Tài liệu phân phối chương trình THCS môn mĩ thuật

LỚP 7

Cả năm : 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ I : 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II : 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tiết 1: Thường thức Mĩ thuật- Sơ lược về Mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400)

Tiết 2: Thường thức mĩ thụât - Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226- 1400)

Tiết 3: Vẽ theo mẫu - Vẽ quả (trái) và cốc

Tiết 4: Vẽ trang trí - Tạo hoạ tiết trang trí

Tiết 5-6: Vẽ tranh - Đề tài Tranh Phong cảnh

Tiết 7: Vẽ trang trí -Tạo dáng trang trí lọ hoa

Tiết 8: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả ( vẽ hình )

Tiết 9: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả ( vẽ màu )

 

 

doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THCS môn mĩ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aït cuûa maãu veõ. - Cho HS nhaän xeùt caùch veõ ñaäm nhaït ôû baøi veõ maãu. - GV höôùng daãn treân baûng caùch veõ neùt ñaäm nhaït phuø hôïp vôùi hình khoái vaø chaát lieäu cuûa maãu. - HS nhaéc laïi phöông phaùp veõ theo maãu. - Hoïc sinh quan saùt kyõ vaät maãu vaø xaùc ñònh tyû leä khung hình chung cuûa vaät maãu. - HS nhaän xeùt hình veõ cuûa giaùo vieân. - HS thaûo luaän trong nhoùm veà tyû leä khung hình ôû maãu veõ cuûa nhoùm mình. - HS quan saùt kyõ maãu vaø so saùnh tyû leä caùc boä phaän cuûa vaät maãu. - HS neâu tyû leä caùc boä phaän vaät maãu cuûa maãu veõ ôû nhoùm mình - HS nhaän xeùt veà ñöôøng neùt taïo daùng cuûa vaät maãu vaø quan saùt giaùo vieân veõ minh hoïa. - HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc, quan saùt vaät maãu thaät vaø nhaän xeùt veà caùch veõ hình. - Quan saùt GV veõ minh hoïa. - HS quan saùt vaø nhaän xeùt ñoä ñaäm nhaït cuûa maãu veõ. - HS quan saùt baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc vaø nhaän xeùt veà caùch veõ ñaäm nhaït. - Quan saùt GV veõ minh hoïa. II/. Caùch veõ: 1. Veõ khung hình. 2. Xaùc ñònh tyû leä vaø veõ neùt cô baûn. 3. Veõ chi tieát. 4. Veõ ñaäm nhaït. 24/ HOAÏT ÑOÄNG 3: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. - GV cho HS xeáp maãu vaø veõ theo nhoùm. - Nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp. - GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch dieãn taû neùt veõ cho coù ñoä ñaäm nhaït. - HS laøm baøi taäp theo nhoùm. - HS saép xeáp maãu ôû nhoùm mình. - Thaûo luaän nhoùm veà caùch veõ chung ôû maãu vaät nhoùm mình. III/. Baøi taäp. Veõ theo maãu: Caùi coác vaø quaû. 3/ HOAÏT ÑOÄNG 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. - GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình. - GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh. - HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình. CAÙI COÁC VAØ QUAÛ Ngaøy soaïn: Tieát: 02 Baøi: 02 – Veõ theo maãu. * * * * * * * * * * * * * * * I/. MUÏC TIEÂU: 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu vaø naém baét phöông phaùp veõ hai vaät maãu keát hôïp. 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc naém baét ñaëc ñieåm cuûa maãu, theå hieän baøi veõ chính xaùc, meàm maïi. 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc khoa hoïc, loâgích. II/. CHUAÅN BÒ: 1/. Giaùo vieân: Maãu veõ coù kích thöôùc chuaån vaø chöa chuaån. Baøi veõ cuûa HS. Tranh tónh vaät cuûa hoïa só. 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh aûnh. Chì, taåy, vôû baøi taäp. III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/. OÅn ñònh toå chöùc: (1/) Giaùo vieân kieåm tra só soá vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. 2/. Kieåm tra baøi cuõ: (3/) a. Em haõy neâu vaøi neùt veà ngheä thuaät kieán truùc thôøi Traàn? b. Em haõy neâu moät soá taùc phaåm tieâu bieåu cuûa ngheä thuaät ñieâu khaéc vaø chaïm khaéc trang trí? 3/. Baøi môùi: + Giôùi thieäu baøi: ÔÛ lôùp 6 caùc em ñaõ veõ theo maãu raát nhieàu. Ñeå cuûng coá kieán thöùc vaø giuùp caùc em naém chaéc hôn veà caáu taïo cuûa caùc hình khoái cô baûn, hoâm nay thaày vaø caùc em cuøng nhau nghieân cöùu baøi “VTM: Caùi coác vaø quaû”. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY 4/. Daën doø hoïc sinh cho tieát hoïc tieáp theo: (1/) + Baøi taäp veà nhaø: Hoïc sinh veà nhaø veõ 2 vaät maãu theo yù thích. + Chuaån bò baøi môùi: Ñoïc tröôùc baøi môùi”Taïo hoïa tieát trang trí”, söu taàm hoa, laù thaät, hoïa tieát trang trí. Chuaån bò maøu saéc, chì, taåy, vôû baøi taäp. RUÙT KINH NGHIEÄM ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… liªn hÖ ®t 0168.921.86.68 trän bé c¶ n¨m häc theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2012-2013 TAÏO HOÏA TIEÁT TRANG TRÍ Ngaøy soaïn: Tieát: 03 Baøi: 03 – Veõ trang trí. * * * * * * * * * * * * * * * I/. MUÏC TIEÂU: 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa hoïa tieát trong trang trí. Naém baét ñöôïc phöông phaùp taïo hoïa tieát trang trí. 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc löïa choïn hoïa tieát, theå hieän hoïa tieát meàm maïi coù phong caùch saùng taïo rieâng, bieát caùch saùng taïo hoïa tieát phuø hôïp vôùi caùc maûng hình . 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu thích veû ñeïp töï nhieân, yeâu thích ngheä thuaät trang trí, phaùt huy tö duy saùng taïo. II/. CHUAÅN BÒ: 1/. Giaùo vieân: Tranh aûnh veà hoa laù, maây soùng, coân truøng. Baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. 2/. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi, söu taàm tranh veà hoa laù, con vaät. Chì taåy, maøu, vôû baøi taäp. III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/. OÅn ñònh toå chöùc: (1/) Giaùo vieân kieåm tra só soá vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. ` 2/. Kieåm tra baøi cuõ: (2/) Giaùo vieân kieåm tra baøi taäp: VTM Caùi coác vaø quaû. 3/. Baøi môùi: + Giôùi thieäu baøi: Noùi ñeán trang trí laø noùi ñeán hoïa tieát. Ñeå coù ñöôïc moät baøi trang trí ñeïp tröôùc heát caùc em phaûi bieát caùch taïo hoïa tieát ñeïp. Ñeå giuùp caùc em naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phöông phaùp taïo hoïa tieát trang trí theo yù thích, hoâm nay thaày troø chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu baøi “Taïo hoïa tieát trang trí”. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG 6/ HOAÏT ÑOÄNG 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. - Cho HS quan saùt tranh aûnh veà nhöõng hình aûnh coù trong töï nhieân. - GV cho HS quan saùt baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà hoïa tieát. - GV cho HS quan saùt moät soá baøi trang trí ñeå hoïc sinh thaáy ñöôïc caùch söû duïng hoïa tieát phuø hôïp vôùi caùc maûng hình. - HS quan saùt saùt tranh aûnh veà nhöõng hình aûnh coù trong töï nhieân. - HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà hoïa tieát. - HS quan saùt moät soá baøi trang trí ñeå thaáy ñöôïc caùch söû duïng hoïa tieát phuø hôïp vôùi caùc maûng hình. I/. Quan saùt – nhaän xeùt. - Hoïa tieát laø nhöõng hình aûnh coù trong töï nhieân nhö: Hoa, laù, chim, thuù, maây, soùng… - Hoïa tieát trong trang trí thöôøng ñöôïc veõ ñôn giaûn vaø caùch ñieäu sao cho haøi hoøa vaø phuø hôïp vôùi maûng hình caàn trang trí. 10/ HOAÏT ÑOÄNG 2: Höôùng daãn HS caùch taïo hoïa tieát trang trí. + Höôùng daãn HS löïa choïn noäi dung hoïa tieát. - GV cho HS quan saùt moät soá hình aûnh veà: Hoa, laù, chim, thuù, soùng nöôùc… ñeå HS ñaùnh giaù veà nhöõng hình aûnh ñeïp vaø khoâng ñeïp. - GV nhaéc nhôû HS khi choïn hoïa tieát caàn löïa choïn nhöõng hình aûnh coù neùt ñaëc tröng, tieâu bieåu vaø deã saùng taïo. + Höôùng daãn HS quan saùt maãu thaät. - GV höôùng daãn HS khi quan saùt maãu thaät caàn löïa choïn nhieàu höôùng nhìn khaùc nhau ñeå tìm ra hình daùng ñeïp nhaát. - Cho HS thöïc haønh quan saùt. + Höôùng daãn HS taïo hoïa tieát trang trí. - Ñôn giaûn hoïa tieát. - Cho HS xem baøi veõ maãu vaø qua ñoù yeâu caàu HS nhaän xeùt ñôn giaûn hoïa tieát laø nhö theá naøo. - GV veõ minh hoïa. - Caùch ñieäu hoïa tieát. - GV cho HS xem baøi veõ maãu vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt veà hoïa tieát caùch ñieäu. - GV veõ minh hoïa. - HS quan saùt moät soá hình aûnh veà: Hoa, laù, chim, thuù, soùng nöôùc… vaø ñaùnh giaù veà nhöõng hình aûnh ñeïp vaø khoâng ñeïp. - HS löïa choïn moät soá hình aûnh ñeïp vaø chöa ñeïp ñeå tieán haønh quan saùt. - HS quan saùt GV höôùng daãn baøi. - HS thöïc haønh quan saùt vaø neâu nhaän xeùt. - HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà ñôn giaûn hoïa tieát. - Quan saùt GV veõ minh hoïa. - HS quan saùt baøi veõ maãu vaø nhaän xeùt veà hoïa tieát caùch ñieäu. - Quan saùt GV veõ minh hoïa. II/. Caùch taïo hoïa tieát trang trí. 1. Löïa choïn noäi dung hoïa tieát. 2. Quan saùt maãu thaät. 3. Taïo hoïa tieát trang trí. a) Ñôn giaûn: - Laø löôïc boû ñi moät soá chi tieát khoâng caàn thieát nhaèm taïo cho hoïa tieát goïn vaø ñeïp hôn. b) Caùch ñieäu: - Laø thay ñoåi veà hình daùng, caáu truùc nhaèm taïo cho hoïa tieát ñeïp hôn, mang tính ngheä thuaät vaø phuø hôïp vôùi maûng hình caàn trang trí. 22/ HOAÏT ÑOÄNG 3: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. - GV nhaéc nhôû HS löu yù khi löïa choïn hoïa tieát. - GV quan saùt vaø giuùp ñôõ HS boá cuïc baøi veõ, nhaéc HS khi caùch ñieäu traùnh laøm maát ñi baûn chaát cuûa hoïa tieát - HS laøm baøi taäp III/. Baøi taäp. - Taïo 3 hoïa tieát trang trí theo yù thích. 3/ HOAÏT ÑOÄNG 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. - GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình. - GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh. - HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi taäp theo caûm nhaän cuûa mình. 4/. Daën doø hoïc sinh cho tieát hoïc tieáp theo: (1/) + Baøi taäp veà nhaø: Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp. Söu taàm hoïa tieát trang trí. + Chuaån bò baøi môùi: Ñoïc tröôùc baøi môùi ”Tranh phong caûnh”, söu taàm aûnh chuïp phong caûnh caùc vuøng, mieàn khaùc nhau, chuaån bò vaät maãu, chì, taåy, vôû baøi taäp. RUÙT KINH NGHIEÄM ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… liªn hÖ ®t 0168.921.86.68 trän bé c¶ n¨m häc theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2012-2013

File đính kèm:

  • docmi thuat.doc
Giáo án liên quan