Đề kiểm tra môn Công nghệ Lớp 6 - Học kì 1 - Năm học 2012-2013

Câu 1: Theo em thế nào là mặc đẹp?

a.Mặc áo quần mốt mới hoặc đắt tiền.

b.Mặc quần áo phù hợp với vóc dáng,lứa tuổi,phù hợp với công việc và hoàn cảnh sống.

c.Mặc quần áo màu sắc sặc sỡ,kiểu cách.

Câu 2: Chức năng của trang phục là:

a.Bảo vệ cơ thể,làm đẹp cho con người.

b.Giúp con người tránh gió,tránh bão.

c.Giúp con người làm đẹp cho ngôi nhà.

Câu 3: Bảo quản trang phục gồm những công việc nào?

a.Làm sạch ( giặt,phơi) ; làm phẳng (là);cất giữ.

b.Làm sạch (giặt,phơi)

c.Làm phẳng (là),cất giữ.

Câu 4: Các mũi khâu cơ bản gồm:

a.Khâu mũi thường,khâu mũi đột mau,khâu vắt.

b.Khâu mũi đột mau,khâu mũi thường.

c.Khâu mũi thường,khâu vắt.

II/Tự luận (8điểm).

Câu 1: (2 điểm)

Nêu vai trò của nhà ở với đời sống con người?

Câu 2: ( 3 điểm)

Em cần làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?

Câu 3: ( 3 điểm)

Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?

 

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Công nghệ Lớp 6 - Học kì 1 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiÓm tra lÝ thuyÕt häc kú I m¤N C¤NG NGHÖ LíP 6 n¡M HỌC 2012- 2013 I Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh tròn đáp án đúng. Câu 1: Theo em thế nào là mặc đẹp? a.Mặc áo quần mốt mới hoặc đắt tiền. b.Mặc quần áo phù hợp với vóc dáng,lứa tuổi,phù hợp với công việc và hoàn cảnh sống. c.Mặc quần áo màu sắc sặc sỡ,kiểu cách. Câu 2: Chức năng của trang phục là: a.Bảo vệ cơ thể,làm đẹp cho con người. b.Giúp con người tránh gió,tránh bão. c.Giúp con người làm đẹp cho ngôi nhà. Câu 3: Bảo quản trang phục gồm những công việc nào? a.Làm sạch ( giặt,phơi) ; làm phẳng (là);cất giữ. b.Làm sạch (giặt,phơi) c.Làm phẳng (là),cất giữ. Câu 4: Các mũi khâu cơ bản gồm: a.Khâu mũi thường,khâu mũi đột mau,khâu vắt. b.Khâu mũi đột mau,khâu mũi thường. c.Khâu mũi thường,khâu vắt. II/Tự luận (8điểm). Câu 1: (2 điểm) Nêu vai trò của nhà ở với đời sống con người? Câu 2: ( 3 điểm) Em cần làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? Câu 3: ( 3 điểm) Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM C©u §¸p ¸n/néi dung tr¶ lêi §iÓm 1 - Nhµ ë lµ n¬i tró ngô cña con ng­êi ,b¶o vÖ con ng­êi tr¸nh khái nh÷ng t¸c h¹i do ¶nh h­ëng cña tù nhiªn, m«i tr­êng. - Nhµ ë lµ n¬i ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ng­êi. ( 1®iÓm) ( 1®iÓm) 2 §Ó gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p em cÇn ph¶i: - Cã nÕp sèng s¹ch sÏ ng¨n n¾p, gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n, gÊp ch¨n gèi gän gµng, c¸c ®å vËt sau khi sö dông ph¶i ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh. - Th­êng xuyªn quÐt dän, lau chïi nhµ ë, ®æ r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh. ( 1,5 ®iÓm) ( 1,5 ®iÓm) 3 Ý nghÜa cña c©y c¶nh vµ hoa trong trang trÝ nhµ ë: -Trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa lµm cho con ng­êi c¶m thÊy gÇn gòi víi thiªn nhiªn vµ lµm cho c¨n phßng ®Ñp, m¸t mÎ h¬n. - C©y c¶nh gãp phÇn lµm trong s¹ch kh«ng khÝ. - Trång, ch¨m sãc c©y c¶nh, c¾m hoa trang trÝ ®em l¹i niÒm vui, th­ gi·n cho con ng­êi sau nh÷ng giê lao ®éng, häc tËp mÖt mái. - NghÒ trång hoa, c©y c¶nh ®em l¹i nguån thu nhËp ®¸ng kÓ cho nhiÒu gia ®×nh. ( 1®iÓm) ( 0,5®iÓm) (1 ®iÓm) ( 0,5®iÓm)

File đính kèm:

  • docCÔNG NGHỆ 6.doc