Giáo án Công Nghệ 6 Tuần 10

- Kiến thức: Học sinh xác định được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người, biết được sự cần thiết của việc phân chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở và xắp xếp đồ đạc trong từng khu vực tạo sự hợp lý, tạo sự thoải mái hài lòng cho các thành viên trong gia đình.

 - Biết vận dụng để xắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi ngủ góc học tập của mình.

 - Gắn bó và yêu quý nơi ở của mình.

 - Kỹ năng: Rèn luyện tính cẩn thận,ấnạch sẽ, gọn gàng.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1782 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công Nghệ 6 Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n TuÇn 10 TiÕt 19 Ch­¬ng II: Trang trÝ nhµ ë Bµi 8: s¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý trong nhµ ë I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng con ng­êi, biÕt ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong nhµ ë vµ x¾p xÕp ®å ®¹c trong tõng khu vùc t¹o sù hîp lý, t¹o sù tho¶i m¸i hµi lßng cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. - BiÕt vËn dông ®Ó x¾p xÕp gän gµng, ng¨n n¾p n¬i ngñ gãc häc tËp cña m×nh. - G¾n bã vµ yªu quý n¬i ë cña m×nh. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn,Ên¹ch sÏ, gän gµng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: ChuÈn bÞ mét sè tranh vÒ nhµ ë - Trß: §äc tr­íc bµi 8 SGK III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò. - Kh«ng kiÓm tra 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1.T×m hiÓu vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 2.1 ( SGK ) HS: Chó ý quan s¸t. HS: Nªu chøc n¨ng vµ vai trß cña nhµ ë b¶o vÖ c¬ thÓ, tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n, tho¶ m·n nhu cÇu sinh ho¹t chung. HS: NhËn xÐt GV: Bæ sung tãm t¾t. HS: Ghi vë. H§2.T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý trong nhµ ë. GV: Em h·y kÓ tªn nh÷ng sinh ho¹t b×nh th­êng hµng ngµy cña gia ®×nh? HS: ¨n uèng, häc tËp, tiÕp kh¸ch, vÖ sinh, nghe nh¹c, ngñ… GV: Chèt l¹i néi dung chÝnh cña mäi gia ®×nh, sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ khu vùc sinh ho¹t. GV: ë nhµ em khu vùc sinh ho¹t ®­îc bè trÝ nh­ thÕ nµo? T¹i sao l¹i bè trÝ nh­ vËy? Em cã muèn thay ®æi kh«ng tr×nh bµy lý do. HS: Tr¶ lêi GV: Sù ph©n chia khu vùc cÇn tÝnh to¸n hîp lý tuú theo diÖn tÝch nhµ ë, phï hîp víi tÝnh chÊt, c«ng viÖc mçi gia ®×nh còng nh­ ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¶m b¶o cho mäi thµnh viªn sèng tho¶ m¸i, thuËn tiÖn. 4. Cñng cè: GV: Chèt l¹i néi dung bµi - Nhµ ë lµ n¬i tró ngô cña con ng­êi, n¬i sinh ho¹t vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt cña mäi thµnh viªn trong gia ®×nh – cÇn x¾p xÕp hîp lý. 1/ 15/ 25/ 2/ I. Vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. - Nhµ ë lµ n¬i chó ngô cña con ng­êi. - Nhµ ë b¶o vÖ con ng­êi tr¸nh khái nh÷ng t¸c h¹i do ¶nh h­ëng cña tù nhiªn, m«i tr­êng. - Nhµ ë lµ n¬i ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ng­êi. II) X¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý trong nhµ ë. 1.Ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong n¬i ë cña gia ®×nh. a) Chç sinh ho¹t chung, tiÕp kh¸ch, nªn réng r·i, th¸ng m¸t, ®Ñp. b) Chç thê cóng cÇn trang träng. c) Chç ngñ cÇn riªng biÖt, yªn tÜnh. d) chç ¨n uèng gÇn bÕp hoÆc trong bÕp. e) Khu vùc bÕp cÇn s¸ng sña, s¹ch sÏ. f) Khu vùc vÖ sinh cÇn kÝn ®¸o. g) Chç ®Ó xe kÝn ®¸o, ch¾c ch¾n, an toµn. 5.H­íng dÉn häc ë nhµ 2/: a. H­íng dÉn vÒ nhµ. - VÒ nhµ häc bµi theo vë ghi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi b. ChuÈn bÞ bµi sau. - ThÇy: Tranh ¶nh vÒ mét sè khu vùc sinh h¹ot trong gia ®×nh. Trß: §äc vµ chuÈn bÞ tuÇn tiÕp theo. Ngµy so¹n TuÇn 10 TiÕt 20 Bµi 8: s¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý trong nhµ ë( TiÕp ) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng con ng­êi, biÕt ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong nhµ ë vµ x¾p xÕp ®å ®¹c trong tõng khu vùc t¹o sù hîp lý, t¹o sù tho¶i m¸i hµi lßng cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. - BiÕt vËn dông ®Ó x¾p xÕp gän gµng, ng¨n n¾p n¬i ngñ gãc häc tËp cña m×nh. - G¾n bã vµ yªu quý n¬i ë cña m×nh. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn,Ên¹ch sÏ, gän gµng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: ChuÈn bÞ mét sè tranh vÒ nhµ ë - Trß: §äc tr­íc bµi 8 SGK III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: GV: Nhµ ë cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng con ng­êi? 3.T×m tßi vµ ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1.T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp ®å ®¹c trong tõng khu vùc. GV: §­a ra h×nh ¶nh vÒ c¸ch x¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý vµ kh«ng hîp lý? GV: Em h·y chän ra ®©u lµ c¸ch s¾p xÕp hîp lý vµ ®©u lµ c¸ch s¾p xÕp kh«ng hîp lý. HS: Tr¶ lêi GV: Cho häc sinh tù s¾p xÕp ®å dïng häc tËp trong cÆp s¸ch. HS: S¾p xÕp tuÇn tù GV: KÕt luËn H§2.T×m hiÓu mét sè c¸ch bè trÝ, s¾p xÕp ®å ®¹c trong nhµ cña ng­êi viÖt nam. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 2.2. HS: Nh¾c l¹i c¸ch ph©n chia khu vùc ë h×nh 2.2 HS: Tr¶ lêi GV: Em h·y nªu ®Æc ®iÓm ®ång b»ng s«ng cöu long? HS: Hay bÞ lò lôt GV: §å ®¹c nªn bè trÝ nh­ thÕ nµo? HS: Tr¶ lêi GV: Em h·y nªu mét sè nhµ ë, ë thµnh phè? HS: Tr¶ lêi GV: Cho häc sinh quan s¸t s¬ ®å nhµ ë h×nh 2.6 HS: T×m hiÓu sù kh¸c biÖt gi÷a nhµ ë miÒn nói vµ nhµ ë vïng ®ång b»ng? 4.Cñng cè: GV: Cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Nhµ ë lµ n¬i tró ngô cña con ng­êi, n¬i sinh ho¹t vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt cña mäi thµnh viªn trong gia ®×nh – cÇn x¾p xÕp hîp lý. 1/ 5/ 15/ 20/ 2/ - Nhµ ë lµ n¬i tró ngô cña con ng­êi - B¶o vÖ con ng­êi tr¸nh khái nh÷ng t¸c h¹i cña tù nhiªn, m«i tr­êng. - Nhµ ë lµ n¬i ®¸p øng nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ng­êi. 2. S¾p xÕp ®å ®¹c trong tõng khu vùc. - C¸ch bè trÝ ®å ®¹c cÇn ph¶i thuËn tiÖn, cãa tÝnh thÈm mü song còng l­u ý ®Õn sù an toµn vµ ®Ó lau trïi, quÐt dän. 3.Mét sè vÝ dô vÒ bè trÝ, s¾p xÕp ®å ®¹c trong nhµ ë cña ng­êi viÖt nam. a. Nhµ ë n«ng th«n. + Nhµ ë, ë ®ång b»ng b¾c bé + Nhµ ë ®ång b»ng s«ng cöu long - Nªn sö dông c¸c ®å vËt nhÑ cã thÓ g¾n kÕt víi nhau tr¸nh thÊt l¹c khi cã n­íc lªn. b.Nhµ ë thµnh phè thÞ x·, thÞ trÊn. + Nhµ ë tËp thÓ trung c­ cao tÇng. + Nhµ ë ®éc lËp ph©n chia theo cÊp nhµ. c. Nhµ ë miÒn nói: 5.H­íng dÉn häc ë nhµ 2/: + H­íng dÉn häc ë nhµ: - Häc thuéc vë ghi vµ phÇn ghi nhí SGK - Tr¶ lêi c©u hái SGK + ChuÈn bÞ bµi sau: - ThÇy: ChuÈn bÞ phßng ë vµ chuÈn bÞ mét sè ®å ®¹c - Trß: C¾t b×a lµm mét sè ®å ®¹c gia ®×nh.

File đính kèm:

  • docCN6tuan1-34jhdfgkahd (10).doc
Giáo án liên quan