Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tuần 1 đến 37

GV: Giới thiệu bài học

- Gia đình là nền tảng của xã hội ở đó mỗi người được sinh ra và lớn lên được nuôi dưỡng và giáo dục

HĐ1.Tìm hiểu vai trò của gia đình và KTGĐ:

-GV gọi 1-2 học sinh đọc thông tin trong SGK

 Vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình?

Trong gia đình em, hàng ngày em thường làm những công việc gì để giúp đỡ gia đình? Cho ví dụ?

 Gia đình em thường thu nhập từ những nguồn nào? bằng tiền hay hiện vật?

 

 

doc140 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tuần 1 đến 37, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
/g Néi dung ghi b¶ng 2.KiÓm tra bµi cò: HS1: Chi tiªu trong gia ®×nh lµ g×? 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1: T×m hiÓu chi tiªu cña c¸c lo¹i hé gia ®×nh ë viÖt nam. GV: Nh¾c l¹i h×nh thøc thu nhËp cña c¸c hé gia ®×nh ë thµnh phè vµ n«ng th«n. GV: DÉn d¾t sù kh¸c nhau vÒ h×nh thøc thu nhËp ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chi tiªu c¶u gia ®×nh. GV: VËy theo em, møc chi tiªu cña gia ®×nh thµnh phè cã g× kh¸c so víi møc chi tiªu cña gia ®×nh n«ng th«n. HS: Tr¶ lêi GV: §¸nh dÊu x vµo c¸c cét ë b¶ng 5 SGK ( 129). H§2: T×m hiÓu c¸ch c©n ®èi thu, chi trong gia ®×nh. GV: Tr×nh bµy kh¸i niÖm HS: §äc vÝ dô SGK ( 130-131). GV: Em h·y cho biÕt, chio tiªu nh­ 4 hé gia ®×nh ë trªn ®· hîp lý ch­a? HS; Tr¶ lêi GV: Chi tiªu hîp lý lµ ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu thiÕt yÕu cña gia ®×nh. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.3 sgk dåi ®Æt c©u hái. GV: Em quyÕt ®Þnh mua hµng khi nµo trong 3 tr­êng hîp: RÊt cÇn – cÇn – ch­a cÇn. HS: Tr¶ lêi. GV: B¶n th©n em ®· lµm g× ®Ó tiÕt kiÖm chi tiªu cho gia ®×nh? HS: Liªn hÖ b¶n th©n tr¶ lêi 4.Cñng cè. GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. Gîi ý häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5/ 18/ 15/ 3/ - Chi tiªu trong gia ®×nh lµ c¸c chi phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh tõ nguån thu nhËp cña hä.. III. Chi tiªu cña c¸c lo¹i hé gia ®×nh ë viÖt nam. Hé g® Nhu CÇu N«ng th«n Thµnh phè Tù cÊp Mua chi tr¶ Tù cÊp Mua chi tr¶ ¨n uèng x x May mÆc x x ë ( nhµ, ®iÖn n­íc..) x x x §i l¹i x x x BV søc khoÎ x x Hoc tËp x x NghØ ng¬i x x IV. C©n ®èi thu, chi trong gia ®×nh. KN: §¶m b¶o cho thu nhËp gia ®×nh ph¶i lín h¬n tæng chi 1.Chi tiªu hîp lý. a) ë thµnh thÞ b) ë n«ng th«n. 2.BiÖn ph¸p c©n ®èi thu, chi. a) Chi tiªu theo kÕ ho¹ch. b) TÝch luü. - TiÕt kiÖm chi - T¨ng thªm nguån thu nhËp cho gia ®×nh. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái SGK. - §äc vµ xem tr­íc bµi 27 ChuÈn bÞ: giÊy, bót, th­íc. IV- Rót kinh nghiÖm: TuÇn 35 Ngµy so¹n: 15/4/2010 KÝ duyÖt: /4/2010 Ngµy d¹y: /4/2010 TiÕt 66 Bµi 27 TH bµi tËp t×nh huèng vÒ thu, chi trong gia ®×nh I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng qua bµi häc, häc sinh n¾m ®­îc: - N¾m ®­îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thu, chi trong gia ®×nh, x¸c ®Þnh ®­îc møc thu vµ chi cña gia ®×nh trong mét th¸ng, mét n¨m. - Cã ý thøc gióp ®ì gia ®×nh vµ tiÕt kiÖm chi tiªu. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi - Trß: §äc SGK bµi 27, chuÈn bót mùc, bót ch× III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc:2/ - Líp 6A; Ngµy: / / 2010 Tæng sè:. V¾ng: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 2.KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra dông cô thùc hµnh cña häc sinh. 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1: T×m hiÓu c¸ch x¸c ®Þnh thu nhËp cña gia ®×nh. GV: Yªu cÇu häc sinh thùc hµnh víi tõng néi dung. GV: Ph©n c«ng cho tõng nhãm. + Nhãm 1: LËp ph­¬ng ¸n thu, chi cho gia ®×nh ë thµnh phè. + Nhãm 2.LËp ph­¬ng ¸n thu, chi cho gia ®×nh ë n«ng th«n. + Nhãm 3: C©n ®èi thu chi cho gia ®×nh em víi møc thu nhËp 1 th¸ng. GV: H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh theo tõng néi dung. HS: §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ GV: NhËn xÐt GV: H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK tÝnh tæng thu nhËp gia ®×nh trong mét th¸ng. GV: H­íng dÉn häc sinh tÝnh tæng thu nhËp cña gia ®×nh trong 1 n¨m. HS: Thùc hiÖn tÝnh tæng thu nhËp trong 1 n¨m d­íi sù chØ b¶o cña gi¸o viªn. 4.Cñng cè. GV: NhËn xÐt ý thøc chuÈn bÞ, ý thøc lµm viÖc cña häc sinh. GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña häc sinh sau ®ã cho ®iÓm. 3/ 35/ 3/ I. X¸c ®Þnh thu nhËp cña gia ®×nh. B­íc 1: Ph©n c«ng bµi tËp thùc hµnh. B­íc 2: Thùc hµnh theo tõng néi dung. B­íc 3: Tr×nh bµy kÕt qu¶. B­íc 4: NhËn xÐt. Bµi tËp TH. a) Gia ®×nh em cã 6 ng­êi sèng ë thµnh phè. «ng néi lµm ë c¬ quan nhµ n­íc møc l­¬ng th¸ng lµ 900000 ®ång. Bµ néi ®· nghØ h­u víi møc l­¬ng 350000 ®ång trªn mét th¸ng. - Bè lµ c«ng nh©n ë mét nhµ m¸y møc l­¬ng th¸ng lµ 1000000 ®ång mÑ lµ gi¸o viªn møc l­¬ng th¸ng lµ: 800000 ®ång. ChÞ g¸i häc THPT vµ em häc líp 6.Em h·y tÝnh tæng thu nhËp trong 1 th¸ng. b) Gia ®×nh em cã 4 ng­êi, sèng ë n«ng th«n, lao ®éng chñ yÕu lµ lµm n«ng nghiÖp. Mét n¨m thu ho¹ch ®­îc 5 tÊn thãc. PhÇn thãc ®Ó ¨n lµ 1,5 tÊn, sè cßn l¹i mang ra chî b¸n víi gi¸: 2000®ång /Kg. TiÒn b¸n rau qu¶ vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c lµ. 1000000®ång. Em h·y tÝnh tæng thu nhËp b»ng tiÒn cña gia ®×nh em trong mét n¨m. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ Xem l¹i bµi thùc hµnh vµ lµm tiÕp bµi thùc hµnh - §äc vµ xem tr­íc phÇn II vµ III SGK. IV- Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: 15/4/2010 KÝ duyÖt: /4/2010 Ngµy d¹y: /4/2010 TiÕt 67 Bµi 27 TH: bµi tËp t×nh huèng vÒ thu, chi trong gia ®×nh ( TiÕp ) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng qua bµi häc, häc sinh n¾m ®­îc: - N¾m ®­îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thu, chi trong gia ®×nh, x¸c ®Þnh ®­îc møc thu vµ chi cña gia ®×nh trong mét th¸ng, mét n¨m. - Cã ý thøc gióp ®ì gia ®×nh vµ tiÕt kiÖm chi tiªu. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi - Trß: §äc SGK bµi 27, chuÈn bót mùc, bót ch× III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc:2/ - Líp 6A; Ngµy: / / 2010 Tæng sè:. V¾ng: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 2.KiÓm tra bµi cò: GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. 3.t×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1: T×m hiÓu c¸ch x¸c ®Þnh chi tiªu cña gia ®×nh. GV: cho häc sinh tÝnh to¸n c¸c kho¶n thu nhËp trong mét th¸ng vµ mét n¨m cña mçi gia ®×nh råi dùa vµo ®ã gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh tÝnh c¸c kho¶n chi tiªu cña mçi gia ®×nh trong mét th¸ng råi tÝnh ra n¨m. - Nh­ chi cho ¨n, mÆc... - Häc tËp - Chi cho ®i l¹i - Chi cho vui tr¬i, gi¶i trÝ.. HS: Thùc hiÖn tÝnh c¸c kho¶n chi d­íi sù gi¸m s¸t chØ b¶o cña gi¸o viªn. H§2: T×m hiÓu c¸ch c©n ®èi thu, chi. GV: H­íng dÉn häc sinh c¸ch tÝnh c©n ®èi thu, chi theo c¸c ý a,b,c. HS: Thùc hiÖn d­íi sù gi¸m s¸t chØ b¶o cña gi¸o viªn. GV: NhËn xÐt bµi thùc hµnh 4.Cñng cè. GV: NhËn xÐt ý thøc chuÈn bÞ, ý thøc lµm viÖc cña häc sinh. GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña häc sinh sau ®ã cho ®iÓm. 3/ 20/ 15/ 3/ II. X¸c ®Þnh chi tiªu cña gia ®×nh. - Chi cho ¨n, mÆc, ë: mua g¹o, thÞt; mua quÇn ¸o, giµy dÐp; tr¶ tiÒn ®iÖn, ®iÖn tho¹i, n­íc; mua ®å dïng gia ®×nh. - Chi cho häc tËp: Mua s¸ch vë, tr¶ häc phÝ, mua b¸o, t¹p chÝ... - Chi cho viÖc ®i l¹i: Tau xe, x¨ng.. - Chi cho vui ch¬i... - Chi cho ®¸m hiÕu hØ... III. C©n ®èi thu – chi. Bµi tËp. a) Gia ®×nh em cã 4 ng­êi, møc thu nhËp 1 th¸ng lµ 2000000 ®ång ( ë thµnh phè) vµ 800000 ®ång ( ë n«ng th«n) Em h·y tÝnh møc chi tiªu cho c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt sao cho mçi th¸ng cã thÓ tiÕt kiÖm Ýt nhÊt ®­îc 100000®ång. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ tÝnh to¸n l¹i c¸c kho¶n thu nhËp cña gia ®×nh. - §äc vµ xem tr­íc phÇn «n tËp ®Ó giê sau thùc hµnh. IV- Rót kinh nghiÖm: TuÇn 36 Ngµy so¹n: /5/2010 KÝ duyÖt: /5/2010 Ngµy d¹y: /5/2010 TiÕt 68 «n tËp ch­¬ng I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng qua phÇn «n tËp, häc sinh nhí l¹i c¸c phÇn néi dung ®· ®­îc häc trong ch­¬ng IV vµ mét sè kiÕn thøc träng t©m cña ch­¬ng III. - N¾m v÷ng kiÕn thøc thu, chi vµ nÊu ¨n trong gia ®×nh - VËn dông mét sè kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi - Trß: Nghiªn cøu l¹i toµn bé ch­¬ng III+IV III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc:2/ - Líp 6A; Ngµy: / / 2010 Tæng sè:. V¾ng: - Líp 6B; Ngµy: / / 2010 Tæng sè:. V¾ng: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 2.KiÓm tra bµi cò: - Kh«ng kiÓm tra 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. GV: Ph©n c«ng häc sinh «n tËp. Mçi tæ 4 häc sinh ®­îc ph©n 2 c©u t­¬ng øng víi sè th­ tù ë ch­¬ng III vµ ch­¬ng IV. GV: Cho häc sinh th¶o luËn nhãm. GV: T¹i sao ph¶i gi÷ vÖ sinh an toµn thùc phÈm? HS: Tr¶ lêi c©u hái GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK HS: Tr×nh bµy kh¸i niÖm. GV: Cã thÓ thÊy phÇn tÝch luü trong mçi gia ®×nh lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng. Muèn cã tÝch luü ph¶i biÕt c©n ®èi thu chi. GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm tõng nhãm. 4. Cñng cè. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê «n tËp GV: gîi ý HS tr¶ lêi mét sè c©u hái ? Thu nhËp cña gia ®×nh lµ g× vµ cã nh÷ng lo¹i thu nhËp nµo? ? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i thu nhËp cña gia ®×nh em.s 5/ 15/ 15/ 3/ 3/ I. Vai trß cña c¸c chÊt dinh d­ìng. - ChÊt ®¹m - ChÊt bÐo - ChÊt kho¸ng - ChÊt x¬ + Thùc phÈm nguån cung cÊp chÊt dinh d­ìng nu«i sèng c¬ thÓ. II. Thu nhËp cña gia ®×nh 1.Thu nhËp cña gia ®×nh. 2.C¸c h×nh thøc thu nhËp 3.Chi tiªu trong gia ®×nh 4.C¸c kho¶n chi tiªu trong gia ®×nh 5.C©n ®èi thu chi trong gia ®×nh 5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ «n tËp toµn bé c©u hái c©u hái ch­¬ng III vµ IV chuÈn bÞ thi häc kú II. TuÇn 37 Ngµy so¹n: /5/2010 KÝ duyÖt: /5/2010 Ngµy d¹y: /5/2010 TiÕt 69+ 70 KiÓm tra cuèi n¨m I. Môc tiªu: - KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong HKII . - §¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. - Lµm cho häc sinh chó ý nhiÒu h¬n ®Õn viÖc häc cña m×nh - Rót kinh nghiÖm, bæ sung kÞp thêi nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc cña gi¸o viªn ( c¸ch d¹y ). II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK ch­¬ng III NÊu ¨n trong gia ®×nh c©u hái vµ ®¸p ¸n träng t©m - HS: «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc : - Líp 6A: / / 2010 Tæng sè:. V¾ng: 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra. 3. Bµi kiÓm tra: PhÇn I: ThiÕt lËp ma trËn hai chiÒu: Møc ®é Chñ ®Ò NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Hoµn thµnh c¸c c©u vÒ sö dông TP, chÊt dinh d­ìng 1 3 1 3 BiÖn ph¸p vÖ sinh an toµn TP 1 3 1 3 C¸c ph­¬ng ph¸p lµm chÝn thùc phÈm 1 4 1 4 Tæng 1 3 2 7 3 10 PhÇn II: §Ò tù luËn: C©u 1: Thøc ¨n cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng con ng­êi? Em h·y nªu chøc n¨ng cña chÊt dinh d­ìng: §¹m, chÊt bÐo, chÊt ®­êng bét? C©u 2: NhiÔm trïng thùc phÈm lµ g×? Em h·y nªu c¸ch b¶o qu¶n thùc phÈm? C©u3: Thu, chi trong gia di×nh lµ g×? Em h·y tÝnh c¸c kho¶n thu chi trong gia ®×nh em trong mét th¸ng?

File đính kèm:

  • docGiao an CN 6.doc