Tài liệu học tập thông báo kết luận số 242-Kl/tw ngày 15/04/2009 của bộ chính trị (khoá x) về tiếp tục thực hiện nq tw2 (khoá viii) và phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020

Lần này, Bộ Chính trị ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện NQ TW2 (khoá VIII), phương hướng phát triển GD-ĐT với những lý do sau:

Một là, xuất phát từ vai trò, vị trí của GD-ĐT là tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện với mục tiêu chủ yếu là thực hiện giáo dục toàn diện về đức dục, trí dục, mỹ dục, thể dục ở tất cả các bậc học, hết sức coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nhân cách, khả năng tư duy sáng tạo và năng lực thực hành. nhằm làm động lực chủ yếu phát triển xã hội.

Hai là, Việt Nam bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trong điều kiện hội nhập quốc tế và đang đối mặt với những cơ hội và thách thức to lớn. Chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường, tranh thủ tri thức KH-CN, kiến thức quản lý để đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, là những vấn đề cần phải làm để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, nhiệm vụ này GD-ĐT đóng vai trò rất to lớn.

 

doc51 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu học tập thông báo kết luận số 242-Kl/tw ngày 15/04/2009 của bộ chính trị (khoá x) về tiếp tục thực hiện nq tw2 (khoá viii) và phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chính sách của nhà nước, nhất là về đầu tư, xây dựng thay đổi, phần nào làm chậm tiến độ trong việc triển khai, tổ chức thực hiện. - Về nguyên nhân nội tại nền kinh tế của tỉnh: Tiềm lực tài chính ngân sách hạn chế, thu nhập bình quân đầu người thấp (năm 2008 khoảng 11,8 triệu đồng/người) nên dễ bị ảnh hưởng trước những tác động tiêu cực về kinh tế từ bên ngoài. Qui mô sản xuất, trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp hạn chế, 93% doanh nghiệp của tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Hiệu quả đầu tư của nguồn vốn nhà nước chưa cao, nhiều công trình dự án đầu tư dở dang kéo dài, chậm đưa vào sử dụng. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển, nhất là về giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, cấp, thoát nước. Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực như quản lý qui hoạch, đất đai, kiểm soát thị trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng,...còn hạn chế. Công tác cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Năng lực tham mưu đề xuất của một số cơ quan chuyên môn chưa theo kịp với yêu cầu của sự phát triển. Kỷ cương, kỷ luật hành chính thực hiện chưa nghiêm. Còn một bộ phận cán bộ công chức chưa làm tròn trách nhiệm, môi trường đầu tư chưa thật sự hấp dẫn. Nhiều vấn đề vướng mắc, tồn đọng, phát sinh trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa được quan tâm giải quyết đúng mức hoặc xử lý chưa kiên quyết, kịp thời. III. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009. Một là, phấn đấu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình năm 2009 đã đề ra. Tập trung mọi nỗ lực để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thực hiện tốt các giải pháp của Nghị Quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, kích cầu đầu tư và tiêu dùng và đảm bảo an sinh xã hội, được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh với 45 chương trình tại Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh đã ban hành. Hai là, Căn cứ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, rà soát kế hoạch 5 năm (thời kỳ 2006 - 2010), đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã thực hiện qua bốn năm (2006 – 2009), từng địa phương, từng ngành thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trên cơ sở đó chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Ba là, Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, rà soát, kiên quyết xử lý các dự án không thực hiện theo cam kết. Đồng thời đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các qui hoạch và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, giải quyết tốt công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2009, tập trung các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, nhất là dự án sắp xếp dân cư ven biển; cầu Cửa Đại; các dự án trong Khu Kinh tế mở Chu Lai; các công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại các danh mục đầu tư năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách. Ưu tiên tập trung vốn cho các công trình bức thiết, công trình có khả năng phát huy sớm hiệu quả đầu tư góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009. Thực hiện nhanh các thủ tục thanh quyết toán, giải ngân ở tất cả các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu và trái phiếu Chính phủ. Chấn chỉnh công tác quản lý các dự án đầu tư, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình. Các cơ quan chuyên môn trong quản lý đầu tư và xây dựng, tăng cường nhân sự và thời gian làm việc khi nhận hồ sơ thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và dự toán, đấu thầu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi, ưu tiên giải quyết công việc, kể cả làm việc thêm trong các ngày nghỉ khi hồ sơ còn tồn đọng, để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2009, đến 31/10/2009, rà soát những dự án chưa đủ thủ tục, không đủ khối lượng giải ngân sẽ điều chuyển vốn cho những công trình, dự án bức xúc có nhu cầu và đủ các thủ tục giải ngân. Trên cơ sở tích cực giải quyết các vướng mắc trong đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, tiếp tục rà soát sắp xếp, chuyển đổi từng doanh nghiệp từ “Cổ phần hóa”; “Khoán kinh doanh” sang hình thức “Giao cho tập thể người lao động” hoặc “Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước” hoặc lựa chọn các phương án khác cho phù hợp. Bốn là, đảm bảo công tác thu, chi, gắn kích cầu đầu tư và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Rà soát các khoản thu, thu đúng, thu đủ từ tất cả các khâu, các lĩnh vực, đối tượng nộp thuế. Đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất. Bố trí chi ngân sách hợp lý, tập trung chi những nhiệm vụ cần thiết, quan trọng, bức xúc đã được bố trí trong dự toán chi. Năm là, thực hiện tốt mục tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Chuẩn bị tốt kế hoạch để triển khai năm học mới 2009 – 2010. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình Y tế, giáo dục bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Trong đó phấn đấu hoàn thành 414 phòng học và 63 phòng công vụ theo nguồn vốn được phân bổ qua hai năm 2008 – 2009 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho giáo dục. Nâng cấp hệ thống khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người. Phát triển phong trào thể dục thể thao, đặc biệt tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và việc làm. Thực hiện tốt chế độ, chính sách của nhà nước đối với người có công theo Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, kiểm tra xác nhận, khen thưởng kháng chiến đối với những người có công chưa được khen thưởng, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp có đầy đủ hồ sơ. Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống các loại dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời, chủ động khoanh vùng, ngăn chặn, xử lý, dập tắt các ổ dịch bệnh gia súc, gia cầm, cây trồng, tôm nuôi, tăng cường công tác thú y cơ sở, không để dịch bệnh tái phát. Theo dõi, giám sát chặt chẽ về vấn đề môi trường đối với các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản. Ngăn chặn, xử lý triệt để các cá nhân, đơn vị khai thác trái phép. Từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, khu dân cư, nhất là xử lý rác thải, nước thải, khí thải. Các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, bộ đội biên phòng, tổ chức truy quét những cá nhân, tổ chức phá rừng, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phấn đấu không để xảy ra cháy rừng. Bảy là, lồng ghép các nguồn vốn triển khai thực hiện tốt các chương trình theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đối với các huyện nghèo của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi. Thực hiện tốt các dự án thuộc chương trình trái phiếu chính phủ, nhất là dự án đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo các chương trình xoá đói giảm nghèo, các chương trình mục tiêu của Chính phủ, chương trình theo Nghị Quyết 39; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các chương trình này. Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 24/3/2009; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển. Tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của cấp trên. Tám là, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010; thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2009. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước các cấp. Triển khai chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nhất là về quy hoạch, kế hoạch và các thủ tục liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn cải cách hành chính với việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chín là, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính. Tổ chức tốt công tác diễn tập, phòng thủ; kế hoạch đảm bảo kinh tế - xã hội chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân, thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức giao quân đợt II/2009 đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các đối tượng tội phạm nguy hiểm, buôn bán ma tuý. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông. Chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các phương án phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; hạn chế tai nạn giao thông, nhất là giao thông đường bộ./.

File đính kèm:

  • docTailieuboiduongchinhtrihe2009.doc