Đề thi thử học kỳ 1 Lớp 3 Môn: Toán

Câu 1. Số 907 đọc là:

 A. Chín trăm bảy mươi

 B. Chín trăm linh bảy

 C. Chín bảy mươi

Câu 2. 16 gấp 4 lần bằng mấy?

 

A. 64 B. 20 C. 4

Câu 3. . 6m 8cm = ? cm

 

A. 68cm B. 608cm C. 520cm

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 889 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử học kỳ 1 Lớp 3 Môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoï vaø teân: ……………………………………………………. ÑEÀ THI THÖÛ HOÏC KYØ 1 Lôùp: ……. Moân: Toaùn Ñieåm Lôøi pheâ Phaàn 1: TRAÉC NGHIEÄM (3 ñieåm) Câu 1. Số 907 đọc là: A. Chín trăm bảy mươi B. Chín trăm linh bảy C. Chín bảy mươi Câu 2. 16 gấp 4 lần bằng mấy? A. 64 B. 20 C. 4 Câu 3. . 6m 8cm = ? cm A. 68cm B. 608cm C. 520cm Câu 4. Hình vuông là hình : Hình có bốn cạnh bằng nhau. Hình có bốn góc vuông và bốn cạnh. Hình có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau. Câu 5.Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 5 m là : A. 12m B. 24cm C. 35cm Câu 6. giờ =......phút ? A. 30 phút B. 12 phút C. 20 phút Phaàn 2: TÖÏ LUAÄN (7 ñieåm) Câu 7. Đặt tính rồi tính a) 709 + 195 b) 659 – 92 c) 165 x 4 d) 285 : 7 Câu 8. Tính giá thị biểu thức: a) (23 + 46) x 7 b) 90 + 172 : 2 Câu 9. Một thùng dầu đựng 219 l dầu. Người ta đã rót ra số dầu ở trong thùng ra bán. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu l dầu? Câu 10. a)Hãy viết một phép tính có thương bằng 0 b)Hãy viết một phép tính có tích bằng thừa số thứ nhất. ĐÁP ÁN TOÁN 3 Phần Câu Đáp án Điểm T. nghiệm 1 B 0,5 2 A 0,5 3 B 0.5 4 C 0,5 5 B 0,5 6 C 0,5 Tự luận 7 Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. 709 659 165 285 7 hoặc 285 7 + - x 05 40 28 40 195 92 4 5 05 904 567 660 0 5 (Kết quả đúng, đặt tính sai không được điểm) 2 điểm 8 a.(23 + 46) x 7 = 69 x 7 b. 90 + 172 :2 = 90 +86 = 483 = 176 Tính đúng giá trị mỗi biểu thức được 1 điểm 2 điểm 9 Bài giải: Số lít dầu đã lấy ra bán là:: 219 : 3 =73 (lít) Số lít dầu còn lại trong thùng là: 219 – 73 = 146(lít) Đáp số: 146 lít dầu (Nếu lời giải sai mà phép tính đúng thì không cho điểm) 0,25điểm 0,5điểm 0,25điểm 0,75điểm 0,25điểm 10 Viết đúng mỗi câu được 0,5 điểm VD: a) 0 :5 = 0 b) 7 x 1 = 7 1 điểm

File đính kèm:

  • docde thi hk 1(1).doc
Giáo án liên quan