Chủ điểm 6: động vật

Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình.

- Dạy trẻ vẽ, nặn, cắt, dán một số con vật sống trong gia đình.

- Chơi tự do ở các góc chơi

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3262 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chủ điểm 6: động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NG DAÏY LÔÙP LAÙ 2 TUAÀN 24 ( Thực hiện tuần 22 theo PPCT ) CHUÛ ÑIEÅM 6: ĐỘNG VẬT Thời gian: 05 tuần TUAÀN 1: CHUÛ ÑEÀ NHAÙNH 1 “ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH” Thực hiện từ ngày 17/02/2014 – 22/02/2014 Tên hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình. - Dạy trẻ vẽ, nặn, cắt, dán một số con vật sống trong gia đình. - Chơi tự do ở các góc chơi TDS - Thể dục sáng: - Hoâ haáp: 1 - Tay vai: 1 - Chaân: 1 - Buïng: 1 - Baät: 1 - Nhạc: Vì sao con mèo rửa mặt Hoạt động ngoài trời - Trò chuyện về các con vật sống trong gia đình - Trò chuyện về nhóm gia súc, nhóm gia cầm. - Chơi các trò chơi: Tạo dáng. Đua ngựa. - Trò chơi dân gian : Thả đỉa ba ba. Cua bò Hoạt động chung PTTC Bò cao chui qua cổng KPKH Một số con vật nuôi tong gia đình Tạo hình Vẽ con gà GDAN Chú mèo con LQVT Chia nhóm có số lượng 9 thành 2 phần. LQVH Thơ “Mèo đi câu cá” Hoạt động góc 1- Goùc phaân vai: Gia ñình, cöûa haøng baùn thöïc phaåm saïch, phoøng khaùm baùc só thuù y. 2- Goùc xaây döïng: xaây traïi chaên nuoâi 3- Goùc toaùn: ñeám soá löôïng con vaät, chôi ñoâ mi noâ 4- Goùc taïo hình: veõ, naën, toâ maøu tranh caùc con vaät, 5- Goùc thieân nhieân: Chaêm soùc caùc con vaät nuoâi. Vệ sinh - Ăn trưa - Ngủ trưa – Ăn phụ - Rửa tay trước khi ăn, rửa mặt vệ sinh sau khi ăn . - Chuẩn bị gối, chiếu đủ cho từng trẻ - Cho trẻ thức đúng giờ, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay ăn phụ. Sinh hoạt chiều - Ôn bài cũ: Thương con mèo , Truyện “Mèo đi câu cá” - Làm quen bài mới: Hát: “Đố bạn”, truyện “Dê trắng dê đen” - Cho trẻ chơi trò chơi: Đoán xem đó là ai - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. Vệ sinh–Trả trẻ - Baûo veä moâi tröôøng: Bieát chaêm soùc vaø baûo veä caùc con vaät nuoâi trong gia ñình. - Tröôøng hoïc thaân thieän: Coâ cuøng chôi vôùi treû. LĐ Ký duyệt Giáo viên soạn KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY LÔÙP LAÙ 2 TUAÀN 25 ( Thực hiện tuần 23 theo PPCT ) CHUÛ ÑIEÅM 6: ĐỘNG VẬT Thời gian: 05 tuần TUAÀN 2: CHUÛ ÑEÀ NHAÙNH 2 “ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG” Thực hiện từ ngày 24/02/2014 – 28/02/2014 Tên hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng (có thể là các con vật trẻ đã nhìn thấy ở trong sở thú hoặc trong tranh ảnh, ti vi - Chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về các con vật sống trong rừng - Trò chuyện với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ khi ở trường. Thể dục sáng - Thể dục sáng: - Hoâ haáp: 2 - Tay vai: 3 - Chaân: 2 - Buïng: 3 - Baät: 2 - Nhạc: Chú voi con ở bản đôn Dạo chơi ngoài trời - Quan sát các con vật sống trong rừng: qua tranh, phim ảnh,… - Chơi trò chơi vận động: Cáo và thỏ. - Đọc đồng dao, ca dao về các con vật Hoạt động chung PTTC Bật liên tục vào các ô KPKH Một số con vật sống trong rừng Tạo hình Nặn theo ý thích GDAN - Hát “Đố bạn”. - NH “ Chú voi conn ở bản đôn” LQVT - So sánh to nhỏ các con vật sống trong rừng LQVH Truyện “Chúa dê đen” LQCV Tập tô chữ L- M - N Hoạt động góc *Goùc phaân vai : Gia ñình, phoøng khaùm baùc só thuù y. *Goùc xaây döïng: Xaây vöôøn baùch thuù *Goùc hoïc taäp: Laøm saùch veà caùc con vaät, phaân loaïi caùc con vaät, nhaän daïng chöõ caùi. *Goùc ngheä thuaät: Veõ, naën, toâ maøu hình caùc con vaät, *Goùc khoa hoïc: Phaân loaïi caùc con vaät, chôi nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 9 Vệ sinh - Ăn trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ - Rửa tay trước khi ăn, rửa mặt vệ sinh sau khi ăn . - Chuẩn bị gối, chiếu đủ cho từng trẻ - Cho trẻ thức đúng giờ, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay ăn phụ. Sinh hoạt chiều - Ôn bài cũ: “Đố bạn”, Truyện “Dê trắng dê đen” - Làm quen bài mới: Hát: “Cá vàng bơi”, Thơ “Nàng tiên ốc” - Cho trẻ chơi trò chơi: Đoán xem đó là ai - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. Vệ sinh–Trả trẻ - Baûo veä moâi tröôøng: Bieát yêu quý và baûo veä caùc con vaät quý hiếm. - Tröôøng hoïc thaân thieän: Coâ cuøng chôi vôùi treû. LĐ Ký duyệt Giáo viên soạn KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY LÔÙP LAÙ 2 TUAÀN 26 ( Thực hiện tuần 24 theo PPCT ) CHUÛ ÑIEÅM 6: ĐỘNG VẬT Thời gian: 05 tuần TUAÀN 3: CHUÛ ÑEÀ NHAÙNH 3 “ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC” Thực hiện từ ngày 03/03/2014 – 08/03/2014 Tên hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước (có thể là các con vật trẻ đã nhìn thấy ở trong gia đình hoặc trong tranh ảnh, ti vi - Chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về các con vật sống dưới nước - Trò chuyện với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ khi ở trường. Thể dục sáng - Thể dục sáng: - Hoâ haáp: 4 - Tay vai: 5 - Chaân: 3 - Buïng: 5 - Baät: 5 - Nhạc: Cá vàng bơi Dạo chơi ngoài trời - Quan sát các con vật sống dưới nước: qua tranh, phim ảnh,… - Chơi trò chơi vận động: Chó xói xấu tính. - Đọc đồng dao, ca dao về các con vật Hoạt động chung PTTC Nhảy lò cò KPKH Một số con vật sống dưới nước Tạo hình Xé dán con cá GDAN - Hát “Cá vàng bơi”. LQVT - Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 9 LQVH Thơ “nàng tiên ốc” Hoạt động góc * Goùc phaân vai : Naáu aên, cöûa haøng baùn haûi saûn, baùn caùc con vaät soáng döôùi nöôùc * Goùc xaây döïng: Xaây ao thaû caù. * Goùc hoïc taäp: Laøm saùch veà caùc con vaät, phaân loaïi, xem tranh caùc con vaät döôùi nöôùc. * Goùc ngheä thuaät: Veõ, naën, toâ maøu hình caùc con vaät soáng döôùi nöôùc, laøm ñoà chôi. * Goùc thieân nhieân: Chaêm soùc caùc con vaät nuoâi. Vệ sinh - Ăn trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ - Rửa tay trước khi ăn, rửa mặt vệ sinh sau khi ăn . - Chuẩn bị gối, chiếu đủ cho từng trẻ - Cho trẻ thức đúng giờ, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay ăn phụ. Sinh hoạt chiều - Ôn bài cũ: “Cá vàng bơi”, Thơ “Nàng tiên ốc” - Làm quen bài mới: Hát: “”, Thơ “Làm anh” - Cho trẻ chơi trò chơi: Đoán xem đó là ai - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. Vệ sinh–Trả trẻ - Baûo veä MT: Bieát chaêm soùc vaø baûo veä caùc con vaät sống dưới nước. - Tröôøng hoïc thaân thieän: Coâ cuøng chôi vôùi treû. LĐ Ký duyệt Giáo viên soạn KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY LÔÙP LAÙ 2 TUAÀN 27 ( Thực hiện tuần 25 theo PPCT ) CHUÛ ÑIEÅM 6: ĐỘNG VẬT Thời gian: 05 tuần TUAÀN 4: CHUÛ ÑEÀ NHAÙNH 4 “CÔN TRÙNG” Thực hiện từ ngày 10/03/2014 – 15/03/2014 Tên hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Đón trẻ - Trò chuyện quan sát về mùa xuân và tết nguyên đán . - Chơi với đồ chơi trong các góc chơi - Trò chuyện với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ khi ở trường Thể dục sáng - Thể dục sáng: Hoâ haáp 1; Tay 2; Buïng 2; Chân 4; Bật 3. - Nhạc “Sắp đến tết rồi” Dạo chơi ngoài trời - Quan sát một số loại cây cây hoa mùa xuân và ngày tết cổ truyền. - Vẽ theo ý thích trên sân trường. - Trò chơi dân gian: Lộn cầu vòng - Chơi trò chơi vận động: Chơi u. Hoạt động chung PTTC Bật xa tối thiểu 50 cm KPKH Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền Tạo hình Trang trí thiệp chúc xuân GDAN - Hát “Sắp đến Tết rồi”. - NH “ Mùa xuân ơi” LQVT - Nhận biết mục đích của phép đo LQVH Truyện “Sự tích bánh chưng bánh dày” LQCV Tập tô chữ: B –D - Đ Hoạt động góc 1/Goùc phaân vai:Ñoùng vai oâng, baø vaø caùc chaùu möøng tuoåi chuùc teát 2/Goùc xaây döïng: xaây vöôøn hoa ngaøy teát 3/Goùc hoïc taäp: Xem tranh truyeän, ñoïc thô, keå chuyeän ,gheùp chöõ caùi, chöõ soá 4/Goùc ngheä thuaät: toâ, veõ, tranh aûnh veà teát muøa xuaân 5/Goùc thieân nhieân: chaêm soùc caây muøa xuaân Vệ sinh - Ăn trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ - Rửa tay trước khi ăn, rửa mặt vệ sinh sau khi ăn . - Chuẩn bị gối, chiếu đủ cho từng trẻ - Cho trẻ ngủ đủ giấc. - Cho trẻ thức đúng giờ, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay ăn phụ. Sinh hoạt chiều - Ôn lại kiến thức buổi sáng - Làm quen bài mới: Hát “Sấp đến Tết rồi”; Truyện “Sự tích bánh chưng bánh dày” - Chơi trò chơi dân gian - Chơi tự chọn Vệ sinh–Trả trẻ - Trẻ vệ sinh sạch sẽ, quần áo gọn gàng. - Nhắc trẻ đi học đều, về chào cô, chào bố mẹ và các bạn - Trả trẻ tận tay phụ huynh LĐ Ký duyệt Giáo viên soạn KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY LÔÙP LAÙ 2 TUAÀN 23 ( Thực hiện tuần 22 theo PPCT ) CHUÛ ÑIEÅM 5: THỰC VẬT Thời gian: 05 tuần TUAÀN 5: CHUÛ ÑEÀ NHAÙNH 5 “MỘT SỐ LOẠI RAU” Thực hiện từ ngày 10/02/2014 – 15/02/2014 Tên hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Đón trẻ - Trò chuyện quan sát các góc nổi bật của chủ đề các loại rau. - Chơi với đồ chơi trong các góc chơi - Trò chuyện với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ khi ở trường. Thể dục sáng - Thể dục sáng: Hô hấp , Tay 5, Chân 2, Lườn 3, Bật 3. - Nhạc “Bắp cải xanh?” Dạo chơi ngoài trời - Quan sát các loại rau, vườn rau, người làm vườn. - Vẽ theo ý thích trên sân trường. - Trò chơi dân gian: Chồng nụ trồng hoa, Cỏ thấp, cây cao. - Chơi trò chơi vận động: Gieo hạt. Hoạt động chung PTTC Bò theo đường zích zắc – Ném trúng đích nằm ngang KPKH Trò chuyện về một số loại rau Tạo hình Cắt dán các loại rau GDAN - Hát “Bầu và bí”. - NH “ Em yêu cây xanh” LQVT - Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết số 9 LQVH Thơ “Rau ngót, rau đay” LQCV Làm quen chữ L- M - N Hoạt động góc - Goùc PV: Gia đình, cửa hàng baùn rau, coâ giaùo, baùc só. - Goùc XD: Xaây coâng vieân vöôøn rau, vöôøn caây, vöôøn hoa. - Goùc HT: Xem tranh aûnh veà caùc loaïi rau - Goùc NT: Veõ, toâ maøu, naën, caét, xeù daùn veà rau, muùa haùt caùc baøi haùt theo chuû ñeà veà caùc loaïi rau, cuû, quaû. - Goùc TN: Gieo haït, quan saùt söï phaùt trieån cuûa rau, troàng vaø chaêm soùc vöôøn rau. Vệ sinh - Ăn trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ - Rửa tay trước khi ăn, rửa mặt vệ sinh sau khi ăn . - Chuẩn bị gối, chiếu đủ cho từng trẻ - Cho trẻ ngủ đủ giấc. - Cho trẻ thức đúng giờ, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay ăn phụ. Sinh hoạt chiều - Ôn lại kiến thức buổi sáng - Làm quen bài mới: Hát “Bầu và bí”; Thơ “Họ nhà cam quýt” - Chơi trò chơi dân gian - Chơi tự chọn Vệ sinh–Trả trẻ - Trẻ vệ sinh sạch sẽ, quần áo gọn gàng. - Nhắc trẻ đi học đều, về chào cô, chào bố mẹ và các bạn - Trả trẻ tận tay phụ huynh LĐ Ký duyệt Giáo viên soạn

File đính kèm:

  • docchu de dong vat 123.doc
Giáo án liên quan