nhớ và tập lại động tỏc. + Hụ khẩu lệnh cho HS tập chậm từng cử động, GV theo dừi, sửa tập cho từng HS cho đến khi thuần thục. + Hụ khẩu lệnh cho HS tập tổng hợp cỏc động tỏc. + Nhận xột, sau đú tiếp tục gọi tổ khỏc lờn tập. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 12.doc