Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 17 đến tuần 20

1. Kiến thức: - HS khâm phục trí sáng tạo, tinh thần quyết tâm chống đói nghèo, lạc hậu của ông Phàn Phú Lìn .

2. Kĩ năng: - Đọc trôi chảy, diễn cảm bài văn với giọng hào hứng

3. Thái độ: - Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng II, Chn bÞ:

+ GV: Giấy khổ to.

+ HS: Bài soạn.

 

doc118 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 17 đến tuần 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p 1- KiĨm tra bµi cị -Nªu vÞ trÝ ®Þa lý vµ giíi h¹n cđa ch©u ¸ kÕt hỵp chØ trªn b¶n ®å. b 2- Bµi míi 1 a-Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp 2 b, T×m hiĨu bµi: a c, d©n c ch©u ¸. * Ho¹t ®éng 1 (lµm viƯc c¶ líp): - GV yªu cÇu HS lµm viƯc víi b¶ng sè liƯu vỊ d©n sè cđa c¸c ch©u ë bµi 17; so s¸nh d©n sè ch©u ¸ víi sè d©n c¸c ch©u lơc kh¸c. - GV yªu cÇu HS ®äc mơc 3 SGK, nhËn xÐt vỊ ®Ỉc ®iĨm ngêi ch©u ¸ (mµu da, trang phơc, n¬i c­ trĩ.) - GV sưa ch÷a vµ giĩp HS hoµn thiƯn c©u tr¶ lêi. - GV kÕt luËn. b) Ho¹t ®éng kinh tÕ. *Ho¹t ®éng 2 (lµm viƯc nhãm ®«i): - GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 5 trong SGK vµ ®äc b¶ng chĩ gi¶i ®Ĩ nhËn biÕt c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cđa ngêi d©n ch©u ¸. - GV yªu cÇu HS nªu tªn mét sè ngµnh s¶n xuÊt. - Tr¶ lêi c©u hái ë mơc 3. - GV sưa ch÷a vµ giĩp HS hoµn thiƯn phÇn tr×nh bµy. - GV kÕt luËn. c) Khu vùc §«ng Nam ¸. * Ho¹t ®éng 3 (lµm viƯc c¶ líp): - GV cho HS quan s¸t h×nh 3 ë bµi 17 vµ h×nh 5 ë bµi 18, x¸c ®Þnh l¹i vÞ trÝ ë khu vùc §«ng Nam ¸. - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt vỊ ®Þa h×nh cđa khu vùc §«ng Nam ¸. - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë mơc 5 SGK. - GV yªu cÇu HS liªn hƯ víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiƯp, n«ng nghiƯp cđa ViƯt Nam. - GV sưa ch÷a vµ giĩp HS hoµn thiƯn c©u tr¶ lêi. - GV kÕt luËn * Ho¹t ®éng 4 (lµm viƯc c¶ líp): - GV yªu cÇu HS nªu kÕt luËn chung cđa bµi. C- Cđng cè dỈn dß : - GV nh¾c l¹i néi dung chÝnh cđa bµi. - NhËn xÐt giê häc. - HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. - Mét sè HS tr¶ lêi. - HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. - Mét sè HS tr¶ lêi. - HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. - 1-2 HS nªu vµ ®äc kÕt luËn SGK. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& So¹n: 10/2/2009 Gi¶ng: Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2009 TiÕt 1:TËp lµm v¨n LËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng I. Mơc tiªu: - Dùa vµo mÈu chuyƯn vỊ buỉi sinh ho¹t tËp thĨ, biÕt lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng(CTH§) cho buỉi sinh ho¹t tËp thĨ ®ã vµ c¸ch lËp CTH§ nãi chung. - Qua viƯc lËp CTH§, rÌn luyƯn ãc tỉ chøc, t¸c phong lµm viƯc KH, ý thøc tËp thĨ. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phơ viÕt cÊu t¹o 3 phÇn CTH§ III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 2p 32p 4p 1, D¹y bµi míi H§1: Giíi thiƯu bµi : GV nªu mơc ®Ých, y/c tiÕt häc. SGV tr36 H§2:Híng dÉn HS luyƯn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi 1 ? - Tỉ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diƯn nhãm nªu kÕt qu¶ GVghi I-Mơc ®Ých GV ghi II-Ph©n c«ng chuÈn bÞ Bµi 2: Gäi HS ®äc y/c ®Ị bµi ®đ 3 phÇn nh­ trªn GV gỵi ý SGV tr37 Th¶o luËn nhãm §¹i diƯn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 3: H§4 :Cđng cè - dỈn dß - ChuÈn bÞ cho tiÕt LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cđa tuÇn 21 - NX tiÕt häc Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 a)Chĩc mõng thÇy, c« gi¸o nh©n ngµy NGVN 20-11; bµy tá lßng biÕt ¬n víi thÇy, c« gi¸o. b)* ..b¸nh, kĐo, hoa qu¶, Lµm b¸o t­êng. Ch¬ng tr×nh v¨n nghƯ. *Ph©n c«ng: T©m, Ph­ỵng: b¸nh ,kĐo, Trung, S¬n: trang trÝ. . c)chuyĨn sang BT2 + ..LËp ch­¬ng tr×nh cơ thĨ VD : SGV tr 38 Nhãm kh¸c NX, bỉ sung: +Cã ®đ 3 phÇn +Ph©n c«ng ®· hÕt c«ng viƯc cha +Ch¬ng tr×nh néi dung cã ®Çy ®đ, s¾p xÕp cã khoa häc, h×nh thøc cã phong phĩ kh«ng NhiỊu HS nh¾c l¹i B×nh bµi hay nhÊt ------------------------------------------------------------------- TiÕt 2:To¸n tiÕt 100: giíi thiƯu biĨu ®å h×nh qu¹t I. Mơc tiªu _ Lµm quen víi biĨu ®å h×nh qu¹t _ Bíc ®Çu biÕt c¸ch ®äc, ph©n tÝch vµ xư lÝ sè liƯu trªn biĨu ®å h×nh qu¹t _ Gi¸o dơc tÝnh vËn dơng thùc tÕ cÈn thËn II. §å dïng d¹y häc: GV: néi dung bµi II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 3p 10p 20p 4p 1. KiĨm tra bµi cị: - Nªu c¸ch tÝnh chu vi diƯn tÝch h×nh trßn 2. Bµi míi: Giíi thiƯu biĨu ®å h×nh qu¹t a) VÝ dơ 1 _ GV yªu cÇu HS quan s¸t kÜ biĨu ®å h×nh qu¹t ë VD1 trong SGK _ GV híng dÉn HS tËp "®äc" biĨu ®å _ BiĨu ®å nãi vỊ ®iỊu g×? b) VÝ dơ 2 _ Híng dÉn HS ®äc biĨu ®å ë VD2 Thùc hµnh ®äc, ph©n tÝch vµ xư lÝ sè liƯu trªn biĨu ®å h×nh qu¹t Bµi 1 _ Híng dÉn HS _ GV tỉng kÕt c¸c th«ng tin mµ HS ®· khai th¸c ®­ỵc qua biĨu ®å Bµi 2 _ Híng dÉn HS nhËn biÕt _ BiĨu ®å nãi vỊ ®iỊu g×? 3, Cđng cè- dỈn dß: - GV tỉng kÕt néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - ChuÈn bÞ bµi sau. _ NhËn xÐt c¸c ®Ỉc ®iĨm - Nh×n vµo biĨu ®å chØ sè % HS thÝch mµu xanh - TÝnh sè HS thÝch mµu xanh theo tØ sè % khi biÕt tỉng sè HS c¶ líp - §äc c¸c tØ sè % cđa sè HS giái, sè HS kh¸ vµ sè HS trung b×nh -------------------------------------------------------------- TiÕt 3:Khoa häc Bµi 40: N¨ng l­ỵng I.Mơc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt : - Nªu vÝ dơ hoỈc lµm thÝ nghiƯm ®¬n gi¶n vỊ :c¸c vËt cã biÕn ®ỉi vÞ trÝ , h×nh d¹ng nhiƯt ®é, ...nhê ®­ỵc cung cÊp n¨ng l­ỵng . - Nªu vÝ dơ vỊ ho¹t ®éng cđa con ng­êi, ®éng vËt, ph­¬ng tiƯn , m¸y mãc vµ chØ ra nguån n¨ng l­ỵng cho c¸c ho¹t ®éng ®ã vµ biÕt c¸ch b¶o vƯ m«i tr­êng. II. §å dïng d¹y- häc - ChuÈn bÞ theo nhãm : + NÕn, diªm. + ¤ t« ch¬i ch¹y pin cã ®Ìn vµ cßi hoỈc ®Ìn pin. - H×nh trang 83 SGK III. Ho¹t ®éngd¹y- häc: TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 3p 1p 15p 15p 5p 1, KiĨm tra: ThÕ nµo lµ sù biÕn ®ỉi hãa häc cho vÝ ®ơ ? 2, Bµi míi a, Giíi thiƯu bµi b, Ho¹t ®éng1: ThÝ nghiƯm * Mơc tiªu : HS nªu ®­ỵc vÝ dơ hoỈc lµm thÝ nghiƯm ®¬n gi¶n vỊ : c¸c vËt cã biÕn ®ỉi vÞ trÝ, h×nh d¹ng, nhiƯt ®é nhê ®­ỵc cung cÊp n¨ng l­ỵng. * KL: Ta thÊy cÇn cung cÊp n¨ng l­ỵng ®Ĩ c¸c vËt cã c¸c biÕn ®ỉi, ho¹t ®éng. c, Ho¹t ®éng2: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Mơc tiªu: HS nªu ®ỵc mét sè vÝ dơ vỊ ho¹t ®éngcđa con ngêi, ®éng vËt, ph¬ng tiƯn, m¸y mãc vµ chØ ra nguån n¨ng l­ỵng cho c¸c ho¹t ®éng ®ã . * - GV cho HS t×m vµ tr×nh bµy thªm c¸c vÝ dơ kh¸c vỊ c¸c biÕn ®ỉi , ho¹t ®éng vµ nguån n¨ng l­ỵng . 3. Cđng cè, dỈn dß Tỉ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i "Ai nhanh, Ai ®ĩng?" trong ®ã c¸c em nªu tªn ho¹t ®éng cđa con ngêi , m¸y mãc vµ tªn nguån n¨ng l­ỵng cho tõng ho¹t ®éng ®ã . Lµm viƯc theo nhãm HS lµm thÝ nghiƯm theo nhãm vµ th¶o luËn , HS cÇn nªu râ : - HiƯn t­ỵng quan s¸t ®ỵc . - VËt bÞ biÕn ®ỉi nh­ thÕ nµo ? - Nhê ®©u vËt cã biÕn ®ỉi ®ã? Lµm viƯc theo cỈp: - HS tù ®äc mơc b¹n cÇn biÕt trang 83 SGK, sau ®ã tõng cỈp quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu thªm c¸c vÝ dơ vỊ ho¹t ®éng cđa con ngêi, ®éng vËt, ph¬ng tiƯn, m¸y mãc vµ chØ ra nguån n¨ng lỵng cho c¸c ho¹t ®éng®ã . - §¹i diƯn mét sè HS b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viƯc theo cỈp . ------------------------------------------------------------------ TiÕt 4: MÜ thuËt Bµi 20: VÏ theo mÉu: MÉu vÏ cã hai hoỈc ba vËt mÉu I/ Mơc tiªu: - Häc sinh biÕt quan s¸t, so s¸nh ®Ĩ t×m ra tØ lƯ, ®Ỉc ®iĨm riªng vµ ph©n biƯt ®­ỵc c¸c ®é ®Ëm nh¹t chÝnh cđa mÉu. - Häc sinh vÏ ®­ỵc h×nh gÇn ®ĩng mÉu. - Häc sinh c¶m nhËn ®­ỵc vỴ ®Đp cđa h×nh vµ ®é ®Ëm nh¹t ë mÉu vƠ, ë bµi vÏ. II/ ChuÈn bÞ: - ChuÈn bÞ mÉu cã hai hoỈc ba vËt mÉu. - Bµi vÏ cđa häc sinh líp tr­íc. - GiÊy vÏ, bĩt, tÈy, mÇu. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiĨm tra bµi cị: kiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa häc sinh. 2. Bµi míi: *Giíi thiƯu bµi: * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt: Gi¸o viªn ®Ỉt mÉu ë vÞ trÝ thÝch hỵp, yªu cÇu häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt: +Sù gièng vµ kh¸c nhau cđa mét sè ®å vËt nh­ chai ,lä, b×nhb,phÝch? +§é ®Ëm nh¹t cđa tõng vËt mÉu?. * Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ. - Gi¸o viªn gỵi ý c¸ch vÏ. +VÏ khung h×nh chung vµ khung h×nh riªng cđa tõng vËt mÉu. + X¸c ®Þnh tû lƯ bé phËn cđa tõng vËt mÉu. + VÏ ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng. + Hoµn chØnh h×nh. -Gi¸o viªn gỵi ý häc sinh vÏ ®Ëm nh¹t b»ng bĩt ch× ®en: +Ph¸c c¸c m¶ng ®©m, ®Ëm võa, nh¹t. +Dïng c¸c nÐt g¹ch th­a, dµy b»ng bĩt ch× ®en ®Ĩ diƠn t¶ c¸c ®é ®Ëm nh¹t. -Mét sè HS cã thĨ vÏ mµu theo ý thÝch. - Häc sinh quan s¸t mÉu, tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn. +Kh¸c nhau: ë tØ lƯ réng ,hĐp to nhá +Gièng nhau: Cã miƯng cỉ, vai th©n, ®¸y -§é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau. :* Ho¹t ®éng 3: thùc hµnh. Gi¸o viªn quan s¸t giĩp ®ì häc sinh yÕu Häc sinh thùc hµnh vÏ theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn. * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ - Gi¸o viªn gỵi ý häc sinh nhËn xÐt mét sè bµi vÏ: bè cơc, tØ lƯ vµ ®Ỉc ®iĨm cđa h×nh vÏ, ®Ëm nh¹t. -GV nhËn xÐt bµi vÏ cđa häc sinh -Gỵi ý HS xÕp lo¹i bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng -HS nhËn xÐt bµi vÏ theo h­íng dÉn cđa GV. -Häc sinh b×nh chän bµi vÏ ®Đp. 3-Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt giê häc.HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. ------------------------------------------------------------------------ TiÕt 5:Sinh ho¹t tuÇn 20 I- Mơc tiªu: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh cđa líp trong tuÇn,nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm cđa líp.Tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh cã tiÕn bé nh¾c nhë nh÷ng häc sinh cßn yÕu,thùc hiƯn vƯ sinh c¸ nh©n. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc c¬ b¶n: TG Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 7p 27p 6p I- ỉn ®Þnh tỉ chøc: - Sinh ho¹t v¨n nghƯ II- NhËn xÐt - Líp trëng lªn ®iỊu khiĨn líp 1- Bèn tỉ tr­ëng lªn nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm cđa tỉ m×nh. 2- Líp tr­ëng nhËn xÐt chung ­u khuyÕt ®iĨm cđa líp. a, ¦u ®iĨm: - Líp ®i häc ®đ, ®ĩng giê 100%, ra vµo líp xÕp hµng nghiªm tĩc, h¸t ®Çu giê ®Ịu, thùc hiƯn suy bµi ®Çu giê nghiªm tĩc. - Kh«ng khÝ häc tËp s«i nỉi râ rƯt. C¸c em ®· chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp. - Sè HS quªn vë ®· h¹n chÕ, s¸ch vë bäc ®Çy ®đ. VƯ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ gän gµng. - Trong líp h¨ng h¸i gi¬ tay ph¸t biĨu nh­: Ph¹m Trang, Thïy Linh, Ph­ỵng Linh, Ngäc ¸nh, T­¬i. - C¸c b¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê s«i nỉi. Nghiªm tĩc khi tËp thĨ dơc. - HS ®ãng gãp quü ®Çu n¨m ®Çy ®đ. b- Nh­ỵc ®iĨm: - Duy tr× 15 phĩt ®Çu giê ch­a nghiªm tĩc. - Mét sè b¹n ch­a nghiªm tĩc trong khi ho¹t ®éng ngoµi giê: Tĩ, MÜ H¶o. - Trong líp cßn 1 sè b¹n nãi chuyƯn riªng: S¬n, Huy, ThiƯn, TiÕn. c, ý kiÕn cđa HS. 3- XÕp lo¹i vµ ph­¬ng h­íng. Tỉ 1: 3 Tỉ 2: 4 Tỉ 3: 2 Tỉ 4: 1 - §i häc chuyªn cÇn,chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®i häc. - Kh«ng ®­ỵc ¨n quµ vỈt - VƯ sinh s¹ch sÏ. - Ph¸t huy phong trµo thi ®ua gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp. - C¶ líp h¸t. - HS th¶o luËn vµ ph¸t biĨu ý kiÕn. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

File đính kèm:

  • docTuan 1720 cac mon.doc