Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 1 - Trường tiểu học số 2 Sơn Thành Đông

I/ MỤC TIÊU Lồng ghép hoạt động ngoài giờ lên lớp

Sau khi học bài này hs biết :

-vị thế của hs lớp 5 so với các lớp trước .

-Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức ,kĩ năng đặt mục tiêu.

-Vui và tự hào khi là hs lớp 5.Có ý thức học tập,rèn luyện để xứng đáng là hs lớp 5 .

II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

-Các bài hát về chủ đề trường em .

-Mi-crô không dây để chơ trò phóng viên .

-Giấy trắng bút màu .

-Các truyện nói về tấm gương hs lớp 5 gương mẫu .

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU .

 

doc33 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 1 - Trường tiểu học số 2 Sơn Thành Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. HS nêu ở SGK - Vải khuy hai lỗ, chỉ khâu, kim khâu, phấn vạch, thước kẻ, kéo, khung thêu. - HS đọc mục 2b và quan sát SGK - Lên kim từ dưới vải qua lỗ khuy thứ nhất . Kéo chỉ lên cho nút chỉ vào mặt vải - Xuống kim qua lỗ khuy thứ hai và lớp vải dưới lỗ Hình 4b. Rút chỉ. - Tiếp tục lên kim, xuống kim 4-5 lần như vậy. - Một vài HS lên bảng thao tác. - HS quan sát. - HS nêu ở mục 2c và 2d - Hai HS lên bảng thực hiện - Hs nhắc lại và thực hiện đính khuy hai lỗ. -HS thực hành HS nêu lại quy trình. --------------------------------------------------------- Thứ sáu ngày 14 tháng 8 năm 2009 Âm nhạc (tiết 1) «n tËp mét sè bµI h¸t ®· häc I Môc tiªu. - H\S tr×nh bµy c¸c bµi h¸t ®· häc; Quèc ca viÖt nam, Em yªu hoµ b×nh, Chóc mõng, ThiÕu nhi thÐ giíi liªn hoan. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch , theo nhÞp hoÆc theo tiÕt tÊu lêi ca. tËp tr×nh bµy c¸c bµi h¸t ®· häc theo tæ , nhãm , c¸ nh©n. - T¹o kh«ng khÝ häc tËp vui t­¬i, s«i næi tõ tiÕt häc ®Çu tiªn trong ch­¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 5. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Gi¸o viªn : gi¸o ¸n, SGK, ®å dïng häc m«n. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp III. ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi néi dung GV hái GV ®Öm ®µn GV hái GV h­íng dÉn GV ®iÒu khiÓn GV hái GV h­íng dÉn GV ®iÒu khiÓn GV hái GV h­íng dÉn ¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc 1. Quèc ca ViÖt Nam -Ai lµ t¸c gi¶ bµi Quèc ca ViÖt Nam? Nh¹c sÜ V¨n Cao. - C¶ líp ®øng nghiªm h¸t Quèc ca ViÖt Nam. 2. Em yªu hoµ b×nh Ai lµ t¸c gi¶ bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh? Nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn GV giíi thiÖu lêi ca cña bµi h¸t. -C¶ líp h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh kÕt hîp gâ ph¸ch C¶ líp h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp - Tõng tæ tr×nh bµy bµi Em yªu hoµ b×nh, GV ®¸nh gi¸ 3. Chóc mõng - Bµi chóc mõng lµ nh¹c n­íc nµo? §ay lµ bµi h¸t Nga, lêi ViÖt Hoµng L©n. GV giíi thiÖu lêi ca cña bµi h¸t. Chia líp thµnh hai nöa, mét nöa h¸t, nöa kia gâ ®Öm theo ph¸ch. Ph¸ch m¹nh gâ tay ph¶i, hai ph¸ch nhÑ gâ tay tr¸i. §æi l¹i lÇn tr×nh bµy -Tõng tæ tr×nh bµy bµi Chóc mõng, GV ®¸nh gi¸. 4. ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan - ai lµ t¸c gi¶ bµi thiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan? - nh¹c sÜ l­u H÷u Ph­íc - GV giíi thiÖu lêi ca cña bµi h¸t - c¶ líp h¸t bµi thiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan kÕt hîp gâ ®Öm : ®o¹n 1 gâ ph¸ch, ®o¹n 2 gâ theo tiÕt tÊu lêi ca. HS ghi bµI HS tr¶ lêi HS h¸t Quèc Ca HS tr¶ lêi HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn C¸c tæ thùc hiÖn HS tr¶ lêi HS thùc hiÖn C¸c tæ thùc hiÖn H\s tr¶ lêi H\s thùc hiÖn GV ®iÒu khiÓn - tõng tæ tr×nh bµy bµi thiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan, GV ®¸nh gi¸ C¸c tæ thùc hiÖn GV tæng kÕt GV tæng kÕt phÇn tr×nh bµy 3 bµi h¸t cña c¸c tæ. ®¸nh gi¸ khen ngîi vµ ®éng viªn h\s cè g¾ng häc m«n ©m nh¹c H\s theo dâi GV ®Öm ®µn KÕt thóc: c¶ líp h¸t bµi em yªu hoµ b×nh kÕt hîp gâ ph¸ch H\s thùc hiÖn ----------------------------------------------------------- Toán ( tiết 2) PHÂN SỐ THẬP PHÂN I .MỤC TIÊU Giúp hs: Nhận biết các phân số thập phân. Nhận ra được: Có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân, biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giấy A4 , bút dạ, bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò. 5 30 3 2 *Ổn định A.Bài cũ: - Nhận xét, tuyên dương, B.Bài mới: 1.Giới thiệu phân số thập phân. +Nêu và viết trên bảng các phân số: - Các phân số có mẫu số là 10;100;1000 gọi là phân số thập phân. + Nêu và viết trên bảng phân số yêu cầu:tìm 1 phân số thập phân bằng - Tương tự với 2. Thực hành. -Bài 1: làm miệng. -Bài 2: làm bảng con, giáo viên đọc cho hs viết. - Bài 3, bài 4a,c C. Củng cố kiến thức; D.Nhận xét- Dặn dò: -Làm BT 4b,d. -Làm bài 3c; - Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn , bé hơn hoặc bằng 1. -Nhận xét nêu đặc điểm của các phân số này:( có mẫu số là 10; 100;1000) - Nhắc lại và tự nêu vd . - HS viết , chẳng hạn - HS nhận xét: 1 số phân số có thể viết thành phân số thập phân. Tự nêu ví dụ rồi chuyển phân số đó thành phân số thập phân. -Đọc các phân số thập phân. - HS tự làm vào vở và chữa bài. Nêu cách chuyển 1 phân số thành phân số thập phân. - Nhắc lại kiến thức bài. ---------------------------------------------------------------- Tập làm văn ( tiết 8) LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU . 1/ Từ việc phân tích cách quan sát tinh tế của tác giả trong đoạn văn “Buổi sớm trên cánh đồng”,HS hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả trong bài văn tả cảnh . 2/ biết lập dàn ý tả một buổi trong ngày và trình bày theo dàn ý những điều đã quan sát II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC . - GV: Tờ giấy khổ to để một số HS viết dàn ý bài văn (BT 2) HS: VBT Tiếng việt 5 tập 1. Tranh ảnh một số quang cảnh vườn cây,công viên,đường phố ,cánh đồng, nương rẫy . Những ghi chép kết quả quan sát cảnh một buổi trong ngày . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 30’ 5’ 1/ Kiểm tra bài cũ : KT 2/ Bài mới . a/ Giới thiệu bài . GV nêu MĐ YC của giờ học . b)Phần nhận xét . Bài tập 1 : Gv giải thích thêm từ :hoàng hôn GV chốt lại lời giải đúng . Yêu cầu HS ý chính của mỗi phần . Bài tập 2: -GV chốt lại lời giải đúng . HD HS rút ra nhân xét về cấu tạo của bài văn tả cảnh từ hai bài văn đã phân tích . C/ phần ghi nhớ d/ phần luyện tập . 1-2 HS đọc yêu cầu BT và đọc bài văn “Nắng trưa” -Cả lớp đọc thầm bài “Nắng trưa” thảo luận cặp đôi sau đó đại diện phát biểu ý kiến .Cả lớp nhận xét GV chốt lại lời giải đúng .GV dán lên bảng tờ giấy đã viết cấu tạo 3 phần của bài văn . 3/ củng cố dặn dò . Dặn HS ghi nhớ kiến thức về cấu tạo của bài văn tả cảnh ,chuẩn bị quan sát trước ở nhà ghi lại những điều em quan sát được về một buổi sáng (hoặc trưa chiều )trong vườn cây hoặc nương rẫy ,đường phố chuẩn bị tiết sau . GV nhận xét giờ học . HS chuẩn bị SGK ,VBT HS nêu lại bài Đọc yêu cầu BT Hs thực hiện theo yêu cầu của GV Cả lớp đọc thầm lại bài văn thảo luận cặp đôi xác định các phần mở bài ,thân bài ,kết bài . -Đọc yêu cầu BT.HS giỏi giải thích cho bạn hiểu yêu cầu .Nhắc HS chú ý nhận xét sự khác biệt về thứ tự miêu tả của hai bài văn . 2-3 HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK. Bài văn có 3 phần : A/ Mở bài :từ đầu đến rất yên tỉnh này . B/ Thân bài :từ mùa thu đến khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt . C/ kết bài : câu cuối Một HS nhắc lại nôi dung cần ghi nhớ trong SGK. ----------------------------------------------------------- Địa lý ( tiết 2) VIỆT NAM – ĐẤT CHÚNG TA. Mục tiêu: Sau bài học sinh biết: Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và trên quả địa cầu. Mô tả địa lí, hình dạng nước ta. Nhớ diện tích, lãnh thổ của việt nam. Biết được những thuận lợi và khó khăn do vị trí địa lí của nước ta đem lại. 2.Đồ dùng dạy học: -Bản đồ địa lí Việt Nam. -Quả địa cầu. -Lược đồ trống tương tự như hình 1 sgk,2 bộ bìa nhỏ.Mỗi bộ gồm 7 tấm bìa hgi các chữ:Phú Quốc,Côn Đảo,Trường Sa,Trung Quốc, Lào, Campuchia. 3.Các hoạt động dạy học chủ yếu. TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 4 30 3 2 1.On định lớp. 2.Kiểm tra bài cũ. 3.Bài mới. a.Giới thiệu bài: Giới thiệu chung về nội dung phần địa lí 5. b.Bài mới: Hoạt động1:Vị trí địa lí và giới hạn của nước ta. Mục tiêu:HS biết về Vị trí địa lí và giới hạn của nước ta. +Làm việc cá nhân. -Yêu cầu quan sát hình 1 sgk. +Đất nước việt nam gồm những bộ phận nào? +Treo lược đồ. +Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? +Biển bao bọc phía nào? Phần đất liền của nước ta tên biển là gì? Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta? +Vị trí nước ta có thuận lợi gì? Kết luận:Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á,có vùng biển thông với Đại Dương nên có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu với các nước bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. Hoạt động 2:Hình dạng và diện tích của nước ta. Mục tiêu: HS biết hình dạng và diện tích của nước ta. +Làm việc theo nhóm. +Phần đất liền của nước ta có những đặc điểm gì? +Từ Bắc vào Nam theo đường thẳng phần đất liền nước ta dài bao nhiêu km? +Nơi hẹp ngang nhất là bao nhiêu km? +Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng bao nhiêu km? +So sánh diện tích nước ta có trong bảng số liệu so với một số nước? +Tuyên dương. Kết luận: 4. Củng cố. Trò chơi tiếp sức. -Treo hai lược đồ trống lên bảng. +Nhận xét tuyên dương. 5.Dặn dò. +Học bài cũ +Chuẩn bị bài mới. +Nhận xét tiết học. -Quan sát hình 1. -Đất liền ,biển, đảo và quần đảo. -Chỉ vào vị trí phần đát liền của nước ta trên lược đồ. -Trung Quốc, Lào, Campuchia. -Đông ,Nam và Tây Nam. Biển đông. -Đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo Phú QuốcQuần Đảo Hoàng Sa, Trường Sa. -Nhận xét bổ sung. -Chỉ vị trí nước ta trên quả địa cầu. -Có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu với các nước bằng đường bộ, đường biển,đường hàng không. -Quan sát hình 2, bảng số liệu , đọc sgk. -Hẹp ngang, chạy dài và có đường bờ biển cong như hình chữ s -1650km. -50 km. -33000 km. -Diện tích nước ta rộng hơn các nước là:Lào, Campuchia.Hẹp hơn diện tích nước:Trung Quốc, Nhật Bản. -Đại diện nhóm trình bày. -Bổ sung. -Hai nhóm chơi xếp hai hàng dọc -Mỗi nhóm nhận 7 tấm bìa (1 hs 1 tấm) -Dán tấm bìa vào lược đồ trống. -Nhận xét . Nhận xét tiết học. ------------------------------------------------------------------------- Sinh hoạt lớp. Tuần 1: Ổn định tổ chức lớp bầu chọn cán sự lớp I .MỤC TIÊU Giúp hs: -nắm được những gì đạt được và chưa đạt được trong tuần -Nắm được phương hướng của tuần tới. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Sổ theo dõi trong tuần. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò. 5 phút 25 phút 5phút *Ổn định A.Bài cũ: B.Bài mới: -hướng dẫn lớp sinh hoạt -GV nhận xét chung :Nêu lên những mặt đạt được và nhữnh điểm cần hạn chế. -Nêu phương hướng của tuần tới. Hướng dẫn hs sinh hoạt văn nghệ 4.cũng cố –dặn dò. - Các tổ trưởng lên đọc sổ theo dõi trong tuần. -lớp trưởng nhận xét chung. -Nhận nhiệm vụ tuần tới. -sinh hoạt văn nghệ ----------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docTuan 1lop 5.doc
Giáo án liên quan