Đề kiểm tra môn Toán Lớp 8 - Học kì 1 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Chu Văn An

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là một trong những 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

A). B). C). D).

Câu 2.Cho tứ giác ABCD. Nếu AC = BD ; ; AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, thì tứ giác ABCD là hình gì

A). Hình bình hành B). Hình vuông C). Hình chữ nhật D). Hình thoi

Câu 3. Quy tắc là:

A). B). C). D).

Câu 4. Phân thức đối của là

 A. B. C. D.

Câu 5. Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số:

A. B. C. D.

Câu 6 . Hình nào sau đây không có tâm đối xứng ?

A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình thoi

Câu 7. Cho phép tính . Ta được kết quả là:

A). B). C). D).

Câu 8. Khẳng định nào sau đây là sai ?

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 595 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Toán Lớp 8 - Học kì 1 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Chu Văn An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD7ĐT KRÔNG NĂNG KHUNG MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TOÁN LỚP 8 Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương) Nhận Biết TN Thông hiểu TL Vận dụng Cộng Cấp độ thấp TL Cấp độ cao TL Hằng đẳng thức đáng nhớ 1câu 0,25điểm 2,5% 1câu 0,5điểm 5% 2câu 0,75điểm 7,5% Phân tích đa thức thành nhân tử 1câu 0,5điểm 5% 1 câu 0,5điểm 5% Phân thức, các phép tính về phân thức 3câu 0,75điểm 7,5% 2câu 2điểm 20% 5 câu 2,75điểm 27,5% Nhân đa thức với đa thức 1câu 1điểm 10% 1 câu 1điểm 10% Chia hai đa thức cho đơn thức,chia hai đa thức đã sắp xếp 1câu 0,25điểm 2,5% 1câu 1điểm 10% 2 câu 1,25điểm 12,5% Đối xứng trục, đối xứng tâm 1câu 0,25điểm 2,5% 1câu 0,25điểm 2,5% Hình thang,hình bình hành,hình thoi,hình chữ nhật 2 câu 0,5 điểm 5% 1câu 0,25đ 2,5% 3câu 1,75điểm 12,5% 6 câu 2,5điểm 25% Diện tích tam giác 1câu 1điểm 10% 1 câu 1,25điểm 12,5% Tổng 8câu 2điểm 20% 1câu 0,25điểm 2,5% 9 câu 6,75điểm 70,5% 1câu 1điểm 10% 19 câu 10 điểm 100% PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : TOÁN LỚP 8 Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) Phần I. Trắc nghiệm (2điểm) Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là một trong những 7 hằng đẳng thức đáng nhớ A). B). C). D). Câu 2.Cho tứ giác ABCD. Nếu AC = BD ; ; AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, thì tứ giác ABCD là hình gì A). Hình bình hành B). Hình vuông C). Hình chữ nhật D). Hình thoi Câu 3. Quy tắc là: A). B). C). D). Câu 4. Phân thức đối của là A. B. C. D. Câu 5. Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số: A. B. C. D. Câu 6 . Hình nào sau đây không có tâm đối xứng ? A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình thoi Câu 7. Cho phép tính . Ta được kết quả là: A). B). C). D). Câu 8. Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hình bình hành là hình thang. B. Hình vuông và hình chữ nhật đều là hình thang cân. C. Hình vuông là hình chữ nhật. D. Hình thoi là hình vuông. PhầnII. Tự luận ( 8điểm) Câu 1( 1 điểm ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3+ 2x2y + xy2- 9x Câu2 (2điểm). Thực hiện phép tính: a) b) Câu 3(2điểm).Thực hiện phép tính . a) ( x2 - 2x + 3).(- 5) b)(6x3 -7x2-x +2):(2x+1) Câu 4 ( 3điểm). Cho tam giác ABC , M là điểm nằm giữa BC . Qua M kẻ đường thẳng song song với AB và AC , chúng cắt cạnh ACvà AB tại E và F . Tứ giác AEMF là hình gì ?Vì sao ? Miểm M nằm ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEMF là hình thoi. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEMF là hình chữ nhật ? Khi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng diện tích của tam giác BFM bằng diện tích của tam giác CEM ------------------------------Hết---------------------------- PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : TOÁN LỚP 8 Câu 1(1 điểm ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử b) x3+ 2x2y + xy2- 9x = x(x2+2xy+y2-9) (0,25đ) = x (0,25đ) = x (0,25đ) = x(x+y-3)(x+y+3) (0,25đ) Câu 2(2điểm) . Thực hiện phép tính a) = (0,25đ) = (0,25đ) = (0,5đ) b)= (0,5đ) = (0,5đ) Câu 3(2điểm) .Thực hiện phép tính a) ( x2 - 2x + 3).(- 5) = ( x2 - 2x + 3).+ ( x2 - 2x + 3).(-5) (0,25đ) = - x2 + -5x2 +10x - 15 (0,5đ) = - 6x2 + -15 (0,25đ) 3x2 -5x +2 6x3 +3x2 -10x2 – x + 2 - 10x - 5x 4x + 2 4x + 2 0 6x3- 7x2 – x + 2 2x + 1 b) (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) Câu4 (3 điểm) -Vẽ hình, ghi GT – KL đúng (0,25đ) a) Ta có: ME//AB và MF//AC (gt) (0,25đ) ME//AE và MF//AE () (0,25đ) Vậy: AEMF là hình bình hành. (0,25đ) b)Hình bình hành AEMF là hình thoi AM là phân giác của (0,5đ) Lúc đó: M là giao điểm của phân giác của với BC (0,25đ) c)Hình bình hành AEMF là hình chữ nhật (0,25đ) Lúc đó: ∆ABC vuông tại A (0,25đ) d) Kẻ FHBC và EKBC (0,25đ) Ta có: S(BFM) =MB.FH và S(CEM) =MC.EK (0,25đ) Ta lại có: MB = MC và MF // AC FA = FB Tương tự: EA = EC Do đó: FE là đường trung bình của ∆ABC (0,25đ) FE // BC FH = EK (khoảng cách giữa hai đường thắng song song) (0,25đ) Vậy: S(BFM) =S(CEM) Ghi chú : Học sinh làm bằng cách khác đúng vẫn được điểm tối đa

File đính kèm:

  • docHK 1 toan 8.doc