Thiết kế bài dạy Lớp 5 Tuần 8, 9 - Cô Hồng

I - MỤC TIÊU

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.

 - Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng.

- Các KNS cần GD: KN tự nhận thức; KN đảm nhận trách nhiệm.

 

doc37 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy Lớp 5 Tuần 8, 9 - Cô Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¶ng líp. - Lêi gi¶i (GV d¸n b¶ng ph©n lo¹i ®· chuÈn bÞ): Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù nh©n ho¸ Nh÷ng tõ ng÷ kh¸c Xanh nh­ mÆt n­íc mÖt mái trong ao ®­îc röa mÆt sau c¬n m­a/ dÞu dµng / buån b·/ trÇm ng©m nhí tiÕng hãt cña bÇy chim s¬n ca/ ghÐ s¸t mÆt ®Êt / cói xuèng l¾ng nghe ®Ó t×m xem chim Ðn ®ang ë trong bôi c©y hay ë n¬i nµo. rÊt nãng vµ ch¸y lªn nh÷ng tia s¸ng cña ngän löa/ xanh biÕc/ cao h¬n Bµi tËp 3: GV h­íng dÉn HS ®Ó hiÓu ®óng yªu cÇu cña bµi tËp: - ViÕt mét ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®Ñp cña quª em hoÆc ë n¬i em ë. - C¶nh ®Ñp ®ã cã thÓ lµ mét ngän nói hay c¸nh ®ång, c«ng viªn, v­ên c©y, v­ên hoa, c©y cÇu, dßng s«ng, hå n­íc… - ChØ cÇn viÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u. - HS ®äc ®o¹n v¨n. GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän ®o¹n v¨n hay nhÊt. 3. Cñng cè, dÆn dß : - GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn nh÷ng HS viÕt ®o¹n v¨n ch­a ®¹t vÒ nhµ viÕt l¹i ®Ó thÇy (c«) kiÓm tra trong tiÕt LTVC sau. - ChuÈn bÞ bµi sau: §¹i tõ ............................................................................................ To¸n TiÕt 44 LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu:. - Cñng cè viÕt sè ®o ®é dµi, khèi l­îng vµ diÖn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n theo c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. - LuyÖn gi¶i to¸n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: - HS lµm bµi tËp 1, 2 ®· lµm ë nhµ 2.Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng 1: ViÕt sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng sè thËp ph©n theo c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. GV cho HS lµm bµi 1 (nèi theo mÉu). HS tù lµm, sau ®ã mét HS nªu c¸ch lµm vµ ®äc kÕt qu¶ bµi tËp 1. Ho¹t ®éng 2: ViÕt sè ®o ®é dµi vµ diÖn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n theo c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau. GV cho HS tù lµm bµi 3, sau ®ã mét vµi HS lªn nªu kÕt qu¶. Ho¹t ®éng 3: VËn dông gi¶i to¸n GV cho HS ®äc bµi 4, HS tù lµm bµi. Mét HS tr×nh bµy c¸c b­íc gi¶i, c¶ líp nhËn xÐt. 4,5623 tÊn = 45,523 t¹. 4,5623 tÊn = 456,23 yÕn 4,5623 tÊn = 45623 hg 4,5623 tÊn = 456230 dag 4,5623 tÊn = 4562300g. C¸ch nµy cã thÓ h­íng dÉn thªm cho HS kh¸, giái. 3-. DÆn dß: Lµm bµi tËp ë nhµ. ............................................................................................ §Þa lÝ TiÕt 9 CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ I- Môc tiªu : Học xong bài này, HS : - Biết dựa vào bảng số liệu, lược đồ đẻ thấy rõ đặc điểm về mật độ dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta. - Nêu được một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta. - Có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc. II -C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 1/ Kiểm tra bài cũ : - 2 HS trả lời 2 câu hỏi – SGK. 2/ Bài mới : - Giới thiệu bài: 1 – Các dân tộc * Hoạt động 1 : làm việc cá nhân hoặc theo cặp Bước 1 : HS dựa vào tranh ảnh, kênh chữ – SGK, trả lời các câu hỏi Bước 2 : HS lên bảng chỉ trên BĐ những vùng phân bố chủ yếu của người Kinh, những vùng phân bố chủ yếu của các dân tộc ít người. - GV kết luận 2 – Mật độ dân số * Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp - Hãy cho biết mật độ dân số là gì? - GV giải thích thêm như – SGV/98. - HS quan sát bảng mật độ dân số và trả lời câu hỏi ở mục 2 – SGK. - GV kết luận. 3 – Phân bố dân cư * Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân hoặc theo cặp Bước 1: HS qs lược đồ mật độ dân số, tranh ảnh về làng ở đồng bằng, bản (buôn) ở miền núi trả lời câu hỏi mục 3 – SGK. Bước 2 : HS trình bày kết quả, chỉ trên BĐ những vùng đông dân, thưa dân. - GV kết luận như SGV/99.--> Bài học SGK 3. Củng cố, dặn dò : - Lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp vµ chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau TËp lµm v¨n TiÕt17 LUyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn I- Môc tiªu: - B­íc ®Çu cã kÜ n¨ng thuyÕt tr×nh, tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n, gÇn gòi víi løa tuæi: - BiÕt c¸ch diÔn ®¹t g·y gän vµ cã th¸i ®é b×nh tÜnh, tù tin, t«n träng ng­êi cïng tranh luËn. - C¸c KNS cÇn GD: Kü n¨ng giao tiÕp, kü n¨ng kiªn ®Þnh II- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 1- KiÓm tra bµi cò: - HS ®äc ®o¹n më bµi gi¸n tiÕp, kÕt bµi më réng cho bµi v¨n t¶ con ®­êng (BT3, tiÕt TLV trø¬c) - GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 2- Bµi míi: a- Giíi thiÖu bµi: H­íng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1: - HS lµm viÖc theo nhãm, viÕt kÕt qña vµo giÊy tr×nh bµy tr­íc líp. - HS kh¸c NX -GV chèt lêi gi¶i ®óng vµ ghi nhanh lªn b¶ng GV nhÊn m¹nh : Khi thuyÕt tr×nh, tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã, ta ph¶i cã ý kiÕn riªng, biÕt nªu râ lÝ lÏ ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn mét c¸ch cã lÝ cã t×nh, thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi ®èi tho¹i. Bµi tËp 2: -HS ®äc yªu cÇu cña BT2 vµ vÝ dô (M:) - GV ph©n c«ng mçi nhãm ®ãng 1 nh©n vËt (Hïng hoÆc Quý, Nam); suy nghÜ, trao ®æi, chuÈn bÞ lÝ lÏ vµ dÉn chøng cho cuéc tranh luËn (ghi ra giÊy nh¸p) - Tõng tèp 3 HS ®¹i diÖn cho mçi 3 nhãm (®ãng vai Hïng, Quý, Nam)thùc hiÖn cuéc trao ®æi, tranh luËn. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cao nh÷ng nhãm HS biÕt tranh luËn s«i næi, HS ®¹i diÖn nhãm biÕt më réng lÝ lÏ vµ nªu dÉn chøng cô thÓ lµm cho lêi tranh luËn giµu søc thuyÕt phôc. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn HS nhí c¸c ®iÒu kiÖn thuyÕt tr×nh, tranh luËn; cã ý thøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng thuyÕt tr×nh, tranh luËn. §äc tr­íc, chuÈn bÞ néi dung cho tiÕt sau ..................................................................................... Thø 6 ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt45 LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: Gióp HS «n. - Cñng cè viÕt sè ®o ®é dµi, khèi l­îng vµ diÖn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n theo c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. - Lµm ®­îc bµi tËp 1 , 3 4, SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò: - HS tr×nh bµy bµi 1, 2 ®· lµm ë nhµ trong vë bµi tËp 2.Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng 1: ViÕt sè ®o ®é dµi vµ diÖn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n theo c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. GV cho HS tù lµm bµi 1 ë Vë bµi tËp (viÕt vµo chç chÊm). HS tù lµm, sau ®ã mét HS nªu c¸ch lµm vµ ®äc kÕt qu¶ bµi tËp 1. Ho¹t ®éng 2: VËn dông gi¶i to¸n. a. GV cho HS ®äc ®Çu bµi tËp 3 ë Vë bµi tËp. HS thèng nhÊt h­íng gi¶i bµi to¸n. Tù lµm bµi tËp sau ®ã mét HS nªu lêi gi¶i. b. GV cho HS tù lµm bµi 4 ë Vë bµi tËp. Mét HS nªu lêi gi¶i. C¶ líp thèng nhÊt kÕt qu¶. 3- DÆn dß: - Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi tËp 5 (SGK, trang 52) - ChuÈn bÞ bµi sau: Luþªn tËp chung. .................................................................................... LuyÖn tõ vµ c©u TiÕt 18 ®¹i tõ I.Môc tiªu: 1. N¾m ®­îc kh¸i niÖm ®¹i tõ; nhËn biÕt ®¹i tõ trong thùc tÕ. 2. B­íc ®Çu biÕt sö dông ®¹i tõ thay thÕ cho danh tõ bÞ dïng lÆp l¹i trong mét v¨n b¶n ng¾n. 3. C¸c KNS cÇn GD: kü n¨ng hîp t¸c II- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra bµi cò: - HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ mét c¶nh ®Ñp ë quª em hoÆc n¬i em sinh sèng – BT3. 2. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu phÇn nhËn xÐt Bµi tËp 1-HS ®äc YC BT. - HS th¶o luËn nhãm ®«i .- 2 nhãm tr×nh bµy miÖng - nhãm kh¸c NX - GV chèt lêi gi¶i ®óng : - Nh÷ng tõ in ®Ëm ë ®o¹n a (tí, cËu) ®­îc dïng ®Ó x­ng h«. - Tõ in ®Ëm ë ®o¹n b (nã) dïng ®Ó x­ng h«, ®ång thêi thay thÕ cho danh tõ (chÝch b«ng) trong c©u cho khái lÆp l¹i tõ Êy. GV chèt :- Nh÷ng tõ nãi trªn ®­îc gäi lµ ®¹i tõ;®¹i tõ cã nghÜa lµ tõ thay thÕ. Bµi tËp 2: C¸ch thùc hiÖn t­¬ng tù BT1 - Tõ vËy thay cho tõ thÝch; tõ thÕ thay cho tõ quý. - Nh­ vËy, c¸ch dïng c¸c tõ nµy còng gièng c¸ch dïng c¸c tõ nªu ë bµi tËp (thay thÕ cho tõ kh¸c ®Ó khái lÆp) - VËy vµ thÕ còng lµ ®¹i tõ. VËy qua BT 1,2 em hiÓu ®¹i tõ lµ g× ?( HS nªu ) * Ghi nhí : SGK - HS ®äc vµ nh¾c l¹i néi dung ghi nhí trong SGK. Ho¹t ®éng3: LuyÖn tËp Bµi tËp 1- HS ®äc YC BT . - HS th¶o luËn cÆp ®«i - Tr×nh bµy miÖng - GV chèt bµi lµm ®óng : - C¸c tõ in ®Ëm trong ®o¹n th¬ ®­îc dïng ®Ó chØ B¸c Hå. Bµi tËp 2: HS ®äc YC BT - HS lµm c¸ nh©n - Tr×nh bµy miÖng - HS kh¸c NX GV chèt bµi lµm ®óng : - C¸c ®¹i tõ trong bµi ca dao lµ: mµy , «ng , t«i (chØ c¸i cß), nã (chØ c¸i diÖc) Bµi tËp 3- HS ®äc YC BT. - GV h­íng dÉn HS ph¸t hiÖn danh tõ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong c©u chuyÖn (chuét) - T×m ®¹i tõ thÝch hîp ®Ó thay thÕ cho tõ chuét (lµ tõ nã- th­êng dïng ®Ó chØ vËt) - HS lµm c¸ nh©n, ®äc bµi lµm – HS kh¸c NX - GV chèt bµi lµm ®óng 3 .Cñng cè, dÆn dß : - Mét HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí vÒ ®¹i tõ. - GV nhËn xÐt tiÕt häc ; nh¾c HS vÒ nhµ xem l¹i BT2, 3 (phÇn LuyÖn TËp) TËp lµm v¨n TiÕt3 LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn I- Môc tiªu: - B­íc ®Çu biÕt c¸ch më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng trong thuyÕt tr×nh, tranh luËn.. - HS hiÓu ®­îc ý nghÜa cña viÖc tranh luËn. - C¸c KNS cÇn GD: Kü n¨ng giao tiÕp, kü n¨ng ®­a ra quyÕt ®Þnh III- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 1- KiÓm tra bµi cò: HS lµm l¹i BT3, tiÕt TLV tr­íc. 2- Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: - GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc. H­íng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1: - HS cÇn n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi - Tr­íc khi më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng, HS cÇn tãm t¾t ý kiÕn, lÝ lÏ vµ dÉn chøng cña mçi nh©n vËt. GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm vµ tr×nh bµy tr­íc líp. - GV tæ chøc cho HS lµm bµi theo nhãm: Mçi HS ®ãng vai mét nh©n vËt, dùa vµo ý kiÕn cña nh©t vËt, më réng, ph¸t triÓn lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó bªnh vùc cho ý kiÕn Êy. - GV mêi c¸c nhãm cö ®¹i diÖn tranh luËn tr­íc líp. Mçi HS tham gia tranh luËn sÏ bèc th¨m ®Ó nhËn vai tranh luËn (§Êt, n­íc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng). GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän ng­êi tranh luËn giái. Bµi tËp 2: HS cÇn n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi: H·y tr×nh bµy ý kiÕn cña em nh»m t huyÕt phôc mäi ng­êi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn trong bµi ca dao. - GV nh¾c HS : + Khi tranh luËn, mçi em ph¶i nhËp vai tr¨ng- ®Ìn ®Ó tranh luËn mµ cÇn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh. §©y lµ bµi tËp rÌn luyÖn kÜ n¨ng thuyÕt tr×nh. +Yªu cÇu ®Æt ra lµ cÇn thuyÕt phôc mäi ng­êi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn. + HS lµm viÖc ®éc lËp, t×m hiÓu ý kiÕn, lÝ lÏ vµ dÉn chøng cña tr¨ng vµ ®Ìn trong bµi ca dao. - Mét sè HS ph¸t biÓu ý kiÕn cña m×nh. Trong khi HS tranh luËn GV cã thÓ cho HS ®Æt c©u hái ®Ó tr¶ lêi cho vÊn ®Ò tranh luËn. - HS kh¸c NX – GV NX bµi thuyÕt tr×nh , tuyªn d­¬ng bµi lµm tèt 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi nh÷ng nhãm ,c¸ nh©n thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thuyÕt tr×nh, tranh luËn giái - DÆn HS lµm bµi tËp ë nhµ. - DÆn HS häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: ¤n tËp gi÷a häc k× 1

File đính kèm:

  • docTKBDL5- TUAN8,9 HONG.doc
Giáo án liên quan